แนวทางการส่งผู้ป่วยมารับบริการฉายรังสี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

Download Report

Transcript แนวทางการส่งผู้ป่วยมารับบริการฉายรังสี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

แนวทางการส่งผูป้ ่ วยมารับบริการฉายรังสี
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
พญ. ช่อแก้ว โตวณะบุตร
นพ.กิตติศกั ดิ์ ชมประเสริฐ
นางสาวอรวรรณ พุ่มผกา
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2557
แผนผังภายในอาคารตรวจรักษา
ห้ อง
ห้ อง วางแผน
ฉายรังสี การ
Linac รักษา
ห้ อง
simulator
ห้ อง CT
sim
ห้องตรวจแผนก
รังสีรกั ษา
ห้องตรวจ
เคมีบาบัด
ห้องฉีดยาเคมี
บาบัด
ห้อง
ผสม
ยา
เคมี
ห้องตรวจ
ทันตกรรม
ห้ องฉาย ห้ องฉาย
รังสี
รังสี
Cobalt Linac
MLC
ทางเข้า-ออก
ห้องน้ า
ผูป้ ่ วย
เวชระเบียนผู้ป่วยใน
ทางเข้ า-ออก
กลุ่มงานรังสีรักษา
บุคลากร
- แพทย์รงั สีรกั ษาประจา 2 คน, แพทย์ที่ปรึกษา 3 คน
- นักฟิ สิกส์การแพทย์ประจา 2 คน
- นักรังสีการแพทย์ประจา 9 คน
- ผูช้ ่วยนักรังสีการแพทย์ 4 คน
- ลาศึกษาต่อฟิ สิกส์การแพทย์ 2 คน
**พยาบาลประจาแผนกผูป้ ่ วยนอกรังสีรกั ษา 6 คน, ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 4 คน
กลุ่มงานรังสีรักษา
เครื่องมือ
- เครื่องจาลองการฉายรังสี conventional simulator
- เครื่องจาลองการฉายรังสี CT Simulator
- เครื่องฉายรังสีพลังงานสูง cobalt-60
- เครื่องฉายรังสีแบบเครื่องเร่งอนุ ภาคพลังงานเดียว 6 MV
- เครื่องฉายรังสีแบบเครื่องเร่งอนุ ภาคพลังงานสูง (Linac MLC)
- เครื่องใส่แร่ Ir-192 (High dose rate brachytherapy)
- เครื่องวางแผนการรักษาแบบสามมิติ
กลุ่มงานรังสีรักษา
 การให้บริการแบ่งเป็ นสองส่วน
1. แผนกผูป้ ่ วยนอก ซึ่งให้บริการตรวจรักษา, รับปรึกษา, ให้คาแนะนา และ
ทาประวัติผูป้ ่ วยฉายรังสี รวมถึงการพยาบาลทัวไป
่
2. ห้องฉายรังสี, ห้องใส่แร่, ห้องจาลองการฉายรังสี, ห้องวางแผนการรักษา
 มีบริการคลินิกนอกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับผูป้ ่ วย ในวันจันทร์-
พฤหัสบดี ตั้งแต่ 16.00-20.00 น. เฉพาะการจาลองการฉายรังสี
และใส่แร่ (ยังไม่เปิ ดให้บริการตรวจรักษาและรับปรึกษานอกเวลา)
กลุ่มงานรังสีรักษา
 ให้บริการฉายรังสีผูป้ ่ วยโดยเฉลีย่ 130-140 ราย/วัน
 ให้บริการใส่แร่ผูป้ ่ วยมะเร็งนรีเวช และวางแร่ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งทีบ
่ ริเวณ
ผิวหนัง
 ให้บริการจาลองการฉายรังสีก่อนเริม
่ ฉายรังสีจริง (simulation)
สาหรับผูป้ ่ วยใหม่ท้ งั หมด รวมถึงผูป้ ่ วยระหว่างฉายรังสีที่เปลีย่ นเทคนิค
การฉายรังสี และผูป้ ่ วยระหว่างฉายรังสีทีท่ ารอยเส้นบนผิวหนังลบ
 ให้บริการวางแผนการฉายรังสีท้ งั แบบสองมิติ และ สามมิติ
 ให้บริการทาอุปกรณ์ยึดตรึงผูป้ ่ วยเพือ่ เตรียมการฉายรังสี
กลุ่มงานรังสีรักษา
ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2553
2554
2555
2556
จานวนผู้ป่วย
รับบริการ
ฉายรังสี
1320
1197
1065
1133
จานวนครั้ง
ผู้ป่วยรับ
บริการใส่แร่
และวางแร่
892
906
816
629
จานวนผูป้ ่ วยที่มารับบริการฉายรังสีปีงบประมาณ
แยกตามโรงพยาบาลแม่ข่าย
โรงพยาบาลแม่ข่าย
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
อื่นๆ
จานวนผูป้ ่ วย ปี 55 จานวนผูป้ ่ วย ปี 56
411 (38.6%) 463 (40.8%)
312 (29.3%) 315 (27.8%)
298 (28%)
44 (4.1%)
314 (27.7%)
41 (3.8%)
แนวทางการส่งผูป้ ่ วยมารับบริการฉายรังสีที่ศูนย์ มะเร็งชลบุรี
**ผูป้ ่ วยทุกรายต้องเข้าระบบนัดคิวฉายรังสีโดยแนวทางดังต่อไปนี้
(ยกเว้นกรณีมีภาวะฉุ กเฉินทางรังสีรกั ษา)
1. ผูป้ ่ วย และ/หรือญาติ เดินทางมานัดด้วยตนเอง
2. โรงพยาบาลต้นสังกัดส่งนัดทางโทรสาร
**ระยะเวลารอคอยของการนัดฉายรังสีเฉลีย่ 1.5-2 เดือน หากมี
กาหนดระยะเวลาของการเริม่ ฉายรังสี กรุณาส่งนัดล่วงหน้า
ระบบนัดคิวฉายรังสีท่ีผูป้ ่ วยหรือญาติ
เดินทางมานัดด้วยตนเอง
เอกสารสาคัญที่ผูป้ ่ วยต้องนามาด้วย
1. ใบส่งตัวจากแพทย์ ที่มีรายละเอียดการตรวจ วินิจฉัยโรค รวมถึงการ
รักษาทีไ่ ด้ทาไปแล้ว กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงการรักษาหรือตรวจ
เพิม่ เติม หลังผูป้ ่ วยได้รบั นัดฉายรังสีแล้ว กรุณาเขียนรายละเอียด
การรักษา หรือ ตรวจวินิจฉัยเพิม่ เติมมาให้ชดั เจน*
2. สาเนาใบรายงายผลทางพยาธิวิทยา**
3. ฟิ ล์มทีเ่ กีย่ วข้องทั้งหมด พร้อมผลอ่าน (ถ้ามี)
4. ใบรายงานผลทางห้องปฏิบตั ิการ โดยเฉพาะทีม่ ีความเกีย่ วข้องกับ
โรคของผูป้ ่ วย
5. ใบรายงานการผ่าตัด กรณีทีอ่ าจมีผลต่อการฉายรังสี
เอกสารสาคัญที่ผูป้ ่ วยต้องนามาด้วย
6. Slide ชิ้ นเนื้ อ หรือ Paraffin Block (ในกรณีทีผ่ ลอ่านชิ้ น
เนื้ อไม่ชดั เจน)
หมายเหตุ
*กรณีทีผ่ ูป้ ่ วยมีโรคประจาตัวและมียาทีใ่ ช้ประจา กรุณาระบุโรคและ
นายามาด้วย
** ขอสาเนา Pathology report ทุกใบทีเ่ กีย่ วข้องและมี
ลายเซ็นพยาธิแพทย์กากับ
กรณีติดต่อรับวันนัดด้วยตนเอง
**หากสามารถนัดได้ ผูป้ ่ วยจะได้รบั วันนัด พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบส่ ง ตัว เดิ ม ตอบกลับ โรงพยาบาลต้น สัง กัด พร้อ มแจ้ง สิ่ง ที่ ท างศู น ย์
มะเร็งต้องการให้ผูป้ ่ วยกลับไปตรวจพิเศษเพิม่ เติม
- กรณีเอกสาร และรายละเอียดที่ให้มาครบถ้วน ผูป้ ่ วยจะได้รบั จดหมายเพือ่
ขอให้ตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การพื้ นฐานซ้ า เนื่องจากผลการตรวจเดิ มอาจที่
การเปลี่ ย นแปลง อัน เกิ ด จากการด าเนิ น โรคที่ เ ป็ นมากขึ้ น จึ ง มี ค วาม
จาเป็ นต้องตรวจซ้ า โดยให้ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดฉาย
รังสี
- ได้รบั คาแนะนาเกีย่ วกับการฉายรังสี และการเตรียมตัวเพือ่ มาฉายรังสี
ระบบนัดคิวฉายรังสีทางโทรสาร
ระบบการนัดฉายรังสีทางโทรสาร
โรงพยาบาลต้ นสั งกัดส่ งแบบฟอร์ มการส่ งผู้ป่วยนัดฉายรังสี ทางโทรสาร
เบอร์ 038 – 467833 (ศูนย์ ประสานงานรับ-ส่ งต่ อ) เวลา 8.00-16.00น.
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสี รักษารับนัด และส่ งแบบฟอร์ มยืนยันการนัด
คิวผู้ป่วยเพือ่ ฉายรังสี ทางโทรสารให้ โรงพยาบาลต้ นสั งกัด
โรงพยาบาลต้ นสั งกัดให้ แบบฟอร์ มยืนยันการนัดคิวผู้ป่วยฉายรังสี ทาง
โทรสาร พร้ อมเอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการรักษาให้ ผ้ ปู ่ วยนามาในวันนัด
เอกสารที่ต้องแนบมาด้วยกรณีนัดทางโทรสาร
1. ใบนาโทรสารตามแบบฟอร์มของกลุ่มงานรังสีรกั ษา
2. ใบส่งตัวทีม่ ีรายละเอียดการตรวจ วินิจฉัย และรักษาอย่างละเอียด
3. ผลชิ้ นเนื้ อทีเ่ ป็ น official report
4. ผล x-ray ทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้อง เช่น ผล CT, MRI หรือ
plain film ทีส่ าคัญ
5. เบอร์โทรศัพท์ทีต่ ิดต่อได้ของผูป้ ่ วย
** การนัดทางโทรสารจะสามารถนัดได้หรือไม่ขึ้นกับความสมบู รณ์ และ
ครบถ้วนของรายละเอียดทีโ่ รงพยาบาลต้นสังกัดส่งมาให้
ขั้นตอนการรับบริการผูป้ ่ วยใหม่เริ่มฉายรังสี
1.ผูป้ ่ วยทีม่ ารับวันนัดด้วยตนเอง สามารถยืน่ บัตรโรงพยาบาล
พร้อมใบส่งตัวได้ทีแ่ ผนกตรวจสอบสิทธิ์ทีอ่ าคารตรวจรักษา เพือ่ รอ
ตรวจสอบสิทธิ์ และรอเวชระเบียนออกใบสังท
่ าการ จากนั้น
สามารถรอทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกรังสีรกั ษาเพือ่ ดาเนินการต่อไป
2. ผูป้ ่ วยทีร่ บั วันนัดทางระบบนัดทางโทรสาร ต้องยืน่ เอกสารที่
ศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อ เพือ่ ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ระบบการรับผูป้ ่ วยใหม่ที่นัดฉายรังสีทางโทรสาร
ผู้ป่วยถือแบบฟอร์ มยืนยันการนัดคิวผู้ป่วยฉายรังสี ทางโทรสาร พร้ อมเอกสาร
สาคัญมาติดต่ อทีศ่ ูนย์ ประสานงานรับ-ส่ งต่ อผู้ป่วย ศูนย์ มะเร็งชลบุรี
ตรวจสอบสิ ทธิ เอกสารประกอบการรักษาที่สาคัญ ลงทะเบียนรับส่ ง-ต่ อ กับ
พยาบาลทีศ่ ูนย์ ประสานงานฯ และส่ งต่ อยังแผนกเวชระเบียนเพือ่ ออกเวช
ระเบียนให้ ผ้ ปู ่ วย
ส่ งผู้ป่วยมายังแผนกผู้ป่วยนอกรังสี รักษา เพือ่ ทาประวัติ พบแพทย์ และ
ดาเนินการรักษา
สิ่งที่สาคัญที่ควรเน้นให้ผูป้ ่ วยทราบ
 ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั วันนัดทางโทรสาร กรุณาแจ้งให้ผูป้ ่ วยมาถึง
โรงพยาบาลก่อน 8.00 น. เนือ่ งจากต้องใช้ระยะเวลาสาหรับ
ผูป้ ่ วยใหม่แต่ละรายประมาณ 1 ชัว่ โมงกรณีเอกสารที่เตรียม
มาครบถ้วน และอาจถึง 3 ชัว่ โมงกรณีเอกสารไม่ครบ ซึ่ง
อาจทาให้ส่งฉายรังสีไม่ทนั ในวันนั้น และเกิดผูป้ ่ วยตกค้างใน
แต่ละวัน ทาให้เกิดความติดขัดของระบบงานและเกิดความ
ล่าช้าในการรักษาผูป้ ่ วย
สิ่งที่ต้องเตรียมให้ผูป้ ่ วยเพือ่ นามาวันที่เริ่มฉายรังสี
1. ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพื้ นฐานทีท่ างรพ.มะเร็งขอให้ตรวจ
เพิม่ เติม เช่น CBC, BUN, Cr, Electrolytes, LFT และ CXR
(มีจดหมายให้ผูป้ ่ วยกลับไปดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนมาเริ่มฉายรังสี)
2. X-ray ทีเ่ กีย่ วข้องทั้งหมด (CT, MRI, Plain film) พร้อมผล
อ่าน
3. ผลชิ้ นเนื้ อทีไ่ ด้รบั การขอย้อมพิเศษเพิม่ เติม (มักจะได้ block ชิ้ นเนื้ อ
มาแทน ซึ่งผูป้ ่ วยต้องเสียเวลารอเพิม่ ขึ้ น) กรณีทีไ่ ม่ส่งย้อมให้ในกรณีใดๆก็
ตาม กรุณาให้ผูป้ ่ วยนา paraffin block หรือ slideมาให้ล่วงหน้า
ก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพือ่ ดาเนินการส่งตรวจ
สิ่งที่ต้องเตรียมให้ผูป้ ่ วยเพือ่ นามาวันที่เริ่มฉายรังสี
4. ยารักษาโรคประจาตัวของผูป้ ่ วยให้เพียงพอสาหรับระยะเวลา
อย่างน้อย 2 เดือน
5. ใบส่งตัวใหม่ทีม่ ีรายละเอียดการตรวจ รักษา กรณีมีการ
เปลีย่ นแปลงไปจากใบส่งตัวเดิม รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลที่
ครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
แนวทางการส่งนัดคิวฉายรังสีโรคมะเร็งปากมดลูก
1. ยังไม่ได้ผ่าตัด
– ส่งนัดได้โดยยังไม่ตอ้ งทราบผลตรวจ IVP, cystoscope, proctoscope ถ้ากรณีตรวจ
ภายในแล้วไม่สงสัยว่ามีการลุกลามไปยัง bladder หรือ rectum แต่ขอให้ระบุวนั ที่จะได้นดั
ตรวจพิเศษข้างต้นมาด้วย แต่ หากสงสัยจะเป็ นต้องรอผลตรวจดังกล่าวก่อน เพราะอาจจาเป็ นต้อง
ตัดชิ้ นเนื้ อตรวจเพิม่ เติมด้วย
- สามารถอนุ โลมให้ส่ง CT whole abdomen แทนการตรวจ IVP, cystoscope,
proctoscope โดยขอเป็ น CT อย่างน้อย 16 สไลด์ และ ให้รงั สีแพทย์ระบุให้ชดั เจนว่ ามีการ
ลุกลามเข้า bladder หรือ rectum หรือไม่ หากสงสัยหรือระบุได้ไม่ชดั เจน ยังคงต้องส่งผูป้ ่ วย
ไปส่องกล้องตามเดิม
2. หลังผ่าตัด
- ส่งนัดโดยเร็วที่สุดหลังทราบผลชิ้ นเนื้ อ โดยกาชับผูป้ ่ วยให้มา รพ. มะเร็งชลบุ รีทนั ทีหลังได้ใบส่ง
ตัว เนือ่ งจากคิวฉายรังสีรอประมาณ 1.5-2 เดือน ถ้าส่งมาช้าผูป้ ่ วยจะได้รบั การฉายรังสีชา้ และมี
โอกาสที่จะกลับเป็ นซ้ าได้สูงขึ้ น
แนวทางการส่งนัดคิวฉายรังสีโรคมะเร็งเต้านม
หลังผ่าตัด
- ตามมาตรฐานควรได้รบั การฉายรังสีภายใน 6 เดือนหากรับเคมีบาบัด หากไม่รบั เคมี
บาบัด ควรได้รบั การฉายรังสีภายในไม่เกิน 8 สัปดาห์
- ถ้าไม่มีขอ้ บ่งชี้ ทีต่ อ้ งให้ยาเคมีบาบัด ให้ส่งนัดหลังได้ผลชิ้ นเนื้ อโดยเร็วทีส่ ุด และกาชับ
ให้ผูป้ ่ วยมานัดที่ รพ. ทันทีหลังได้ใบส่งตัว
- กรณีมีขอ้ บ่งชี้ ทีต่ อ้ งให้ยาเคมีบาบัด ให้ส่งนัดหลังจากผูป้ ่ วยได้ยาเคมีบาบัดไปแล้วครึง่
แรกของจานวน cycle ทั้งหมด เช่น ได้สูตร FAC 6 cycles ส่งนัดหลังได้ cycle
ที่ 3 (ก่อนรับ cycle ที่ 4) และระบุ regimen ของยาเคมีบาบัดมาด้วย
แนวทางการส่งนัดคิวฉายรังสีโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ส่วนปลาย
ก่อนผ่าตัด
 ส่งนัดคิวฉายรังสีโดยเร็วทีส่ ุดหลังได้ผลชิ้ นเนื้ อ, CT whole
abdomen และ CXR
หลังผ่าตัด
 ส่งนัดคิวฉายรังสีโดยเร็วทีส่ ุดหลังทราบผลชิ้ นเนื้ อ โดยระหว่างรอคิว
ฉายรังสี สามารถให้ adjuvant chemotherapy ได้
แนวทางการส่งนัดคิวฉายรังสีโรคมะเร็งปอด
Concurrent chemoradiation
 ส่งนัดคิวฉายรังสีโดยเร็วทีส่ ุดหลัง complete staging
Sequential chemoRT
 ส่งนัดคิวฉายรังสีหลังจากได้ยาเคมีบาบัดครึง่ แรกของจานวน cycle
ทั้งหมดทีค่ าดว่าจะให้ และระบุ regimen ของยาเคมีบาบัดที่
ผูป้ ่ วยได้รบั มาด้วย
แนวทางการส่งนัดคิวฉายรังสีโรคมะเร็งศีรษะและลาคอ
ผูป้ ่ วยทีย่ งั ไม่ได้ผ่าตัด
 ส่งนัดคิวฉายรังสีโดยเร็วทีส่ ุดหลังได้ผลตรวจครบตามที่ระบุใน
เอกสารประกอบ (ส่งตรวจสุขภาพช่องปาก และประเมินภาวะ
โภชนาการเบื้ องต้นก่อนส่งมานัด)
หลังผ่าตัด
 ส่งนัดคิวฉายรังสีหลังจากทราบผลชิ้ นเนื้ อหลังผ่าตัดโดยเร็วทีส่ ุด
(ผูป้ ่ วยควรได้รบั การฉายรังสีหลังผ่าตัดภายใน 8สัปดาห์) และควร
ส่งตรวจพบทันตแพทย์ตรวจสุขภาพช่องปากก่อนส่งมานัด
แนวทางการส่งนัดคิวฉายรังสีสาหรับผูป้ ่ วยที่มภี าวะฉุกเฉิน
ทางรังสีรักษา
- ติดต่อแพทย์รงั สีรกั ษาที่อยู่เวรรับปรึกษาในวันนั้นๆ โดยตรง หรือส่งเอกสารมา
นัดทางโทรสาร
- ไม่มบี ริการรับผูป้ ่ วยฉุ กเฉินนอกเวลาราชการ หากมีกรณีเร่งด่วนที่มีความ
จาเป็ นต้องได้รบั การฉายรังสีภายในวันนั้นๆ และต้องการให้รบั ไว้ในโรงพยาบาล
กรุณาติดต่อแพทย์รงั สีรกั ษาที่อยู่เวรรับปรึกษาก่อน 10.30 น. และผูป้ ่ วย
จาเป็ นต้องถึงที่ รพ. มะเร็งก่อน 14.00 น.
- งดรับผูป้ ่ วยที่สญ
ั ญาณชีพไม่คงที่ไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน เนือ่ งจาก ไม่มีแพทย์เฉพาะ
ทางอายุรกรรม และศัลยกรรม อยู่เวรนอกเวลาราชการทุกวัน ยกเว้นผูป้ ่ วยที่ไม่
ต้องการ intensive care และ resuscitation
แนวทางการส่งนัดคิวฉายรังสีสาหรับผูป้ ่ วยที่มภี าวะฉุกเฉิน
ทางรังสีรักษา
ภาวะฉุ กเฉินทางรังสีรกั ษาที่จะได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั การฉายรังสีภายใน 72
ชัว่ โมงมีดงั ต่อไปนี้
- Brain metastasis
- SVC obstruction
- Bone metastasis ที่มี severe bone pain
- Bleeding from tumor
- Tumor obstruction
อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาปั จจัยอื่นๆร่วมด้วยว่าจะสามารถฉายรังสีได้หรือไม่
แนวทางการรับดูแลผูป้ ่ วยฉายรังสี
 เพื่อสนองตอบนโยบายเรื่องการบริ หารจัดการเตี ยงและกาลังคน
ของ รพ. มะเร็งชลบุรี เรือ่ งการงดรับผูป้ ่ วยฉายรังสีเป็ นผูป้ ่ วยใน
 กลุ่มงานรังสีรกั ษาขอรับผูป้ ่ วยฉายรังสีเป็ นผูป้ ่ วยในเฉพาะในกรณี
ดังนี้
 ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เคมีบาบัดร่วมกับฉายรังสี
 ผูป้ ่ วยที่ KPS < 70 (KPS 70 = Cares for self; unable to
carry on normal activity or to do active work)
** ไม่ขึ้นกับภูมิลาเนา, สิทธิ์การรักษา, อายุ และระยะของโรค
จานวนผูร้ ับบริการฉายรังสี(แยกตามจังหวัด) งบประมาณ 56
จานวนผูร้ บั บริการ(ราย)
ร้อยละความไม่พร้อม
เอกสาร
จ. ชลบุรี
จ. ระยอง
จ. จันทบุรี
จ. ตราด
จ. สระแก้ว
จ. ฉะเชิงเทรา
จ. ปราจี นบุรี
จ.สมุทรปราการ
451
181
229
31
55
109
24
12
7.76
อื่นๆ
รวม
41
1133
7.31
8.28
6.65
3.22
9.09
4.58
0
8.33
7.06
ปัญหาที่พบในการติดต่อประสานงาน
จ. ชลบุรี
ปั ญหาที่พบ
- ขาดฟิ ล์ม CT/ขาด CD/ขาดผลอ่าน/ขาดผลเลือด ผลชิ้ นเนื้ อ
- การประสานงานไม่มีหน่วยประสาน ต้องประสานโดยตรง
กับ Lab/X-ray/หอผูป้ ่ วย
- ให้ผลตรวจต่างๆมาไม่ครบ และไม่สามารถFax มาให้ได้ตอ้ งมีใบขอข้อมูล
ก่อนถึงจะส่งมาให้ได้หรือมาสามารFaxมาได้เพราะไม่มีที่Fax
จ. ระยอง
- ขาดฟิ ล์ม CT/ขาด CD/ขาดผลอ่าน/ขาดผลเลือด ผลชิ้ นเนื้ อ
- การประสานงานไม่ได้ความคืบหน้าต้องประสานแต่ละแผนกเอง
- ไม่มีศูนย์รบั ส่งต่อในการประสานงาน
จ. จันทบุรี
-ขาดผลอ่าน/ขาดผลเลือด
- การติดต่อประสานสะดวกเนือ่ งจากมีศูนย์รบั ส่งต่อ
ปัญหาที่พบในการติดต่อประสานงาน
ปั ญหาทีพ่ ล
จ.
- ขาดฟิ ลม์ CT/ขาด CD/ขาดผลอ่าน/ขาดผล
ฉะเชิงเทรา เลือด ผลชิ้ นเนื้ อ
- ไม่มีศูนย์รบั ส่งต่อในการประสานงาน
จ. สระแก้ว - ขาดฟิ ลม์ CT/ขาด CD/ขาดผลอ่าน/ขาดผล
เลือด ผลชิ้ นเนื้ อ
- ไม่มีศูนย์รบั ส่งต่อในการประสานงาน
ตารางการออกตรวจแพทย์รังสีรักษา
- วันจันทร์-วันศุกร์ ปิ ดรับบัตรผูป้ ่ วยนอก (เก่า) 10.00น. ยกเว้น
กรณีผูป้ ่ วยเก่าทีม่ ีภาวะฉุ กเฉินทีต่ ิดต่อล่วงหน้า
- แพทย์รงั สีรกั ษาออกตรวจและรับปรึกษา จันทร์-ศุกร์ 9.00 12.00 น. และ มีเวรปรึกษาสาหรับผูป้ ่ วยฉุ กเฉินถึง 15.00 น.
- ตรวจตามระบบนัดหมาย กรณีไม่สามารถมาตามนัดได้ให้
โทรศัพท์นดั ใหม่ได้ทีเ่ บอร์โทร. 038-784001-5 หรือ 038455632-6 ต่อ 169, 174 (ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกรังสีรกั ษา)
- ผูป้ ่ วยทีม่ าผิดนัดอาจไม่ได้รบั การตรวจในวันทีท่ ่านมา แพทย์จะ
พิจารณาถึงความจาเป็ นในการตรวจรักษาเป็ นรายๆไป
โรงพยาบาลที่มีหน่วยรังสีรักษาในบริเวณใกล้เคียง
 รพ. มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, รพ. มะเร็งลพบุรี
 รพ. ราชวิถ*
ี * สถาบันมะเร็งแห่งชาติ** รพ. รามาธิบดี
 รพ. จุฬาลงกรณ์** รพ. พระมงกุฎฯ รพ. ภูมิพลฯ
 รพ. ศิริราช** รพ. จุฬาภรณ์
 โรงพยาบาลเอกชน – รพ. บารุงราษฎร์, รพ. วัฒโนสถ,
ศูนย์มะเร็งกรุงเทพ, รพ. ธนบุรี
**มีบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ**
ขอบคุณค่ะ