การส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

Download Report

Transcript การส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

การส่งเสริมสนับสนุ นการสงเคราะห ์
ผู้ดอยโอกาสในชุ
มชน
้
โดย นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย
รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทก
ั ษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ดอยโอกาส
้
ผู้สูงอายุ
ความเชือ
่ มโยงระหวาง
่
ยุทธศาสตรและพั
นธกิจ
์
พันธกิจ
เด็ก
หน่วยงา
นภาคี
องคกร
์
เสริมสรางมาตรการ
้
กลไก
เยาวชน
ผูด
้ อยโอกาส
้
ผู้สูงอา
ยุ สนับสนุนกิจกรรมเสริมสราง
้
ศั กยภาพ คุ้มครองพิทก
ั ษสิ
์ ทธิ ์
กลุมเปาหมาย
เชือ
่ มโยงยุทธศาสตร ์ สท.
เสริมสรางพลั
งเครือขายให
ฒนากลุมเป
้
่
้มีส่วนรวมในการพั
่
่ ้ าหมาย
พัฒนาศักยภาพและสรางภู
มค
ิ ุ้มกันเด็กเยาวชน
้
การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทก
ั ษสิ
์ ้ด
ู อ
้
์ ทธิผ
มุงสู
่ ่ สั งคม
คุณภาพของเด็ก
ถ
เสริมสรางความมั
น
่ คงทางสั งคมของผู้สูงอา
เยาวชน
้
ผู้ดอยโอกาส
้
และผู้สูงอายุบน
การเสริมสรางมาตรการ/กลไกเพื
อ
่ รองรับการ
้
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พืน
้ ฐานความ
รับผิดชอบ
รวมกั
นยกระดับสมรรถนะองคกรตามหลั
กธรรมาภิบาล
่
์
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทก
ั ษเด็
์ ก
เยาวชน
ผู้ดอยโอกาส
และผู้สูงอายุ (สท.)
้
อานาจหน้าที่
๑. พัฒ นามาตรการ กลไก และนวัต กรรม ในการ
ส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทก
ั ษ์
สิ ทธิกลุมเป
่ ้ าหมาย
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็ งและบูรณาการการมีส่วนรวม
่
ของทุกภาพส่วน ในการส่งเสริม
สวัสดิภาพและคุ้มครองพิทก
ั ษสิ
่ ้ าหมาย
์ ทธิกลุมเป
๓. พัฒ นาระบบบริห ารจัด การของ
พร้อมรับฟังสท. ให้ มีศั ก ยภาพ
หรือยังครับ
เป็ นองคกรกลางในการพั
ฒ
นา
์
กลุมเป
่ ้ าหมาย
กลไกหลักในการสนับสนุ นการ
ดาเนินงานดาเนินงาน
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
กรไทย ปี พ.ศ.
่
๒๕๕๐
๒. ปฏิญญาวาด
ทธิมนุ ษยชน
่ วยสิ
้
๓. พระราชบัญญัตส
ิ ่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม
พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. ข้อกาหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สั ง คมแห่ งชาติ ว่าด้ วยการก าหนดบุ ค คลหรือ กลุ่ม
บุ ค คลเป้ าหมายเป็ นผู้ รั บวิชบริ
าการ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั งคม
เล็กๆน้อยๆ
พ.ศ. ๒๕๕๕
นะครับ
ฒนาประเทศไทย
ยุทธศาสตรการพั
์
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑
ยุ ท ธศาสตร ที
์ ่ ๑ การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขั
่ นของประเทศ
ยุทธศาสตรที
่ มลา้ (ทาง
์ ่ ๒ การลดความเหลือ
สั งคม)
ยุ ท ธศาสตร ที
์ ่ ๓ การเติบ โตที่เ ป็ นมิต รต่อสี่ ง
แวดลอม
้
ยุทธศาสตรที
่ น
์ ่ ๔ การบริหารราชการแผนดิ
ความหมายของ
ผูด้ ้อยโอกาส
ความหมายทัวไป
่
 ผู้ ด้ อยโอกาส หมายถึ ง ผู้ ประสบปั ญ หา
ความเดือ ดร้ อน และได้รับ ผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจ สั ง คม การศึ ก ษา สาธารณสุ ข
ก า ร เ มื อ ง ก ฎ ห ม า ย วั ฒ น ธ ร ร ม ภั ย
ธรรมชาติ และภัย สงคราม รวมถึง ผู้ ที่ข าด
โอกาสที่ จ ะเข้ าถึ ง บริก ารขั้น พื้น ฐานของรัฐ
ตลอดจนผู้ ประสบปั ญ หาที่ย งั ไม่มีอ งค กรหลั
ก
์
รั บ ผิ ด ช อ บ อั น จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด ารงชี ว ิ ต ได้ เท่ าเที ย มกับ ผู้ อื่ น เห็ นได้ ว่ า
ผู้ด้อยโอกาส หรือ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก
ใครคือผู้ดอยโอกาสของ
สท.
้
สท. ไดก
ค
่ วรจะมีการส่งเสริม
้ าหนดกลุมผู
่ ้ดอยโอกาสที
้
สวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทก
ั ษสิ
์ ทธิ
๕ กลุม
่ ไดแก
้ ่
๑) คนยากจน
๒) บุคคลเรร่ อน/ไร
ที
่ ยูอาศั
ย
่
้ อ
่
๓) ผู้พนโทษ
้
๔) ผู้ติดเชือ
้ เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ครอบครัวที่
ไดรั
้ บผลกระทบจากเอดส์
๕) ผู้ไมมี
่ สถานะทางทะเบียนราษฎร
สถานการณผู
้
์ ้ดอยโอกาส
คนยากจน
จานวน ๕ ลานคน
(สศช. ๒๕๕๓)
้
คนเรร่ อน
จานวน
๓,๙๐๙ คน
่
(พ.ม. ๒๕๕๔)
ผู้ไมมี
จานวน
่ สถานะทางทะเบียนราษฎร
๘๓๒,๒๘๕ คน
(กรมการปกครอง รวมกั
บสานักงานสภาความมัน
่ คง
่
แหงชาติ
๒๕๔๘)
่
ผู้ป่วย/ผู้ติดเชือ
้ เอดส์ มีจานวนผู้ป่วยเอดส์
จานวน
๓๗๒,๘๗๔ คน
(เสี ยชีวต
ิ แลว
้ จานวน ๙๘,๑๕๓ คน :
สานักระบาดวิทยา)
ปัญหาของผู้ดอยโอกาส
้
๑. ถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบต
ั ท
ิ ไี่ มเป็
่ นธรรม
๒. ขาดการยอมรับ จากสั ง คม (ไม่มีต ว
ั ตน อยู่ใน
ภาวะยากลาบาก)
๓. สั งคมมีทศ
ั นคติเชิงลบ
๔. การให้ บริก ารของรัฐ หน่ วยงานยัง จ ากัด ไม่
ครอบคลุมมีขอก
่ ด
ี กัน
้ าหนดทีก
๕. ผู้ดอยโอกาสมี
ทศ
ั นคติเชิงลบตอตนเอง
้
่
๖. ขาดโอกาสในการมีส่วนรวมในการพั
ฒนา
่
การขับเคลือ
่ นงานดานผู
้
้ดอยโอกาสของ
้
สท.
๑. ระดับยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมให้เกิดความรวมมื
อระหวางหน
่
่
่ วยงาน
องคกร
อืน
่ ๆ เพือ
่ พัฒนาศั กยภาพและคุ้มครอง
์
สิ ทธิของผู้ดอยโอกาส
้
๒. ระดับพืน
้ ที่ ชุมชน
๒.๑ พื้น ที่ อปท. ในการด าเนิ น งานการ
ขับเคลือ
่ นระดับพืน
้ ทีข
่ อง อปท. สท. มีการส่งเสริม
ให้มีกระบวนการคุ้มครองพิทก
ั ษสิ
ู อยโอกาส
้
์ ทธิผ้ด
๒.๒ พื้ น ที่ ชุ มชนของกรุ ง เทพมหานคร
ส ท . มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่ ข อ ง
กรุ ง เทพมหานครที่ ม ี ค วามพรอมเพื่ อ จัด ตั้ง ศู น ย
การพัฒนามาตรการ กลไก
๑. ระดับยุทธศาสตร ์
๑ . ๑ ก า ห น ด ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
ศั กยภาพและคุ้มครองพิทก
ั ษสิ
์ ทธิ
ผู้ ด้ อยโอก า ส (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙) มี ๖ ยุทธศาสตร ์ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร ์ที่ ๑ การเสริ ม พลัง และพัฒ นา
ศั กยภาพผู้ดอยโอกาส
้
ยุ ท ธศาสตร ที
์ ่ ๒ การเข้ าถึง สิ ทธิ สวัส ดิก าร
สั งคมและการคุ้มครอง
พิทก
ั ษสิ
ู อยโอกาส
้
์ ทธิผ้ด
ยุ ท ธศาสตร ์ที่ ๓ การพัฒ นาและเสริ ม พลัง
เครือขายภาคประชาสั
งคม
่
การพัฒนามาตรการ กลไก (ตอ)
่
๑.๒ กาหนดมาตรฐานและคูมื
่ อการใช้มาตรฐานการ
ส่ ง เ ส ริ ม ส วั ส ดิ ภ า พ แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ
ผู้ ด้ อยโอกาส ได้ ก าหนดมาตรฐานออกเป็ น ๖
องคประกอบ
ดังนี้
์
๑) ดานความมั
น
่ คงในชีวต
ิ
้
๒) ดานการศึ
กษา
้
๓) ดานเศรษฐกิ
จ
้
๔) ดานสั
งคม
้
๕) ดานสิ
ทธิทางสั งคม/การคุ้มครอง
้
๑.๓ สนับสนุ นให้มีการจัดทาฐานข้อมูลผู้ดอยโอกาส
้
ในพืน
้ ที่
การพัฒนามาตรการ กลไก (ตอ)
่
๑.๔ พิจารณากลัน
่ กรองขอเสนอเชิ
งนโยบาย ตอ
้
่
ผู้บริหารกระทรวง และคณะกรรมการทีเ่ กีย
่ วของ
้
และ ก.ส.ค.
๑.๕ เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการคุ้มครองและพิทก
ั ษสิ
์ ทธิ
ผู้ดอยโอกาส
ในภูมภ
ิ าค โดยกลไก
้
คณะกรรมการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัด
(ก.ส.จ.)
๑.๖ ส่งเสริมการจัดทาแผนส่งเสริมสวัสดิการแก่
ผู้ดอยโอกาส
ของจังหวัดและทองถิ
น
่
้
้
การคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิผดู ้ อ้ ยโอกาส
 ดาเนินการดานสิ
ทธิและการเขาถึ
้
้ งสิ ทธิ
 ส่งเสริมการขับเคลือ
่ นกระบวนการคุ้มครองและ
พิทก
ั ษสิ
ู อยโอกาสในระดั
บชุมชน
้
์ ทธิผ้ด
 รวมมื
อกับกรมการปกครอง และ สมช. ในการ
่
สารวจเพือ
่ กาหนดสถานะบุคคลสาหรับผู้ไมมี
่
สถานะทางทะเบียน
การส่งเสริมศั กยภาพผู้ดอยโอกาส
้
 จัดกิจกรรมเพือ
่ ส่งเสริม และปรับเปลีย
่ นเจตคติตอ
่
คนดอยโอกาส
้
 ส่งเสริมกระบวนการสรางคุ
ณคาในตนเองแก
คนด
อย
้
่
่
้
โอกาส
 ส่งเสริมการจัดตัง้ กลุมช
่ ่ วยเหลือตนเองของคนดอย
้
โอกาส
 สนับสนุ นให้ NGO องคกรชุ
มชน จัดสวัสดิการ
์
แกผู
่ ้ดอยโอกาสตามมาตรฐานฯ
้
 ยกยองเชิ
ดชูบุคคล องคกร
สื่ อ ทีท
่ า
่
์
การขับเคลือ
่ นงานดานผู
้
้ดอยโอกาส
้
ระดับชุมชน
๑. ในทองถิ
น
่
้
สท. มีการส่งเสริมกระบวนการคุ้มครองพิทก
ั ษ์
สิ ทธิผ้ด
ู อยโอกาส
ในพืน
้ ทีต
่ าบล
้
ต้ นแบบ ๓ ต าบล ตามแนวทางที่ สท.
กาหนดกระบวนการดังนี้
๑ ) จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ ก า ห น ด
คณะทางานรับผิดชอบ
๒) จัดเก็บขอมู
าบลตนแบบ
้ ลผู้ดอยโอกาสของต
้
้
๓) มีการวางแผนจัดกิจกรรมเพือ
่ ผู้ดอยโอกาส
้
๔ ) ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น โ ด ย ก า ร ส นั บ
งบประมาณจาก พมจ . ซึ่ ง สท. ได้ ท าก า รโอน
การขับเคลื่อนงานด้านผูด้ ้อยโอกาส
ระดับชุมชน (ต่อ)
พืน้ ที่ชมุ ชนของกรุงเทพมหานคร
รวมกั
บสภาพัฒนาสั งคมภาคประชาชน จัดตัง้ ศูนย ์
่
พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส
ในชุมชน มีกระบวนการ
๑) ก าหนดกลไกท างานรับ ผิด ชอบคนด้ อย
โอกาส
๒) จัดเก็บขอมู
มชน
้ ลผู้ดอยโอกาสในชุ
้
๓ ) มี ก า ร ว า ง แ ผ น จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ผู้ดอยโอกาส
้
๔) มีการดาเนินกิจกรรมเพือ
่ ให้เกิดสวัสดิการ
แก่
การสงเคราะหกลุ
่ ้ดอยโอกาสใน
้
์ มผู
ประเทศไทย
กลุ่มคนยากจน รับ ให้ ความช่ วยเหลือ ๓
ดานดั
งนี้
้
๑) การจ่ายเงินสงเคราะหครอบครั
วผู้ประสบ
์
ปั ญ หาทางสั งคมกรณี ฉุ ก เฉิ น ไม่ เกิน ๒,๐๐๐
บาทตอครั
ง้ ไมเกิ
่
่ น 3 ครัง้ ตอปี
่
๒) การช่ วยเหลือ ค่ าอาหาร ค่ าพาหนะ
และค่ ารัก ษาพยาบาล ส าหรับ ผู้ ตกทุ ก ข ได
์ ้ ยาก
กลับภูมล
ิ าเนา
๓) การให้ ที่ พ ัก ชั่ ว คราว ณ บ้ านพัก
ชัว
่ คราวคนจนเมือง ๔ แหง่ เพือ
่ ช่วยเหลือความ
เดือนร้อนดานที
อ
่ ยูอาศั
ยทีเ่ กิจากปัญหาสาธารณภัย
้
่
การสงเคราะหกลุ
่ ้ดอยโอกาสใน
้
์ มผู
ประเทศไทย (ตอ)
่
คนเรร่ อน
คนไร้ทีพ
่ ง่ึ และคนขอทาน ให้
่
ความช่วยเหลือ ๓ ดาน
ดังนี้
้
๑) การอุปการะในสถานสงคราะหคนไร
่ ง่ึ
้ทีพ
์
จ านวน ๑๑ แห่ ง ซึ่ง เน้ นด้านการฝึ กอาชีพ ให้
ออกไปประกอบอาชีพได้
๒) การให้การศึ กษาแกเด็
่งตอยอด
่ กเรร่ อนซึ
่
่
มาจากโครงการครูข้างถนน เป็ นศูนยสร
์ ้างโอกาส
เด็ก จานวน ๗ แหง่
การสงเคราะหกลุ
่ ้ดอยโอกาสใน
้
์ มผู
ประเทศไทย (ตอ)
่
กลุมบุ
่ ป
ี ญ
ั หาสถานะทางกฏหมายไดรั
่ คคลทีม
้ บ
ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑) สิ ทธิในการรักษาพยาบาล
๒) สิ ทธิในการศึ กษาขึน
้ พืน
้ ฐาน
๓) การได้การสงเคราะหจากศู
นย พั
์
์ ฒนาและ
ส
ง
เ
ค
ร
า
ะ
ห์
ชาวเขา ๑๔ แหง่
การสงเคราะหกลุ
่ ้ดอยโอกาสใน
้
์ มผู
ประเทศไทย (ตอ)
่
กลุมผู
่ ้ไดรั
้ บผลกระทบจากเอดส์และครอบครัว จะ
ไดรั
้ บการช่วยเหลือ ดังนี้
๑) การไดรั
้ บจากสถานสงเคราะห ์
๒) ไดรั
วทีม
่ เี ด็ก ๑ คน
้ บการสงเคระหในครอบครั
์
ได้ ๑,๐๐๐ บาท แตไม
ี่ ี
่ เกิ
่ น ๓,๐๐๐ บาทในกรณีทม
เด็กมากกวา่ ๑ คน
๔) เงินทุนสาหรับผู้ป่วยเอดส์นาไปประกอบอาชีพ
ไมเกิ
่ น ๕,๐๐๐ บาท/ราย
๕) การจ่ ายเบี้ ย ยัง ชี พ ๕๐๐ บาท/คน/เดื อ น
(ทองถิ
น
่ )
้
การสงเคราะหกลุ
่ ้ดอยโอกาสใน
้
์ มผู
ประเทศไทย (ตอ)
่
ผู้พ้นโทษ จะไดรั
้ บการช่วยเหลือ ดังนี้
๑) การช่ วยเหลือ ครอบครัว ผู้ พ้ นโทษ เช่ น
คาเดิ
อ
่ งอุปโภคบริโภค
่ นทาง คาเครื
่
๒) การสงเคราะห เงิ
์ น แก่ครอบครัว เพื่อ เป็ น
ทุนประกอบอาชีพ หรือคาครองชี
พ
่
๓) การไดรั
้ บการฝึ กและพัฒนาอาชีพ
การขอรับการช่วยเหลือ
พืน
้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร
๑) สานักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานคร
๒) ส านั ก คุ้ มครองสวั ส ดิ ภ าพชุ มชน กรม
พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร
โทรศั พ ท ์
๐ ๒๓๐๖ ๘๘๙๐
โทรสาร ๐
๒๓๕๔ ๓๑๔๐-๑
๓) ศูนยคุ
์ ้ มครองสวัสดิภาพชุ มชน ทุกเขตใน
กรุงเทพมหานคร
พืน
้ ทีจ
่ งั หวัด
ส านั ก งานพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของ
มนุ ษยจั
์ งหวัด
การขอรับการช่วยเหลือดานวิ
ชาการ
้
Q
&
A
จบ
การนาเสนอ
จบแล้วนะครับ