NComputing Introduction Deck

download report

Transcript NComputing Introduction Deck

“ประหย ัดงบประมาณด้าน IT ใน
ึ ษาระด ับประเทศ”
หน่วยงานการศก
SNC
Agenda
่ ั และแนวทางแก้ไข
 โซลูชน
่ ั และ ไดอะแกรมพืน
้ ฐาน
 ต ัวอย่างโซลูชน
 สงิ่ ยืนย ันความสาเร็จ
 แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
2
SNC
ิ ธิภาพอ ันเหลือเฟื อของ PC ในปัจจุบ ัน
ประสท
3
SNC
Why share a PC?
* Source: Global consumer survey
4
SNC
ประเด็นสาค ัญ
ื้ คอมพิวเตอร์ถงึ 10 เครือ
ทาไมเราต้องซอ
่ ง?
ในเมือ
่ 1 เครือ
่ งก็สามารถใชไ้ ด้ถงึ 10 คน…….
5
SNC
Example: ไดอะแกรม NComputing ทีใ่ ชใ้ นห้องเรียนปัจจุบ ัน
3 HOST PCs
Teacher
11 users per Desktop Computer in this example
6
SNC
NComputing สามารถลดต้นทุนในด้าน
อุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์
จากการยกต ัวอย่างการออกแบบห้องเรียน 30 ทีน
่ ง่ ั
50+%
7
SNC
NComputing สามารถตอบโจทย์ในเรือ
่ งการลงทุนระยะยาว
จากการยกต ัวอย่างการออกแบบห้องเรียน 30 ทีน
่ ง่ ั
• ลดปั ญหาความล ้าสมัยอุปกรณ์
70+%
Lower
ื้ /อัพเกรด จาก PC
– จัดซอ
ตัวหลักเท่านั น
้
้
– อุปกรณ์มอ
ี ายุการใชงาน
สูงถึง 10 ปี
• ลดต ้นทุนค่าไฟฟ้ าระยะยาว
90%
• ลดค่าใชจ่้ ายการบริหารจัดการ
70%
8
SNC
่ ลิตภ ัณฑ์แนวหน้าก ับยอดขายสูงกว่า 2,500,000 เครือ
้ สูผ
ก้าวขึน
่ ง
ในระยะเวลาพียง 3 ปี เทานน
ั้
9
SNC
9
ึ ษาในระด ับโลก
ความตืน
่ ต ัวของวงการศก
10
SNC
10
Ref. 360 degrees
ตัวอย่าง Site Ref.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
เครือ่ ง
ปากีสถาน, State of Punjab
อินเดีย, State of Andhra Pradesh
ฟิลปิ ปิน, MoE*
อินเดีย, State of Maharashtra
อินเดีย, State of Uttar Pradesh*
อินเดีย, State of Rajasthan
อินเดีย, State of Bihar
อินเดีย, State of Assam
อินเดีย, State of Punjab
ภูฏาน, MoE
64,000
59,400
22,400
18,000
15,000
14,000
6,000
3,200
2,700
2,200
* - deployment in progress
11
SNC
ื่ มน
เพิม
่ ความเชอ
่ ั จากทุกมุมโลกก ับ MOEs และ NGOs
เอเชีย-แปซิ ฟิค
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
State Ministries of Education –
Andhra Pradesh, Rajasthan, Bihar,
Punjab, Himachal Pradesh, Kerala,
Assam and others.
Ministry of Education, Pakistan
Dept of Education, Philippines
Ministry of Education, Taiwan
Ministry of Education, Maldives
Ministry of Education,
Bangladesh
Ministry of Education, Sri Lanka
Ministry of Education, Bhutan
Azim Premji Foundation, India
Ministry of Education, Mongolia
Ministry of Education (South
Pacific)
ยุโรป
อเมริ กา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ministry of Education,
Macedonia
Government of Andalucía, Spain
GTZ, Ethiopia Higher Education
Government of Turkey
Ghana – Ministry of Education
Ghana – One Village Foundation
Iraq – Foreign Ministers
Conference
Morocco – Digital Solidarity
Fund, ASF
Computers for Kids, South Africa
Palabora Foundation, South
Africa
Khanya Project, South Africa
The Afghan School Project
SNC
•
•
•
•
•
•
Ministry of Education, Uruguay
Ministry of Education, Peru
Prefeitura Municipal Sao
Leopoldo/RS, Brazil
The office of Presidencia de la
Republica (President’s Office),
Uruguay
Save the Children community
centers in La Paz, El Alto, Santa
Cruz, Bolivia
Ministry of Education, Bolivia
Organization of American States,
Trust for the Americas
City of Buenos Aries, Argentina
State of Guanajuato, Mexico
12
NComputing deployed throughout School Campus
Classrooms
Libraries and Kiosks
Computer and Language Labs
13
Administration Offices
SNC
13
is
APAC #1 in Desktop Virtualization
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
14
SNC
Agenda
่ ั และแนวทางแก้ไข
 โซลูชน
่ ั และ ไดอะแกรมพืน
้ ฐาน
 ต ัวอย่างโซลูชน
 สงิ่ ยืนย ันความสาเร็จ
 แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
15
SNC
การจ ัดโครงสร้างห้อง Computer ในห้องเรียน
• 1 PC สามารถแชร์สง
ู สุดถึง 10 Client
– 1 ห ้อง = 4 PC + 40 Ncomputing Device
– สามารถรองรับได ้มากกว่าเดิมถึง 4 ทีน
่ ั่ ง (นั บ PC)
16
SNC
การจ ัดโครงสร้างห้อง Sound Lab ในห้องเรียน
ื่ ม ัลติมเี ดีย
• 1 PC แนะนาให้แชร์ท ี่ 5 Client เนือ
่ งจากมีการใชง้ านสอ
– 1 ห ้อง = 4 PC + 20 Ncomputing Device
– สามารถรองรับได ้มากกว่าเดิมถึง 4 ทีน
่ ั่ ง (นั บ PC)
NETWORK
17
SNC
ึ ษา
ประโยชน์ของโครงสร้างที่ Ncomputing นาเสนอแก่ภาคการศก
1.
้
ื่ มต่อการใชงานจากเครื
้
การใชงานสามารถเช
อ
อ
่ งแม่ได ้โดย PCI Card, USB หรือ
LAN.
2.
ื่ มต่อได ้สูงสุดถึง 10 ทีน
โดยสามารเชอ
่ ั่ งผ่านรุน
่ X550
3.
จากโครงสร ้างที่ Ncomputing นาเสนอ
4.
–
ผ่านการพิสจ
ู น์จากโรงเรียนมากกว่า 1,000 แห่งทั่วทุกภูมภ
ิ าคของโลก
–
มีความยืดหยุน
่ ทีจ
่ ะสามารถปรับแต่งให ้เหมาะสมตามห ้องต่างๆ
–
ี่ งในปั ญหาด ้านเทคนิคทีเ่ กิดขึน
ถูกออกแบบมาเพือ
่ ลดความเสย
้ ของนักเรียน
–
ถูกออกแบบมาเพือ
่ รองรับระบบปฏิบัตก
ิ ารได ้หลากหลายทัง้ Windows Server 2003,
Windows Server 2008 หรือ Windows Multipoint Server 2010, WMS2011
–
ั ้ แนวหน ้าอย่าง Intel และ AMD.
สามารถทางานร่วมกับ CPU/Chip Set ชน
เครือ
่ งลูกข่ายสามารถบริหารจัดการ ได ้ตัง้ แต่การ Monitor เครือ
่ งลูกข่าย หรือ
้ ้
กระทั่ง Remote ลงไปเพือ
่ จัดการได ้โดยง่ายจาก Application ทีม
่ ใี ห ้เลือกใชได
ตัง้ แต่ Freeware
18
SNC
Agenda
่ ั และแนวทางแก้ไข
 โซลูชน
่ ั และ ไดอะแกรมพืน
้ ฐาน
 ต ัวอย่างโซลูชน
 สงิ่ ยืนย ันความสาเร็จ
 แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
19
SNC
คอมพิวเตอร์สน
ู ่ ักเรียนในประเทศปากีสถาน มากกว่า 2 ล้านทีน
่ ง่ ั
เป้ าหมาย
•
•
นาคอมพิวเตอร์ทส่ี ามารถลดต้นทุนเรื่องค่าไฟ
และฮาร์ดแวร์สโู่ รงเรียนสังกัดรัฐบาล 4,286 แห่ง
ไม่สามารถทราบถึงค่าไฟฟ้าทีแ่ ท้จริง
โซลูชนั ่
• คอมพิวเตอร์หอ
้ งแล็บ 15 ทีน่ งั ่ /โรงเรียน
• มีการงาน Ncomputing มากกว่า 64,000+ ทีน
่ งั ่
• สร้างความสัมพันธ์ทด
่ี ยี งิ่ ขึน้ กับรัฐปนั จาบ
ผลงานของ Ncomputing
• นักเรียนมากกว่า 2 ล้านคนมีโอกาสใช้งาน
คอมพิวเตอร์
• สามารถลดการใช้งบประมาณลงได้ 1.8 พันล้าน
• ปริมาณการใช้พลังงานลดลงอย่างมาก
20
SNC
20
น ักเรียนอินเดียกว่า 1.8 ล้านคนใชง้ าน PC ผ่าน NCompuitng
เป้ าหมาย
• นาคอมพิวเตอร์ทส
่ี ามารถลดต้นทุนเรือ่ งค่าไฟ และ
ฮาร์ดแวร์สโู่ รงเรียน5,000 แห่ง
• ไม่สามารถทราบถึงค่าไฟฟ้าทีแ
่ ท้จริง
โซลูชนั ่
• นาเนินการติดตัง้ Ncomputing 50,000 ทีน
่ งั ่
ภายใน 4 เดือน
• ใช้แหล่งกาเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพียง 1 KW
สาหรับห้อง LAB สาหรับคอมพิวเตอร์/ไฟส่อง
สว่าง/พัดลม
ผลงานของ NComputing
• มีนก
ั เรียนมากกว่า 1.8 ล้านคนได้ใช้งาน
Computer ผ่าน NComputing
• ลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ได้ 2 ล้านดอลล่าสหรัฐด้วย
Ncomputing
•
21
SNC
ลดค่าไฟฟ้า และค่าซ่อมบารุงลง 20 ล้านดอลล่า
สหรัฐ
21
ประเทศแรกของโลกทีส
่ ามารถสร้างโครงสร้าง 1:1
ของการใชง้ าน Computer – มาซโิ ดเนีย
ความท้าทาย
•
การเข ้าร่วมเศรษฐกิจของศตวรรษที่ 21 และสหภาพยุโรป
•
งบและโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีน
่ ้อย แต่อยากจะมีคอมพิวเตอร์ 1:1
วิธแ
ี ก้ปญ
ั หา
•
180 000 ชุด (PC 20 000 เครือ
่ งและ NComputing 160 000
ชุด)
•
ทุกโรงเรียนรัฐบาลในประเทศ
•
ค่าใชจ่้ ายน ้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของอีกทางเลือกทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
ผลความสาเร็จ
ึ ษาทุกคน
“โครงการคอมพิวเตอร์สาหรับนักศก
ึ ษาทีใ่ หญ่และสาคัญ
เป็ นโครงการการศก
ทีส
่ ด
ุ ในประวัตศ
ิ าสตร์ 15 ปี ของประเทศ
มาซโิ ดเนีย”
•
นักเรียนหนึง่ คนต่อคอมพิวเตอร์หนึง่ เครือ
่ ง ซงึ่ ดีทส
ี่ ด
ุ ในโลก
•
ไฟฟ้ าตา่ กว่า 80%
•
ยั่งยืน เพียงแค่อพ
ั เกรด PC
อิโว อีวานนอฟสกี้
รัฐมนตรีสงั คมข ้อมูล
22
SNC
สถาบ ันการเรียนรู ้ MKCL ติดตงเฟสสอง
ั้
1,000 จุด
23
SNC
23
ึ ษา K-12 ทีส
การศก
่ หร ัฐอเมริกา - มากกว่า 500,000 ชุด
• มากกว่า 500,000 ชุดในโรงเรียน 4000
แห่ง ในเวลาน ้อยกว่า 20 เดือน
• ~10% ของตลาด PC K-12
ื้ ลงกว่า 75% ต่อนั กเรียน
• ลดค่าจัดซอ
หนึง่ คน
• ลดค่าดาเนินการมากกว่า 70%
– ด ้านพลังงาน
่ มบารุง
– ด ้านการซอ
– ด ้านการให ้บริการ
– ด ้านการล ้าสมัยของฮาร์แวร์
24
SNC
NComputing - คอมพิวเตอร์ทเี่ ป็นมิตรต่อสงิ่ แวดล้อม
ลดค่าพลังงานสูงถึง 90%
–
–
–
ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1-5 Watts
(เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า PC ที่ 110 Watts)
ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมากและชัดเจน และ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลดพลังงานความร้อนสะสมทีเ่ กิดขึน้ ในสภาวะ
ทางาน
ลดความล้าสมัยของอุปกรณ์
–
–
เป็นอุปกรณ์ทไ่ี ม่มวี ตั ถุเคลื่อนที่ จึงสามารถทา
ให้มอี ายุใช้งานสูงถึง 10 ปี
สามารถอัพเกรดหรือซือ้ PC ทดแทนเพียง
เครือ่ งเดียวสามารถได้รบั ประโยชน์ในกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานทัง้ หมด
ลดปริมาณขยะอิเล็คทรอนิกส์
–
25
NComputing มีน้ าหนักเพียง 100 กรัม
(เปรียบเทียบกับ PC ทีม
่ นี ้ าหนักถึง 10 kg)
SNC
“Green”
รางว ัลจากการพ ัฒนาอย่างไม่หยุดยงจากสาขาต่
ั้
างๆ
Technology
Business
Education
Social Impact
Channel
Economic Development
MARKET
SHARE
LEADERSHIP
AWARD - 2009
Virtualization - Clients
26
SNC
 ผูพ
้ ฒ
ั นาซอฟแวร์ และอุปกรณ์จาลอง
คอมพิวเตอร์
 นวัตกรรมสมัยใหม่ กับการใช้งานคอมพิวเตอร์ท ี
สมบูรณ์แบบ
 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทช
่ี ว่ ยลดโลกร้อน
เหมาะกับนโยบายองค์กรณ์ปจั จุบนั
 มากกว่า 2,500,000+ จุดทีม
่ กี ารติดตัง้ ทัวโลกใน
่
ระยะเวลาเพียง 3 ปี
27
SNC
ื่ มน
คุณประโยชน์มากมาย พร้อมความน่าเชอ
่ั
28
พิสจ
ู น์
รางว ัล
ลดต้นทุน
ร ักษ์โลก
SNC
Agenda
่ ั และแนวทางแก้ไข
 โซลูชน
่ ั และ ไดอะแกรมพืน
้ ฐาน
 ต ัวอย่างโซลูชน
 สงิ่ ยืนย ันความสาเร็จ
 แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
29
SNC
ื ค้นบนเว็บของ NComputing
ข้อมูลสบ
•
ส่วนของผูส้ นใจทัวไป
่ :
–
–
–
–
–
–
•
Whitepaper: http://marketing.ncomputing.com/EducationWhitepaper.html
Education: http://www.ncomputing.com/education
X-Series: http://www.ncomputing.com/product-xseries
NComputing Videos: http://www.youtube.com/user/NComputingVideos
Success Stories: http://www.ncomputing.com/stories
Microsoft Licensing: www.ncomputing.com/mslicensing
ส่วนของ Partner :
www.ncomputing.com/partners
– Microsoft Licensing Overview Presentation
– Frequently Asked Questions
30
SNC
Shared Resource
Computing with
WMS 2011 &
NComputing
Mr.Tinnakrit Kreevit
[email protected]
SNC
ึ ษาของว ันนี้
ความท้าทายด้านการศก
•โรงเรียนต ้องการให ้นั กเรียนทุกคนพัฒนา
ทักษะทีพ
่ วกเขาต ้องการทีจ
่ ะประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู ้แต่ไม่สามารถมีเงินทุน
สาหรับคอมพิวเตอร์ 1:1 ได ้
ิ ก ับ :
•โรงเรียนจานวนมากต้องเผชญ
• ข ้อจากัดทางการด ้านเงินสาหรับ
คอมพิวเตอร์เครือ
่ งใหม่
• ข ้อจากัดงบประมาณด ้านการบารุงรักษา
ื่ สารที่
• ข ้อมูลการฝึ กอบรมเทคโนโลยีการสอ
จากัด สาหรับบูรณาการครูผู ้สอน
• ความต ้องการประหยัดค่าไฟฟ้ า และ
พลังงาน
้
• ข ้อเสนอการใชประโยชน์
สงู สุดจากเงิน
ลงทุนทีม
่ อ
ี ยูใ่ น , คียบ
์ อร์ด,จอภาพ
32
SNC
How it work?
vSpace
33
TM
SNC
Windows MultiPoint Server 2011
ิ ค ้าใหม่ Windows, ขึน
้
้
สน
้ อยูก
่ บ
ั เทคโนโลยี Windows ล่าสุดทีช
่ ว่ ยให ้ผู ้ใชหลายคนใช
คอมพิ
วเตอร์เครือ
่ งหนึง่
้ ละคนเป็ นอิสระ และประสบการณ์ของพวกเขาคุ ้นเคยคอมพิวเตอร์ Windows, ลดการใช ้
ร่วมกัน โดยให ้ผู ้ใชแต่
ิ้ สว่ น
ชน
คุณประโยชน์สาค ัญ /
ความสามารถ
• ลดต ้นทุนการเป็ นเจ ้าของ : ภาพจาลอง
ื่ มต่อโดยตรง
การเชอ
• ประสบการณ์ทค
ี่ ุ ้นเคย Windows : ความ
หลากหลายของ Windows 7 สว่ นประกอบ
และคุณลักษณะรวม
• เทคโนโลยีงา่ ย : การตัง้ ค่าและการจัดการ
้ ไ่ ม่มป
ออกแบบสาหรับผู ้ใชที
ี ระสบการณ์
ด ้านไอที
ความแตกต่าง
• เทคโนโลยี Windows ล่าสุด
• ได ้รับการสนับสนุนโดยไมโครซอฟท์ท ี่
สามารถเข ้าถึงการอัปเดต, service packs,
และแก ้ไขความปลอดภัย
• ความคุ ้นเคยการใช ้ Windows
34
ึ ษา
เป้าหมายกลุม
่ การศก
ึ ษา
 โรงเรียนและสถาบ ันการศก
 ห้องปฏิบ ัติการ ,ห้องเรียน, ห้องสมุด
SNC
วิธท
ี งี่ า่ ย?
อินเตอร์เฟซผู ้ใช ้ MultiPoint
Manager ชว่ ยให ้ผู ้สอน :
• ดูอย่างรวดเร็วว่านั กเรียนจะได ้
เข ้าสูร่ ะบบและ
ื่ มต่อ หรือหยุดการเชอ
ื่ มต่อ
• เชอ
โดยผู ้ใช ้
ื่ มต่อฮาร์ดแวร์ท ี่
• กาหนดการเชอ
้ ละคน
เหมาะสมสาหรับผู ้ใชแต่
35
SNC
วิธท
ี งี่ า่ ย?
ผูส
้ อนย ังสามารถ :
•เพิม
่ และลบบัญชไี ด ้อย่าง
ง่ายดาย สาหรับผู ้จัดการระบบ
ิ ธิก
• จัดการระดับสท
์ ารเข ้าถึงบัญช ี
ื่ บัญชแ
ี ละอืน
ชุด, รหัสผ่าน, ชอ
่ ๆ
36
SNC
ความสามารถของ Windows
• ใชค้ ้นหาและแบ่งปั นข ้อมูลได ้
ิ ธิภาพเพิม
อย่างมีประสท
่ ผลผลิต
และการเรียนรู ้
• สร ้างและจัดเก็บเอกสารใน
เอกสารรวมหรือเอกสารสว่ น
บุคคลในไดรฟ์ USB
• ให ้อิสระสาหรับนั กเรียนแต่ละคน
ื่ มต่อกับคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
ทีเ่ ชอ
เพือ
่ ให ้สามารถทางานในโครงการ
ของตัวเองแม ้กระทั่งในภาษาที่
แตกต่างกัน
37
SNC
ความสามารถของ Windows
้
• ใชประโยชน์
จากพืน
้ ฐาน Windows
่
7 คุณสมบัตแ
ิ ละประสบการณ์เชน
Desktop Windows, Internet
Explorer, Windows Media Player,
Windows Search, Jump Lists, ส,ี
และอืน
่ ๆ
• จะชว่ ยให ้นักเรียนสามารถปรับแต่ง
เอง Desktop - เปลีย
่ นไอคอนแถบ
งาน, ปรับแต่งเมนูเริม
่ ต ้นและการตัง้ ค่า
เพิม
่ เติมเพียงครัง้ เดียวของพวกเขาอยู่
กับพวกเขาไม่วา่ สงิ่ ทีส
่ ถานีพวกเขา
ไม่ได ้เข ้าสูร่ ะบบ
38
SNC
39
SNC
40
SNC
•
ื่ มต่อ PC โดยตรง ด ้วย PCI card
สามารถเชอ
•
้
ผู ้ใชงานได
้ถึง 11 คนต่อหนึง่ PC(ด ้วย X550
2 ชุด)
41
•
ราคาตา่ สุดๆ
•
มัลติมเี ดียดีทส
ี่ ด
ุ
•
สามารถวางระยะห่างได ้ถึง 10 เมตรจาก PC
•
้
ใชไฟฟ้
าเพียงแค่ 1 วัตต์
•
Supports multiple cards2 models:
o
X350 (3-user kit)
o
X550 (5 user kit)
SNC
41
X550 kit
1 kit = 6 users
2 kits = 11 users
42
:05
:10
:30
Step 1:
ติดตัง้ PCI card ลงในเครือ
่ ง PCหลัก
:20
Step 3:
ื่ มสายเคเบิล จาก
ต่อเชอ
Ncomputing สู่ PCI card
Step 2:
ต่อสาย Ncomputing เข ้ากับหน ้าจอ
keyboard และ mouse อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตา่ งๆ
Step 4:
ลงโปรแกรม vSpaceTM
ทีเ่ ครือ
่ งหลักโดยตรง หรือ
้
ใชการ
Ghost
Install in less than 30 minutes
43
SNC
11 User by 1 PC on X-Sereis
• Dell Vostro 200
2.4 GHz Core Duo ,2GB RAM,80GB HDD
• 11 ผูใ้ ชง้ าน ทางานบน:
มัลติมเี ดีย
โปรแกรมสานักงาน
โปรแกรมนาเสนอข ้อมูล
อินเตอร์เน็ต
2.4 GHz Core Duo
Typical CPU utilization 60-70%
1.3 GB of Memory available (of 2GB)
44
SNC
53
SNC
54
SNC
3 Host
Admin.
55
SNC
33 User Configuration
Traditional PC Approach
NComputing Solution
Computer:
Acer
Intel Pentiam Dual-Core
1GB DDR2, 320 GB S-ATA
Acer
Intel Core2 Quad
2GB DDR3, 750 GB S-ATA
NComputing X550
12,650 x 33 = 417,450
-
18,500 x 3 = 55,500
3,980 x 30 = 119,400
Monitor LCD 17 "
4,000 x 33 = 132,000
4,000 x 33 = 132,000
PS2 Keyboard & mouse
500 x 33 = 16,500
500 x 33 = 16,500
UPS+Power Wiring
3,000 x 33 = 99,000
3,000 x 3 = 9,000
Total
664,950
332,400
Cost Per User
20,150
10,072
Diff : 332,550 THB!!!
56
50%
Savings
ิ ธิก
ึ ษา
ลิขสท
์ ลุม
่ ด้านการศก
ิ ธิW
ื้
ลูกค ้าทีม
่ ล
ี ข
ิ สท
์ indows Server 2008 CAL อยูแ
่ ล ้ว สามารถซอ
Windows MultiPoint Server 2010 CAL แยกได ้
57
SNC
Microsoft Office Licensing
กรุณาตรวจสอบหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตสาหรับงานเฉพาะสาหรับ Microsoft หรือ
โปรแกรมของบุคคลทีส
่ ามในสถานการณ์นี้
58
SNC
• บริหารลูกข่ายโดยง่าย เพียงเครือ่ งแม่เท่านัน้
59
SNC
ิ้ สว่ นมากชน
ิ้
•ชน
ิ้ เดียว
•อุปกรณ์ชน
้ งงานสูงมากกว่า 110 Watts
•อัตราการใชพลั
้ งงานน ้อย สูงสุดเพียง 5 Watts
•ใชพลั
•เปลืองเนือ
้ ทีแ
่ ละค่า Furniture
้ อ
•ใชเนื
้ ทีส
่ งู สุดไม่เกิน 1 ตารางฟุต
60
SNC
33 User Configuration
Maintenance PC 5 Year
Traditional PC
Approach
NComputing
Solution
5,000 x 33 = 165,000
5,000 x 3 = 15,000
90%
Savings
(1,000 Baht/Year/Unit)
Total
Cost Per User(5 Year)
165,000
15,000
5,000
404
Diff : 150,000 THB!!!
61
้ า่ ยก ับความล้าสม ัยของ PC
ต ัวอย่างการลดต้นทุน : ลดค่าใชจ
Year
62
SNC
62
$
1
63
2
3
4
5
SNC
6
7
8
9
10
Year
63
83%
Savings
33 User Configuration
฿
Electricity Cost 5 Year ( 3/Kw)
(5Y x 245 Days x 8 hr x 3 Baht/kw)
Traditional PC
Approach (110 W)
NComputing Solution
(1 W)
106,722
18,522
Diff : 88,200 THB
64
SNC
65
SNC
65
66
USER
PC
33
33
33
3
Cost/unit
12,650
18,500
Total
417,450
55,500
SNC
80%+
Savings
18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
50%
Savings
10,000,000.00
NComputing
Solution
8,000,000.00
6,000,000.00
44%
Savings
12%
Savings
4,000,000.00
90%
Savings
2,000,000.00
83%
Savings
-
Hardware
67
Traditional PC
Approach
Software
Maintenance 5 Electricity 5 Years
Years
SNC
Total Budget 5
Years
Admins
68
.0
SNC
่ ั ของ NComputing
ประโยชน์ทไี่ ด้จากโซลูชน
้
สานักงาน,โรงเรียนและองค์กรต่างๆ ใชงาน
NComputing
ด ้วยเหตุผล :
มีความเข้าก ันได้ก ับระบบมาตรฐาน
ทางานเข ้ากับระบบปฏิบัตก
ิ าร, ซอฟแวร์ และอุปกรณ์ตอ
่ พ่วงมาตรฐาน
้
ไม่จาเป็ นต ้องมีการฝึ กอบรมเจ ้าหน ้าทีด
่ ้าน ITหรือผู ้ใชงาน
คุม
้ ค่าการลงทุน
ื่
ค่าใชจ่้ ายในการจัดหาเทคโนโลยีต่าอย่างเหลือเชอ
ลดค่าใชจ่้ ายในการดูแลรักษาได ้อย่างมาก
มีความง่าย
ง่ายในการติดตัง้ และมีระบบความปลอดภัย
ลดจานวนของเครือ
่ งคอมพิวเตอร์และยังเป็ นการลดความล ้าสมัยของ
ฮาร์ดแวร์
ิ ธิภาพ
ประสท
้
ทาให ้การใชงานได
้ประโยชน์มากกว่าเดิม
้ น
้ งงานได ้มากกว่า 90%
ใชพื
้ ทีน
่ ้อยและลดการใชพลั
69
SNC
70
SNC
Ncomputing In Thailand Market
ยอดขาย > 30,000 เครือ่ ง
Site Reference
71
SNC
Ncomputing In World Market
72
SNC
73
SNC
73
ตัวอย่างผูใ้ ช้งาน
74
SNC
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
75
SNC
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
76
SNC
โรงเรียนป้อมนาคราช จานวน 80 เครื่อง
โรงเรียนป้ อมนาคราช สมุทรปราการ
77
SNC
VBAC
78
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 56 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรี ยนเขื่อนคาแก้ว
จ.สุ รินทร์
79
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 7ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนชุ มชนประชาสามัคคี
จ.กาแพงเพชร
80
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 21 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนบ้ านหนองคา จ.ร้ อยเอ็ด
81
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 21 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนบ้ านปางสุ ด จ.นครสวรรค์
82
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 21 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนบ้ านโป่ งดู่ประชาอุทศิ
จ.กาแพงเพชร
83
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 7 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนวัดบ้ านไร่ จ.นครสวรรค์
84
SNC
โรงเรียนบ้ านศาลเจ้ าไก่ ต่อ
จ.นครสวรรค์
85
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 7 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรี ยนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร
จ.นครสวรรค์
86
SNC
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
(โรงเรียนในฝัน)
87
SNC
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
(โรงเรียนในฝัน)
88
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้
โรงเรียนบ้ านหนองบอน
1 แยก 10 ผู้ใช้ งาน
89
SNC
โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู ้ จานวน 63 ผูใ้ ช้งาน
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
(โรงเรียนพระราชทาน)
90
SNC
97
SNC
98
SNC