Mədəaltı vəzinin törəməsi və onun operativ müalicəsinin taktiki

Download Report

Transcript Mədəaltı vəzinin törəməsi və onun operativ müalicəsinin taktiki

Milli Onkoloqiya Mərkəzi Azərbaycan Respublikası
(abdominal onkoloqiya şöbəsi)
MƏDƏALTI VƏZİNİN TÖRƏMƏSİ
VƏ ONUN OPERATİV MÜALİCƏSİNİN
TAKTİKİ PRİNSİPLƏRİ
məruzəçı:
Əskərov N.Ə., Abdullayev Ə.Ə.
Bakı – 2013 il
• HPDB şişləri mədə-bağırsaq traktının bütün
bədxassəli törəmələrinin 15% təşkil edir.
• Bunların isə 63-86%-i MAV şişləridir.
• MAV şişləri mədə-bağırsaq traktı şişlərinin isə 10,3%
təşkil edərək 4-cü yeri tutur.
• MAV bədxassəli şişləri bütün bədxassəlli şişlərin 2,43,4% təşkil edir.
• Azərbaycanda isə bu rəqəm 2,2%-dir.
• Xəstəlik halı dünyada 100000 əhaliyə 9-10 nəfərdir.
• Azərbaycanda хəstələnmə halı isə 8,0-dır.
• 1 ildə dünyada 217000 təzə xəstə qeydə alınır və
214000 isə ölür.
• Mədəaltı vəzinin şişləri ilə xəstələnmə hallarının
artması bu xəstə kontinqentinin cərrahi müalicə
məsələsini aktual edir.
ŞəkiZaqatala
GubaXaçmaz
k – 1,3%
q – 1,0%
GəncəQazax
Dağlıq
Abşeron
Şhirvan
k – 3,0%
k – 4,0%
q – 0,7%
q – 2,3%
k – 3,4%
q – 2,2%
KəlbəcərLaçin
Naxçıvan
k – 3,7%
q – 1,8%
k – 1,6%
q – 1,1%
Aran
Yuxarı
Garabağ
k – 2,7%
q – 1,6%
Bakı
k – 2,7%
q – 2,4%
k – 2,0%
q – 1,1%
Lənkəran
2012 ILDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA MƏDƏALTI VƏZININ
BƏD XASSƏLI TÖRƏMƏLƏRI ILƏ XƏSTƏLƏNMƏNIN EKSTENSIV GÖSTƏRICISI
Abdominal onkologiya şöbəsində 2010-cu ildən 2013-cü ilə
qədər MAV şişi diaqnozu ilə 119 xəstə üzərində
cərrahi müalicə aparılmışdır.
35%
33%
20%
12%
2010 il
2011 il
2012 il
2013 il
XƏSTƏLƏRİN CİNSİNƏ GÖRƏ PAYLANMASI
Qadın – 4 0,3%
Kişi – 59,7%
•Xəstələrin 71 (59,7%) kişi, 48 (40,3%) qadın olmuşdur.
XƏSTƏLƏRİN YAŞINA GÖRƏ PAYLANMASI
Xəstələrin yaş həddi 38-72 yaş təşkil etmişdir. Xəstələrin
böyük əksəriyyəti, 103 (86,6%), əmək qabiliyyəti olan
yaşda – 70 yaşa qədər olmuşlar.
86,5%
31,9% 29,4%
20,2%
13,5%
5%
40 yaşa
kimi
40-50
50-60
60-70
70 ıyaş
dan yuxarı
70 yaşa kimi
MƏDƏALTI VƏZİNİN ŞİŞLƏRİNİN
DİAQNOSTİKASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Mədəaltı vəzinin şişlərinin diaqnostikasında əsas və əlavə müayinə metodlarının
ayrılması vacibdir. Əsas metodlar şişi birbaşa təyin edirlər, əlavə metodlar isə onların
ağırlaşmalarını aşkar edirlər. Biz hesab edirik ki, mədəaltı vəzinin şişlərinin
diaqnostikasında əsas metodların alqoritmi aşağıdakı zəncirvarı qaydada olmalıdır:
USM – Rentgen döş qəfəsi – КТ – Onkomarkerlər – Kliniko-laborator müayinə. Əlavə
metodların alqoritmi isə: MRCP – Endoskopik USM+punksion biopsiya – FQDS+ERCP
– Laparoskopiya. Hər bir sonrakı müayinə əvvəlki müayinədən
tam məlumat alınmadığı halda aparılır.
US şəkil
Qaraciyərdə
MTS
Kötük arteriyasına və yuxarı
müsariqə venasına sirayət
İntraoperasion
xolangioqragiya
Diaqnostik
laparoskopiya
CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLAR – 119
• RADİKAL ƏMƏLİYYATLAR – 37 nəfər.
• PALLİATİV ƏMƏLİYYATLAR – 82 nəfər.
PALLİATİV (DRENAJLAŞMA) ƏMƏLİYYATLAR
Əməliyyatların növü
cəmi say
%
XOLESİSTOYEYUNOANASTOMOZ
3
3,7
XOLESİSTOYEYUNO- VƏ QASTROYEYUNOANASTOMOZ
7
8,5
HEPATİKOYEYUNOANASTOMOZ
25
30,5
HEPATİKOYEYUNO- VƏ QASTROYEYUNOANASTOMOZ
20
24,4
HEPATİKO- XOLESİSTO- VƏ
XOLESİSTOYEYUNOANASTOMOZ
2
2.4
XOLEDOXO-QASTRO- VƏ QASTROYEYUNOANASTOMOZ
4
4,8
XOLEDOXOSTOMİYA
5
6,1
XOLESİSTOSTOMİYA
5
6,1
TRANSKUTAN TRANSHEPATİKO XOLANQİOSTOMİYA
8
9,8
TRANSKUTAN XOLESİSTOSTOMİYA
3
3,7
Cəmi
82
100
RADİKAL CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLAR
Cəmi say
%
KORPOROKAUDAL REZEKSIYA
LAPAROSKOPİK DİSTAL REZEKSİYA
10
2
27
5,4
TOTAL PANKREATODUODENEKTOMİYA
3
PİLORUS SAXLAYICI PANKREATODUODENAL REZEKSİYA
2
5,4
10
9
27
24,4
1
2,7
STANDART PANKREATODUODENAL REZEKSİYA
GENİŞLƏNMİŞ PANKREATODUODENAL REZEKSİYA
QAPI VENASININ REZEKSİYASI İLƏ STANDART PDR
CƏMİ
8,1
37
ƏMƏLIYYAT KEÇIRMIŞ XƏSTƏLƏRIN
“TNM” MƏRHƏLƏSİ (119)
M0
N0
M1
N1
N0
N1
T1
3
1
2
T2
20
10
11
T3
9
21
16
T4
3
11
12
RADİKAL ƏMƏLİYYAT KEÇİRMİŞ XƏSTƏLƏRİN
“TNM” MƏRHƏLƏSİ (37)
N0
N1
T1
3
1
T2
20
6
T3
4
3
LİMFODİSSEKSİYA ZAMANI ÇIXARILAN LİMFA DÜYÜNLƏRİN SAYI
15-dən 42-ə QƏDƏR OLMUŞDUR.
HPDZ-nin strukturu
PANKREATODUODENAL REZEKSİYA
TOTAL
PANKREATODUODENEKTOMİYA
PANKREASIN
GÜDÜLÜ
XOLEDOXUN
GÜDÜLÜ
QAPI VENASI
DALAQ VENASI
AŞAĞI BOŞ
VENA
YUX. MÜSARİQƏ
VENASI
AORTA
I variant
[5 (20%) x-ə]
Əməliyyatların
rekonstruktiv mərhələsi
Funksional dəyişiklər:
• I - funksional «gətirici ilqəyin»
sindromunun yaranması.
II variant
[12 (48) x-ə]
• II – yünqül dərəcəli funksional
dəyişiliklərin yaranması.
• III - Ru-staz sindromun yaranması.
Ümumi Öd Axarın
drenajlaşdırma üsulu
III variant
[8 (32%) x-ə]
ƏMƏLİYYATLARIN ETAPLARI
Pankreatikoyeyunoanastomoz
Pankreato-hepatikoyeyunoanastomoz
QastroyeyunoŞalimov tıxacı
Xoledoxoyeyunostoma
Braun
anastomozu
CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLARDAN SONRAKİ FƏSADLAR
Operasiyadan sonraki fəsadlar
FƏSADSIZ
FƏSADLAR
cəmi say
%
31
83,8
6
16,2
PANKREATOYEYUNOANASTOMOZUN
ÇATMAMAZLIĞI
2
HEPATİKOYEYUNOANASTOMOZUN
ÇATMAMAZLIĞI
2
QASTROENTEROANASTOMOZUN
İÇƏRİ TİKİŞLƏRİNDƏN QANAXMA
1
“ŞƏKƏR” XƏSTƏLİYİNİN AĞIR
FORMASININ YARANMASI
1
OPERASİYADAN SONRAKİ DÖVRDƏ ÖLÜM
2
Pankreatoyeyunoanastomozun çatmamazliği
1
“Şəkər” xəstəliyinin ağır formasının
yaranması. Diabetik koma.
1
5,4
PANKREATODUODENAL REZEKSİYADAN
SONRAKİ DÖVRÜN GÖSTƏRİCİLƏRİ
80%
8%
operasiyadan
sonraki ölüm
12%
birinci il ərzində
olan ölüm
sağlamdılar
NƏTİCƏ
MƏDƏALTI MƏZİN ŞİŞLƏRİNƏ GÖRƏ APARILAN MÜDAXİLƏLƏR
HƏCMLİ ƏMƏLİYYATLAR HESAB OLUNURLAR. HƏMİN ƏMƏLİYYATLAR
İXTİSASLAŞMIŞ ONKOLOJİ MÜƏSSİSƏLƏRDƏ XÜSUSİ HAZIRLANMIŞ
ƏMƏLİYYAT BRİQADASI, REANİMASİYA VƏ ANESTEZİOLOJİ
ŞÖBƏLƏRİN ƏMƏKDAŞLARI TƏRƏFİNDƏN, UYĞUN MADDİ TEXNİKİ
TƏMİNATIN TƏMİN OLUNMASI ŞƏRAİTDƏ APARILMALIDIRLAR.
Diqqətinizə görə minnətdarıq