สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Download Report

Transcript สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เสนอ
งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดกระบี่
สถานที่ ตัง้ .... 382 ม.1 ตาบลไสไทย อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000 โทรศัพท์ 075-611097
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดกระบี่
สถานที่ ตัง้ .... ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่
วิสยั ทัศน์(Vision)
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นหน่วยงำนหลักที่มกี ระบวนกำรและ
วิธีกำรในกำรควบคุมคนต่ำงด้ำวที่เดินทำงผ่ำนเข้ำ – ออกรำชอำณำจักร
หรือพำนักอยูใ่ นรำชอำณำจักร ปรำบปรำมและผลักดันส่งกลับคนต่ำงด้ำว
กรณีลกั ลอบเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์
 ควำมมัน
่ คงของชำติ คือ เป้ำหมำยสูงสุด
 บริกำรด้วยใจ
 ก้ำวสูม
่ ำตรฐำนสำกล
(Mission)
- เป็ นฝ่ ำยอำนวยกำรในกำรกำหนดยุทธศำสตร์ให้สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติในกำรวำงแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะกำร
ปฏิบตั งิ ำนตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและหน่วยงำนใน
สังกัด
- ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำหน่วยงำนในสังกัดให้เป็ นไปตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรนโยบำยตำรวจแห่งชำติและสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดระบบงำนและกำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและ
บัญชี กำรงบประมำณ กำรพัสดุ อำคำรสถำนที่และทรัพย์สินอื่นของ
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
 พันธกิจ
พันธกิจ (Mission)
- กำรปฏิบตั งิ ำนตำมกระบวนกฎหมำย วิธีพิจำรณำควำมอำญำ
กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง กฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ และกฎหมำยอื่นอันเกี่ยวกับ
ควำมผิดทำงอำญำ
- ปฏิบตั งิ ำนร่วมกัน หรือสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมำย
ภำรกิจหน่วยงำน
- ทำหน้ำที่ในกำรตรวจคัดกรองบุคคลและยำนพำหนะทุกประเภทที่ผำ่ น
เข้ำ-ออก รำชอำณำจักร
- บริกำรคนเข้ำเมืองตำมนโยบำยของรัฐด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
- ตรวจสอบและดูแลคนเข้ำเมืองที่พกั อำศัย อยูใ่ นรำชอำณำจักร
- ป้องกันปรำบปรำมกำรกระทำผิดของคนเข้ำเมือง รวมทัง้
อำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบต่ำงๆ
การศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี
 งานหลัก
-
รับเรื่องกำรยื่นขอทำ VISA ON ARRIVAL
ลงบันทึกกำรเปรียบเทียบปรับกรณีของชำวต่ำงชำติ(บุคคล ต่ำงด้ำว)
ที่เดินทำงเข้ำมำพำนักในรำชอำณำจักรและอยูเ่ กินกำหนดวันอนุญำต
OVER STAY
-
สรุปผลกำรปฏิบตั งิ ำนในแต่ละวัน
 งานรอง
-
บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลต่ำงด้ำวที่เดินทำงเข้ำมำ
โดยพำหนะทำงนำ้
งำนเรื่องขออยูต่ อ่
- เตรียมเอกสำรในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
- จัดเก็บเอกสำรลงแฟ้มข้อมูล
ตรวจพำหนะทำงนำ้
- งำนรับเรื่องกำรยื่นขอทำ VISA ON
ARRIVAL
- ลงบันทึกกำรเปรียบเทียบปรับกรณีของชำวต่ำงชำติ(บุคคลต่ำงด้ำว)
ที่เดินทำงเข้ำมำพำนักในรำชอำณำจักรและอยูเ่ กินกำหนดวันอนุญำตOVER
- สรุปผลกำรปฏิบตั งิ ำน
STAY
แบบบันทึกกำรเปรียบเทียบปรับ
ตรวจผูโ้ ดยสำรที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำวที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ผ่ำนทำงพำหนะทำงนำ้ ที่เข้ำมำจอดเทียบที่ทำ่ เรืออ่ำวนำง จังหวัดกระบี่
ทัง้ ฝัง่ ขำเข้ำ – ขำออก
-
งำนขออยู่ตอ่
กำรรับแจ้งที่พกั ของคนต่ำงด้ำว
กำรขอทำ RE-ENTY
กำรแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
 ประโยชน์ตอ
่ ตนเอง
- ได้ฝึกฝนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
- ได้เรียนรูร้ ะบบ ขัน้ ตอนในกำรปฏิบตั งิ ำนในส่วนของ
ระบบงำนรำชกำร
- ได้เรียนรูใ้ นกำรปรับตัวที่จะทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่น
- ได้รบั กำรพัฒนำตนเอง ในกำรทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กควำม
รับผิดชอบในกำรจัดกำร ควำมตรงต่อเวลำ และมีควำมมัน่ ใจใน
ตนเองมำกยิ่งขึน้
 ได้มีโอกาสเรียนรู แ้ ละได้รับประสบการณ์ชว
ี ติ การทางานที่ แท้จริง
 ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่ จะเรียนจบออกไปทางาน
 ได้รูจ
้ ักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา
 ได้รับประสบการณ์จากการปฏิ บัติงานมาประยุ กต์ใช้ในการทางาน
ต่อไปในอนาคต
 สามารถนาความรู ท
้ ี่ ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีหลักการ
- การสื่ อสารภาษาอังกฤษ
- ประสบการณ์ในการทางาน
- การประชาสัมพันธ์ทมีี่ ประสิทธิภาพน้อย
- ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนออกไปปฏิบตั งิ ำนสหกิจศึกษำ
- ควรพัฒนำทักษะในด้ำนต่ำงๆให้มปี ระสิทธิภำพ
- ควรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้บคุ คลต่ำงด้ำวได้รบั ควำมรูใ้ นเรื่อง
กฎหมำย และเกณฑ์กำหนดวันอนุญำตได้รบั รูใ้ ห้มำกยิ่งขึน้
- ควรให้ขอ้ มูลควำมชัดเจนของรำยละเอียดข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบตั สิ หกิจศึกษำให้มำกยิ่งขึน้
จากหนังสือคู ่มือการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย
พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
นาย ฟาอิซ มุค ุระ รหัสนักศึกษา 5120710122
คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี