งานหลักที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

Download Report

Transcript งานหลักที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา
9 ถนน สั นติสุข ตาบลจะบังติกอ
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
รู้ จกั มูลนิธิศูนย์ ทนายความมุสลิม
-
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
ของกลุ่มของทนายความที่มีอุดมการณ์ที่มีความเสี ยสละ
กลุ่มเพื่อนของทนายสมชาย นีละไพจิตร
จดทะเบียนเป็ นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
ให้บริ การโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในคดีความมัน่ คง หรื อคดีที่
เป็ นผลมาจากกฎหมายพิเศษ
- มี 4 สานักงานสาขาในจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ
สงขลา
ผลงาน และรางวัล
ได้ รับรางวัลดีเด่ นด้ านองค์ กรภาคประชาสั งคมดีเด่ น
จาก KIAsia,มูลนิธิ Rockefeller
Award
ในปี 2008 MAC ได้ รับรางวัลองค์ กรทีด่ เี ด่ น
ในด้ านการป้องกันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
จากคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนของประเทศไทย
Award
• Mac ได้ รับรางวัล ปี 2008 ด้ านสิ ทธิมนุษยชน โดยสถานทูต
ฝรั่งเศสประจาประเทศไทย
Award
• กลุ่มอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ ศูนย์ ทนายความมุสลิม หรือชื่อภาษาอังกฤษ
ว่ า Southern Paralegal Advocacy Network
(SPAN) ได้ รับการพิจารณาจาก เครือข่ ายธุรกิจเพือ่ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม
หรือ SVN Asia Thailand (Social Venture Network
Asia Thailand) รับรางวัล SVN Award สาขากลุ่มเยาวชนดีเด่ น
ประจาปี 2551
วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิ
1) ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้คาปรึ กษา เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชน
และกฎหมายแก่ ประชาชนและหน่วยงานภาคประชาสังคม
2) ให้ความช่ วยเหลือด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนและกฎหมายแก่ ประชาชนและ
องค์กรต่างๆที ไม่ได้รับความเป็ นธรรม
3) สร้างเครื อข่ายเพื่อสนับสนุ นการร่ วมมือระหว่างทนายความและองค์กร
ภาคประชาสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
4) อบรมให้ความรู ้ ดา้ นกฎหมายแก่ อาสาสมัครผูช้ ่ วยทนายความและนัก
สิ ทธิมนุษยชน ในการทาหน้าที่ สนับสนุนการทางานของทนายความ
คนทางานเป็ นใคร
•
•
•
•
•
•
มี 4 สานักงานมูลนิธิ ใน 4 จังหวัด
32คน เจ้ าหน้ าที่ประจาสานักงาน
28 คน ทนายความอาวุโส
12 คน ทนายความผู้ช่วย
65 คน อาสาสมัคร(span)
189 คน อาสาสมัครในชุมชน
ทนายอนุกูล อาแวปูเตะ
ประธานกรรมการประจาจังหวัดปัตตานี
นายอับดุลอาซิซ์ อาแด
ทนายความผู้ช่วย / พีเ่ ลีย้ งสหกิจศึกษา
มูลนิธิทางานอะไรกัน
1.1 ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารงาน
1.2. ยุทธศาสตร์ดา้ นงานวิชาการและด้านกฎหมาย
1.3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับปรุ งกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
1.4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ทนายความและผู ้ช่ ว ย
ทนายความ และกลุ่มชาวบ้าน
1.5. ยุทธศาสตร์ การทาคดีเชิงรุ กและให้การช่วยเหลือกฎหมายอย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ
1.6 ยุทธศาสตร์ เสริ มความเข็มแข็งให้ชุมชน เครื อข่ายชุ มชน เผยแพร่ ขอ้ มูล กลไก
คุม้ ครองสิ ทธิ กบั ชุมชน ชาวบ้าน
1.7. เผยแพร่ ขอ้ มูล ยุทธศาสตร์ งานเผยแพร่ และการสื่ อสาร
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นจากการปฏิบัตงิ าน
• ปัจจุบนั มีคดีร้องเรี ยนมายังศูนย์กว่า 3,453 เรื่ อง ในระยะ 8 ปี
ที่ผา่ นมา
• ในช่วงระยะเวลาจนถึงธันวาคม 2555 เมื่อพิจารณาจานวนเรื่ อง
ร้ องเรี ยน ที่ เป็ นคดี ทั้ งหมดจ านวน 881 คดี เสร็ จสิ้ น
กระบวนการไปแล้วทั้งสิ้ น 774 คดี คิดเป็ น 52.20 %
โดยแยกเป็ น เสร็ จสิ้ นตั้งขั้นตอนกฎอัยการศึ กและพรก.ฉุ กเฉิ น
310 คดี อัย การสั่ ง ไม่ ฟ้ อง 90 ศาลชั้น ต้น ยกฟ้ อง จ านวน
225 คดี ศาลตัดสิ นลงโทษทางอาญาจานวน 72 คดี
สถิติด้านต่ างๆ
เป้ าหมายใน ๓-๕ ปี ข้ างหน้ านี้
•
•
•
•
•
ช่ วยเหลือคดีความมั่นคงโดยไม่ คดิ ค่ าใช้ จ่าย
การสร้ างผู้ช่วยนักกฎหมาย
ผลิตทนายความสิ ทธิมนุษยชน
การเปิ ดศูนย์ ช่วยเหลือกฎหมายกระจายในสี่ จังหวัด
ผลิต คู่ มื อ กฎหมายและระเบี ย บที่เ กี่ย วข้ อ งกับ กฎหมายพิเ ศษที่ ใ ช้ ใ น
จังหวัดภาคใต้
• จัดทารายงานสภาพปั ญหา และข้ อเสนอแนะถึงศาลยุติธรรม รั ฐบาล
และองค์ กรระหว่ างประเทศ
โครงสร้ างการทางานของศูนย์
การสร้ างความไว้ วางใจแก่คนในพืน้ ที่
ผ ล จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง
Deepsouthwatch
พบว่ า ในปี 2554-2555
ศูนย์ทนายความมุสลิมเป็ นองค์ที่
ได้รับความไว้วางใจเป็ นอัน ดับ
สี่ รองจาก ผู ้ น าศาสนา ครู
กรรมการอิสลามประจาจังหวัด
สู งกว่ า รั ฐ บาลปั จจุ บ ั น สส.
กระบวนการยุติธรรม เอ็น จี โอ
อื่นๆ และ ศอบต.
Source
The Asia Foundation
American Bar Association
US Embassy, Bangkok
องค์ กรสนับสนุน
Purpose
Paralegals for crime scene protection and forensic science knowledge
and institutional support / Law Degree Study for women paralegal
Program and young human rights lawyers / Deliberative Dialogue for
grassroots peace proposal
Case Audit / Human Rights and Civic Education for remoted
communities
Cultivate for Marginalized Youth and Participation in Democracy
Development
EU as local partnership through Legal aid for the poor who affected from unrest in deep-south to access
Konrad Adenour Stifung
judicial process and Institutional Support
Foundation
Dutch Embassy , Bangkok
Legal aid for the poor / Interpreters Malay-Thai in the judicial process
and institutional support
Open Society Institution, ASEAN Law Degree Study for women paralegal Program and young human
office
rights lawyers
Fund for Global Human Rights
Institutional Support
Swiss Embassy, Bangkok
Law student program in cooperation with local universities
ICJ , Bangkok
Intern Lawyer for International human rights laws
Others international organization Institutional Support
and local organizations
Fundraising
Institutional Support
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ว่าความ
คดี
สันติภาพ
ผู้หญิง
เรื่ องร้ องเรี ยน
เยาวชน
งานสันติภาพ
แหล่ งทุน
ทรั พยากร
งานสิทธิมนุษยชน
ญาติ จ.
การเมือง
รายได้
ผู้ช่วยทนาย
MAC
ผู้นาศาสนา
นักการเมือง
บุคลากร
เครื อข่าย
ชาวบ้ าน
จาเลย
ทนายสิทธิ
สานักงาน
สถาบันในมหาลัย
หลักสูตร
งานวิจยั
ภายนอก
ฐานข้ อมูล
งานวิชาการ
สื่อ
ภายใน
กิจกรรม
พิเศษ
งาน Lobby
ขับเคลื่อนประเด็นสังคม
นักกฎหมายอาเซียน
Event
Justice to Peace
ยุทธศาสตร์การทางานของศูนย์ทนายความมุสลิม
ตามประเด็นสังคม
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้ จากการสนับสนุน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
เครื อข่ายผูช้ ่วยทนายความ
เครื อข่ายทนายความนักสิ ทธิมนุษยชนรุ่ นใหม่
เครื อข่ายอาสาสมัครผูช้ ่วยทนายความในชุมชน
เครื อข่ายนักศึกษากฎหมายในจังหวัดชายแดนใต้
เครื อข่ายผูต้ อ้ งขัง
เครื อข่ายญาติผตู ้ อ้ งขัง
เครื อข่ายชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
เครื อข่ายเยาวชนปอเนาะ
เครื อข่ายโรงเรี ยนหลักสูตรCivic Education
สรุปผลของมูลนิธิ
• มูลนิ ธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้รับความไว้วางใจสู งจึงน่าจะเป็ นองค์กรที่
มีความชอบธรรมอย่างมากที่จะดึ งข้อเสนอจากคนรากหญ้าและผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบโดยตรง ไม่ว่า ผูต้ อ้ งขัง จาเลยในคดี ญาติของจาเลย ต่อการ
สร้างสันติภาพ
• มูลนิ ธิศูนย์ทนายความมุสลิ มยังต้องสร้ างองค์ความรู ้ ให้เจ้ าหน้าที่ และ
สมาชิ กในระดับต่างๆ ในเรื่ องสันติภาพ หรื อสัญญาณการเข้าสู่ สันติภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน และพัฒนาสู่การเป็ นวิทยากรกระบวนการ
• ควรสร้างช่องทางในการสื่ อสารและเรี ยนรู ้ในทุกระดับให้มีประสิ ทธิภาพ
ทั้งชาวบ้าน –นักต่อสู ้ – รัฐ – ประชาชนไทย – นานาชาติ
ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
• ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมายก็คือ อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ(span)
.
งานหลักทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
รับเรื่ องร้องเรี ยน
งานธุรการทางคดี
การปฏิบตั ิงานในศาล
และอื่นๆ
งานรองทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
งานกระบวนการยุติธรรม [ทางทฤษฎี]
การปฏิบตั ิงานนอกศาล
งานกิจกรรม
และอื่นๆ
ลักษณะงานได้ รับมอบหมายคือ ตามรายละเอียดหลักสู ตรของการสหกิจศึกษาดังนี้
ปัญหา/อุปสรรคและโอกาสของการสหกิจศึกษาในครั้งนี้
• เนื่ องจากทางนักศึกษาไม่มีประสบการณ์การทางานจริ งทาให้เราต้องมา
ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในด้านต่างๆ
• ด้านการความรู ้ทางกฎหมายพิเศษ ในขณะที่ยงั อ่อนทาให้มีปัญหาการ
กับชาวบ้านที่มาปรึ กษาทางด้านกฎหมายพิเศษ
• การใช้โปรแกรมและการใช้เทคโนโลยีที่ยงั ขาดความชานาญและความ
ถูกต้องในบางครั้ง
• แต่ ปั ญหาและอุ ปสรรคที่ เ จอเหล่ า นี้ เราก็สามารถผ่านพ้น ไปได้ ทั้ง นี้
เนื่องจากเราได้รับคาแนะนาที่ดีจากพี่เลี้ยง
ความประทับใจที่ได้ จากการสหกิจศึกษา
• เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ในการทางาน รวมถึงเทคนิคต่างๆในการ
ทางานร่ วมกับองค์กรและเมื่อเกิดปัญหาในการทางาน ก็สามารถปรึ กษา
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ และเจ้าหน้าที่ทุกคนล้วนมีความเป็ นกันเองมาก จึง
ไม่ค่อยเกิดความเครี ยดและลดความกังวลในการทางานได้พอสมควร
• เจ้าหน้าที่ให้เราเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพวกเราก็สามารถ
แก้ไขและผ่านปัญหาเหล่านั้น
• ได้รู้ถึงความรู ้สึกของคนที่ถูกข้อกล่าวหาภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย
พิเศษ
ประมวลภาพสหกิจศึกษา
ขอบคุณมูลนิธิศูนย์ ทนายความมุสลิมในโอกาสเปิ ดให้ ได้ เรียนรู้ประสบการณ์ จริง
วิชาสุ ดท้ ายทีม่ หาลัยไม่ ได้ สอน จงค้ นพบกับ
“3 ค ความคิด ความจริง ความหวัง”
จัดทาโดย
• นายอับดุลเล๊าะห์ สะมะแอ
• สาขานโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์
• รหัสนักศึกษา 5220710178