ทันตกรรม กลุ่มป่ วยโรคในช่ องปาก : เพิ่มการเข้ าถึงบริการทันตกรรม สถานการณ์ การเข้ าถึงบริการสุขภาพช่ องปากของประชาชน ร้ อยละ 20 ปี 2557 29.76 31.92 26.3926.3 21.47 22.25 20.67 20.46 21.43 30 13.36 16.23 16.56 16.9210

Download Report

Transcript ทันตกรรม กลุ่มป่ วยโรคในช่ องปาก : เพิ่มการเข้ าถึงบริการทันตกรรม สถานการณ์ การเข้ าถึงบริการสุขภาพช่ องปากของประชาชน ร้ อยละ 20 ปี 2557 29.76 31.92 26.3926.3 21.47 22.25 20.67 20.46 21.43 30 13.36 16.23 16.56 16.9210

ทันตกรรม
่
กลุ่มป่ วยโรคในช่องปาก : เพิมการเข้
าถึง
บริการทันตกรรม
สถานการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของ
ประชาชน ร ้อยละ 20 ปี 2557
29.76
31.92
26.39
40
26.3
21.47
22.25
20.67
20.46
21.43
30 13.36
16.23
16.56
16.92
20
10
0
การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชน
ร ้อยละ 20 ปี 2558
(ต.ค.57 – ธ.ค. 57 )
่
ร ้อยละ ของ รพ.สต./ศสม. ทีจัดให้
บริการสุขภาพ
ช่องปากคุณภาพ ปี 2557
เป้ าหมาย 2557 ร ้อยละ 45 ของ ศสม.และรพ.
สต.(132แห่ง)
(เป้ าหมายปี 2558 ร ้อยละ 50)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Baseline
2554 2555 2556
26.6
1
50 36.36 55.56 33.33
36.3
6
100
80
36.67 29.41 42.86
27.7
6
33.33
39.39
14.29
อาเภอ
้ หรื
่ อ
พืนที
หน่ วยงาน
้
รวมทังหมด
สสจ.
กาแพงเพชร
อ.เมือง
กาแพงเพชร
อ.ไทรงาม
อ.คลองลาน
อ.ขาณุ วรลักษ
บุร ี
อ.คลองขลุง
อ.พราน
กระต่าย
อ.ลานกระบือ
อ.ทรายทอง
ว ัฒนา
โครงการ
125
งบประมาณ
้ กพัน
ก่อหนี ผู
% ก่อหนี ้
9,960,818.99
417,210.00
4.19
0
0.00
0.00
0.00
2
5,091,002.00
94,050.00
1.85
38
6
109,999.99
402,449.00
13,900.00
210,940.00
12.64
52.41
28
1,222,880.00
0.00
0.00
17
383,209.00
23,520.00
6.14
13
2,040,000.00
0.00
0.00
2
207,300.00
0.00
0.00
2
17,260.00
ข ้อมู0.00
ล ณ วันที่ 0.00
7/4/58
อาเภอ
้ หรื
่ อ
พืนที
หน่ วยงาน
้
รวมทังหมด
อ.เมือง
กาแพงเพชร
อ.ไทรงาม
อ.คลองลาน
อ.ขาณุ วร
ลักษบุร ี
อ.คลองขลุง
อ.พราน
กระต่าย
อ.ลานกระบือ
อ.ทรายทอง
วัฒนา
อ.ปางศิลา
ทอง
อ.บึงสามัคคี
อ.โกสัมพี
โครงการ
้ กพัน
งบประมาณ ก่อหนี ผู
% ก่อหนี ้
137
9,991,604.95
590,720.51
5.91
2
5,091,002.00
94,050.00
1.85
32
17
87,021.95
406,774.00
12,900.00
292,090.51
14.82
71.81
25
1,078,035.00
75,380.00
6.99
20
383,209.00
23,520.00
6.14
16
2,388,326.00
0.00
0.00
2
207,300.00
0.00
0.00
3
20,060.00
0.00
0.00
9
186,400.00
92,780.00
49.77
9
97,977.00
ข0.00
้อมูล ณ วัน0.00
ที่
22/4/58
การลงข ้อมูลMIS
เมือง : รพท.
่
แผน : เพิมบริ
การทันตกรรมในหน่ วยบริการปฐมภู มเิ ครือข่าย CUP
รพ.กพ.
กลุ่มเป้ าห : 5666412.00 บาท
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
มาย
งบฯ
เงิน
ผู กพัน หนี ้
่
่
1 อืนๆ
จ ัดหาทันตบุคลากร(ทันตาภิบาล)ใน
อืนๆ
1,247,4
0.00 0.00
่
หน่ วยบริการปฐมภู มเิ พือขยายบริ
การ
24.00
่
่
2 อืนๆ
จ ัดหาผู ช
้ ว
่ ยงานทันตกรรมสาหร ับหน่ วย อืนๆ
2,840,9
0.00 0.00
บริการปฐมภู มท
ิ มี
ี่ ทน
ั ตบุคลากรปฏิบต
ั งิ าน
88.00
ประจา าจ้าง เครืองมื
่
• กิจกรรมค่
อ ครุภณ
ั ฑ ์ให้ยา้ ยไปอยู ่ในยุทธฯ
่
่
่
3 อืนๆ
จด
ั หาเครื
ั ฑ ์ทันตกรรมและ อืนๆ
769,69
0.00 0.00
4 แผน
24 องมือ/ครุภณ
่ าหร ับหน่ วยบริการปฐม
ปร ับปรุงสถานทีส
0.00
• งบประมาณภาพรวมกั
บ
งบรายกิ
จ
กรรมรวมแล้
วจานวน
ภู มท
ิ มี
ี่ ทน
ั ตบุคลากรให้บริการ
ไม่เท่ากัน
ข ้อมูล ณ วันที่
6/4/58
เมือง : รพท.
้
แผน : ส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคด้านทันตกรรมในหญิงตังครรภ
์และเด็ก
ปฐมวัย
กลุ่มเป้ าหม : 355700.00 บาท
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
งบประมาณ
่
ที
กิจกรรม
าย
1 ปชช.กลุม
่
ี่ ง
เสย
2 ปชช.กลุม
่
ี่ ง
เสย
•
งบฯ
เงิน
ผู กพัน หนี ้
่ งปากพร ้อมให ้ทันตสุขศก
ึ ษาและ เงิน
ตรวจสุขภาพชอ
45,600.0
0.00 0.00
สาธิตการแปรงฟั น กลุม
่ เป้ าหมายเป็ นหญิง
บารุง
0
ตัง้ ครรภ์รายใหม่ในเขต CUP จานวน 1,520 คน x
ื้ อุปกรณ์สาธิต(แปรงและยา)คนละ 30
ค่าจัดซอ
บาท เป็ นเงิน 45,600 บาท
สปสช. 64,000.0
0.00 0.00
ให้บริการร ักษาทางทันตกรรมในหญิง
0
้
ตังครรภ
์ทีม
่ ป
ี ั ญหาทันตสุขภาพเพือ
่ ป้ องกัน
การลุกลามของโรค กลุม
่ เป้ าหมายคือหญิง
ตัง้ ครรภ์รายใหม่ในเขตหน่วยบริการทีม
่ ท
ี ันต
บุคลากรปฏิบต
ั งิ านประจา จานวน 320 คน x
่ 2ย่ รายละ
ย้ายกิ
จนกรรมที
ไปยุท200
ธฯ2
แผน13
ต ้นทุ
ค่าวัสดุเฉลี
บาท
เป็ นเงิน เป็ นกลุ่มป่ วย
ุ
กระจายงบ
และเป้ าหมายไปในรพ.สต.ด้วย
64,000 บาท
่ งปากเด็ก 0-3 ปี เป้ าหมายคือเด็ก สปสช. 15,900.0
3 ปชช.กลุม
่ ดี ตรวจสุขภาพชอ
0-3 ปี ในคลินก
ิ เด็กดีของหน่วยบริการทุกแห่งใน
0
เขตCUP จานวน 3,180 ราย x ต ้นทุนค่าวัสดุการ
และ
0.00 0.00
เมือง : รพท.
แผน : ส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคด้านทันตกรรมในเด็กวัยเรียน
งบประมาณ : 340200.00 บาท
กลุ่มเป้ าหม
แหล่งงบ จานวน ก่อหนี ้
่
ที
กิจกรรม
าย
ฯ
เงิน
ผู กพัน
่ งปากในนั กเรียน ป.1 เพือ
1 ปชช.กลุม
่ ดี ตรวจสุขภาพชอ
่ คัด
สปสช. 14,050.0
0.00
กรองเด็กสาหรับการเคลือบหลุมร่องฟั น
0
ั ้ ป.1 ใน รร.ทุกแห่งเขต
กลุม
่ เป้ าหมายคือ นร.ชน
CUP จานวน 2,810 คน x ต ้นทุนค่าตรวจรายละ 5
บาท เป็ นเงิน 14,050 บาท
2 ปชช.กลุม
่ ดี ให ้บริการเคลือบหลุมร่องฟั นเพือ
่ ป้ องกันฟั นผุ ฟั น สปสช. 210,750.
0.00
ี่ ี่ 1ของนักเรียนชน
ั ้ ป.1 ทีค
กรามแท ้ซท
่ ัดกรองแล ้ว
00
จานวน 1,405 คน x ต ้นทุนวัสดุคนละ 150 บาท
เป็ นเงิน 210,750 บาท
3 ปชช.กลุม
่
0.00
ให้บริการร ักษาทางทันตกรรมในฟั นแท้ สปสช. 112,400.
่
•ี่ ง ย้ายกิ
จกรรมที
3 ไปยุ
แผน13
เสย
00 และ
ของนั
กเรียนป.1ที
ฟ
่ ั นผุแทลธฯ2
้ว จานวน
562 เป็ นกลุ่มป่ วย
%ก่อ
หนี ้
0.00
0.00
0.00
กระจายงบและเป้
คน x ต ้นทุนค่าวัสาหมายใน
ดุเฉลีย
่ รายละ รพ.สต.ด้
200 บาท วย
• ไม่มเป็ก
ี นเงิ
จ
ิ กรรมในกลุ
่มผู ส
้ ู งอายุ
น 112,400 บาท
4 อืน
่ ๆ
ั ้ สปสช.
สารวจสภาวะทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี (ชน
ป.6)ในเขต CUP จานวน 600 คน x ต ้นทุนวัสดุ
การตรวจ รายละ 5 บาท เป็ นเงิน 3,000 บาท
3,000.00
0.00
0.0
เมือง : รพ.สต.
แผน : การดาเนิ นงานทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กปฐมวัย
งบประมาณ : 0.00 บาท
กลุ่มเป้ าห
แหล่งงบ จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
่
ที
กิจกรรม
มาย
ฯ
เงิน
ผู กพัน หนี ้
1 ปชช.กลุม
่ จัดบริการทันต
อืน
่ ๆ
0.00
0.00 0.00
ดี
สุขภาพแก่เด็ก
ปฐมวัย
• ยุทธฯ1 แผน1 กิจกรรมจัดบริการทันตสุขภาพ เป็ นการ
บริการร ักษาหรือส่งเสริม? รพ.สต.ไตรตรึงษ ์ วังประดา
คลองดู ่ มอสาราญ และธามรงค ์
• รพ.สต.บ้านไร่ และมะกอกหวานมีแผนงานทันตไว้แต่
ไม่ได้ใส่กจ
ิ กรรม
ทุ่งโพธิ ์ : รพ.
ไม่มแ
ี ผนงาน/โครงการในแผน 13
แผน : การดู แลเด็ก 0-5 ปี และหญิงมีครรภ ์
งบประมาณ : 325079.00 บาท
กลุ่มเป้ าห
ที่
กิจกรรม
มาย
1 ปชช.
ป้ องกันควบคุมโรคมือเท ้าปาก
ทัง้ หมด
2 อืน
่ ๆ
การให ้บริการคลินก
ิ สุขภาพเด็กดี
3 อืน
่ ๆ
4 อืน
่ ๆ
•
5 อืน
่ ๆ
•
6 อืน
่ ๆ
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
งบฯ
เงิน ผู กพัน หนี ้
เงิน
6,000.0
0.00 0.00
บารุง
0
เงิน
35,423.
0.00 0.00
บารุง
00
สร ้างเสริมภูมค
ิ ุ ้มกันโรค
เงิน
4,020.0
0.00 0.00
บารุง
0
งานทันตกรรมในกลุ่มเด็ก0-5ปี และ เงิน
21,870
0.00 0.00
ยุทธฯ1
1์ ระบุกจ
ิ กรรมในกลุ่มวับยารุแต่
หญิงแผน
มีครรภ
ง ไม่ระบุ
.00
รายละเอี
ดท
าให้ไม่ทราบลั
จนกรรม214,89 0.00 0.00
ฝากทย้องวั
ยคลอดปลอดภั
ย กษณะกิเงิ
กิจกรรมที่ 4 งบไม่ตรงกับในแผน ในแผน
บารุง 37,500
0.00 บาท
แก ้ไขปั ญหาภาวะโภชนาการหญิง
เงิน
42,876.
0.00 0.00
ทุง่ โพธิ ์ : รพ.
ไม่มแ
ี ผนงาน/โครงการในแผน
13
แผน : การให้บริการเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี
งบประมาณ : 14500.00 บาท
กลุ่มเป้ าห
ที่
กิจกรรม
มาย
ี เด็กนักเรียน
1 อืน
่ ๆ
การให ้บริการวัคซน
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
งบฯ
เงิน ผู กพัน หนี ้
เงิน
664.00
0.00 0.00
บารุง
2 อืน
่ ๆ
บริการทันตกรรมในกลุ่มเด็กวัยเรียน เงิน
13,836
0.00 0.00
บารุง
.00่มเด็ก
• ยุทธฯ1 แผน 2 กิจกรรมบริการทันตกรรมในกลุ
วัยเรียน แต่ไม่ระบุรายละเอียดกิจกรรม
• กิจกรรมที่ 2 งบไม่ตรงกับในแผน ในแผน 22,830 บาท
ทุ่งโพธิ ์ : รพ.
ยุทธฯ 3 แผนที่ 20
โครงการ : พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งบประมาณ : 36300.00 บาท
กลุ่มเป้ าหมา
แหล่งงบ จานวน
ก่อหนี ้ %ก่อ
่
ที
กิจกรรม
ย
ฯ
เงิน
ผู กพัน
หนี ้
1 ปชช.
มหกรรมโรงเรียน
เงินบารุง 30,000.0
0.00 0.00
ส่งเสริมสุขภาพด้าน
0
ทัง้ หมด
ทันตสาธารณสุข
2 กิจกรรม
0.00 0.00
การประเมินโรงเรียน กองทุน 6,300.00
• บโครงการพั
ฒมนาโรงเรี
สนั
สนุน
สง่ เสริ
สุขภาพ ยนส่ง
ตเสริ
าบลมสุขภาพ กิจกรรมที่ 1
ไม่มใี นแผนส่งจังหวัด
ขาณุ ฯ : รพ.
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
แผนงานโครงการ
งบประมา ก่อหนี ้ %ก่อ
กิจกรรม
ณ
แล้ว หนี ้
แผน: โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกัน
216,100.
0.00
0.00
โรคในช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาล
00
สายใยร ักแห่งครอบคร ัวจ ังหว ัดกาแพงเพชร
ปี 2558
แผน: โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กใน
164,990.
0.00
0.00
ศู นย ์พัฒนาเด็กเล็ก
00
แผน:
โครงการส่งเสริ
มทันตสุขภาพ
304,895.่ยุทธ0.00
0.00
่ 1 2 3 และ4 ย้ายไปอยู
• รพช.ขาณุ
โครงการที
1 ตาม
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ้
่
้ 00 านวน
กลุ่มวย
ั และแยกรายงบพืนทีรพ.สต.
รวมทังแยกจ
แผน: โครงการส่งเสริมทันตสุ่ ขภาพ
47,600.0
0.00
0.00
่
เป้้ ูงาหมาย
โครงการที 5 และ6 อยู ่ทเดิ
ี มได้
ผู ส
อายุ
0
• ไม่1จั
มก
ี ดบริ
จ
ิ กรรมให้
ารทComplehensive
care เด็0.00
กป.1 0.00
ี่ งต่อ
แผน:
การแก่หญิงบตัริ
ง้ ก
ครรภ์
เี่ สย
167,270.
• ไม่นมผุก
ี และโรคปริ
จ
ิ กรรมออกหมุ
เวีดยบริ
นให้
รพ.
โรคฟั
ทันต์อก
ั เสบน2.จั
การ บริการทันตกรรมใน
00
ี่ ง
สต.
แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีม
่ ค
ี วามเสย
ั ้ ป.1ต่อโรคฟั นผุ 3.จัดบริการแก่นักเรียนชน
ขาณุ ฯ : รพ.สต.ป่ าพุทรา
ที่
แผนงานโครงการ
กิจกรรม งบประมาณ
1 แผน: ส่งเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษา
2 แผน: ดู แลผู พ
้ ก
ิ ารด้าน
ทันตสุขภาพ
แผน : ดู แลผู พ
้ ก
ิ ารด้านทันตสุขภาพ
งบประมาณ : 0.00 บาท
้ ว
ก่อหนี แล้
%ก่อหนี ้
16,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
กลุ่มเป้ าหม
จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
่
ที
กิจกรรม
แหล่งงบฯ
าย
เงิน
ผู กพัน
หนี ้
1 ปชช.กลุ่ม ให้บริการทันตกรรมตาม
กองทุน
0.00
0.00 0.00
่ นได้ตาบล
ป่ วย
ความจาเป็ นในผู ป
้ ่ วยทีเดิ
และช่
ยเหลืา
อนทั
ตนเองได้
แผน ดู แลผู
พ
้ ก
ิ วารด้
นตสุขภาพ งบกองทุนตาบล ระบุ
จานวนงบประมาณ
ขาณุ ฯ : รพ.สต.โค้งไผ่
กิจกรร งบประมา ก่อหนี ้
แผนงานโครงการ
%ก่อหนี ้
ม
ณ
แล้ว
1 โครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกัน
1,980.00
0.00
0.00
โรคในช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาล
สายใยร ักแห่งครอบคร ัวจังหว ัดกาแพงเพชรปี
2558
2 โครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกัน
4,140.00
0.00
0.00
โรคในช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาล
สายใยร ักแห่งครอบคร ัวจ ังหว ัดกาแพงเพชรปี
2558
3 โครงการ: โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กใน
7,420.00
0.00
0.00
ศู นย ์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ 1 2 3 และ5 ย้ายไปอยู ่ยุทธ 1 แยกตามกลุ่มวัย
4 โครงการ: โครงการสง่ เสริมทันตสุขภาพนั กเรียน
40,730.0
0.00
0.00
โครง6 7 และ
8 อยู ่แผน 13
ึ ษา
ในโรงเรียนประถมศก
0
5 โครงการ: โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
1,100.00
0.00
0.00
ผู ส
้ ู งอายุ
6 แผน: บริการแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีม
่ ี
1,500.00
0.00
0.00
ที่
ขาณุ ฯ : รพ.สต.โค้งไผ่ : โครงการที่ 4
โครงการ : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
งบประมาณ : 40730.00 บาท
กลุ่มเป้ า
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
่
ที
กิจกรรม
หมาย
งบฯ
เงิน ผู กพัน หนี ้
่ งปาก ให ้ทันตสุขศก
ึ ษา สอน สปสช. 8,860.
1 ปชช.ก ตรวจสุขภาพชอ
0.00 0.00
ลุม
่ ดี
แปรงฟั นแก่เด็กนั กเรียน อ. 1 - ป.6
00
2 ปชช.ก บริการเคลือบหลุมร่องฟั น ป.1
สปสช. 12,600
0.00 0.00
ลุม
่ ดี
.00
3 ปชช.ก บริการทาฟลูออไรด์วานิชเด็กอนุบาล
สปสช. 14,020
0.00 0.00
ลุม
่ ดี
่
่ .00
โครง 4 กิจกรรมออกหน่ วยทันตกรรมเคลือนที
ในโรงเรี
ยน
่
่
4 ปชช.ก ออกหน่ วยทันตกรรมเคลือนที
ในโรงเรี
ยน
สปสช. 4,800.
่ 0.00
ประถมศึกษา ถ้าให้การร ักษาก็
คงอยู
่แผน
13 กิจกรรมอื0.00
นๆ
ลุม
่ ดี
ประถมศึกษา
00
ย้ายไปยุทธฯ1 แต่ถ่ า้ ไม่มก
ี ารร ักษาตอนออกหน่ วยย้ายไป
5 ปชช.ก อบรมความรู ้ด ้านสงเสริมทันตสุขภาพแก่ครู
สปสช. 450.00
0.00 0.00
้
ยุ
ท
ธ
1
กลุ
ม
่
เด็
ก
ว
ัยเรี
ย
นทั
งหมด
ลุม
่ ดี
อนามัยและเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับผิดชอบงานทันต
สาธารณสุข
ขาณุ ฯ : รพ.สต.ปางมะค่า
ที่
แผนงานโครงการ
กิจกร งบประม ก่อหนี ้ %ก่อ
รม
าณ
แล้ว
หนี ้
7,150.0
0.00 0.00
0
1 โครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคใน
ช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใยร ักแห่ง
ครอบคร ัวจ ังหว ัดกาแพงเพชรปี 2558 (กลุ่มหญิง
้
ตังครรภ
์)
2 โครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคใน
60,260.
0.00
ช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใยร ักแห่ง
00
• โครง
1ัดก
2าแพงเพชรปี
3 และ4 ใส่2558
กจ
ิ กรรมด้
วยค่
ครอบคร
ัวจ ังหว
(กลุ่ม0-5ปี
) ะว่าทาอะไร และถ้ามี
3 โครงการ:
โครงการส่งเสริ
มทัม
นตสุ
ขภาพนักเรี่ม
ยดี
นใน
20,470.
0.00
เฉพาะงานส่
งเสริ
ป้ องกันกลุ
ให้ยา้ ยไปยุท
ธ 1 ตาม
โรงเรียกลุ
นประถมศึ
กษา
00
่มวัยใส่
จานวนเป้ าหมาย
4 โครงการ:
โครงการส่
งเสริ
ทันตสุ่แ
ขภาพผู
ส
้ ู งอายุ
12,100.
0.00
• แผน5
678
9 มคงอยู
ผน 13
00
• โครง 10 11 ย้ายไปยุทธ 1 ตามกลุ่มวัย ใส่จานวน
ี่ งต่อโรคฟั นผุและ
5 แผน: จัดบริการแก่หญิงตัง้ ครรภ์ทเี่ สย
9,000.0
0.00
เป้
าหมาย
โรคปริทันต์อก
ั เสบ
0
6 แผน: จัดบริการแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีม
่ ค
ี วาม
22,400.
0.00
ี่ งต่อโรคฟั นผุ
เสย
00
ั ้ ป.1- ป.6ทีม
ี่ งสูง
7 แผน: จัดบริการแก่นักเรียนชน
่ ค
ี วามเสย
49,920.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
คลองขลุง : รพ.
ที่
แผนงานโครงการ
กิจกรรม
1 แผน: การสง่ เสริมสุขภาพ
่ งปาก
ป้ องกันโรคในชอ
กลุม
่ แม่และเด็กปฐมวัย
2 แผน: การสง่ เสริมสุขภาพ
่ งปากใน
ป้ องกันโรคในชอ
กลุม
่ วัยเรียนและวัยรุ่น
3 แผน: การป้ องกันโรคใน
่ งปากในกลุม
ชอ
่ วัย
ทางาน
4 แผน: การจัดบริการฟื้ นฟู
่ งปากกลุม
สภาพในชอ
่
ี ฟั น
ผู ้สูงอายุทส
ี่ ญ
ู เสย
5 แผน: การสง่ เสริมทันต
้ ว
งบประมาณ ก่อหนี แล้
241,179.00
0.00
%ก่อหนี ้
0.00
271,800.00
0.00
0.00
135,130.00
0.00
0.00
73,550.00
0.00
0.00
18,196.00
0.00
0.00
รพ.คลองขลุง : แผนที่ 1
แผน : การส่งเสริมสุขภาพป้ องกันโรคในช่องปากกลุ่มแม่และเด็กปฐมว ัย
งบประมาณ : 241179.00 บาท
กลุ่มเป้ าหม
แหล่งงบ จานวน ก่อหนี ้
่
ที
กิจกรรม
าย
ฯ
เงิน
ผู กพัน
1 ปชช.กลุม
่ ดี หญิงตัง้ ครรภ์รายใหม่ทม
ี่ าฝากครรภ์ได ้รับการ
สปสช. 25,200.0
0.00
่ งปากหญิง
ตรวจสุขภาพชอ
0
่ งปากเเละ สปสช. 68,400.0
2 ปชช.กลุม
่ ดี เด็กอายุตา่ กว่า 3ปี ได ้รับการตรวจชอ
0.00
ผู ้ปกครองได ้รับการฝึ กปฎิบัตจ
ิ ริงแปรงฟั นให ้เด็ก
0
ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน
3 ปชช.กลุม
่ ดี สง่ เสริมให ้ผู ้ปกครองมีพฤติกรรมการทาความ
สปสช. 15,000.0
0.00
สะอาดหลังอาหารมือ
้ เชา้
0
่ งปาก สปสช. 25,000.0
4 ปชช.กลุม
่ ดี เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรวจสุขภาพชอ
0.00
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเเบบตรวจ sealant
0
่ งปากเด็ก อายุ 3ปี ตาม
เเละสารวจสุขภาพชอ
้ั
คงไว้
แค่ห
งตงครรภ
์ได้ร ับบริการทันตกรรมตาม
เเบบส
ารวจ
ระดัญิ
บประเทศ
้ 79,800.0
5 ปชช.กลุ
ม
่
เด็าเป็
กอายุน
9-36เดื
อน ได ้รักการทาฟลูออไรด์
วานิชนอกนั
สปสช. นย้
0.00
ความจ
comprehensive
care
ายกิจกรรม
ี่ ง
เสย
้อย 2 ครัง้ /ปี
0
ไปยุทธอย่1างนกลุ
ม
่
0-5
ปี
แยกงบและเป้
าตามรพ.สต.และใส่
้
6 ปชช.กลุ่ม หญิงตังครรภ
0.
์ได้ร ับบริการทันตกรรมตาม สปสช. 27,779.0
าหมาย
ป่ วยจานวนเป้
0
ความจาเป็ น comprehensive care
%ก่อ
หนี ้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รพ.คลองขลุง : แผนที่ 2
แผน : การส่งเสริมสุขภาพป้ องกันโรคในช่องปากในกลุ่มว ัยเรียนและว ัยรุน
่
งบประมาณ : 271800.00 บาท
กลุ่มเป้ าหม
แหล่งงบ จานวน ก่อหนี ้
่
ที
กิจกรรม
าย
ฯ
เงิน
ผู กพัน
1 ปชช.กลุม
่ ดี 1) จัดอบรมให ้ความรู ้ด ้านทันตสุขภาพตาม
สปสช. 30,580.0
0.00
กลุม
่ เป้ าหมาย ทุกกลุม
่ วัย(เรือ
่ งการตรวจสอบ
0
ความสะอาดหลังการแปรงฟั น)
2 ปชช.กลุม
่ ดี 2)สนับสนุนการจัดนิทรรศการให ้ความรู ้ให ้แก่ภาคี สปสช. 16,220.0
0.00
เครือข่ายทันตสุขภาพระดับอาเภอ และ จัดอบรม
0
ให ้ความรู ้ด ้านทันตสุขภาพตามกลุม
่ เป้ าหมาย
3 ปชช.กลุ่ม 3.ส่งเสริม และป้ องกันการเกิดโรคฟั นผุใน สปสช. 109,500.
0.00
่
เสียง
้ั
้ั และป้ องกันการเกิดโรคฟั นผุในเด็กช00
กชนป.1-6
ส่งเด็เสริ
ม
นป.1-6
ั ้ ป.1
4 ปชช.กลุม
่ เป็ นการร
4.เด็ก ชน
ได ้รับบริอ
กไม่
ารเคลือบหลุมร่องฟั น
ักษาหรื
ี่ ง
เสย
สปสช.
115,500.
00
%ก่อ
หนี ้
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
่ นี ้
ถ้าเป็ นให้ยา้ ยไปยุทธ 2 แผน13 เฉพาะกิจกรรมที3
และเอากิจกรรม1 2 4 คงอยู ่ยุทธ 1 แผน 2 ได้ แยกงบ
และเป้ าตามรพ.สต.และใส่จานวนเป้ าหมาย
รพ.คลองขลุง : แผนที่ 3
แผน : การป้ องกันโรคในช่องปากในกลุ่มว ัยทางาน
งบประมาณ : 135130.00 บาท
กลุ่มเป้ าหม
แหล่งงบ จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
่
ที
กิจกรรม
าย
ฯ
เงิน
ผู กพัน หนี ้
1 บุคลากร
บุคลากรใน รพสต.และ สอ ได ้รับการฝึ กทักษะ สปสช. 2,940.00
0.00 0.00
่ งปาก ในกลุ่
สาธารณสุข ความชานาญในการตรวจสุขภาพชอ
เป้ าหมายหลัก 5 กลุม
่ วัย (1หญิงตัง้ ครรภ์ 2.เด็ก
ในคลินก
ิ เด็กดี3)เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.
เด็กวัยเรียน5. ผู ้สูงอายุ)
2 บุคลากร
1.). จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู ้ปฏิบัตงิ าน ให ้
สปสช. 5,880.00
0.00 0.00
สาธารณสุข สามารถบันทึก จัดการฐานข ้อมูล ปรับปรุง
ฐานข ้อมูลและตรวจสอบคุณภาพ โปรแกรม
่ นให้
กิจกรรมที
3
คงอยูข่แผน 13 ยุทธ2 ได้ กิจกรรม
HOS-XP_PCU
ในงานทั
ตสาธารณสุ
3 ปชช.กลุ
ป
้ ่ วยเบาหวาน
ับการฝึ
กทั
ษะการ สปสช. 126,31
0.00 0.00
1 2่ม ย้3.ผู
ายไปอยู
่ยุทธ ได้
1 รกลุ
่มวัย
ทกางาน
่
เสียง
ทาความสะอาดช่องปาก
0.00
ย้ายไปทุกกิจกรรมไปยุทธ 1 กลุ่มผู ส
้ ู งอายุ ใส่
จานวนเป้ าหมายด้วย
คงอยู ่แผน 13 ยุทธ 2 ได้ ใส่จานวนเป้ าหมายด้วย
คลองขลุง : รพ.สต.วังแขม
แผนงานโครงการ
ที่
กิจกรร งบประมา ก่อหนี ้ %ก่อ
ม
ณ
แล้ว หนี ้
1 แผน: กระตุ ้นการจัดบริการทันตกรรมสง่ เสริม
5,955.00
0.00
0.00
่ งปากตามนโยบายสร ้างเสริม
ป้ องกันโรคในชอ
ั ยภาพทันต
สุขภาพปี 2558 และพัฒนาศก
บุคลากร เด็ก 0-5 ปี และหญิงมีครรภ์
2 โครงการ: การสง่ เสริมสุขภาพ ป้ องกันโรคใน
2,024.00
0.00
0.00
่ งปากใน กลุม
ชอ
่ เด็กนั กเรียน 5- 14 ปี
3 แผน: การป้ องกันโรคในช่องปากในกลุ่มวย
ั
20,000.
0.00
0.00
เรียโครง/แผน
น
00
1 2 4 และ 5 ย้ายไปยุทธ 1 แผนตามกลุ
่มวัย ใส่
่ ง
4 แผน: การสง่ เสริมสุขภาพ ป้ องกันโรคในชอ
2,500.00
0.00
0.00
จานวนเป้ าหมายด้วย
ปากใน กลุม
่ วัยสูงอายุ
แผน 3 เป็ นส่งเสริ
มหรือร ักษา?
ไม่ได้ระบุ
เป็ นงานอะไร
ถ้า 0.0
่ งปากในกลุม
5 แผน: การป้ องกันโรคในชอ
่ วัย
11,700.0
0.00
ส่งเสริมให้ยา้ ยไปยุทธ 1 เป็ นร ักษาให้คงอยู ่ยุทธ0 2 แผน 13
ทางาน
้
นี ได้
คลองขลุง : รพ.สต.บ่อทอง
ที่
แผนงานโครงการ
กิจกร
้ ว
งบประมาณ ก่อหนี แล้
รม
2,455.00
0.00
%ก่อหนี ้
1 แผน: กระตุนการจั
้
ดบริการทันตก
0.00
รรม ส่งเสริมป้ องกันโรคในช่องปาก
สร ้างเสริมสุขภาพปี 2558 และ
พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร เด็ก
0-5 ปี และหญิงมีครรภ ์
2 โครงการ: การส่งเสริมสุขภาพ
2,024.00
0.00
0.00
ป้ องกันโรคในช่องปากใน กลุ่มเด็ก
นักเรียน 5- 14 ปี
3 แผน: การป้ องกันโรคในช่องปากใน
20,500.00
0.00
0.00
กลุ่มวัยเรียน
โครง/แผน
2 3ป้ และ4
ธ 1 ตามกลุ่มวั0.00
ย ส่วน
4 แผน:
การส่งเสริมสุ1
ขภาพ
องกัน ย้ายไปยุท2,500.00
0.00
โรคในช่
กลุ่มวัยป
งอายุ
แผนองปากใน
5 ทาในผู
้ สู่ วยเบาหวาน
คงอยู ่ในแผน 13 นี ้ ได้คะ่
5 แผน:
การป้่มองกันโรคในช่
อง
5,520.00
0.00
0.00
เป็ นกลุ
ป่ วย ใส่จานวนเป้
าหมายด้
วย
ปากใน กลุ่มว ัยทางาน
คลองขลุง : รพ.สต.วังไทร
โครงการ : โครงการบริการทันตสาธารณสุขและดู แลสุขภาพช่องปาก
ประชาชน ตาบลวังไทร ปี 2558
งบประมาณ : 23520.00 บาท
ก่อหนี ้
%ก่อ
ที่ กลุ่มเป้ าหมาย
กิจกรรม
แหล่งงบฯ จานวนเงิน
้
1 ปชช.ทังหมด
ให้บริการทันตกรรมแก่ กองทุน
ประชาชน
ตาบล
ผู กพัน
หนี ้
23,520.00 23,520.00 100.0
0
ี่ ง หญิงตัง้ ครรภ์รายใหม่ทก
2 ปชช.กลุม
่ เสย
เงินบารุง
0.00
ุ
รายได
้รับการตรวจสุขภาพ
่
้ ายไป ยุทธฯ
กิจกรรมทีช1อ่ งปาก
คงอยู ่แผน 13 นอกนันย้
ี่ ง กิจกรรมให ้ความรู ้ด ้านทันต เงินบารุง
3 ปชช.กลุ
ม
่ เสย
0.00
กลุ่มวัย
ึ ษานักเรียน ชน
ั ้ ป1ถึง
สุขศก
ป6
ี่ ง เด็กนักเรียนชน
ั ้ ป1 ได ้รับ เงินบารุง
4 ปชช.กลุม
่ เสย
0.00
่ งปาก
การตรวจสุขภาพชอ
ี่ ง เด็กนักเรียนชน
ั ้ ป1 ถึง ป6 เงินบารุง
5 ปชช.กลุม
่ เสย
0.00
มีการแปรงฟั นหลังอาหาร
กลางวัน
ี่ ง เด็กนักเรียนชน
ั ้ ป1 ได ้รับ เงินบารุง
6 ปชช.กลุม
่ เสย
0.00
การเคลือบหลุมร่องฟั น
ี่ ง ตรวจสุขภาพชอ
่ งปาก
7 ปชช.กลุม
่ เสย
เงินบารุง
0.00
ผู ้สูงอายุ
0.00
0.00
1 ตาม
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
้
คลองขลุง : รพ.สต.กระโดนเตีย
้ ว
ที่
แผนงานโครงการ
กิจกรรม งบประมาณ ก่อหนี แล้
%ก่อหนี ้
1 แผน: กระตุ ้นการจัดบริการทัน
4,905.00
0.00
0.00
ตกรรมสง่ เสริมป้ องกันโรคใน
่ งปากตามนโยบายสร ้าง
ชอ
เสริมสุขภาพปี 2558 และ
ั ยภาพทันตบุคลากร
พัฒนาศก
เด็ก 0-5 ปี และหญิงมีครรภ์
2 โครงการ: การสง่ เสริมสุขภาพ
2,024.00
0.00
0.00
่ งปากใน กลุม
ป้ องกันโรคในชอ
่
เด็กนั กเรียน 5-14 ปี
กโครง/แผน
ตามกลุ่มวัย ใส่
จานวน 0.00
่ งายไปอยู ่ยุทธ 19,500.00
3 แผน: ทุ
การป้
องกันโรคในชย้
อ
0.00
เป้ าหมายด้
ปากในกลุ
ม
่ วัยเรียว
นยค่ะ
้ วนของ
• งบประมาณในแผนกบ
ั ใน MIS ไม่ตรงกน
ั ทังส่
รพ. และ รพ.สต. ใน MIS มากกว่า แผน
พรานกระต่าย : รพ.
้ ว
ที่
แผนงานโครงการ
กิจกรรม งบประมาณ ก่อหนี แล้
%ก่อหนี ้
1 แผน: โครงการจัดบริการสุขภาพ
2,040,000.00
0.00
0.00
่ คณ
ช่องปากทีมี
ุ ภาพในเครือข่าย
สุขภาพอาเภอพรานกระต่าย
ปี งบประมาณ 2558
แหล่ง
้ กพัน %ก่อ
ที่ กลุ่มเป้ าหมาย
กิจกรรม
จานวนเงิน ก่อหนี ผู
งบฯ
หนี ้
1 ปชช.ทัง้ หมด
จ ัดบริการสุขภาพ เงิน
2,040,000.
0.00 0.00
ตามชุดสิทธิ
บารุง
00
ประโยชน์ใน
เครือข่ายสุขภาพ
้
• แผนนี เป็ นค่
าว ัสดุป
พรานกระต่
ายกติหรือไม่ ถ้าเป็ นไม่ได้เขียนเป็ น
่
โครงการก็ให้ยา้ ยไปอยู ่ในแผน 24 ยุทธที4
พรานกระต่าย : ยุทธศาสตร ์ที่ 1 แผน 1
้
แผน : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตังครรภ
์และคลินิกเด็กดี ปี งบประมาณ
2558
้ %ก่อ
งบประมาณ
: 169870.00 บาท
กลุ
ม
่
เป้
าห
แหล่
ง
จ
านวน
ก่
อ
หนี
ที่
กิจกรรม
มาย
งบฯ
เงิน ผู กพัน หนี ้
1 ปชช.
ตรวจและบันทึกข ้อมูลสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์และ เงิน
0.00 0.00 0.00
ทัง้ หมด ฝึ กทักษะการแปรงฟั น
บารุง
2 ปชช.ก การบริการแบบผสมผสานตามคาจาเป็ นใน เงิน
25,000 0.00 0.00
้
ลุ่มป่ วย หญิงตังครรภ
์
บารุง
.00
ย้ายการบริการแบบผสมผสานตามความจ
นในหญิ0.00
ง 0.00
่ งใจในการร ักษาทัตกรรมตาม เงินาเป็ 22,800
3 ปชช.ก สนับสนุ นสิงจู
้ั
่
งครรภ
์ สนั
นตกรรมตาม
ลุ่มป่ตวย
ความจ
าเป็ บ
นสนุ นสิงจู งใจในการร ักษาทั
บารุ
ง
.00
ความจ
ธ 2ฟี ั น แยกงบและจ
ารายรพ.
ี ่ยั นุทยาส
4 ปชช.
สนัาเป็
บสนุนไปอยู
นแปรงสฟ
เพือ
่ สาธิตการ านวนเป้
เงิน
19,500.
0.00 0.00
สต. แปรงฟั น
ทัง้ หมด
บารุง
00
่ งปากและบันทึกข ้อมูลสุขภาพ เงิน
5 ปชช.กลุม
่ ตรวจสุขภาพชอ
0.00 0.00 0.00
่ งปากเด็กอายุตา่ กว่า 3 ปี
ดี
ชอ
บารุง
ี ั น ยาสฟ
ี ั นในการสาธิตการ เงิน
6 ปชช.
สนั บสนุนแปรงสฟ
35,370. 0.00 0.00
่ งปากในเด็กตา่ กว่า 3 ปี
ทัง้ หมด ดูแลสุขภาพชอ
บารุง
00
ี่ ง
7 ปชช.กลุม
่ การทาฟลูออไรด์วานิชในกลุม
่ เสย
เงิน
67,200. 0.00 0.00
พรานกระต่าย : ยุทธศาสตร ์ที่ 1 แผน 1
แผน : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศู นย ์พัฒนาเด็กเล็ก ปี งบประมาณ 2558
งบประมาณ : 144000.00 บาท
กลุ่มเป้ าห
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
่
ที
กิจกรรม
มาย
งบฯ
เงิน
ผู กพัน หนี ้
1 ปชช.
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได ้รับบริการตรวจ เงิน
0.00
0.00 0.00
่ งปาก
ทัง้ หมด และบันทึกสุขภาพชอ
บารุง
2 ปชช.กลุม
่ เคลือบฟลูออไรด์วานิชแก่เด็กทีม
่ ค
ี วาม
เงิน
70,000.
0.00 0.00
ี่ ง
ี่ งต่อโรคฟั นผุ
เสย
เสย
บารุง
00
3 ปชช.กลุ่ม การบริการผสมผสานตามความจาเป็ นใน เงิน
0.00
0.00 0.00
ป่ วย
เด็กศู นย ์พัฒนาเด็กเล็ก
บารุง
่ งใจในการร ักษาทัตกรรม
4 ปชช.กลุ่ม สนับสนุ นสิงจู
เงิน
12,000.
0.00 0.00
ทธ 1าเป็กิจ
ป่ วยย้ายจากยุ
ตามความจ
น กรรมที่ 3 และ4 ไปอยู
บารุ่ย
ง ุทธ 2 แผน13
00
่
ี ั น ยาสานวนเป้
ี ั น เพือ
5 ปชช.
สนั บสนุนแปรงสฟ
ฟ
่ จัดารายรพ.สต
เงิน
60,000.
0.00
ทันตกรรมแยกงบและจ
กิ
จกรรมที0.00
ทัง้ หมด
กิจช
กรรมแปรงฟั
นหลังอาหารกลางวั
น าหมายรายรพ.สต.
บารุง
00
เหลือให้
ว
่ ยแยกงบและจ
านวนเป้
6 ปชช.
การสารวจสภาวะทันตสุขภาพเด็ก 3 ปี
เงิน
2,000.0
0.00 0.00
ทัง้ หมด
บารุง
0
พรานกระต่าย : ยุทธศาสตร ์ที่ 1 แผน 2
่
แผน : โครงการส่งเสริ
มทันตสุขภาพเด็กนักเรียนอนุ บาลและประถมศึกษา
ปี งบประมาณ 2558
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
งบประมาณ
่ กลุ่มเป้ าห : 289060.00 บาท
ที
กิจกรรม
มาย
งบฯ
เงิน
ผู กพัน
1 ปชช.
ตรวจและบันทึกข ้อมูลทันตสุขภาพนั กเรียน เงิน
0.00
0.00
ึ ษา ในอ.1-3 และ ป.1-6 บารุง
ทัง้ หมด และให ้ทันตสุขศก
2 ปชช.กลุม
่ กิจกรรมการเคลือบหลุมร่องฟั น
เงิน
37,000.
0.00
ี่ ง
เสย
บารุง
00
3 ปชช.กลุ่ม ให้บริการทันตกรรมตามความจาเป็ นใน เงิน
100,00
0.00
ป่ วย
เด็กนักเรียน ป.1-6
บารุง
0.00
ี ั นเพือ
4 ปชช.
บสนุ
ยาสฟ
่ กิจกรรม เงินาเป็ นในเด็
150,060ก 0.00
• ย้ายสนัให้
บนรินแปรงส
การทัฟีนั นตกรรมตามความจ
ทัง้ หมด แปรงฟั นหลังอาหารกลางวัน
บารุง
.00
นักเรียน ป.1-6 ไปอยู ่ยุทธ 2 แผน13
ทันตกรรม
5 ปชช.
กิจกรรมสารวจสภาวะทั
นตสุขภาพกลุม
่ เด็ก เงิน
2,000.0
0.00
่
•
กิ
จ
กรรมที
เหลื
อ
ให้
ช
ว
่
ยแยกงบและจ
านวนเป้
าหมายราย
ทัง้ หมด อายุ 12 ปี
บารุง
0
รพ.สต.ด้วย
หนี ้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
พรานกระต่าย : ยุทธศาสตร ์ที่ 1 แผน 4
้ ว
ที่
แผนงานโครงการ
กิจกรรม งบประมาณ ก่อหนี แล้
%ก่อหนี ้
1 แผน: โครงการส่งเสริมทันต
30,000.00
0.00
0.00
สุขภาพในผู ป
้ ่ วยเบาหวาน
ปี งบประมาณ 2558
2 โครงการ: โครงการพัฒนาระบบ
19,000.00
0.00
0.00
ื้ เอช
บริการดูและรักษาผู ้ติดเชอ
ไอวีและผู ้ป่ วยเอดส ์
โรงพยาบาลพรานกระต่าย
อาเภอพานกระต่าย จังหวัด
ย้ายแผนโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู ป
้ ่ วยเบาหวาน
กาแพงเพชร ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2558 ไปไว้ยุทธ 2 แผน 13 บันทึกเป็ นโครง
2558
่ ายมา
เดิมแต่ใส่กจ
ิ กรรมเฉพาะทีย้
พรานกระต่าย : ยุทธศาสตร ์ที่ 1 แผน 5
แผน : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู ส
้ ู งอายุ ปี งบประมาณ 2558
งบประมาณ : 555000.00 บาท
กลุ่มเป้ าห
แหล่ง
ที่
กิจกรรม
มาย
งบฯ
ิ ธิประโยชน์ ตรวจสุขภาพ เงิน
1 ปชช.
กิจกรรมในชุดสท
่ งปาก+ขูดหินปูน+ทาฟลูออไรด์วานิช บารุง
ทัง้ หมด ชอ
สนั บสนุนอุปกรณ์ในการสง่ เสริมทันต
สุขภาพ
2 อสม./แกน กิจกรรมสง่ เสริมทันตสุขภาพในชมรม
เงิน
นา
ผู ้สูงอายุ
บารุง
3 ปชช.กลุม
่ กิจกรรมใส่ฟันเทียม
สปสช.
ย้ายกิจกรรมใส่ฟันเทียม ไปยุทธ2 แผน 13
ป่ วย
4 ปชช.
กิจกรรมสารวจสภาวะทันตสุขภาพ
เงิน
ทัง้ หมด
บารุง
จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
เงิน
ผู กพัน หนี ้
25,000.
0.00 0.00
00
0.00
0.00 0.00
528,000
.00
2,000.0
0
0.00 0.00
0.00 0.00
ลานกระบือ : รพ.
่
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคในช่องปากเพือสร
้างสังคม
สุขภาพดี วิถธ
ี รรม วิถไี ทย
อ.ลานกระบือ ปี 2558
งบประมาณ : 36550.00 บาท
กลุ่มเป้ าห
แหล่ง
ที่
กิจกรรม
มาย
งบฯ
1 ปชช.กลุม
่ ให ้บริการทันตกรรมพืน
้ ฐาน (อุด,ขูด,ถอน) เงิน
ป่ วย
แบบผสมผสาน ตามความจาเป็ นในหญิง บารุง
ตัง้ ครรภ์
2 ปชช.กลุม
่ ให ้บริการทันตกรรมพืน
้ ฐาน (อุด,ขูด,ถอน) เงิน
ป่ วย
แบบผสมผสาน ตามความจาเป็ นในเด็ก
บารุง
ึ ษา
ประถมศก
3 ปชช.กลุม
่ ให ้บริการทันตกรรมพืน
้ ฐาน (อุด,ขูด,ถอน) เงิน
•
ไม่
ม
ก
ี
จ
ิ
กรรมฟั
นเที
ย
มในผู ส
้ ู งอายุ
ป่ วย
แบบผสมผสาน ตามความจาเป็ นในกลุม
่
บารุง
• ไม่มผูก
ี ้ป่ จ
ิวยเบาหวาน
กรรมบริการทันตกรรมใน รพ.สต.
จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
เงิน
ผู กพัน หนี ้
4,000.0
0.00 0.00
0
16,550.
00
0.00 0.00
16,000.
00
0.00 0.00
ลานกระบือ : รพ.
ยุทธฯ 1 แผนที่ 5
่
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู ส
้ ู งอายุและผู พ
้ ก
ิ ารเพือสร
้างสังคม
สุขภาพดี วิถธ
ี รรม วิถไี ทย อ.ลานกระบือ ปี 2558 / กิจกรรมที่ 5 การ
จัดบริการฟื ้ นฟู สภาพในช่องปากกลุ่มผู ส
้ ู งอายุทสู
ี่ ญเสียฟั น
้ %ก่อ
กลุ
ม
่
เป้
าห
แหล่
ง
จ
านวน
ก่
อ
หนี
งบประมาณ
:
28960.00
บาท
ที่
กิจกรรม
มาย
งบฯ
เงิน
ผู กพัน
หนี ้
1 ปชช.กลุ่ม บริการทาฟลูออไรด ์วานิ ชแก่ผู ้สูงอายุ เงิน
3,160.0
0.00 0.00
่
เสียง
ผู ้สูงอายุ จานวน 158 คน
บารุง
0
2 ปชช.กลุ่ม อบรมผู ส
้ ู งอายุในการดู แลสุขภาพ เงิน
25,800
0.00 0.00
่
ดี
ช่
อ
งปาก-สื
อความรู
ับผูฯ
ส
้ ู ไม่
งอายุ
ารุงบในแผนส่
.00 งจังหวัด
• งบประมาณอบรมผู ส
้ ้สู งาหร
อายุ
ตบรงกั
จานวน 120 คน
23,100 บาท
ลานกระบือ : รพ.สต.หนองหลวง
่
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านทันตสาธารณสุขเพือสร
้างสังคม
สุขภาพดี วิถธ
ี รรม วิถไี ทย อาเภอลานกระบือ ปี 2558/กิจกรรมที่ 1การส่งเสริม
่
่
สุขภาพป้ องกันโรคในช่องปาก โครงการหน่ วยทันตกรรมเคลือนที
แบบ
่ นตสุขภาพทีดี
่ ตาบลหนองหลวง ปี 2558
ผสมผสาน เพือทั
งบประมาณ
: 170750.00 บาท
้ %ก่อ
กลุ
ม
่
เป้
าหมา
แหล่
ง
งบ
จ
านวน
ก่
อ
หนี
ที่
กิจกรรม
ย
ฯ
เงิน
ผู กพัน
หนี ้
1 ปชช.กลุม
่
ี่ ง
เสย
บริการทันตกรรม
กองทุน 170,750.0
0.00 0.00
่
่ าบลหนอง ตาบล
เคลือนที
ต
0
• กิจกรรมรวมประชุ
อบรม บริการทันตฯ และอุปกรณ์ทา
หลวง จานวนม14
ความสะอาดช่
หมู ่บา้ น องปาก
ทรายทองวัฒนา : รพ.
แผน : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ปี 2558
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
งบประมาณ
่ กลุ่มเป้ าห : 7260.00 บาท
ที
กิจกรรม
มาย
งบฯ
้
1 ปชช.กลุม
่ ค่าวัสดุทใี่ ชในการอุ
ดฟั น ป.2-ป.6 (จานวน เงิน
ป่ วย
112 คนๆละ 30 บาท)
บารุง
้
2 ปชช.กลุม
่ ค่าวัสดุทใี่ ชในการขู
ดหินปูน ป.2-ป.6
เงิน
ป่ วย
(จานวน 20 คนๆละ 70 บาท)
บารุง
้
3 ปชช.กลุม
่ ค่าวัสดุทใี่ ชในการถอนฟั
น ป.2-ป.6
เงิน
• ไม่มก
ี(จจ
ิ านวน
กรรมบริ
การทันตกรรมใน รพ.สต.
ป่ วย
50 คนๆละ 50 บาท)
บารุง
เงิน
ผู กพัน หนี ้
3,360.0
0.00 0.00
0
1,400.0
0.00 0.00
0
2,500.0
0.00 0.00
0
• รพ.ขาดบริการทันตกรรมตามความจาเป็ น
Comprehensive Care เด็กป.1
• ไม่มก
ี จ
ิ กรรมฟั นเทียมในผู ส
้ ู งอายุ
• ไม่มก
ี จ
ิ กรรมตรวจช่องปากในกลุ่มผู ป
้ ่ วยเบาหวาน
• ไม่ได้กระจายงบและเป้ าในรพ.สต.
ปางศิลาทอง : รพ.
่
โครงการ
:
เพิ
มการเข้
าถึงบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู ส
้ ู งอายุ

งบประมาณ : 154000.00 บาท
ที่
แผนงานโครงการ
่
1 โครงการ: เพิมการเข
้าถึง
เข ้าถึงบริการสุขภาพช่อง
ช่องปากในกลุ่มผู ้สูงอายุ
กิจกรรม
้ ว
งบประมาณ ก่อหนี แล้
154,000.00
74,800.00
%ก่อหนี ้
48.57
2 แผน: จัดบริการทันตกรรม
25,200.00
0.00
นร.ในรร.
•รรมแก่
ขาดกิ
จกรรมออกหมุนเวียนให้บริการทันตกรรมใน
ประถมศึกษา
สต.
• ไม่ได้กระจายงบและเป้ าในรพ.สต.
0.00
รพ.
ปางศิลาทอง : รพ. ยุทธฯ 1 แผน 1
โครงการ : ส่งเสริมการดู แลกลุ่มเด็กปฐมวัย(0-5ปี )สตรี
งบประมาณ : 825548.30 บาท
กลุ่มเป้ าหม
แหล่งงบ จานวน ก่อหนี ้
กิจกรรม
าย
ฯ
เงิน
ผู กพัน
1 ปชช.กลุ่มดี ตรวจสุขภาพช่องปากใหท้ น
ั ตสุขศึกษาฝึ กแปรงฟันใน เงินบารุง
600.00 285.00
้
หญิงตังครรภ
์
2 ปชช.กลุ่มดี บันทึกข ้อมูลสุขภาพช่องปากช่องปากของหญิง
เงินบารุง
900.00
0.00
้
ตังครรภ
์
้
้
่
3 ปชช.กลุ่มดี จัดซือแปรงสี
ฟันและยาสีฟันให ้หญิงตังครรภ
์เพือสาธิ
ต เงินบารุง 6,000.00
0.00
ใหฝ
้ ึ กแปรงฟัน
่ นตสาธารณสุขในเขตปาง เงินบารุง 3,640.00
4 บุคลากร
พัฒนาศักยภาพเจ ้าหน้าทีทั
0.00
สาธารณสุข ศิลาทอง
5 ปชช.กลุ่ม
ให ้บริการทันตกรรมแบบComprehensive Caseแก่ เงินบารุง 4,200.00 3,600.00
่
้
เสียง
หญิงตังครรภ
์รายใหม่
้ ดทาความสะอาดช่องปากเพื
่ นสิงจู
่ งใจแก่ เงินบารุง 7,800.00
6 ปชช.กลุ
อเป็
0.00
•่ ยุ่มทธจัด1ซือชุ
ย้้ ายกิ่ จ่ กรรมที่ 5 มาอยู
่ยุทธ 2 แผน 13
เสียง
หญิงตังครรภ ์ทีทีเข ้าร ับการร ักษา Comprehensive
Case ครบ
7 ปชช.กลุ่มดี ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 9 ด.ถึง3 ปี ในคลินิกเด็กดี เงินบารุง 1,000.00 485.00
8 ปชช.กลุ่มดี บันทึกข ้อมูลช่องปากเด็ก 9 ด.ถึง3 ปี ในคลินิกเด็กดี เงินบารุง 2,700.00
0.00
ที่
%ก่อ
หนี ้
47.50
0.00
0.00
0.00
85.71
0.00
48.50
0.00
ปางศิลาทอง : รพ. ยุทธฯ 1 แผน 2
โครงการ : ส่งเสริมการดู แลว ัยอายุ 6-14 ปี
งบประมาณ : 101737.00 บาท
กลุ่มเป้ าห
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้
่
ที
กิจกรรม
มาย
งบฯ
เงิน
ผู กพัน
่ งปาก ให ้ทันตสุขศก
ึ ษา
1 ปชช.กลุม
่ ตรวจสุขภาพชอ
เงิน
672.00 645.00
ดี
สอนแปรงฟั นนั กเรียน อ.1 ถึง ป.6
บารุง
่ งปาก นร.อ.1 ถึง เงิน
2 ปชช.กลุม
่ บันทึกข ้อมูลสุขภาพชอ
7,320.0
0.00
ดี
ป.6
บารุง
0
่
่
3 ปชช.กลุม
่ ออกหน่ วยทันตกรรมเคลือนที
ในโรงเรี
ยน เงิน
17,800.
0.00
ดี
ประถมฯ
บารุง
00
4 ปชช.กลุม
่ ให ้บริการเคลือบหลุมร่องฟั น ป.1
เงิน
18,600.
0.00
ดี
บารุง
00
ื้ แปรงสฟ
ี ั นและยาสฟ
ี ั นแจกเด็ก อ.1- เงิน
5 ปชช.กลุม
่ จัดซอ
15,325.
0.00
ดี
อ.2
ง
00
่ 3 ออกหน่ วยทันตฯหากกิบจารุกรรมเป็
• กิจกรรมที
นให้
การ
ื้ แปรงสฟ
ี ั น ยาสฟ
ี ั นแจกเด็ก ป.1 ถึง เงิน
6 ปชช.กลุม
่ จัดซอ
35,620.
0.00
ร ักษา
ดี
ป.6
บารุง
00
ย้่ าออกส
ยมาอยู
่ยุทธ 2 แผน 13
7 ปชช.กลุม
ารวจภาวะทันตสุขภาพในเด็ก 12 ปี เงิน
3,600.0
0.00
%ก่อ
หนี ้
95.9
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
บึงสามัคคี : รพ.
ที่

1
2
3
4
5
กิจกรร
้ ว
งบประมาณ ก่อหนี แล้
%ก่อหนี ้
ม
แผน: สง่ เสริมทันตสุขภาพหญิง
74,940.00
0.00
0.00
ตัง้ ครรภ์และเด็กเล็ก
แผน: สง่ เสริมทันตสุขภาพใน
33,680.00
0.00
0.00
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผน: สง่ เสริมทันตสุขภาพกลุม
่
45,822.00
0.00
0.00
เด็กในวัยเรียนในโรงเรียน
• ย้ากึ ยแผน
1 2 3 และ 5 ไปยุทธฯ1 แผน 1 แผนที่ 4 คงอยู ่
ประถมศ
ษา
แผน:แผน
สง่ เสริม
ทันตสุขภาพกลุม
่
9,720.00
0.00
0.00
13
ผู•้ป่ วยเรื
ไม่อ้ รัมงก
ี จ
ิ กรรม ให้บริการ Complehensive care เด็กป.1
แผน:
สง่ ม
เสริ
นตสุขภาพกลุ
ม
่
0.00
0.00
• ไม่
ก
ี มจ
ิ ทักรรมใส่
ฟันเที
ยมในผู ส
้ 10,160.00
ู งอายุ
ผู ้สูงอายุ
แผนงานโครงการ
• ขาดกิจกรรมออกหมุนเวียนให้บริการทันตกรรมใน รพ.
สต.
บึงสามัคคี : รพ.
้
แผน : ส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงตังครรภ
์และเด็กเล็ก
งบประมาณ : 74940.00 บาท
กลุ่มเป้ าหม
ที่
กิจกรรม
าย
1 ปชช.กลุม
่ ดี ฝึ กสาธิตการแปรงฟั นแก่หญิงมีครรภ์
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
งบฯ
เงิน
ผู กพัน
หนี ้
เงิน
3,780.0
0.00 0.00
บารุง
0
เงิน
12,160.
0.00 0.00
บารุง
00
2 ปชช.กลุม
่ ดี ให้บริการร ักษาทางทันตกรรม แก่
้ั
หญิงตงครรภ
์ในสถานบริการ ได้แก่
การอุดฟั น, การขูดหินปู น และถอน
่ 2 คงอยู
้ ายไปยุทธฯ 1
้ั ได้์ นอกนันย้
• กิจกรรมที
่แผนงต13
ฟั น ในการให้
บริการหญิ
งครรภ
แผน (Comprehensive
1
Care)
3 ปชช.กลุม
่ ดี ออกหน่วยสง่ เสริมป้ องกันทางทันตก เงิน
2,400.0
0.00 0.00
รรมการตรวจฟั นแก่หญิงตัง้ ครรภ์ราย บารุง
0
ใหม่
4 ปชช.กลุม
่ ดี ออกหน่วยสง่ เสริมป้ องกันทางทันตก เงิน
5,280.0
0.00 0.00
รรมการตรวจฟั นแก่เด็กอายุ 9 เดือน - บารุง
0
บึงสามัคคี : รพ.สต.บึงบ้าน
้
แผน : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงตังครรภ
์และเด็กเล็ก
งบประมาณ : 39912.00 บาท
กลุ่มเป้ าห
แหล่ง
ที่
กิจกรรม
มาย
งบฯ
1 ปชช.กลุม
่ โครงการสง่ เสริมทันตสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์ สป.สธ.
ี่ ง
เสย
และเด็กเล็ก
2 ปชช.กลุม
่ โครงการสง่ เสริมทันตสุขภาพกลุม
่ เด็กใน สป.สธ.
ี่ ง
เสย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 ปชช.กลุม
่ โครงการสง่ เสริมทันตสุขภาพกลุม
่ เด็กในวัย สป.สธ.
ี่ ง
เสย
เรียนในโรงเรียนฯ
4 ปชช.กลุ
ง่ เสริมทันตสุขภาพกลุม
่ ผู ้ป่ วย
สป.สธ.
• ไม่ไม่ ด้รโครงการส
ะบุกจ
ิ กรรมในโครงการ???
ป่ วย
เรือ
้ รัง
5 ปชช.กลุม
่ โครงการสง่ เสริมทันตสุขภาพกลุม
่ ผู ้สูงอายุ สป.สธ.
ี่ ง
เสย
จานวน ก่อหนี ้
เงิน
ผู กพัน
6,135.0
0.00
0
15,100.
0.00
00
13,757.
0.00
00
1,720.0
0.00
0
3,200.0
0.00
0
%ก่อ
หนี ้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
บึงสามัคคี : รพ.สต.วังชะโอน
ที่
แผนงานโครงการ
กิจกรร งบประมา
ม
ณ
3,300.00
้ ว
ก่อหนี แล้
%ก่อหนี ้
1 แผน: 13.2 โครงการสง่ เสริมทันต
0.00
0.00
สุขภาพกลุม
่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 แผน: 13.3 โครงการส่งเสริมทันต
19,920.0
0.00
0.00
สุขภาพกลุ่มเด็กในว ัยเรียนในโรงเรียน
0
ประถมศึกษา
แผน : 13.3 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กในวัยเรียนในโรงเรียน
3 แผน: 13.5 โครงการส่งเสริมทันต
2,050.00
0.00
0.00
ประถมศึกษา
สุขภาพกลุ่มผู ส
้ ู งอายุ
กลุ่มเป้ าห : 19920.00 บาท
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
งบประมาณ
่
ที
กิจกรรม
มาย
งบฯ
เงิน
ผู กพัน หนี ้
่ 1 คงอยู
• โครงการที
่แผนก13
ารร ักษาใน
1 ปชช.กลุ
ม
่ ตรวจสุขภาพในช่
องปากเด็
ศู นยเป็
์ นงานบริ
เงิน ก19,920.
0.00 0.00
ศพด.
ดี
พัฒนาเด็กเล็ก
บารุง
00
่
• ย้ายแผนที2,3
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็ก
วัยเรียน และผู ส
้ ู งอายุ
ไปอยู ่ยุทธฯ 1 แผน 2
• แผนที่ 2 เป็ นตรวจช่องปากเด็กศพด.หรือโรงเรียน
บึงสามัคคี : รพ.สต.โนนพลวง
แผน : โครงการส่งเสริมสุขภาพทันตสุขภาพกลุ่มผู ส
้ ู งอายุ
งบประมาณ : 2000.00 บาท
กลุ่มเป้ าหม
ที่
กิจกรรม
าย
่
1 ปชช.กลุม
่
ค่าสือการดู
แลสุขภาพช่องปากผู ส
้ ู งอายุ
ง ายไปอยู ่ยุทธฯ 1 แผน 5
•เสยี่ ย้
แหล่งงบ จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
ฯ
เงิน
ผู กพัน หนี ้
เงินบารุง 2,000.00
0.00 0.00
์
บึงสามัคคี : รพ.สต.โพธิเอน
ที่
แผนงานโครงการ
1 แผน: โครงการตรวจอนามัยช่องปากในโรงเรียน
2 แผน: โครงการตรวจสุขภาพอนามัยช่องปากใน
กิจกรร งบประมา ก่อหนี ้ %ก่อ
ม
ณ
แล้ว
หนี ้
13,135.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
ผู ส
้ ู งอายุ/ผู ป
้ ่ วยเบาหวานและความดันโลหิตสู ง
้
3 แผน: โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงตังครรภ
4,800.00
์
กเล็กกปฐมว
ัย
•และเด็
ย้ายทุ
โครงการไปอยู
่ยุทธฯ 1 ตามกลุ่มวัย
0.00
0.00
(แผน 2 เป็ นกิจกรรมตรวจช่องปากผู ส
้ ู งอายุ )
โกสัมพี : รพ.
โครงการ : โครงการส่งเสริม ป้ องกันและควบคุมโรคด้านทันตกรรมสาหร ับ
ประชาชนในเครือข่ายโรงพยาบาลโกสัมพีนคร ปี 2558
งบประมาณ : 45500.00 บาท
กลุ่มเป้ าห
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้
่
ที
กิจกรรม
มาย
งบฯ
เงิน
ผู กพัน
1 ปชช.กลุม
่ กลุม
่ หญิงมีครรภ์ และเด็กปฐมวัยในคลินก
ิ
เงิน
5,500.0
0.00
ี่ ง
เสย
เด็กดี (อายุ 9-36 เดือน)?
บารุง
0
2 ปชช.กลุม
่ กลุม
่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก?
เงิน
0.00
0.00
ี่ ง
เสย
บารุง
ึ ษา?
3 ปชช.กลุม
่ กลุม
่ วัยเรียนในโรงเรียนประถมศก
เงิน
40,000.
0.00
ี่ ง
เสย
บารุง
00
4 ปชช.กลุม
่ กลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รังในวัยทางาน?
เงิน
0.00
0.00
งท
ป่• วยกิจกรรมไม่ได้ระบุรายละเอียด ระบุเพียบ
ารุงาในกลุ่มวัยใด
่
หากเป็
นกลุ
เสี?ยงย้
ายไปยุทธฯ1
5 ปชช.กลุ
ม
่ กลุ
ม
่ ผู ้สูง่ม
อายุ
เงิน
0.00
0.00
ี่ ง
เสย
บารุง
%ก่อ
หนี ้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
โกสัมพี : รพ.สต.ลานดอกไม้
แผน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มค
ี ุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อ
ทันตกรรม
งบประมาณ
: 0.00 บาท
แหล่ง จานวน ก่อหนี ้ %ก่อ
่ กลุ่มเป้ าห
ที
มาย
1 ปชช.
ทัง้ หมด
กิจกรรม
งบฯ
สปสช.
เงิน
ผู กพัน หนี ้
0.00
0.00 0.00
่ งปาก ให ้ทันตสุขศก
ึ ษา
ตรวจสุขภาพชอ
สาธิตฝึ กแปรงฟั นและแนะนาการดูแล
่ งปาก
สุขภาพชอ
่ าเป็ น สปสช.
2 ปชช.
จ ัดให้บริการร ักษาทางทันตกรรมทีจ
0.00
0.00
ทัง้ หมด แก่กลุ่มเป้ าหมายในสถานบริการ
3 ปชช.กลุม
่ ให ้บริการทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กอายุ 9 สปสช.
0.00
0.00
ดี
เดือน-3ปี
่ งปากเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก สปสช.
4 ปชช.กลุม
่ ตรวจสุขภาพชอ
0.00
0.00
ดี
เล็ก
5 ปชช.กลุม
่ ให ้บริการทาฟลู
ออไรด์วานิชในเด็กภายใน สปสช.
0.00
0.00
่ 2 ไว้
้ ายไป
•ดี คงกิจกรรมที
ใ
นยุ
ท
ธฯ2
แผน
13
ได้
นอกนั
นย้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยุทธฯ1
(ไม่
บประมาณ)
6 ปชช.กลุ
ม
่ สง่ เสริ
มใหใช้
้มีกง
ารจั
ดกิจกรรมแปรงฟั นด ้วยยา สปสช.
0.00
0.00
ี ั นฟลูออไรด์หลังอาหารกลางวันในศูนย์
ดี
สฟ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
กิจกรรม (ในMIS แผน 13)
 ให ้บริการทันตกรรมกลุม
่ ป่ วย ตามกลุม
่ วัย และsetting
่ ศพด. รร. และ
เชน
หมูบ
่ ้าน ( ทรายทองฯ บึงสามัคคี และโกสัมพี ไม่ม ี
กิจกรรม Complehensive care เด็กป.1)
 ให ้บริการทันตกรรมกลุม
่ ป่ วย กลุม
่ โรคเรือ
้ รัง ( ทุ่งโพธิ ์
้ ัง)
และทรายทอง ไม่มก
ี จ
ิ กรรมในกลุ่มโรคเรือร
่ ั นเทียมแก่ผู ้สูงอายุ (พรานกระต่าย คลอง
 ให ้บริการใสฟ
่
•ลานให้
บริการสุลขาทองใส่
ภาพช่กอจิ งปากในรพ.สต.ที
ไม่
และปางศิ
กรรมนี )้
มีจพ.ทั
นแ
ข ในยุทธฯ2 แผน 13
์ ไม่ม
 ทุ่งโพธิ
ี ตสาธารณสุ
ผนงาน/โครงการ
มีการดาเนิ นการ แต่ไม่ได้ใส่กจ
ิ กรรมไว้ใน
MIS
ข ้อมูล ณ วันที่
6/4/58
อาเภอ
จานวนแผนงาน/
โครงการ
อนุ มต
ั ิ
เมือง
1
1
ขาณุ ฯ
1
1
คลองขลุง
6
-
พรานกระต่าย
7
7
คลองลาน
5
5
ไทรงาม
8
8
ลานกระบือ
1
1
ทรายทอง
4
-
ปางศิลาทอง
5
5
บึงสามัคคี
5
-
โกสัมพี
ทุ่งโพธิ ์
1
1
1
-
45
29
รวม
• คลองขลุง ทรายทอง บึงสามัคคีและทุ่งโพธิ ์ ยังไม่ได้ร ับการ
อนุ มต
ั โิ ครงการ
สวัสดี...