หลักสูตร Adobe Creative Cloud

download report

Transcript หลักสูตร Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud
VS
Adobe Creative Suite
Adobe
Creative Cloud
Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud : Adobe CC จะเข้ามาแทน Adobe
CS ซึง่ Adobe CS ได้เดินทางมาถึง Adobe CS6 และต่อไปก็จะ
กลายเป็ น Adobe CC แทน
ระบบการจาหน่ายทีเ่ ปลีย่ นไป จากขายขาดเป็ นกล่อง
(Perpetual license) มาเป็ นแบบเช่า รายเดือน
Adobe Creative Cloud เป็ นบริการแบบสมัคร
สมาชิก ซึง่ เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้สามารถดาวน์โหลดและ
ติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ ทัง้ หมดได้อย่างไม่จากัด พร้อมด้วย
แอพพลิเคชันอื
่ ่นๆ เช่น เครือ่ งมือและบริการ Adobe
Photoshop Lightroom, Adobe Muse, Adobe Edge
รวมถึงเครือ่ งมือสาหรับนักพัฒนาเกมและการผนวก
รวมเข้ากับ Photoshop Touch apps** ผูใ้ ช้ทเ่ี ป็ น
สมาชิกAdobe Creative Cloud จะสามารถเข้าใช้บริการ
Publishing Services ในการนาเสนอแอพและเว็บไซต์
รวมถึงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลคลาวด์สตอเรจ และสามารถซิงค์
กับดีไวซ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ใหม่ๆจะได้รบั การ
อัพเกรดทันที
รูปแบบการทางาน
Adobe Creative Cloud คือรูปแบบของการเช่าใช้
โปรแกรม ซึง่ จะทาให้สามารถทีจ่ ะใช้โปรแกรมของ
Adobe ได้หลากหลายมากขึน้ โดยทีโ่ ปรแกรมทุกตัวใน
ชุดของ Adobe Creative Cloud จะรออยูบ่ นหน้า Cloud
Service อยูแ่ ล้วเหลือเพียงโหลดโปรแกรมลงมาติดตัง้ ที่
เครือ่ งเท่านัน้ และสามารถเลือกทีจ่ ะติดตัง้ โปรแกรม
ทัง้ หมด หรือเลือกทีจ่ ะค่อยๆติดตัง้ เป็ นบางโปรแกรม
ค่าใช้จ่าย
Adobe CS6
• Adobe Creative Suite 6 Design Standard
46,072 บาท
• Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium
67,335 บาท
• Adobe Creative Suite 6 Production Premium
67,335 บาท
• Adobe Creative Suite 6 Master Collection
92,143 บาท
ประโยชน์
สิทธิพเิ ศษทีจ่ ะได้จาก Adobe Creative Cloud
• ฟรี upgrade โปรแกรมเวอร์ชนใหม่
ั่ ๆ
• สามารถ update โปรแกรม , patch ปรับปรุง ,plugin
หรือ Feature ใหม่ๆ ได้ตลอดอายุการใช้งาน
• ฟรี พิน้ ทีเ่ ก็บไฟล์ออนไลน์ Cloud storage 100GB ให้
เก็บไฟล์งานทีส่ าคัญ หรือแชร์ไฟล์งานต่อให้เพือ่ น
ร่วมงานได้จากทุกๆทีแ่ ละทุกๆ device สะดวกรวดเร็ว
ต่อการสร้างสรรค์งานยิง่ ขึน้
ประโยชน์
• มี Admin Console เพือ่ ให้คุณ Manage License ของ
คุณได้ เช่น การเพิม่ ลบ เปลีย่ นแปลงสิทธิ ์การใช้งาน
ของ user ได้
• มี Expert Support จาก Adobe โดยตรง รวมถึง
Support จาก I.T.Solution Computer(Thailand)
Co.,Ltd. เองด้วย เพือ่ ทีจ่ ะรับปรึกษาหรือแก้ปญั หา
ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนของการใช้งานโปรแกรม หรือใน
ส่วนของการติดตัง้ โปรแกรม ฯลฯ
โปรแกรมที่มีบน
Adobe Creative Cloud
โปรแกรมที่มีบน Adobe Creative Cloud
ชุดโปรแกรมทีอ่ ยูบ่ น Adobe Creative Cloud จะคลอบ
คลุมลักษณะงานออกแบบในทุกๆประเภท อาทิเช่น
ด้าน Audio/Video, ด้าน Gaming, ด้าน Graphic Design,
ด้าน Mobile Device, ด้าน Photography,
ด้าน Publishing และ ด้าน Web โดยสามารถทีจ่ ะใช้
โปรแกรมเหล่านี้ได้ทงั ้ หมด
Adobe Creative Cloud จะแบ่งกลุ่มทางานแต่ละด้าน ได้อย่างชัดเจน
เพือ่ การทางานทีต่ รงกับงานแต่ละด้าน ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น
1. งานด้านการ Design
2. งานด้านการสร้าง Web Application ต่าง ๆ
3. งานทางด้าน Video
4. งานทางด้าน Photography
ด้านการ Design
ด้านการสร้าง Web Application
ด้าน Video
ด้าน Photography
การติดตัง้ โปรแกรม
และวิธีการเข้าใช้งาน
Adobe Desktop Application
เครือ่ งมือทีจ่ ะทาให้ Download Program ของ Adobe
ได้งา่ ยดาย พร้อมโปรแกรมจัดเต็มของ Adobe ทีม่ ใี ห้ใช้
งานทุกโปรแกรม เมือ่ ใช้ Adobe Creative Cloud for
Team
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
Adobe Creative Cloud กับ Adobe CS6
คุณสมบัติใหม่ของ
Adobe Creative Cloud
และ Adobe CS6
Photoshop
คุณสมบัติเด่น
Adobe CS6
• Patch tools
• Content-Aware move tool
• Perspective Crop tool
• Filter Blur
• Color rage :Skin Tone
• TYPE 3D
• Adaptive Wide Angle filter
• etc
Adobe CC
ทัง้ หมดของ CS6 และเพิ่ม
• Camera Shake Reduction
• Camera Raw Filter
• Image Size
• Cloud : ระบบ Sync กับชุด
preset ต่าง ๆ
Illustrator
คุณสมบัติเด่น
Adobe CS6
• Make Pattern
• Gradient Stroke
• Image Tracing
• etc
Adobe CC
ทัง้ หมดของ CS6 และเพิ่ม
• Live Conner
• New Pencil Tool
• Reshape
• Free Transform
• Touch Type Tool
InDesign
คุณสมบัติเด่น
Adobe CS6
• Digital Publishing
• Liquid Layout
• Alternate Layout
• Content collected Tool
• Buttons and Forms
• etc
Adobe CC
ทัง้ หมดของ CS6 และเพิ่ม
• TypeKit
• Generate QR Code
• Script
Dreamweaver
คุณสมบัติเด่น
Adobe CS6
• Fluid grid layout
• JQuery Mobile Framework updates
• Adobe PhoneGap Build integration
• CSS3 Transition
• Integrate with Adobe Business Catalyst
• Web Font Management
• CSS Multiple Classes selection
• etc
Adobe CC
ทัง้ หมดของ CS6 และเพิ่ม
• Enhanced CSS Designer
• Live Highlight
• Modernized Live View
Premiere Pro
คุณสมบัติเด่น
Adobe CS6
• Video Meshes
• Automatic Synchronisation
• RubbaDub
• etc
Adobe CC
ทัง้ หมดของ CS6 และเพิ่ม
• Timeline Interface
• ค้นหาไฟล์ได้รวดเร็วกว่าเดิม
• เครือ่ งมือตัดต่อดีขน้ึ
เครื่องมือการทางานใหม่สาหรับ
นักออกแบบ ใน Adobe CC
Adobe Muse
การออกแบบเว็บไซต์ทเ่ี น้นดีไซน์ได้อย่างง่ายๆ และ
รวดเร็ว ผูเ้ รียนไม่จาเป็ นต้องมีพน้ื ฐานมาก่อน การใช้
งานโดยการลาก แล้ววางทัง้ หมด ไม่ตอ้ งอาศัยการ
เขียนโค๊ด จึงเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั Web Designer
และ Web Developer ทีจ่ ะมองหาเครือ่ งมือใหม่ๆ ทีใ่ ช้
ในการออกแบบ ช่วยลดขัน้ ตอนการทางานให้กระชับ
ขึน้ เร็วขึน้ ด้วยฟีเจอร์ทห่ี ลากหลาย ในการสร้าง
sitemap , master Page, Gallery, Lightbox ฯลฯ แถม
เว็บไซต์ทไ่ี ด้นนั ้ ก็เป็ น HTML5 ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ ง
เขียนโค๊ด ให้ยงุ่ ยาก แล้วยังสามารถนาวีดโี อจาก
YouTube มาใส่และแสดงผลบน Smartphone, Tablet,
และ PC ได้สบายๆ พร้อมทัง้ เทคนิค เคล็ดลับการ
ดีไซน์เว็บไซต์ให้รวดเร็ว
Adobe Edge
Animate
Adobe Edge ประกอบด้วยเครือ่ งมือในชุดจานวน 7 ตัว
ดังนี้
• Edge Animate สาหรับงานแอนิเมชันบนเว็บด้วย
HTML/JavaScript/CSS
• Edge Inspect เครือ่ งมือช่วยนักพัฒนาและนัก
ออกแบบเว็บ รีววิ และตรวจแก้ HTML บนอุปกรณ์
พกพา
• Edge Code เป็ นโปรแกรมสาหรับเขียนโค้ด
HTML/JavaScript/CSS โดยพัฒนาต่อจากโครงการ
โอเพนซอร์ส Brackets ที่ Adobe สปอนเซอร์อยู่
• Edge Reflow สาหรับงานออกแบบเว็บแนว
responsive
• Edge Web Fonts บริการช่วยเลือกฟอนต์โอเพน
ซอร์สสาหรับเว็บและแอพ
• Typekit บริการช่วยเลือกฟอนต์แบบไม่ฟรีสาหรับเว็บ
และแอพ
• PhoneGap Build บริการช่วยสร้างแอพมือถือด้วย
HTML/JavaScript/CSS โดยพัฒนาจาก PhoneGap
การตีพิมพ์ใน
โลกออนไลน์
Adobe Digital
Publishing Suite
• Adobe DPS เป็ นระบบทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้งาน Adobe
InDesign สามารถออกแบบและสร้าง App ทีเ่ ป็ น
Interactive Digital Magazine ได้โดยไม่จาเป็ นต้อง
ใช้ความรูเ้ กีย่ วกับการเขียน Code program
ในระบบประกอบไปด้วย
• Adobe InDesign plug-in ทีใ่ ช้สร้าง Interactive ต่าง
ๆ ใน tablet
• Application ในการสร้าง App บน iOS และ Android
มาให้ผใู้ ช้งานติดตัง้ (สร้าง App ได้ไม่จากัดจานวน)
• บริการพืน้ ที่ cloud server ของ Adobe ในการ upload หนังสือ (.folio)
ของเราจาก InDesign (แบบไม่จากัดจานวน) และให้ลกู ค้าสามารถ
download หนังสือของเราลงไปใน tablet ของลูกค้า โดยไม่จาเป็ นต้องมี
server เอง
• บริการ Analytic เพือ่ ตรวจสอบสถิตเิ บือ้ งต้นของ App เรา เช่นจานวน
การ download ของ App ทีเ่ ราเผยแพร่