Powerpoint - สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

download report

Transcript Powerpoint - สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

โรคเบาหวานและภาวะอ้วน
รศ.คลินก
ิ นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
งานต่อมไร้ท่อ
กลุ่มงานอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี
Progression of type2diabetes
Preclinical
state
Normal
IGT
IFG
Primary
prevention
Clinical
state
Type 2DM
Secondary
prevention
Complications
Tertiary
prevention
Disability
Death
Prevalence of DM in Thai population (Age>15years)
http://nheso.or.th
Prevalence of IFG in Thai population (Age>15years)
http://nheso.or.th
Prevalence of DM by FPG , HbA1c and OGTT
Diabetes Care 33:2626–2628, 2010
Prevalence of DM, IGT, IFG
2 HrPG
FPG
<110
<140
140-199
573(60%) 334(35%)
110-125
5(17%)
≥126
0
Total
578
≥200
Total
46(5%)
953(100)
12(34%)
13(43%)
30(100)
1(5%)
18(95%)
19(100)
347
77
1002
Dr. Supamai
Prevalence of DM, IGT, IFG
2 HrPG
FPG
<100
100-125
<140
556(64%)
22(20%)
≥126
0
Total
578
140-199
291(33%)
≥200
Total
28(3%)
875(100)
55(51%) 31(29%)
1(5%)
347
18(95%)
77
108(100)
19(100)
1002
Dr. Supamai
Modest Weight Loss Reduces the Incidence
of New-Onset Diabetes In An At-Risk
Population
Wt Loss RR
Cumulative Incidence
of Diabetes (%)
40
30
Placebo
0.1 kg
Metformin
2.1 kg 31%
Lifestyle
5.6 kg
58%
20
RR = Risk Reduction
10
0
0
1
P < .001 for each comparison
2
3
4
Years
Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med. 2002;346:393-403
FPG
99 mg/dl
TG
250 mg/dl
BMI 32
FPG
86 mg/dl
TG
150 mg/dl
BMI 26
Amir Tirosh N Engl J Med 2006;354(22):2401.
Modest Weight Loss Dramatically
Improves Cardiometabolic Risk
Modified from Després JP, et al. BMJ. 2001;322:716-720.
Prevalence of DM and IFG
ความชุกของ DM 6.9% (by FPG)
ความชุกมากกว่า 10%(by OGTT)
>30% ของประชากรจะเป็น DM หรือ IFG หรือ
IGT
สามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้โดยการคุม
อาหาร ออกก้าลังกาย ลดน้าหนัก ในกลุม
่ เสี่ยง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
-cell ที่สร้าง อินสุลินลดลงตามเวลาที่นานขึน
เริ่มเป็นเบาหวาน
การสร้าง
การท้าลาย
การสร้าง
การท้าลาย
การท้าลาย
การสร้าง
Mechanism of -cells failure
Endocrine Reviews 28(2):187–218
100 ตัว
กรุงเทพ
100 ตัว
เชียงใหม่
50 ตัว
30 ตัว
100 ตัว
กรุงเทพ
100 ตัว
เชียงใหม่
50 ตัว
50 ตัว
เบาหวานหายได้ถ้า.........
Incidence of Microvascular
Complications in IGT
Diabetic Retinopathy (%)
IGT (HbA1c=5.9%)
IGT………..…7.9%
IGT (HbA1c=6.1%)
T2DM………12.6%
Neuropathy (%)
IGT………..…13%*
*Prevalence.
Diabetes Prevention Program Research Group. Diabet Med. 2007;24:137-144; Singleton JR,
et al. Diabetes Care. 2001;24:1448-1453; Ziegler D, et al. Diabetes Care. 2008;31:464-469.
Number 0f Subject
institute
Chulalongkorn
number
1110
RAMA
843
Siriraj
621
Vajira
997
Phra Mongkutklao
956
Theptarin
964
Rajavidhi
1412
Chiangmai
675
Khonkaen
250
Songkhla
525
Nakorn Rajsima
1066
N = 9,419
(expected sample size
= 8360 cases)
อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
TDR:J Med Assoc Thai 2006;89(suppl1):S1-9
Nephropathy
43.9%
RI
8.3 %
N=5,145
No
Prot. 17.8 %
UMA 17.8 %
No 56.1 %
UMA
Proteinuria
Renal Impairment
NA= 4274/9419 (45.4%)
Retinopathy
No
31.4% PDR 9.4 %
NPDR
N= 7,119
PDR
NDPR 21.3 %
No 69.3%
NA  2,300/9,419
(24.4%)
Blindness from DM  118/8,128 (1.5 %)
CODE-2: effect of complications
on costs
Total costs (€)
Costs due to hospitalization (%)
6,000
Increase in costs vs. no complications
5,000
5,226
4,000
 109%
3,000
 70%
2,000
2,563
1,000
0
 247%
1,505
38%
No
complications
46%
Microvascular
Complication costs driven by hospitalization
3,148
60%
56%
Macrovascular
Both micro
and macro
Williams R, et al. Diabetologia 2002; 45:S13–S17.
Diabetes: the cost to society
Estimated US costs
Direct costs breakdown4
$132
Cost per year (US$ billion)
140
Cost of diabetes care inHospital
Thailand
inpatient
120
care
Indirect
•IPD
$98
100
$92 41,950 – 42,921costs
2546-47:
b/case  11,827.2 mBaht/year
44%
2548:
11,828 b/case  3,259.3 mBaht/year (MOPH)
80
•OPD
15%
60
2546: 9,033 baht/case  11,200,9 mBaht/year
Direct
costs
40
$20
20
Oral anti-diabetic
agents
0
19861 19922 19973
Year
20024
1Huse
5%
6%
Nursing
home
care
11%
8%
Non-diabetic
outpatient
medication
Physician
office
visits
Insulin and
supplies
DM, et al. JAMA 1989; 262:2708–2713. 2Ray NF, et al. ADA, 1993.
3ADA. Diabetes Care 1998; 21:296–309. 4ADA. Diabetes Care 2003; 26:917–932.
Indirect cost
Income loss
Need other person to help
Physical suffer: Blindness,
Stroke, Dyspnia
Psychological
Mortality
การประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดเล็ก
ล้างไต:
20000.-/เดือน
240,000.-/ปี
ความชุกเบาหวานที่ต้องล้างไต 0.3%
0.3X6ล้านคน= 18,000 คน
ค่าเฉลี่ยในการล้างไตโดยรวมต่อคนอยู่ที่ 1 ล้านบาทใน
เวลาประมาณ 5 ปี
ในเวลา 5 ปี ต้องเสียเงินล้างไตจาก
โรคเบาหวาน=18,000 ล้านบาท
การประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวาน
โรคตา
ค่าตรวจตา
NPDR
PDR
2 ครังต่อปี 300.-x2
4 ครังต่อปี 300.-x4
ค่ารักษาโดยเลเซอร์
3,000.-
600.-/ปี
1,200.-/ปี
6,000/-
ความชุก DR 30.7% ของเบาหวาน 30.7X6 ล้านคน
=1.8 ล้านคน
การประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวาน
ค่ารักษาโดยตรง
หลอดเลือดใหญ่
โรคหัวใจ
CABG
PCI
โรคอัมพาต
แผลทีเ่ ท้า
การสูญเสียทางอ้อม
การเสียรายได้
ต้องให้ญาติดแ
ู ล
ภาวะทุพลภาพ
ค่าเดินทางรักษา
สภาพจิตใจ
การเสียชีวต
ิ ก่อนวัยอันควร
100,000.50,000.10,000-50,000.30,000.10,000.-X12=120,000.- ปี
AHA
Problems of diabetic mellitus
We need urgent action.
It’s clear.
กรมบัญชีกลาง คุมค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 7 หมื่นล้าน
ในงบปี 2554 เล็งยกเลิกเบิกยานอกบัญชี 8
กลุ่มเป้าหมาย
ทังนี จะมีการพิจารณายกเลิกการเบิกจ่ายยานอกบัญชี
เพิ่มเติมในอีก 8 กลุ่มเป้าหมาย จากที่มท
ี ังหมด 9 กลุ่ม
ตามข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขส่งให้
“หากท้าทัง 9 กลุ่ม จะประหยัดงบได้ 4,851 ล้านบาท
เพราะการใช้ยาในบัญชียาหลักจะมีราคาถูกกว่า
หลายเท่าตัว”
วันที่ 2011-01-17 15:23:51 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
กรมบัญชีกลาง
จ้ากัดค่าใช้จา่ ย
ขนมถังแตก
โรงพยาบาลรัฐขาดทุน
ไม่มีเงินจ่ายค่ายา
ไม่มีเงินจ่ายค่าเวร
10-15.-/ชิน
ข้าราชการ
เบิกยานอกบัญชียาหลักไม่ได้ (บางรายการ)
จ่ายค่ายาไม่ไหว
กรมบัญชีกลาง
ถ้าโรคจ้าเป็นต้องใช้ยาต้องจ่าย
ขนมถังแตก
10-15.-/ชิน
โรงพยาบาลรัฐขาดทุน
จ่ายยาบัญชียาหลัก
แต่ถ้าจ้าเป็นต้องใช้ยา
ต้องจ่ายได้
อ.ย., โรงเรียนแพทย์
ตรวจสอบคุณภาพยา
ข้าราชการ
ถ้ายาไม่มห
ี ลักฐานผลการรักษาต้องจ่ายเอง
1
เริ่มวินิจฉัย
โรคเบาหวาน
2
ควบคุมเต็มที่
5 ปีแรก
ไม่ควบคุม
5 ปีหลัง
ไม่ควบคุม
ควบคุมเต็มที่
5 ปี
10 ปี
เป้าหมายในการควบคุมน้าตาลและปัจจัยเสีย
่ งอืน
่ ๆ
น้าตาลก่อนอาหาร
น้าตาลหลังอาหารPPG
70-130 mg/dl
<180 mg/dl
น้าตาลสะสมHbA1c
ความดันโลหิต
ไขมันไม่ดี LDL-C
< 7%
<130/80 mmHg
<100 mg/dl
หยุดสูบบุหรี่
ลดนา้ หนัก 5-7% ถ้าน้าหนักเกิน
ปัญหาการไม่ได้การวินจ
ิ ฉัยโรคเบาหวาน
และการรักษาทีไ
่ ม่ถงึ เกณฑ์
Wichai Aekplakorn. Diabetes care 30(8);2007:2007-2012
น้าตาล
ความดัน
ไขมัน
Wichai Aekplakorn. Diabetes care 30(8);2007:2007-2012
Triple Paradox
1. วินิจฉัยง่าย
แต่ผู้ปว
่ ยโรคไม่ได้รบ
ั การวินจ
ิ ฉัย
2. รักษาได้ มียาที่มีประสิทธิภาพ
แต่ผู้ปว
่ ยส่วนใหญ่ไม่ได้รบ
ั การรักษาได้ตามเกณฑ์
3. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้
แต่ผู้ปว
่ ยมีโรคแทรกซ้อนสูง
•Reasons for failure
เหตุผลที่ควบคุมโรคเบาหวานไม่ถึงเกณฑ์จากผู้ป่วยและแพทย์
แพทย์:*
– ไม่สามารถบอกถึงผลดีของ
การรักษาได้
– เกณฑ์การรักษาที่แตกต่าง
กัน
– ไม่มีเวลา
– ไม่มีอุปกรณ์การสอน
– ไม่กล้าที่จะใช้อินซูลิน
* Gerich JE. Am J Med 2005;118(Suppl 9A):7S–11S
** Barnett AH. Eur J Endocrinol 2004;151(Suppl 2):T3–7
• ผู้ป่วย:**
–
–
–
–
–
–
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรค
กลัวน้าตาลต่้า
ไม่กล้าตรวจเลือดที่บ้าน
กลัวฉีดยา
ปัญหาเศรษฐานะ
ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางอาหาร, การ
ออกก้าลังกาย
– มีความเชื่อที่แตกต่างกัน
อันตรายของบุหรี่
ค่ายานอกบัญชียาหลัก
Statin อื่น 50.Ezetimibe 50.-
Pioglitazone 30 mg 100.DPP-4 inhibitor 50.ARB 30.Plavix 100.รวม 380.- X365= 138,700.-/ปี
นายA สูบบุหรีต
่ งแต่
ั
อายุ 20-60 ปี วันละ 1 ซองต่อวัน
ราคาบุหรีซ
่ องละ 50.- บาท
ค่าใช้จา่ ย 50X40X365= 730,000.- บาท
(ยังไม่รวมดอกเบีย)
ภาระค่าใช้จา่ ยการรักษาพยาบาล
กลุ่มเสีย
่ ง
อ้วน, ครอบครัวเป็นเบาหวาน,
เบาหวานช่วงตังครรภ์,
prediabetes (IFG,IGT)
กลุ่มที่เกิดโรค
เบาหวาน
มีภาวะแทรกซ้อน
ตา,ไต,หัวใจ,ชา,แผล
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
ตาบอด,ไตวาย,หัวใจวาย,อัมพาต,
ถูกตัดขา
โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวต
ิ
•หัวใจและหลอดเลือด
•มะเร็ง
•อุบัติเหตุ
โรคจากความรุนแรง เสียชีวิตจากชายแดน นักเรียนตี
กิน ถูกยิงบนถนน
โรคข้อเสือ
่ ม
โรคระบบหายใจ
เบาหวาน,ความดัน,ไขมัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
•หัวใจ
•อัมพาต
•แผลที่เท้า
โรคทางเดินอาหาร
•ไขมันเกาะตับ
•กรดไหลย้อน
โรคอ้วน
การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
การทานอาหาร
มะเร็ง
•เต้านม
•มดลูก
•ล้าไส้
Insulin Resistance
Mortality/Morbidity, Diagnosis & Treatment
Martin P Albert, MD and Peggy A. Wright, PhD, RD
ATP III: The Metabolic Syndrome*
*Diagnosis is established when >3 of these risk factors are present
Risk Factor
Abdominal obesity†
(Waist circumference‡)
Men
Women
TG
HDL-C
Men
Women
Blood Pressure
Fasting glucose
Defining Level
>102 cm (>40 in)
>88 cm (>35 in)
>150 mg/dL
<40 mg/dL
<50 mg/dL
>130/>85 mm Hg
>110 (>100)**mg/dL
** 2003 New ADA IFG criteria (Expert Panel…,Diabetes Care 26:3160-3167, 2003)
* The Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of
High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 2001;285:2486-2497.
**The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus:
Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus. Diabetes Care 26:3160-3167,
2003
The Metabolic Syndrome:
Current Perspective
Body Size
 BMI
 Central Adiposity
Insulin Resistance
+
Hyperinsulinemia
Glucose
Metabolism
Glucose
intolerance
±
Uric Acid
Metabolism

Uric acid
  Urinary uric
acid clearance
Dyslipidemia

TG
  PP lipemia
  HDL-C
  PHLA
 Small, dense LDL
Hemodynamic

SNS activity
  Na retention
 Hypertension
CORONARY HEART DISEASE
Adapted from Reaven G. Drugs. 1999;58 (suppl):19-20
Novel Risk
Factors

CRP
  PAI-1
  Fibrinogen
Waist Circumference is Correlated
with Abdominal Adipose Tissue
Note the high correlation
coefficient (r = 0.80)
Despres JP, et al. BMJ. 2001;322:716-720.
Interrelationships Between
Insulin Resistance and Atherosclerosis
Insulin Resistance
Obesity
InflamCardiovascular
Diabetes
HBP
mation  Insulin disease
Small dense
Low
is largely
preventable
TG
LDL-C
HDL-C  Coag
Endothelial Dysfunction
Atherosclerosis
Used with permission of Ginsberg HN.
HBP = high blood pressure;
TG = triglycerides; Coag =
coagulation.
"อันนันก็อยากกิน อันนีก็อยากกิน แต่...กลัวอ้วน"
ความรู้สึกท้านองนียัง "คาใจ" ใครหลายๆ คน ที่
ทุกครังเมนูโปรดถูกวางตรงหน้า แต่ก็ต้องพะวงว่า
"ไขมัน" จะทบเพิ่มขึนอีกแค่ไหน
บางคนถึงกับร้าพึงดังๆ ว่านั่งเฉยๆ หายใจเข้ายัง
อ้วนเลย ...เฮ้อ
ในวัย 23 ปี สาวคนนีเพิง่ ท้านา้ หนักตัวทะลุ หลักร้อย
กิโลไปเมื่อไม่กว
ี่ น
ั ก่อน ถึงสภาพแวดล้อมที่บา้ นจะอุดม
ไปด้วยคนอ้วนจนท้าให้เข้าใจได้วา่ กรรมพันธุเ์ ป็น
ส่วนหนึง่ ของความล้นเกินในตัวเอง แต่เมนูอาหารของ
มัน ของย่าง ของทอดที่เธอโปรดปรานก็ลว
้ นแต่เป็น
แรงสนับสนุนความอ้วนทังนัน เธอยอมรับว่า ล้วนต้องมี
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ เพิ่มขึนมาทังการด้าเนินชีวต
ิ และดูแล
สภาพจิตใจ
ไปไหนก็มักจะมีคนมอง เราก็อายอยูน
่ ะ เมื่อก่อนจะไม่
ออกจากบ้านเลย เดี๋ยวนีก็เฉยๆ ท้าเป็นไม่เห็น จะขึน
รถเมล์กไ
็ ม่คล่องตัว นั่งรถแท็กซีส
่ ะดวกกว่า ค่าใช้จา่ ย
ก็เพิ่มขึน ยิ่งเสือผ้าของคนอ้วนด้วยแล้ว เดินหาสักร้อย
ร้านจะเจอสักร้านหนึ่ง"
"อยู่ในสังคมยากมาก คนก็ลอ
้ เสือผ้าก็หาใส่ยาก ต้องหา
ที่ใหญ่กว่าคนธรรมดาสามถึงสีเ่ ท่า ท้าอะไรไม่ได้มากก็
เหนื่อยแล้ว บางครังเหมือนเราจะขาดใจตายให้ได้ เวลา
ออกก้าลังมากๆ ทังๆ ที่แค่ 5 นาทีเองนะ"
อัฐพณ แดงคา้ คุณ หรือ ปิ๊ก น้าหวาน
"คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนผอม โรควิตก
กังวล หรือโรคเครียดเรือรัง ท้าให้ยิ่งกินเยอะ กินมากจน
ควบคุมไม่อยูจ
่ นกลายเป็นภาวะแทรกซ้อน และยิ่งส่งผล
ทางลบกับสุขภาพในที่สด
ุ "
รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
" ต้องพึ่งตนเอง อย่าหวังพึง่ คนอืน
่ “
"หมายถึงการออกก้าลังกาย การควบคุมอาหารอย่าง
จริงจัง และการอดทนไม่ยอ
่ ท้อเพือ
่ ให้ได้ซงึ่ สุขภาพที่ดี
ในที่สุด"
ผศ.นพ.มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์
ไม่ว่าทางเลือก หรือวิธก
ี ารในการเอาชนะ "ความอ้วน"
นานับประการจะ "คลิก" กับตัวเราแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่
ส้าคัญ และทรงประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างเกราะ
ป้องกันความอ้วนก็คอ
ื "อย่าอ้วน"
"ถ้าคุณยังไม่อว
้ นก็อย่าอ้วน แต่ถ้าอ้วนแล้วก็อย่าให้
อ้วนไปกว่านี นั่นคือจุดเริม
่ ต้นของการรักษาโรคอ้วนที่
ดีที่สุด"
Biggest loser
Age is not a problem
Treatment
Options
Diet
PHYSICAL ACTIVITY
Pharmacotherapy
Surgery
Transteoretical model
New behavior
reinforced
Action plan
developed
Motivational
Force for change
Problems
identified
http://www.hooah4health.com/4You/change.htm
A social-ecological model of influences on pediatric obesity and its treatment.
(Courtesy of Denise E. Wilfley, PhD, St. Louis, MO.)
Calories Count
Energy
Expenditure
Energy
Intake
To lose weight, energy intake must be reduced
• One pound (0.5 kg) of body fat = 3500 kcal
• To lose 0.5 kg / week
– Decrease caloric intake by 500 kcal / day
• To lose 1 kg / week
– Decrease caloric intake by 1000 kcal / day
Iced Caffè Mocha venti iced 24oz
whipped cream whole milk
Nutrition Facts Per Serving (24 fl oz)
Calories 430
Calories from Fat 200
% Daily Value*
34%
60%
Total Fat 22g
Saturated Fat 12g
Trans Fat 0.5g
22%
Cholesterol 65mg
5%
Sodium 115mg
Total Carbohydrate 19%
55g
12%
Dietary Fiber 3g
Sugars 39g
Protein 13g
Vitamin A 15% Vitamin C 0% Calcium 30%
Iron 25%
Caffeine 265mg
*Percent Daily Values are based on a 2,000
calorie diet.
Iced Caffè Americano venti iced
20 oz
Nutrition Facts Per Serving (24 fl oz)
Calories 25
Calories from Fat 0
% Daily Value*
0%
Total Fat 0g
0%
Saturated Fat 0g
Trans Fat 0g
0%
Cholesterol 0mg
0%
Sodium 10mg
Total Carbohydrate
1%
4g
0%
Dietary Fiber 0g
Sugars 0g
Protein <1g
Vitamin A 0% Vitamin C 0% Calcium 2% Iron
0%
Caffeine 300mg
*Percent Daily Values are based on a 2,000
calorie diet.
เครื่องดื่มรังนกส้าเร็จรูปสูตรน้าตาลกรวด
ส่ วนประกอบโดยประมาณ
น้ ำตำลกรวด 12.2%
รังนกแท้ (น้ ำหนักแห้งก่อนต้ม) 1.1%
เครือ่ งดื่มรังนกสำเร็จรูป
สูตรไม่มนี ้ำตำล
ส่วนประกอบโดยประมาณ
 ซอร์ บิทอล (ได้ จากธรรมชาติ) 12.2%
 รังนกแท้ (น ้าหนักแห้ งก่อนต้ ม) 1.1%
2.6 kilocalories per gram versus the average 4 kilocalories
Best drink
อายตน 6 ความมีอยู่ของกายกับใจ สัมผัส 6 กายกับใจมา
จากวิญญาณธาตุ ดิน น้า ลม ไฟ อากาศธาตุและวิญญาณ
ธาตุ ส่วนการที่มีวิญญาณธาตุอยู่เพราะสังขาร สังขารนี่มี
อ้านาจในการปรุงแต่งสิ่งทังหลาย ส่วนอ้านาจในการปรุง
แต่งนีเกิดจากอวิชา เมื่อไม่มีสังขารก็ขาดการปรุงแต่ง อาย
ตน 6 ไม่สามารถถูกกระทบท้าให้เกิดการพ้นทุกข์
ผัสสะ การกระทบ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ
เวทนา รู้สึกรู้ทุกข์หรือไม่รู้สึกรู้ทุกข์
ตัณหา ความอยาก
อุปทาน การยึดมั่นถือมั่น
ไม่รับประทาน
ขนมเค้ก
Trans fat
Saturated fat
Simple sugar
Low fiber
น่าทาน(อร่อย)
รับประทาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ถ้ากิน
ไขมันในเลือดสูง
น้าตาลสูง
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ไขมันเกาะตามทีต
่ า่ งๆ
-cell
Prevention of DM
complications
60%
Prevention of DM
complications
50%
Delay insulin injection
Delay complications
0
-10
Risk factors
•MS
•GDM
•FHx
Pre-DM
Onset
of DM
10
Years
ผู้ป่วย
ไม่มีความรู้
มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติเป็นชีวิตประจ้าวัน
Good role model
ให้ความรู้
motivation
+ or - reinforcement
Camp
Club
Role model
Stamatakis et al. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 292-299.
The Problem
Behavioral Modification in Obesity
1. Self monitoring of both eating habit and
physical activity
2. Stress management
3. Stimulus control
4. Problem solving
5. Contingency management
6. Cognitive restructuring
7. Social support
8. Relapse prevention strategies
Current Surgical Procedures
Gold
Standard
Roux-en-Y
Gastric Bypass
Vertical Banded
Gastroplasty
Adjustable
Gastric Banding
48-74% of
initial weight
50-60% of
initial weight
36% of
excess weight
(weight loss at 5 years)
(weight loss at 5 years) (weight loss at 3 years)1
Maximum weight loss occurs 10-24 months post-op
1. http://www.fda.gov/cdrh/pdf/p000008.html
ลดนา้ หนักในผูป
้ ่วยโรคอ้วน
1. ลดอ้วนลดโรค
2. น้าหนักลดอายุยน
ื ขึน
3. ถ้าไม่อว
้ นก็อย่างให้อว
้ น
You…. Need to think
Start with myself ! Start right here !
Start right now !
Stop living the sedentary life style !
Thank you for your attention
It’s time to
prevent obesity