Tarixdən 6b sinfində açıq dərs 587 KB

Download Report

Transcript Tarixdən 6b sinfində açıq dərs 587 KB

Xaçmaz şəhər akademik Z. Əliyeva adına 8 nömrəli tam orta məktəb-liseyin tarix müəllimi
Səxavət Məmmədovanın 9.xıı. 2013-cü il
tarixində Azərbaycan tarixindən vı-b sinifində
“Azərbaycan ərazisində ilk tayfa ittifaqları və
Erkən dövlət qürumları” mövzusunda keçirdiyi
açıq dərsin icmalı.
Tarix: 9 dekabr 2013-cü il
Fənn: Azərbaycan tarixi
Sinif: VI-b sinfi
Mövzu: Azərbaycan ərazisində iri
tayfa birlikləri və erkən dövlət
qürumları.
Standart; 3.1.1; 3.1.3; 5.1.2.
Məqsəd:-Azərbaycanda yaranmış erkən
dövlət qürumlarını təsvir edir.
-Qədim Azərbaycan dövlətləri haqqında
mənbələr
əsasında məlumatlar toplayır.
Təlim forması: qruplarla iş,
kollektiv iş.
Təlim üsulu: beyin həmləsi, venn
diaqramı,qərarlar ağacı.
İnteqrasiya: Ü.t.- 2.1.2, 3.1.1. C- 3.2.3,
3.2.1.
H.b.- 1.2.1, 2.1.2.
Resurslar: İKT, xəritə, elektron disk, marker.
Motivasiya:
1. E.ə. Azərbaycanda hansı tayfalar
yaşamışlar?
2. Yadelli işğalçılara qarşı onlar necə
vuruşmuşlar?
3. Öz torpaqlarını təşkil etmək üçün onlara nə
lazım idi?
4. Bu tayfaların yaşadığı məkanı xəritədə
göstərin.
5. Bunlar nə vaxt olmuşdur? ( zaman oxunda
qeyd edin).
Tədqiqat sualı:
Azərbaycanda dövlət qurumlarının
yaranması onun ictimai , iqsitadi, siyasi
həyatına necə təsir etmişdir?
Elektron disk nümayiş olunur. Şagirdlər dörd
qrupa ayrılır və qruplara mətnlər
paylanır.Verilmiş
vaxt bitdikdən sonra müsahibə keçirilir:
1) Xəritədə qədim Azərbaycan tayfalarının
məskunlaşdıgı əraziləri
göstərin.
2) Tayfa ittifaqları necə yaranırdı?
3)E. Ə. III-II minilliklərdə Azərbaycan
ərazisində hansı tayfalar yaşamışlar?
4)Erkən dövlət qrumlarının Azərbaycanın
cənubunda tez yaranma səbəbi?
Qruplara iş vərəqləri paylanır.
I qrup-Azərbaycanın cənubunda
iri tayfa birlikləri necə yarandı və bunlar
hansılar idi?
II qrup- Aratta dövlət qurumunun
yaranmasını ə idarə olunmasını təsvir edin.
III qrup- Lullubi dövlət qurumunun
yaranmasını və İkiçayarası ilə
münasibətllərinitəsvir edin.
IV qrup- kuti dövlət qurumunun idarə
olunmasını və İkiçayarasındakı
hakimiyyətini təsvir edin.
Aratta dövləti.
Lullubi dövləti
Kuti dövləti
İlk tayfa birlikləri
Aratta ərazisindən tapılmış əşyalar
Məlumatın mübadiləsi və
müzakirəsi
Cavablar müəyyən edilmiş vaxtda işlənilir və
təqdim edilir.
Hər qrup digər qrupun cavablarını diqqətlə
dinləyir,izləyir və əlavələr edir.
Qruplar meyarlar əsasında
qiymətləndirilir.
1.
2.
3.
4.
5.
Mənbələrdən düzgün istifadə.
Təqdimetmə.
Tapşırığı vaxtında yerinə yetirir.
Əməkdaşlıq.
Nəticə.
Nəticə və ümumiləşdirmə.
Dərs ümumiləşdirilir, şagirdlər öz fikirlərini
qərarlar ağacında yazmaqla
yekunlaşdırırlar.
Yaradıcı tətbiqetmə:
Venn diaqramı ilə qruplara tapşırıq verilir.
I-III qruplar:
Aratta və Lullubi dövlətlərini müqayisə edin.
II-IV qruplar:
Aratta və Kuti dövlətlərini müqayisə edin.
Ev tapşırığı:
Erkən dövlətlərin gerbini təsvir edin.
Refleksiya və qiymətləndirmə:
Zəif:
Erkən dövlət qurmlarının yaranmasını
təsvir edir.
Orta :
Erkən dövlət qurumlarının yaranmasını və
idarə olunmasını təsvir edir.
Yüksək:
Erkən dövlət qurumlarının yaranmasını
idarəetməsini nümunələrlə təsvir edir.