Şeiri sürətli və ifadəli oxuyur

Download Report

Transcript Şeiri sürətli və ifadəli oxuyur

Tarix. 30 sentyabr 2013
Standart;
2.2.1. Müafiq mətnləri
tələffüz normalarına uyğun düzgün və
sürətli oxuyur.
• 2.1.1. Öyrəndiyi yeni sözlərin mənasını izzah
edir.
• 4.1.1. Sait və samit səsləri növlərinə görə
izzah edir.
TƏLİM MƏQSƏDİ:
1.Şeiri sürətli və ifadəli
oxuyur;
2.Yeni sözlərin mənasını izzah
edir.
3.SAit səsləri növlərinə görə
seçir.
İnteqrasiya: HƏYAT BİLGİSİ, TƏSVİRİ
İNCƏSƏNƏT
İş forması: Qruplarla iş, kollektivlə iş
İş üsulu: Beyin həmləsi (əqli hücum),
Resurslar:
Dərslik, iş dəftəri, iş vərəqləri,
Dərsin gedişi: davamiyyəti yoxlayıram.
1.Motivasiya
2.Tədqiqatın aparılması
4. Məlumat müzakirəsi
3. Məlumat mübadiləsi
və təşkili
5. Nəticələrin çixarilmasi
7. QİYMƏTLƏNDİRMƏ-
6. Yaradıcı tətbiq
etmə
I.Motivasiya -4dəq
Slaydla şagirdlərə “Ayı və Şır” şeirinə məxsus olan şəkilləri
göstərirəm. Şagirdlər yeni dərsimizin adını deyirlər.
Şagirdlərə dərs haqqında məlumat verirəm. ABBAS SƏHƏT
haqqında danışıb görkəmli şairimizlə şagirdlərimizi tanış
edirəm.
Ayı və şirin səhvinin nə olduğunu soruşuram,,, Əsərin hansı
qəhrəmanı sizcə dərslikdə t əsvir olunmayıb?
Tədqiqat
sualı:
Ayı və şirin dostluğu baş
tutarmı?
II. Tədqiqatın aparılması -15 dəq
Şagirdləri 3 qrupa bölürəm.
Onları əsərin qəhrəmanlarının adı ilə
adlandırıram.
AYI
ŞİR
DOVŞAN
Qruplara iş dəftəridə verilmiş
şəkillərə uyğun qarşıq formada
kəsilmiş şəkillər paylayıb rəngli
A4 vərəqləri paylayıram.
-Uşaqlar bu şəkilləri şeirdəki
ardıcıllığa görə iş vərəqlərinə
yapışdırın.-deyə tapşırıq
verirəm.
AYI
1.Dərslikdən istifadə edərək şeri surətlə oxuyun.
2)Tülkü dovşanı götürəndə, niyə ayı və şirdən qoxmadı?
3. Verilmiş bənddə incə saitlərin altından xətt çəkin.
Əlbir olub bir ayı bi şir ilə,
Ovladılar dovşanı tədbir ilə.
Olmadılar razı onu bölməyə
Çıxdı iş axır ölüb- öldürməyə
ŞİR
1.Dərslikdən istifadə edərək şeriifadəli oxuyun.
2) Ayı və şir ovlarının getdiyi üçün nə etdilər?
3) Şeirdə verilmiş yeni sözlərin mənasını lüğətdən tapıb
izzah edin.
3. Verilmiş bənddə saitlərin altından xətt çəkin.
Çeynədilər, dişlədilər, ditdilər,
Bir birini al qana qərq etdilər.
Özlərini taqətdən saldılar,
Hər biri bir səmtə düşüb qaldılar.
DOVŞAN
1.Dərslikdən istifadə edərək şeri surətlə oxuyun.
2) Hansı heyvan hiyləgər obrazıdadır?
3. Verilmiş bənddə qalın saitlərin altından xətt
çəkin.
Tülkü uzaqdan görüb bu haləti
Bildi ki yox heç birinin taqəti.
Gəldi götürdü ovu etdi fərar,
Həsrət ilə baxdı dalınca onlar.
III. Məlumat mübadiləsi- ( 5 dəq)
Komandaların seçilmiş nümayəndələri tədqiqat
işinin nəticələrini təqdim edir.
İş vərəqləri lövhədən asılır.
IV. Məlumat müzakirəsi və təqdimatı
-6 dəq
Şagirdlərə əlavə olaraq yönləndirici sual
verirəm.
-Uşaqlar seirimizi həyatla əlaqələndirə bilərikmi?
-Proyektorla müxtəlif heyvan şəkilləri göstərib
hansının əsərimizə aid olmadığını soruşuram.
V. Nəticənin çıxarılması -6 dəq
Şagirdlər sinifdə gördükləri qrup işləri və saul
cavabların köməyliyi ilə şerin məzmununu
anlayırlar. Dostluğu, bölüşməyi öyrənirlər.
VI.Yaradıcı tətbiqetmə -6 dəq
1.Şagirdlərə sinfdə rəngli kağızlarda
əsərin qəhrəmanlarının şəkillərini
kəsməylərini tapşırıram.
2. Evdə “Ayı və Şir şerini
əzbərləməyi tapşırıram.
3.Seirin məzmunu haqqında kiçik
həcimli inşa yazmalarını tapşırıram.
QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Qruplar
Bilik və bacarıqlar
(meyarlar)
Şeiri sürətli və ifadəli oxuyur,
Yeni sözlərin mənasını izzah edir.
SAit səsləri növlərinə görə seçir.
Şeiri sürətli və ifadəli şəkildə çətin oxuyur,
Yeni sözlərin mənasını şagirdlərin köməyi ilə izah
edir.
SAit səsləri növlərinə görə çətinliklə seçir.
Şeiri sürətli və ifadəli şəkildə adətən oxuyur,
Yeni sözlərin mənasını çətinlik çəkir.
Sait səsləri növlərinə görə seçməkdə çətinlik çəkir.
Şeiri sürətli və ifadəli oxuya bilmir
Yeni sözlərin mənasını izah edə bilmir.
SAit səsləri növlərinə görə seçmir.
I
II III
Kompyuterdə yığdı:Zümrüd Məmmədova
Neftçala şəhəri: 2013