LR - โรงพยาบาลศรีวิไล

Download Report

Transcript LR - โรงพยาบาลศรีวิไล

งานประกันสุ ขภาพ
โรงพยาบาลศรีวไิ ล
19/7/56
กลุ่มทีไ่ ด้ รับความคุ้มครอง
1. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคและการควบคุมโรค
(ก) การตรวจและดูแลเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์
(ข) การดูแลสุ ขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึง
การให้ภูมิคุม้ กันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุม้ กันโรคของ
ประเทศ
(ค) การตรวจสุ ขภาพประชาชนทัว่ ไปและกลุ่มเสี่ ยง
(ง) การวางแผนครอบครัว (ยาเม็ดคุมกาเนิด ยาฉี ดคุมกาเนิด ถุงยางอนามัย ห่วง
อนามัย ยาฝังคุมกาเนิด และการทาหมันถาวร)
(จ) ยาต้านไวรัสเอดส์
(ฉ) การเยีย่ มบ้าน และการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
(ช) การให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพแก่ผรู ้ ับบริ การในระดับบุคคลและครอบครัว
(ซ) การให้คาปรึ กษา (counseling) และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
(ฌ) การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุ ขภาพช่อง
ปาก การแนะนา ด้านทันตสุ ขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริ มในกลุ่มที่มีความเสี่ ยง
ต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยฉายรังสี บริ เวณศีรษะและลาคอ รวมทั้ง
การเคลือบหลุมร่ องฟัน
2. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จน
สิ้ นสุ ดการรักษา ทั้งนี้ รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผา่ นการรับรองของ
คณะกรรมการ
3. การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง กรณี ที่บุตรมีชิวติ อยู่ (กรณี บุตรคลอดแล้ว
รอดออกมามีชีวิต)โดยนับตั้งแต่ใช้ สิ ทธิ ในโครงการหลักประกันสุ ขภาพ
4. ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ
5. การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหิ นปูน การทาฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษา
โพรงประสาทฟันน้ านม และการใส่ เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
6 ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่ งชาติ
7. การจัดส่ งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริ การ
8. การบริ การทางการแพทย์หรื อค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) - (7) ที่
คณะกรรมการกาหนด
กลุ่มทีไ่ ม่ ได้ รับความคุ้มครอง
กลุ่มบริ การที่เกินความจาเป็ นพื้นฐาน
การรักษาภาวะมีบุตรยาก
การผสมเทียม
การกระทาใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์
การตรวจวินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจาเป็ นและไม่มีขอ้ บ่งชี้ทาง
การแพทย์
การรักษาที่อยูร่ ะหว่างการค้นคว้าทดลอง
กลุ่มบริ การที่มีงบประมาณจัดสรรเป็ นการเฉพาะ
การบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยา
เสพติด
อุบตั ิเหตุการประสบภัยจากรถและอยูใ่ นความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถเฉพาะส่ วนที่บริ ษทั หรื อกองทุนตามกฎหมาย
นั้นต้องเป็ นผูจ้ ่าย
กลุ่มบริ การอื่นๆ
โรคเดียวกัน ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ประเภทผูป้ ่ วย
ในเกินกว่า 180 วัน ยกเว้นกรณี มีความจาเป็ น ต้องรักษาต่อเนื่อง จากการ
แทรกซ้อน หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์
การยืน่ คาร้ องขอรับเงินช่ วยเหลือ เบือ้ งต้ น(มาตรา 41)
การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ ในกรณี ที่ผรู ้ ับบริ การได้รับความ
เสี ยหาย จากการรักษาพยาบาล เป็ นมาตรการที่ดาเนินการตามบทบัญญัติของมาตรา 41
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่ งบัญญัติไว้วา่ “ ให้
คณะกรรมการ กันเงินจานวนไม่ เกินร้ อยละหนึ่ง ของเงินที่จะจ่ ายให้ หน่ วยบริการ ไว้ เป็ น
เงินช่ วยเหลือเบือ้ งต้ น ให้ กบั ผู้รับบริการ ในกรณีทผี่ ้ ูรับบริการ ได้ รับความเสี ยหายทีเ่ กิดขึน้
จากการรักษาพยาบาลของหน่ วยบริการ โดยหาผู้กระทาผิดมิได้ หรือหาผู้กระทาผิดได้ แต่
ยังไม่ ได้ รับความเสี ยหาย ภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกาหนด ”
เงินช่ วยเหลือเบือ้ งต้ น หมายถึง เงินที่จ่ายให้ผรู ้ ับบริ การหรื อทายาทหรื อผูอ้ ุปการะ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนในกรณี ที่ผรู ้ ับบริ การได้รับค่าเสี ยหายจากการรักษาพยาบาลใน
หน่วยบริ การ โดยมิตอ้ งรอการพิสูจน์ถกู ผิด
การยืน่ คาร้ อง
ผูม้ ีสิทธิ ยนื่ คาร้อง ได้แก่ ผูร้ ับบริ การ หรื อทายาท ซึ่ งทายาท ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส
ผูส้ ื บสันดาน(บุตร) พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา พี่นอ้ งร่ วมบิดา พี่นอ้ งร่ วมมารดา ปู่ ย่า ตา
ยาย ลุง ป้ า น้า อา โดยให้ทายาทคนใดคนหนึ่ งยืน่ ได้โดยไม่จาเป็ นต้องยืน่ ตามลาดับชั้น
ระยะเวลายืน่ คาร้ อง
1 ปี นับจากทราบความเสี ยหาย
วิธียนื่ คาร้ อง
การยืน่ คาร้องทาได้ 2 วิธี คือ
ยืน่ คาร้องด้วยตนเองที่หน่วยรับคาร้อง
ส่ งคาร้องทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยคณะกรรมการจะถือวันที่ประทับตราเป็ น
วันที่ยนื่ คาร้อง
สถานทีย่ นื่ คาร้ อง
ต่างจังหวัด ----> สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด (สสจ.) ที่เกิดเหตุ
กทม. ----> สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติสาขาเขต13 กรุ งเทพมหานครหรื อ 120 ม.3
อาคารบี โซนทิศใต้ ชั้น 5(ฝั่งลานจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
เกณฑ์ การพิจารณา
ผูม้ ีอานาจพิจารณาคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ได้แก่ คณะอนุกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่ งมีอยูใ่ นทุกจังหวัด
คณะกรรมการดังกล่าวจะทาหน้าที่พิจารณาว่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ผรู้ ับบริ การควร
ได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อบังคับหรื อไม่เพียงใด หากควรได้รับเงินช่วยเหลือก็จะ
พิจารณาโดยคานึงถึงความรุ นแรงของความเสี ยหายและเศรษฐานะของผูเ้ สี ยหายด้วย
โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
พิจารณาตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับ คือ
พิจารณาถึงประเภทของความเสี ยหาย
พิจารณาถึงความรุ นแรงและเศรษฐานะของผูเ้ สี ยหาย
เกณฑ์ การพิจารณาเงินช่ วยเหลือ
ความเสี ยหายที่เกิดก่อน 1 ต.ค.55 จะได้รับเกณฑ์ช่วยเหลือดังนี้
เสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 200,000 บาท
พิการหรื อสูญเสี ยอวัยวะ จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 120,000 บาท
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 50,000 บาท
ความเสี ยหายที่เกิดหลัง 1 ต.ค.55 จะได้รับเกณฑ์ช่วยเหลือดังนี้
เสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน
400,000 บาท
พิการหรื อสูญเสี ยอวัยวะ จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บาท
การแจ้ งผลการพิจารณา
เลขานุการของคณะอนุกรรมการจะมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณา ให้ผรู้ ั บบริ การ
ที่ได้รับความเสี ยหายหรื อทายาททราบพร้อมแจ้งสิ ทธิ ในการยืน่ อุทธรณ์ภายใน
30 วัน หลังได้รับหนังสื อแจ้งผลทางไปรษณี ยต์ อบรับ
ความรู้ เรื่องรหัสสิ ทธิในระบบหลักประกันสุ ขภาพ
UCS = กลุ่มบัตรทองประเภทร่ วมจ่าย 30 บาท (12-59 ปี ) หรื อ 89 นัน่ เอง
WEL =กลุ่มบัตรทองประเภท ท หรื อกลุ่มยกเว้นค่าธรรมเนียม
SSS = สิ ทธิ์ประกันสังคม
PVT = สิ ทธิ์ครู เอกชน
SSI = สิ ทธิ์ประกันสังคมกรณี ทุพลภาพ
PSS =สิ ทธิ์ประกันสังคม/ครู เอกชน
SOF =สิ ทธิ์ประกันสังคม/ข้าราชการ
POF = สิ ทธิ์ครู เอกชน/ข้าราชการ
OFC=สิ ทธิ์ขา้ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
PSO=สิ ทธิ์ประกันสังคม/ครู เอกชน/ข้าราชการ
BFC=สิ ทธิ์ขา้ ราชการการเมือง
VPT=สิ ทธิ์ครู เอกชน/ทหารผ่านศึก
FRG=สิ ทธิ์คนไทยในต่างประเทศ
NRD=สิ ทธิ์คนต่างด้าว
VOF=สิ ทธิ์ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ
NULL=ไม่มีสิทธิ์ใด ๆ
VSS=สิ ทธิ์ประกันสังคม/ทหารผ่านศึก
VSO=สิ ทธิ์ประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ
SIF=สิ ทธิ์ประกันสังคมทุพลภาพและสิ ทธิ์ขา้ ราชการ/สิ ทธิ์รัฐวิสาหกิจ
STP=สิ ทธิ์บุคคลผูม้ ีปัญหาสถานะและสิ ทธิ์
รหัสสิทธิ
รหัส
รายละเอียด
60 อาสาสมัครมาเลเรี ย ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุ ข(ตามวันหมดอายุของบัตรประจาตัว)
61 บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครมาเรี ย ตามโครงการกระทรวงสาธารณสุ ข(ตามวันหมดอายุของบัตรประจาตัว)
62 ช่างสุ ขภัณฑ์หมู่บา้ นตามโครงการของกรมอนามัย(ตามวันหมดอายุของบัตรประจาตัว)
63 บุคคลในครอบครัวของช่างสุ ขภัณฑ์หมู่บา้ นตามโครงการของกรมอนามัย(ตามวันหมดอายุของบัตรประจาตัว)
ผูบ้ ริ หารร.ร.และครู ของร.ร.เอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคู่กบั วิชาสามัญหรื อวิชาชีพ ในเขตจว.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูส
64 สงขลา พัทลุง นครศรี ธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต(ตามวาระที่รับมอบหมาย)
บุคคลในครอบครัวของผูบ้ ริ หารร.ร.และครู ของร.ร.เอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคู่กบั วิชาสามัญหรื อวิชาชีพ ในเขตจว.ปัตตานี
65 ยะลา นราธิวาส สตูส สงขลา พัทลุง นครศรี ธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต(ตามวาระที่รับมอบหมาย)
66 ผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรี ยญราชการชายแดน(NoExp)
67 ผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชน(NoExp)
68 สมาชิกผูบ้ ริ จาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสื อรับรองจากสภากาชาดไทยว่าได้รับบริ จาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป(NoExp)
69 หมออาสาหมู่บา้ นตามโครงการของกระทรวงกลาโหม(NoExp)
70 อาสาสมัครคุมประพฤ กระทรวงยุติธรรม(ตามวาระที่ได้รับมอบหมาย)
71 เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (วันที่ ครบ 12 ปี บริ บูรณ์)
72 ผูม้ ีรายได้นอ้ ย ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2537(3ปี )
73 นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น(3ปี )
74
บุคคลผูพ้ ิการตามกฏหมายว่าด้วยการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ทั้งนี้จะมีบตั รประจาตัวพิการหรื อไม่ก็ตาม(NoExp)
75
ทหารผ่านศึกระดับชั้น 1-3 ที่มีบตั รทหารผ่านศึก รวมถึงผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรี ยญชัยสมรภูมิ(NoExp)
76
พระภิกษุ สามเณรและแม่ชีในพระพุทธศาสนาซึ่ งมีหนังสื อรับรอง แม่ชี นักบวช นักพรต(ตามสถานะภาพที่ปรากฏ)
77
ผูม้ ีอายุเกิน 60 ปี บริ บูรณ์(NoExp)
78
บัตรชัว่ คราว(1ปี )
79
ผูว้ า่ งงาน(1ปี )
80
บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผูไ้ ด้รับ พระราชทานเหรี ยญสมรภูมิ(NoExp)
81
ผูน้ าชุมชน ได้แก่ กานัน สารวัตรกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นและแพทย์ประจาตาบล(ตามวาระที่ได้รับมอบหมาย)
82
84
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น(อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุ ขกรุ งเทพมหานคร(ตามวันหมดอายุของบัตร)
ผูน้ าศาสนาอิสลามที่มีหนังสื อรับรอง หมายถึง กรรมการอิสลามประจามัสยึด กรรรมการอิสลามประจาหวัด กรรมการอิสลามแห่งประเทศ
ไทย อิหม่าม คอเต็บ บิหลัน่
บุคคลในครอบครัวของผูน้ าศาสนาอิสลามที่มีหนังสื อรับรอง ซึ่งหมายถึง กรรมการอิสลามประจามัสยิต กรรมการอิสลามประจาจังหวัด
กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย(ตามวันหมดอายุของบัตร)
85
ผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรี ยญงานสงครามในทวีปยุโรป(ตามวันหมดอายุของบัตร)
86
บุคคลในครอบคร้วของผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรี ยญงานสงครามในทวีปยุโรป(ตามวันหมดอายุของบัตร)
บุคคลในครอบครัวของผูน้ าชุมชน ได้แก่ กานัน สารวัตรกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นและแพทย์ประจาตาบล(ตามวันหมดอายุของ
บัตร)
83
87
88 บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น(อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุ ขกรุ งเทพมหานคร(ตามวันหมดอายุของบัตร)
89 ประกันสุ ขภาพ ถ้วนหน้า(ระหว่างช่วงอายุ 12-59ปี )
90 ทหารเกณฑ์(ตามวันที่ปลดประจาการ)
91 ผูท้ ี่พานักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่ วนราชการ(ราชทัณฑ์)(ตามวันที่พน้ โทษ)
92 ผูท้ ี่พานักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่ วนราชการ(สถานพินิจและสถานสงเคราะห์)(ตามช่วงเวลาที่อยูใ่ นความดูแล)
93 นักเรี ยนทหาร(ตามวันที่จบการศึกษา)
94 ทหารผ่านศึกระดับชั้น 4 ที่มีบตั รทหารผ่านศึก
95 บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น 4
96 ทหารพราน
ทบทวนเรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบจากประกาศต่ างๆ
ให้ ยดึ ถือปฏิบตั ิให้ เป็ นแนวทางเดียวกัน
1.การเรี ยกเก็บเงินจากผูม้ ีสิทธิบตั รประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ากรณี เป็ นการจ่ายยานอกบัญชียา
หลักแห่งชาติ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ (ที่ สปสช.03/3009 ลงวันที่ 1/3/2549)
2. สิ ทธิผพู้ ิการ ทหารผ่านศึก ที่เป็ นสิ ทธินอกเขต ที่มาใช้สิทธิที่เราให้สามารถใช้สิทธิได้โดย
ไม่ตอ้ งเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ถึงแม้ไม่ได้เป็ น อุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นก็ตาม
3. กรณี เด็กแรกเกิดที่มาเจาะเลือดตามนัดแต่ไม่มีหลักฐานทางบุคคลแสดง ให้ทาง จนท. เรา
แจ้งให้กบั ญาติทราบว่า จาเป็ นต้องเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย เพราะเราไม่สามารถทาเอกสารเบิกจ่าย
ได้
4. กรณี ผรู้ ับบริ การเป็ นสิ ทธิวา่ ง ไม่ตอ้ งเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ให้ print ใบหน้าเวป แนบ พร้อมทั้ง
แนะนาให้มาติดต่องานสิ ทธิบตั ร ในเวลาราชการ หากผูร้ ับบริ การมานอกเวลาราชการ
5. กรณี บตั รที่หมดอายุ หรื อบัตรที่ตอ้ งปรับปรุ งสิ ทธิ สามารถให้ใช้สิทธิ ได้ปกติและแนะนา
ให้มาติดต่องานสิ ทธิบตั รใน วัน เวลา ราชการ
6. เรื่องแรงงานต่ างด้ าว เมื่อก่อน กลุ่มแรงงานต่างด้าวจะสามารถประกันสุ ขภาพได้ กรณี
ที่มีเอกสาร ท.ร.38/1 หรื อ passport เท่านั้น แต่ปัจจุบนั ทางโรงพยาบาลเราได้สนอง
นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ที่วา่ ทุกคนที่อยูบ่ นพื้นแผ่นดินไทย ให้สร้างความ
คุม้ ครองและให้สิทธิหลักประกันสุ ขภาพให้บุคคลเหล่านั้นด้วย ทางโรงพยาบาลเราจึง
รับขึ้นทะเบียนให้กบั แรงงานต่างด้าวทุกคน โดยให้ถือว่าเป็ นกลุ่มผูต้ ิดตาม ถึงแม้ไม่มี
เอาสารใดก็ตาม โดยแรงงานต่างด้าวที่จะประกันสุ ขภาพกับเราจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
- กลุ่มเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปี ให้คิดค่าตรวจสุ ขภาพ 600 บาท
ค่าประกันสุ ขภาพ 365 บาท
- กลุ่มผูใ้ หญ่ ก็คิดปกติคือ ค่าตรวจสุ ขภาพ 600 บาท
ค่าประกันสุ ขภาพ 1,300 บาท
( มีอายุคุม้ ครอง 1 ปี นับจากวันที่ซ้ือประกันสุ ขภาพ)
7. กรณีทมี่ ปี ระกาศ ให้ สามารถเรียกเก็บ ค่ าบริการ 30 บาท ได้ ของกระทรวงสาธารณสุ ข
ทั้งนี้เราได้ยดึ ถือปฏิบตั ิตาม มติและ มีผลบังคับใช้ มาตั้งแต่ 1 กันยายน 2555 เป็ นต้นมา
ปัจจุบนั ได้ทาเป็ นประกาศของโรงพยาบาลศรี วไิ ล ใช้ฉบับปรับปรุ งล่าสุ ดฉบับที่ 4 เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2555 ได้แจ้งให้ทุกฝ่ ายทุกงานทราบแล้ว และยังคงให้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามเดิม
ปัญหาและอุปสรรคเสนอเพื่อหารือแนวทางแก้ไข
1. การเรี ยกเก็บเงินจากสิ ทธิอื่นยังคงตกหล่น เช่น สิ ทธิหน่วยงานเบิกต้นสังกัด สิ ทธิ
ประกันสังคมนอกเขตเป็ นต้น
2. ปัญหาใบสัง่ ยาหาย
3. ปัญหาการสอบถาม และเรี ยกร้องสิ ทธิ เรื่ องอัตราค่าห้องพิเศษ (หารื อ Ward)
ประเด็นปั ญหาจากการประชาพิจารณ์
หลักประกันสุขภาพ ของอาเภอศรีวิไล
1. ด้านภาคประชาสังคม และประชาชนทัว่ ไป เกิดความเหลื่อมล้ า ระหว่าง สิ ทธิ
ประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นสิ ทธิขา้ ราชการ ประกันสังคม ไม่ดีเท่าบัตรประกันสุ ขภาพ
2. ในสายตาผูร้ ับบริ การ เกิดเหตุการณ์ การลัดคิวให้กบั ญาติ จนท. เอง ไม่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันเดียวกันในการให้บริ การ
3. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์