royal thai embassy, ankara, turkey - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

Download Report

Transcript royal thai embassy, ankara, turkey - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นำเสนอโดย
นำยสุไลมำน เจ๊ะและ
สำขำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ คณะรัฐศำสตร์
*
สาธารณรัฐตุรกี
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
สาธารณรัฐเติรก์ เมนิ สถาน
สาธารณรัฐจอร์เจีย
*
*นาย รัฐกิจ มานะทัต
*นาย สมพงษ์ กางทอง
*นาย อับดุลรอฮิม ดาตูมะดา
*นางสาว ชวนิ ศ ชวนะวงศ์
*นางสาว วิชชุลี โชติเบญจกุล
*นางสาว มัณทนา คชาไพร
เอกอัครราชทูต
อัครราชทูตที่ปรึ กษา
เลขานุ การเอก
เลขานุ การเอก
เลขานุ การโท
เลขานุ การโท
* ด้ำนกำรเมือง คือ การดูแลความสัมพันธ์กนั ในระดับ ‘การเมือง’ ให้
ทัง้ สองประเทศเป็ น ‘เพื่อน’ กันในเวทีโลก มีส่ ิงใดก็ปรึ กษาหารื อกัน
สนับสนุ นท่าทีของกันและกันโดยเฉพาะในเรื่ องใหญ่ ๆ เช่น การ
ต่อต้านการก่อการร้าย การร่วมมือปราบปรามแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ค้ามนุ ษย์ ข้ามชาติ เป็ นต้น ซึ่งก็เป็ นเรื่ องธรรมดาที่ตา่ งฝ่ ายย่อมมองที่
ผลประโยชน์ของประเทศตนเป็ นหลัก แต่หน้าที่ทางการทูตก็คือ ลดจุด
ต่าง ขยายทางร่วม ให้แต่ละฝ่ ายเป็ นประโยชน์แก่กนั และกัน
*ด้ำนเศรษฐกิจ คือ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศไทย คือ ส่งเสริ มให้คนตุรกีซ้ ือของ
ไทยมากขึ้น บริ โภคอาหารไทย ผลไม้ไทยมากขึ้น ไปเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ลงทุนในไทยมากขึ้น
ซึ่งในส่วนนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ทางานร่วมกับสานักงานส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศนครอิส
ตันบูล
*
ในส่วนของการส่งออกสินค้าจากไทย ภารกิจด้านนี้เป็นเรื่ องที่คอ่ นข้างจะต้องให้ความสาคัญ เพราะ
เศรษฐกิจโลกได้เข้าสู ส่ ภาวะการแข่งขันที่เข้มข้น ในขณะที่อุปสรรคทางการค้าที่เป็นภาษีศุลกากร
และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร ก็ยงั คงปรากฏให้เห็นอยูท่ ว่ั ไป ไทยก็ตอ้ งปรับตัวให้
สามารถรับมือกับสภาวะการตลาดของแต่ละประเทศที่เป็นตลาด หลักของไทยให้ได้ ซึ่งรวมทัง้ การ
แข่งขันในตลาดตุรกีซ่ ึงมีกาลังซื้อสู ง และเช่นเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วทัง้ หลาย มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบสินค้าโดยเฉพาะด้านเกษตรที่เข้มงวด หน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็คือ ต้องทาให้
แน่ใจว่า
*ด้ำนสังคม ภารกิจดูแลคนไทยซึ่งน่าจะเป็นเนื้ องานที่คนไทยในตุรกีคุน้ เคยกับสถาน
เอกอัครราชทูตฯ มากที่สุด เช่นเดียวกับที่คนไทยในประเทศเมื่อกล่าวถึงกระทรวงการ
ต่างประเทศก็จะนึ กถึง กองหนังสือเดินทาง ภารกิจดูแลคนไทยนั้น ที่ถูกจะต้องเรียกรวม ๆ ว่า
งานด้านกงสุ ล ซึ่งไม่เพียงแต่การให้บริ การคนไทยทัง้ ในแง่นิติกรณ์และการคุม้ ครองเท่านั้น แต่
รวมถึงการให้บริ การตรวจลงตราเข้าประเทศไทยแก่คนตุรกีและชาวต่างชาติทว่ั ไปด้วย ภารกิจ
ด้านนี้เป็นหนึ่ งในเนื้ องานที่รัฐบาลให้ความสาคัญเป็นลาดับต้น และกระทรวงการต่างประเทศก็
พัฒนาปรับปรุ งระบบการให้บริ การในต่างประเทศให้ทนั สมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หน้าที่ใน
การให้บริ การคนไทยในปั จจุบนั ของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงการจัดการเลือกตัง้ นอก
ราชอาณาจักร ตามที่รัฐธรรมนู ญได้กาหนดไว้
*
งำนหลักที่ได้รบั มอบหมำย
ศึกษำวิจยั
เรื่ อง ทัศนคติของนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐตุรกีท่ มี ตี อ่ ศาสนาอิสลามในระบบรัฐโลกวิสยั
Attitudes of Thai Students in The Republic of Turkey on Islam in
a Secular State System
งำนรองที่ได้รบั มอบหมำย
งำนในสถำนเอกอัครรำชทูต
- บันทึกและจัดทารายงานการประชุมข้าราชการสถานอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งอังการา ครัง้ ที่ 3/2555 ให้กบั
นางสาวชวนิ ศ ชวนะวงศ์ เลขานุ การเอก
- แปลข่าวจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย จากเว็บไซต์
http://www.todayszaman.com/mainAction.actionให้กบั นางสาวชวนิ ศ ชวนะวงศ์
เลขานุ การเอก
- สรุ ปโทรเลขกรณีสินค้าไทยถูกตุรกีบงั คับใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดให้กบั นางสาววิชชุลี โชติเบญจกุล
เลขานุ การโท
- เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเยือนกรุ งเทพของคณะกรรมการสภานักธุ รกิจตุรกี-ไทย ในเรื่ องข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ การค้าทวิภาคีไทย-ตุรกี นโยบายพลังงาน เป็ นต้นให้กบั นางสาววิชชุลี โชติเบญจกุล เลขานุ การโท
- จัดทาบัตรเชิญเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ นักธุ รกิจ เพื่อเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้
ห่ วั ญทีชี่ จทดั ่ อี โดยสถานเอกอั
ครราชทู
ตไทย
งการากองค์การ
- จัาดอยูทาบั
ยูข่ องสถานเอกอั
ครราชทู
ตต่าณงที่กรุ
เป็ นงอัสมาชิ
การประชุมอิสลามโลก (OIC) เพื่อจัดส่งปฏิทนิ ประจาปี 2556
- ร่างโครงการเปิ ดวิชาโทตุรกีศึกษา (Turkish Studies) และ
จัดตัง้ ศูนย์ตุรกีศึกษา (Center for Turkish Studies)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
งำนภำคสนำม
- พบปะคนไทยในเมืองบูรซ์ ำและครอบครัว
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีท่ ไี ด้รับทราบว่า คนไทยและนักเรียนไทยในบู รซ์ ามีความเข้มแข็งสามัคคีเป็ น
น้าหนึ่ งใจเดียวกัน มีการให้ความช่วยเหลือแก่เหล่าคนไทยและนักเรียนไทยที่เดินทางมายังบู รซ์ าเป็ นครั้งแรกเสมือน
ครอบครัวเดียวกัน และมีการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบระหว่างกันอยูเ่ สมอ ซึ่ งนับเป็ นตัวอย่างที่ดี
ของชุมชนเข้มแข็งแห่งหนึ่ ง
ปั จจุบนั มีคนไทยในบู รซาจานวน 14 คน ส่วนใหญ่เป็ นแม่บา้ นที่แต่งงานกับชาวตุรกี และนักเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนสาขาเทววิทยา
- จัดบูธของสถำนเอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงอังกำรำ
สถานเอกอัครราชทู ตไทย ณ กรุ งอังการาในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน
Cultural Tourism Summit and Fair ครั้งที่ 2 ณ กรุ งอังการา ณ ที่ ATO
Congresium International Convention & Exhibition Centre กรุ ง
อังการา และนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้ชว่ ยจัดบู ธ บันทึกภาพกิจกรรม และ
แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ป ระเทศไทย ซึ่ งงานดังกล่า วจัดขึ้ นภายใต้การสนั บสนุ นของกระทรวง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของตุรกี ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งตุรกี และเทศบาล
กรุ งอังการา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประดับตกแต่ง บูธของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผูเ้ ข้าร่วมงานอย่างมาก ทัง้ นี้ในวันเปิ ดงาน สถานเอกอัครราชทูต
ฯ ได้ทาขนมลูกชุบไปให้ผูเ้ ข้าร่วมงานได้ทดลองชิมด้วย
- จัดเตรียมงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั
นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการฉายวีดที ศั น์เฉลิมพระเกียรติฯ
จัดทาบัญชีรายการอุ ปกรณ์วสั ดุ ท่ ใี ช้ในงาน ตลอดจนบันทึกภาพกิจกรรมในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งอังการา ณ โรงแรมเชอร์ราตัน อังการา
ทั้ง นี้ กิ จ กรรมในงานประกอบด้ว ยพิ ธี ถ วายพระพรชัย มงคลแด่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่หัว ซึ่ งมี
เอกอัครราชทูตฯ เป็ นประธานในพิธี ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู ส่ มรส ข้าราชการสานั กงาน
ส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล พนักงานท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสานักงาน
ฯ พร้อ มทัง้ ชาวไทยที่พ านั ก ในกรุ งอัง การาและจังหวัดใกล้เคีย งเข้า ร่ ว มพิธีโ ดยพร้อมเพรี ยงกัน การจัด
นิ ทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิ ทรรศการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และการสาธิตการแกะสลักผลไม้ ซึ่ง
ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผูเ้ ข้าร่วมงาน
- เข้ำร่วมกิจกรรม DMEDD Charity Bazaar 2012
นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษารับมอบหมายให้ชว่ ยจัดบูธ บันทึกภาพกิจกรรม และแจก
เอกสารประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยมีนางธนพร มานะทัต ภริ ยาเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วย น.ส. ชว
นิ ศ ชวนะวงศ์ เลขานุ การเอก น.ส. มัณทนา คชาไพร เลขานุ การโท และพนักงานท้องถิ่นของสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งอังการา ได้เข้าร่วมกิจกรรม DMEDD Charity Bazaar 2012
ซึ่งจัดโดยสมาคมคูส่ มรสกระทรวงการต่างประเทศตุรกี (DMEDD) ซึ่งมีภริ ยารัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศตุรกีเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ โดยภริ ยาเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบของ
ที่ระลึกให้แก่ภริ ยารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศตุรกีขณะมาเยี่ยมชมบูธของไทยด้วย