Transcript Yüklə

SİNİF:VI
FƏNN:
Tarix : ___________________
Məzmun xətti:Eksperimental fizika və müasir həyat
standartlar: 3.1.1. Sadə ölçü cihazlarından
istifadə edir.
3.1.2.Sadə təcrübələr aparır,
nəticələrini təqdim edir.
Mövzu:
“Həcm və onun
ölçülməsi”
*TƏLİM MƏQSƏDİ:
* Təcrübələr aparır nəticələri təqdim edir. (inkişafetdirici)
* Cismin həcmini menzurka ilə ölçür, alınan nəticələri sadə
şəkildə şərh edir.(inkişafetdirici)
* Həmin kəmiyyətin Beynəlxaq sistemdə, sistemdən kənar
vahidlərini göstərir. (öyrədici)
*
İnteqrasiya:
Riy.(V sinif)4.1.1.Uzunluğun, sahənin, həcmin və
bucağın
ölçü vahidlərini bilir və ölçmə alətlərindən istifadə edir.
İş forması:
İş üsulu:
Resurslar:
Qruplarla iş.
Beyin həmləsi, suallar.
Dərslik, iş vərəqləri, menzurka, bölgülü qablar, müxtəlif həcmli
füqurlar.
Dərsin gedişi: davamiyyəti yoxlayıram.
1.Motivasiya
2.Tədqiqatın aparılması
4. Məlumat müzakirəsi
3. Məlumat mübadiləsi
və təqdimatı
7. Yaradıcı tətbiq etmə
5. Nəticələrin çixarilmasi
6. QİYMƏTLƏNDİRMƏ(Diaqnostik qiymətləndirmə)
I. Motivasiya-3 dəq
Şagirdlərdən lövhədən asılmış plakatlarda nə gördüklərini söruşuram. Su
ilə dolu sınaq şüşəsinə xirda daş parçaları atıram, suyun müəyyən qədər
əvvəlcə dən nişanlamış olçüdən yuxarı qalxır (NÜMUNƏ1; 2;). Şagirdlərə
sual verirəm – “dəyişən kəmiyyətin adını uşaqlardan alıram.” Dərsin adını
şagirdlərdən alıram.
Tədqiqat sualı:
1.Kubun tili 5mm-dir. 1metr
məsafədə biri –birinə
söykənmiş neçə belə kub
yerləşər?
2.BS-də həcm vahilərini
yazın.
II. Tədqiqatın
aparılması -12 dəq
*Şagirdləri 2 qrupa bölürəm.
GƏNC FİZİKLƏR
ULDUZLAR
Şagirdlərə mövzu ilə bağlı snaq şüşələri (snaq aparmaq
ucun lazım olan avadanlıqları), iş vərəqləri verirəm.
Qrupların emblemləri partaların üzərinə qoyub, tapşırıqları
həll etməyə başlayırlar.Qruplar həcminin ölçülməsi və
dəyişilməsini müxtəlif sınaqlarla müşahidə edib, qeydiyyat
aparmalarını və iş vərəqlərində sualları
cavablandırmalarını tapşırıram.
* “Gənc fiziklər” qrupu
1. Həcm vahidləri nədir?
2. Həcm hansı cihazla ölçülür?
3. A) 1l=?m3
B) 1ml=?m3
* “ULDUZLAR” qrupu
1. Eyni ölçülü dəmir, mis və taxta kub verilmişdir.Onlardan hansının həcmi
ən böyükdür?
2. Uzunluğu 6m, eni 50 sm, hündürlüyü 3m olan dəmir parçasının həcmini
hesablayın.
3.
a  b  c düsturu ilə hansı fiziki kəmiyyət hesablanır?
* III. Məlumat mübadiləsi- ( 5 dəq)
Qruplar öz işlərini təqdim edir,
görülən işin nəticələrini şərh
etmək
və
alınmış
nəticəni
əsaslandırmaq üçün informasıya
mübadiləsi baş verir. Verilmiş
praktiki işdə hansı fiziki hadisəyə
rast gəldiniz?
* “Gənc fiziklər” qrupu
1. Həcm vahidləri nədir?-CAVAB: l, m3, sm3, dm3,
2. Həcm hansı cihazla ölçülür?-MENZURKA ilə ölçülür.
1. A) 1l=?m3 CAVAB 1l=0,001m3
B) 1ml=?m3 CAVAB 1ml=0,000001m3
* “ULDUZLAR” qrupu
1. Eyni ölçülü dəmir, mis və taxta kub verilmişdir.Onlardan hansının həcmi ən
böyükdür? CAVAB: Taxtanın
2. Uzunluğu 6m, eni 50 sm, hündürlüyü 3m olan dəmir parçasının həcmini
hesablayın. CAVAB: 9m3
3.
abc
düsturu ilə hansı fiziki kəmiyyət hesablanır? CAVAB: həcm
VI. Məlumat müzakirəsi və
təqdimatı -7 dəq
1. Böyük kürənin həcminin kiçik kürənin həcminin
nisbətini hesablayın.
2. Həcm düsturlarını göstərin.
V. Nəticənin çıxarılması -7 dəq
Şagirdlərin fikirləri müzakirə edildikdən
sonra ortaq bir nəticəyə gəlirik. Nəticələr
ilk
fərziyyələrlə
müqaisə
edilir.
Fərziyyələrin təsdiqi və ya təkzibi
haqqında nəticə çıxarılır.
VI.Yaradıcı tətbiqetmə -7 dəq
1.Şagirdlərə sinfdə iş dəftərində
“Həcm və onun ölçülməsinə” aid
verilən tapşırıqları yerinə yetiriləməsini
tapşırdım.
2. Evdə şəkildə verilmiş
menzurkanın 1 bölgüsünün
qiymətini hesablayın.
QİYMƏTLƏNDİRMƏ –(4 dəq)
Qruplar
Gənc fiziklər
Meyarlar
Təcrübələr aparır nəticələri
təqdim edir.
Cismin həcmini menzurka ilə
ölçür, alınan nəticələri sadə
şəkildə şərh edir.
Həmin kəmiyyətin Beynəlxaq
sistemdə, sistemdən kənar
vahidlərini göstərir.
Əməkdaşlıq
Nəticə
Ulduzlar
Kompyuterdə yığdı:Zümrüd Məmmədova
Neftçala şəhəri: 2013