Transcript Yüklə

Müəllimlik çox şöhrətli bir
sənətdir. Həqiqi müəllim olmaq
cəmiyyət üçün doğurdanda çox
qiymətlidir.
Tarix : 25 sentyabr 2013 cü il
Məzmun xətti:natural ədədlər çoxluğunda tənlikləri həll
edir, sadə bərabərsizliklərin natural həllərini tapır;.
Standart: 1.1.4.
İki sonlu çoxluğun birləşməsini və
kəsişməsini tapır.
2.2.2. Natural ədədlər çoxluğunda tənlikləri həll edir.
Mövzu:
“Çoxluqlar. Venn diaqramı”
TƏLİM MƏQSƏDİ:
1. Müəyyən qanunauyğunluqlar seçməklə çoxluqlar yazır. (öyrədici)
2. Çoxluğa daxil ola bilən və olmayan elementləri müəyyən
edir.(öyrədici)
3. Iki çoxluğun kəsişməsini və birləşməsini onları təşkil edən
elementlərə görə müəyyən edir (inkişafetdirici)
4. İki çoxluğun kəsişməsini Venn diaqramı ilə təqdim
edir.(inkişafetdirici)
İnteqrasiya: İnf: (4 sinif) 1.2.1.Müxtəlif
qrupdakı əşyaları əlamətlərinə görə
ümumiləşdirir.
1.2.2. Obyektlər qrupundan olan əşyaların
əlamətlərini cədvəl şəklində təqdim edir.
1.2.3. Qrupdakı obyektlərin əlamətlərini
keyfiyyət baxımından izah edir.
İş forması: Qruplarla iş, kollektivlə iş
İş üsulu:
Beyin həmləsi (əqli
hücum), Venn diaqramı, klaster, suallar.
Resurslar:
Dərslik, iş vərəqləri,
proyektor, fləşkard, şəkillər.
Dərsin gedişi:
davamiyyəti yoxlayıram.
1.Motivasiya
2.Tədqiqatın aparılması
4. Məlumat müzakirəsi
3. Məlumat mübadiləsi
və təqdimatı
6. Yaradıcı tətbiq etmə
5. Nəticələrin çixarilmasi
7. QİYMƏTLƏNDİRMƏ-
I.Motivasiya -4dəq
Gördüyünüz düzbucaqlıların içərisində çoxlu
nələr verilmişdir?
Çoxlu rəqəmlər
Çoxlu hərflər
Deməli, biz bunları rəqəmlər çoxluğu və hərflər
çoxluğu adlandıra bilərik.
B
A
B
1.Çoxluqlara nələri nümunə
göstərmək olar?
2. A={ə,k,h,i,m}, B={k,ə,a,r,n}
hərflər çoxluğunun birləşməsini
və kəsişməsini yazın.Bu
çoxluqların birləşməsinə aid
olan hərflərlə sözlər yazın.
II. Tədqiqatın aparılması -18 dəq
Şagirdləri 3 qrupa bölüb, iş vərəqləri paylayıram.
I-Tək ədədlər
II- Cüt ədədlər
III- Natural ədədlər
I-Tək ədədlər
II- Cüt ədədlər
III- Natural ədədlər
III. Məlumat mübadiləsi- ( 5 dəq)
Qruplar öz işlərini təqdim edir, görülən işin nəticələrini
şərh etmək və alınmış nəticəni əsaslandırmaq üçün
informasıyya mübadiləsi baş verir.
VI. Məlumat müzakirəsi və təqdimatı -6 dəq
Şagirdlərə bucaqlarına görə müxtəlif fiqurlar çoxluqları
sadalamalarını deyirəm. Sinifdəki şagirdləri venn diqramına
göre necə ayıra bilərlər deyə sual verirəm, muxtəlif cavablar
alıram, qızlar oqlanlar və əlacılar qrupu yaradırlar.
V. Nəticənin çıxarılması -6 dəq
Şagirdlər bu işləri əzbərləmə deyil, məlumat
əlaqələndirmə və təqdimetmə üsulu ilə öyrənirlər.
gəldiyi nəticəni tədqiqat sualı ilə
və irəli
fərziyyələrlə
müstəil olaraq
tutuşdururlar.
qiymətləndirməsini şagirdlər özləri aparırlar.
toplama
Şagirdlər
sürülmüş
Qrupların
VI.Yaradıcı tətbiqetmə -6 dəq
1)Sinifdə “Çoxluqlar” mövzusuna aid
səhifə 19 də verilmiş tapşırıqları yerinə
yetirməyi verirəm.
2. Evdə “Çoxluqlar” mövzusuna aid
səhifə 20 də verilmiş 4,5 və 6 tapşırıqları
yerinə yetirməyi tapşırıram.
QİYMƏTLƏNDİRMƏ( 3-dəq)
Qruplar
Bilik və bacarıqlar
(meyarlar)
Müəyyən qanunauyğunluqlar seçməklə
çoxluqlar yazma
Çoxluğa daxil ola bilən və olmayan
elementləri müəyyən etmə
İki çoxluğun kəsişməsini və
birləşməsini onları təşkil edən
elementlərə görə müəyyən etmə
İki çoxluğun kəsişməsini Venn
diaqoramı ilə təqdim etmə
Əməkdaşlıq
I
II
III
Kompyuterdə yığdı:Zümrüd Məmmədova
Neftçala şəhəri: 2013