Transcript Yüklə

Sabit stenokardiya fiziki gərginlik, AT yüksəlməsi, soyuq, çoxlu
miqdarda qida qəbulu, emosional stresslə meydana gələn, döş
sümüyünün arxasında lokalizasiya olunan, tutmaşəkilli, sıxıcı,
təzyiqedici ağrı və ya narahatlıq ilə xarakterizə edilən, sol qola,
boyuna, çənəyə irradiasiya edən, adətən 3-5 dəq davam edən,
sakitlik halında, dilaltı nitroqliserin qəbulundan sonra bir neçə
dəqiqə ərzində keçib gedən klinik sindromdur.
Stenokardiyanın patomorfoloji substratı- koronar arteriyaların
aterosklerotik zədələnməsi
Avropa ölkələrində yayılma- 1 milyon əhaliyə 20 000 ilə
40 000 arasında
Foam
Cells
Fatty
Streak
Intermediate
Fibrous
Atheroma
Lesion
Plaque
Complicated
Lesion/
Rupture
From Fourth
Decade
Endothelial Dysfunction
From First
Decade
From Third
Decade
From Fourth
Decade
Normal koronar arteriya
Lumen 100mmHg təzyiqdə 10% formal saline ilə genişləndirilmişdir
Erkən koronar ateroskleroz
Lipid özəkli mərkəzi zona ilə birlikdə eksentrik plaque
Aterosklerozda fundamental proseslər
Etap I
monosit adheziyası/miqrasiyası
Etap II
Intimada köpük hüceyrələri (lipid
tərkibli makrofaqlar)
Etap III
Ekstrasellular lipid varlığı
American Heart Association
plaque nomenklaturası
Etap IV
Özək formasiyası
(ekstrasellular lipid, plaque mərkəzində)
Etap VI
Tromboz
Etap V
Fibroz kapsula və özək formasiyası
(formalaşmış lipid özək və özəyi lumendən ayıran fibroz
toxuma)
Sabit stenokardiya. Eksentrik koronar
stenoz
Sabit stenokardiya. Eksentrik koronar
stenoz
Qalın kapsula
Plaque yırtılması ilə birlikdə
qeyri-sabit stenokardiya
İdarəoluna bilməyən amillər
Yaş
Cinsiyyət
İrsi meyllilik
İdarə oluna bilən amillər
Dislipidemiyalar
Arterial hipertenziya
Tütünçəkmə
Piylənmə
Karbohidrat mübadiləsinin pozulması (şəkərli diabet, metabolik sindrom)
Hipodinamiya
Qeyri-rasional qidalanma
Hormonal disbalans
Podaqra
Psixoemosional gərginlik
Sinif
Simptomların dərəcəsi
Sinif I
“Adi fiziki aktivlik stenokardiyaya səbəb olmur”.
Stenokardiya ancaq ağır, intensiv və uzunmüddətli gərginlikdən sonra
meydana gəlir.
Sinif II
“Adi fiziki aktivlikdə yüngül məhdudiyyət”.
Sürətli yerimək və ya pilləkən çıxmaq, yoxuşla qalxmaq, toxqarına,
soyuq havada yerimək, emosional stress zamanı, oyandıqdan sonra
Sinif III
“Adi fiziki aktivlikdə nəzərəçarpan məhdudiyyət”.
Normal şərtlər daxilində normal sürətlə bir və ya iki kvartal məsafə
yeriyərkən və ya bir mərtəbə pilləkən qalxarkən
Sinif IV
“Hər hansı bir fiziki aktivlik narahatlığa səbəb olur” və ya “sakitlik
stenokardiyası”.
I 20
Stenokardiya (döş qəfəsi ağrısı)
I 20.0 Qeyri-sabit stenokardiya
Şiddətlənən stenokardiya
İlk dəfə baş verən, sabit stenokardiya
Proqressiv, sabit stenokardiya
I 20.1 Sənədlər əsasında təsdiqləmiş spazm ilə gedən
stenokardiya
Angiospastik stenokardiya
Prinsmetal stenokardiya
Spazm ilə şərtlənən stenokardiya
Variantlı stenokardiya
I 20.8 Stenokardiyanın digər formaları
I 20.9 Dəqiqləşdirilməmiş stenokardiya
Miokardın işemiyası ilə əlaqədar narahatlıq hissinin ayırd
edilməsi:
lokalizasiya, xarakter, müddət, tətikləyici amillərlə əlaqə
Anginoz ağrısı olan xəstələr arasında qeyri-sabit stenokardiyalı
xəstələrin ayırd edilməsi:
1.Sakitlik stenokardiyası
2.Sürətlə şiddətlənən və ya kresçendo stenokardiya
3.İlkin stenokardiya
Yanaşı halların və ya amillərin ayırd edilməsi:
1.Ürəyin qapaq xəstəlikləri, HOKMP varlığı
2.Hipertoniya
3.Qeyri-koronar damar xəstəliyi
4.Yanaşı gedən ciddi, xüsusilə ağciyər xəstəlikləri
5.Ürək çatışmazlığı əlamətləri
6.Metabolik sindrom təyini məqsədilə bədən kütlə indeksi və
bel çevrəsinin ölçülməsinin qiymətləndirilməsi
Qeyri-işemik KV
Qastrointestinal
aortik disseksiya
Ezofaqeal
Perikardit
ezofaqit
Pulmonar
spazm
pulmonar embolus
reflüks
Biliar
Pnevmotoraks
kolika
Pnevmoniya
xolesistit
Plevrit
xoledoxolitiaz
Döş qəfəsi
xolanqit
Kostoxondrit
Peptik xora
Fibrozit
Pankreatit
Qabırqa sınığı
sternoklavikulyar artrit
herpes zoster
Psixiatrik
Narahatlıq
hiperventilyasiya
panik pozğunluq
birincili narahatlıq
Affektiv pozğunluqlar
depressiya
Somatiform pozğunluqlar
Artmış oksigen tələbi
Qeyri-kardial
Hipertermiya
Hipertiroidizm
Simpatomimetik toksiklik (kokain
istifadəsi)
Hipertenziya
Anxiety
Arteriovenos fistula
Kardial
Hipertrofik kardiomiopatiya
Aortik stenoz
Dilatasion kardiomiopatiya
Taxikardiya
ventrikulyar
supraventrikulyar
Azalmış oksigen təchizatı
Qeyri-kardial
Anemiya
Hipoksemiya
pnevmoniya, astma, XOAX,
pulmonar hipertenziya,
interstisial pulmonar fibroz,
obstruktiv yuxu apneası
Oraqvari hüceyrə xəstəliyi
Simpatomimetik toksiklik (kokain
istifadəsi)
Qanın reoloji xüsusiyyətlərinin
dəyişilməsi
polisitemiya, leykemiya,
trombositoz,
hiperqammaqlobulinemiya
Kardial
Aortik stenoz
Hipertrofik kardiomiopatiya
Sabit stenokardiyada məcburi təhlillər (D):
aclıq qan şəkərinin təyini
aclıq tam lipid profili (ümumi xolesterol, yüksək və aşağı
sıxlıqlı lipoproteinlər, triqliseridlər)
hemoqram və plazmada kreatinin.
Seçilmiş xəstələrdə bəzi əlavə araşdırmalar:
şəkər yükləmə sınağı, xolesterol subfraksiyaları, homosistein,
lipoprotein a, NT-pro BNP, hemostaz anormallıqları, C reaktiv
zülal, tiroid funksiya testləri.
Qeyri-sabit gedişin təyini sırasında (A):
Troponinlər
Ürək çatışmazlığı, qapaq xəstəlikləri, aortik disseksiya və
ağciyər xəstəliklərinə şübhə olduğunda döş qəfəsi
rentgenoqrafiyası (D).
 Döş qəfəsində ağrısı olan bütün xəstələrə 12 aparmalı
sakitlik elektrokardioqram (A).
Qeyri-normal EKQ ÜİX olması ehtimalını artırır, lakin
koronar arteriyaların obstruksiyası ilə əlaqədar xəstəliyin
ağırlıq dərəcəsini təyin etməyə imkan vermir (B). EKQ
müayinənin işemik tutma zamanı aparılması tövsiyyə
olunur (C).
Sabit stenokardiyalı xəstələrdə, xüsusilə anamnezində Mİ
keçirənlərdə, ürək çatışmazlığı əlamətləri olanlarda (B)
mədəcik funksiyasının qiymətləndirilməsi, qapaq
xəstəlikləri, HOKMP də (B) exokardioqrafiya
Fiziki yük sınaqlı EKQ ÜİX üçün orta riskli xəstələrdə
diaqnozun müəyyənləşdirilməsi və proqnoz təyini zamanı
qızıl standartdır (C)
Fiziki yük sınaqlı EKQ-nin diaqnostik əhəmiyyəti olmayan
durumlar:
 Hiss dəstəsinin sol ayaqcığının tam blokadası,
 kardiostimulyator ritmi,
 WPW sindromu,
 elektrolit disbalansı,
 mədəcikdaxili keçiriciliyin pozulması,
 uzun müddətli digitalis istifadəsi
Revaskulyarizasiya aparılmasına qərar vermə zamanı fiziki
yük sınaqlı EKQ ilk sırada icra edilməli (A)
Stress təsvir üsulları:
Stress exokardioqrafiya, fiziki yük sınaqlı və farmakolojik
miokard perfuzion ssintirafiyası, ürəyin stress maqnit rezoans
sınağı
Stess təsvir üsullarının adi fiziki yük sınaqlı EKQ-dən üstünlüyü:
1.Yüksək diaqnostik və proqnostik əhəmiyyətə malik olması
2.İşemiya sahələrinin həm kəmiyyət, həm də lokalizasiya
etibarilə təyininin mümkünlüyü
3.Sakitlik EKQ dəyişikliyi olduğu halda və fiziki yük
sınağının aparılması mümkün olmayan xəstələrdə diaqnostik
əhəmiyyəti
 MI-inkişaf edən və ya kəskin
 Qeyri-sabit stenokardiya
 Kəskin miokardit/perikardit
 Kəskin sistemik xəstəlik
 Ciddi aort stenozu
 Durğunluq ürək çatışmazlığı
 Ciddi, kontrolsuz hipertoniya
 Ciddi, kontrolsuz aritmiyalar
Holter EKQ monitorizasiya sabit stenokardiyalı xəstələrdə
proqnostik əhəmiiiəti olan səssiz işemiyanın aşkarlanması
üçün vacibdir (C).
Kompüter tomoqrafiya:
 kalsifikasiyanın kəmiyyətcə təyini
 risk amillərinin aşağı və ya otra ehtimallı olan xəstələrin
skrininqi üçün əhəmiyətlidir (C).
Maqnit rezonans arterioqrafiya qeyri-invaziv bir üsul olsa
da, praktik klinik müayinə metodu deyil, tədqiqat
vasitəsidir.
Müalicənin məqsədləri:
Proqnozu yaxşılaşdıraraq miokard infarktı və ölümün
qarşısını almaq (live longer)
Simptomları azaltmaq və ya aradan qaldırmaq (feel better)
Xəstənin təlimləndirilməsi (B)
Bədən çəkisinin azaldılması və lipid mübadiləsinin pozulmasının korreksiyasına yönəldilmiş rasional pəhriz (A)
Tütünçəkmənin qadağan edilməsi (A)
ŞD, AH kimi yanaşı xəstəliklərin nəzarət altına alınması (A)
Anemiya və ya hipertireodizmin korreksiyası (A)
Rehabilitasiya məqsədi ilə əlaqədar fiziki aktivlik
proqramının seçilməsi (A)
Psixo-emosional gərginliyin aradan qaldırılması
Chart Title
Angina
Treatment Options
Medicine
Percutaneous
Intervation
CABG
Antitrombotik dərmanlar:
Antitrombositar müalicə SS olan xəstələrdə koronar trombozun
qarşısının alınması üçün risk və faydaları müqayisə edilməklə
aparılmalıdır.
Əks-göstərişlər olmadıqda, bütün xəstələrə aşağı dozada aspirin
(75-150 mq) təyini
Tienopiridin qrupundan olan klopidoqrel aspirinə allerqiyası
olanlarda aspirinə alternativ, kəskin koronar sindrom və ya
koronar stent implantasiyası sonrası aspirinə əlavə
Antikoaqulyant preparatlar səyrici aritmiya, Mİ keçirmiş bəzi
yüksək riskli xəstələrdə istifadə edilməli
Statinlərlə müalicə ürək-damar xəstəliyi riskinin 30%
azaldılması və ŞD və yaşlı xəstələrdə (>70) effektivliyi
sübut olunmuşdur və SS-də hər zaman nəzərdə
tutulmalıdır (A)
ASLP səviyyəsi 100 mq/dl aşağı və hətta 70 mq/dl aşağı
olmalıdır (A)
Aşağı YSLP və yüksək TQ səviyyələri olan ciddi
dislipidemiyalı xəstələrdə fibratlar, uzun təsirli nikotin
turşusu və ya onların statinlərlə kombinasiyası (C)
SS xəstələrdə AÇF inhibitorlarına göstəriş:
 Hipertoniya xəstəliyi
 Şəkərli diabet
 Ürək çatışmazlığı
 Asimptomatik sol mədəcik disfunksiyası
 Keçirilmiş Mİ
SS xəstəliyi olan xəstələrdə ramipril və perindopril
profilaktik məqsədlə istifadə oluna bilər (A).
Daxili simpatomimetik aktivliyi olmayan BB birinci sıra
preparat olaraq istifadə olunmalı (B)
Beta-blokatorlar Mİ keçirmiş xəstələrin sağqalma
göstəricisini artırır (A)
Keçirilmiş Mİ-dan sonra və ya ürək çatışmazlığı ilə birlikdə
SS olan xəstələrdə bəzi BB (nebivolol, bisoprolol,
metoprolol-suksinat, karvedilol) əks göstəriş olmadıqda
birinci sıra dərmanlardır
 Uzun və qısa təsirli nitratlar venodilatasiya yaradaraq, diastolik
dolmanı, ürək daxili təzyiqi azaldır, subendokardial perfuziyanı
artırırlar.
Uzun müddətli istifadəsinin faydalı olduğuna dair məlumatlar
yetərsiz
 Kalsium kanal blokatorları vazospastik stenokardiyada,
koronar axınının ləngiməsi zamanı xüsusilə faydalıdırlar
 BB effekti kifayət qədər deyilsə, KKB əlavə edilməsi (B)
 Sinus düyünü inhibitorları (ivabradin) ürək vurğularının
sayının azaldılmasında BB qədər effektiv (B)
 Metabolik vasitələrdən trimetazidin Azərbaycanda istifadə
edilərək, yağ turşusu metabolizminə təsir edərək, qlükoza
sərfini artırır
 Uyğun koronar anatomiyalı xəstələrdə tək və çoxdamar
zədələnmələrində, xüsusilə dərmanlı stentlərin istifadəsi
SS effektiv müalicəsinin bir parçası
 Rutin aparılan PKM-də ölüm riski 0.3-1%
 SS-də PKM-in sağqalma baxımından dərman
müalicəsindən üstünlüyü sübuta yetirilməmiş
 Dərman müalicəsinə nisbətən həyat keyfiyyətinin
optimallaşdırılması
AKŞ-nin əsas proqnostik faydası ÜD xəstəliklərindən ölümün
azaldılması (D) (xüsusilə daxili məmə arteriyasının istifadəsi
zamanı)
AKŞ-dən fayda görən xəstə populyasiyası:
1.Sol əsas kötüyün ciddi stenozu (A)
2.Üç böyük koronar arteriyanın ciddi proksimal stenozu (A)
3.SÖEA-nın proksimal seqmentində yüksək dərəcəli stenozun da
daxil olduğu iki böyük koronar arteriyanın ciddi stenozu (A)
4.Pozulmuş sol mədəcik funksiyası ilə yanaşı üç damar xəstəliyi
AKŞ-də ümumi cərrahi ölüm 1-4%
“X” sindromunun klassik təsviri:
1.Fiziki yük zamanı meydana çıxan tipik stenokardiya
2. Fiziki yük sınağının və ya digər stress təsvir üsulllarının müsbət
olması
3.Normal koronar arteriyalar
“X” sindromlu xəstələrdə sağqalma proqnozu əlverişlidir
Vazospastik stenokardiyanın xarakteristikası:
adətən sakitlik zamanı tipik ağrı, EKQ-də ST seqmentinin qalxması
Koronar vazospazmın ehtimalını artıran faktorlar:
siqaretçəkmə, elektrolit disbalansı, kokaindən istifadə, soyuq faktoru ,
autoimmun xəstəliklər, hiperventilyasiya, insulin rezistentliyi
 Modifikasiya olunan RA-nin nəzarətdə saxlanılması
 Sağlam həyat tərzi, adekvat müntəzəm fiziki aktivlik,




tütünçəkmə və artıq miqdarda alkohol qəbulundan
çəkinmək
Periodik olarak dislipidemiya mövcudluğunun təyini
Arterial hipertenziyanın erkən aşkarlanması və müntəzəm
müalicəsi
ÜD xəstəlikləri riskini azaltmaq üçün periodik qanda
şəkər təqibi, ŞD olan xəstələrin optimal müalicəsi
Çoxlu sayda RA olan xəstələrə birincili profilaktika
məqsədilə asetilsalisil turşusunun təyini (75-325 mq/gün)
57 yaşlı kişi klinikaya hərəkətlə meydana
gələn və istirahət sonrası keçən retrosternal döş
qəfəsi ağrısı ilə müraciət edir.
 Tütün çəkmə
 Ailə anamnezi
 Hiperlipidemiya
 Sol mədəcik hipertrofiyası
 Hipertoniya
 Kokain istifadəsi
 Yaş, cinsiyyət
 Maddələr mübadiləsi, piylənmə
 Lokalizasiya
 Müddət
 Əlaqəli simptomlar
 Intensivlik
 Xronologiya
 Tətikləmə
 Başlanğıc
 Keçmə
 Situasiya
Diqqətinizə görə
təşəkkürlər