Transcript Ders_resurs

Qrup işləri
Motivasiya
Tədqiqat
Qiymətləndirmə
Yaradıcı
tətbiqetmə
Ümumiləşdirmə
və
nəticə
İnsanlar
mağaralarda
sürü
şəklində
yaşayırdılar
İnsanlar
arasında
istismar yox
idi
Daş və
kobud
alətlərdən
istifadə
edirdilər
İnsanlar
qəbilə və
tayfa
şəklində
yaşayırdılar
Qədim insanlar ilkin
yaşayış məskənlərini
nəyə əsaslanaraq
seçirdilər?
Xəritə
üzərində
interaktiv
oyun
Başla
Qobustan
1
Azıx mağarası
Daşsalahlı
6
3
4
Qazma
2
Buzeyir
5
Zar
1
2
3
4
5
6
1.3.1. İnsanların birgə yaşayışının
müxtəlif formalarını fərqləndirir.
2.1.2. Xəritələrdə Azərbaycan
ərazisində ilk insan məskənlərini,
müəyyənləşdirir.
Sürü, Ulu icma, Qəbilə kimi birgə
yaşayış formalarını fərqləndirir.
İlk yaşayış məskənlərini bir birindən
fərqləndirir.
Azərbaycanın xəritəsində, ilk yaşayış
məskənlərinin yerini müəyyənləşdirir.
Qruplar
Qrup 1
Qrup 2
Qrup 3
Qrup 4
Xəritələrdə
yaşayış
məskənlərini
n yerini
müəyyənləşd
irmə
Yaşayış
Birgə
məskənləri
yaşayış
ni
formalarını
Fərqləndirm fərqləndirm
ə
ə
Vaxtdan
səmərəli
istifadə
etmə
Əməkdaşlıq
etmə
Buzeyir, Zar, Qazma mağaraları haqqında araşdırma apararaq, bu
mağaraların yerləşdikləri əraziləri və onların bu paleolit dövrü insanların
həyatındakı əhəmiyyətini qeyd edin. Eləcə də yaşayış məskənlərinin
oxşar və fərqli cəhətlərini sizin üçün ayrılan sahədə qeyd edin.
Fərqli cəhətlər
Oxşar cəhətlər
Oxşar cəhətləri
Fərqli cəhətləri
Qazax
Mağaralar
Buzeyir
Füzuli
Yaşayış
məskənləri
Azıx
Lerik
Zar
Damcılı
Sürü nədir?
Qəbilə nədir?
Oxşar
Fərqli
Daşsalahlı
Homosapiens adam
Zar
Sürü
Ulu
İcma
Qəbilə
Birlikdə qida əldə edirdilər
Bir tonqal başında qızınırdılar
Sabit deyildilər. (qida catışmazlığına görə tez-tez parçalanırdılar.)
Ağacların meyvələrini, bitkilərin toxu-munu yığırdılar
Muxtəlif quşları və vəhşi heyvanları ovlayırdılar.
Meyvə kökü, cucü va sürfələr toplayırdılar.
Dəstə halında yaşayırdılar
Sərbəst danışa bilmirdilər