Psychopédia-PREZENTÁCIA - spark

download report

Transcript Psychopédia-PREZENTÁCIA - spark

PSYCHOPÉDIA
Pedagogika mentálne postihnutých
1. ročník
Vymedzenie pojmu ...PSYCHOPÉDIA
Psychopédia:
psyché = duša, paideia = výchova
vedný odbor ŠP, ktorý sa zaoberá výchovou,
vzdelávaním, diagnostikovaním, socializáciou
mentálne postihnutých jedincov, skúma tiež
spoločenské dôsledky postihnutia ...
Hlavné znaky MR: nízka úroveň IQ,
neprimerané sociálne správanie, spoločenská
nesamostatnosť, poruchy myslenia a reči,
poruchy učenia ...
Spolupráca s inými odbormi: pediatria,
psychológia, sociálna patológia...
Druhy
OLIGOFRÉNIA
Biologicky
podmienená/
poškodenie ...
DEMENCIA
Biologicky
podmienená/
poškodenie ...
SOCIÁLNE
PODMIENENÁ
MR
OLIGOFRÉNIA
Dedičná alebo získaná
Prejavuje sa aj na vonkajšom vzhľade: tvár, oči,
postoj, jemná a hrubá motorika, postihnutá je aj
osobnostná stránka: vôľa, emócie...
Príčiny v:
a) prenatálnom období: mutácie génov, hormonálne
poruchy matky, nevhodnosť krvných skupín ...,
b) perinatálnom období: (pri narodení -10 dní po narodení),
ťažký pôrod, komplikácie po pôrode, úrazy, infekcie
dieťaťa...,
C) postnatálnom období: (do 2 rokov po narodení),
infekcie, úrazy, zápaly ...
Prognóza: nevhodné rodinné prostredie, pridruženie iných
ochorení môžu stav značne zhoršiť...
DEMENCIA
Postupné zastavovanie, až rozpad normálneho
mentálneho vývinu, zapríčinené poruchou
mozgu, cca. po 2. roku života...
Typické lokálne poškodenie mozgu, čiže
niektoré časti môžu ostať čiastočne
neporušené...
Príčiny:
zápal mozgových blán, úrazy, poruchy
metabolizmu, detská mozgová obrna ...
Prognóza:
Stav sa môže zhoršiť, spomaliť alebo aj
zastaviť ...
SOCIÁLNE PODMIENENÁ MR
Príčiny:
extrémne nevhodné sociálne
prostredie,
veľká výchovná
zanedbanosť,
nedostatok stimulácie...
Prostredie:
rozvrátené, asociálne rodiny,
rodiny na veľmi nízkej
ekonomickej a sociokultúrnej
úrovni,
dlhodobá hospitalizácia
dieťaťa v rannom veku
(ústavná výchova, striedanie
vychovávateľov, dlhodobá
hospitalizácia...)
Rozdelenie MP podľa správania:




TYP ERETICKÝ
vzruch prevláda nad útlmom
v škole neobsedia, vyskakujú, všetko chytajú
častá je agresivita, neadekvátne reakcie
ťažko sa podriaďujú disciplíne






TYP APATICKÝ
nápadne pasívne deti nedostatok aktivity
útlm prevláda nad vzruchom
pomalosť, lenivosť, malátnosť
„dobré“ deti - nerušia, ťažko si pamätajú
nehrajú sa, nie sú zvedavé
citovo sú zväčša tupé
TYP NEVYHRANENÝ
Rozdelenie podľa stupňa IQ
IQ nad 120 – vysoký nadpriemer
IQ 110-120 – mierny nadpriemer
IQ 100- 110 – vysoký priemer
IQ 90-100 – nízky priemer
IQ 80-90 – mierny podpriemer
IQ 70-80 – hlboký podpriemer
IQ 50-70 – ĽMR (debilita)
IQ 35-50 – SMR (imbecilita)
IQ 20- 35 – ŤMR (ťažká idiocia)
IQ pod 20 – HMR (hlboká idiocia)
Hlboká
Ťažká
mentálna retardácia
mentálna retardácia
 ťažké obmedzenie
motorického a
psychického vývinu
 časť je ležiaca, alebo
sa pohybujú plazením
 nepociťujú hlad,
nemajú vyvinutý sací
reflex, pohlavný pud
 nevzdelávateľní,
nevychovávateľní
 celoživotná opatera
oneskorenie psychického
a motorického vývinu
(sedenie, státie, zlá
koordinácia motoriky...)
obmedzené vnímanie,
myslenie prakticky chýba
prehnané reakcie na teplo,
chlad, hlad...afekty, pudy
obmedzene
vychovávateľní: základy
sebaobsluhy, hygienické
návyky
Stredná
Ľahká
mentálna retardácia
mentálna retardácia
primitívne myslenie
chudobná slovná
zásoba
citová labilita, afektívne
správanie
zvládnu základy čítania,
písania, počítania,
jednoduché manuálne
práce
ŠZŠ – variant B
chránené pracovné
dielne
oneskorený motorický,
psychický vývin, vývin
reči
zaostávanie v myslení
(abstraktné myslenie,
dedukcia...)
vychovávateľní aj
vzdelávateľní
ŠZŠ – variant A
manuálne práce,
socializácia
Hraničné pásmo
mentálnej retardácie
deti výchovne a sociálne zanedbané,
duševne infantilné ,
epileptici,
deti s ĽMD – ľahká mozgová dysfunkcia,
deti s DMO – detská mozgová obrna,
a podobne...
Školská integrácia MP
Miestna – P sa vzdelávajú v tej
istej budove ako N, ale
v špecifických priestoroch;
vzájomné kontakty - obmedzené.
Sociálna – vzdelávanie P
prebieha v iných priestoroch, ale
s N sa stretávajú napr. na
obedoch, športových
podujatiach, výletoch atď.
Funkčná – P deti navštevujú
rovnaké školy, triedy s N,
postupujú podľa podobných
výučbových programov.
Socializácia MP
Integrácia – splynutie P so spoločnosťou
z hľadiska vzdelávania, výchovy, pracovného
i spoločenského uplatnenia.
Adaptácia – prispôsobenie sa normálnemu
životu, ale len za určitých podmienok, s ohľadom
na možnosti P.
Utilita – sociálna upotrebiteľnosť, pracovné
a spoločenské uplatnenie je možné len pod
dohľadom a usmerňovaním, závislosť na iných.
Inferiorita – sociálna nepoužiteľnosť.
Nesamostatné, plne závislé osoby.
Práva postihnutých jedincov:
Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN 1948)
Deklarácia práv dieťaťa (OSN 1956)
Európska sociálna charta (1965)
Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých
príležitostí pre osoby so zdravotným
postihnutím (OSN 1993)
Helsinská deklarácia o rovnosti a službách pre
ľudí s mentálnym postihnutím (1996)
ÚSTAVA SR
http://www.teologia.iskra.sk/docs/neautorizovane/statnice/j
kl/D-jkl.mentalne-postihnutie_D12.pdf
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/80555-rocne-se-u-nasnarodi-asi-70-deti-s-downovym-syndromem.html
http://www.papilot.pl/ludzie/15627/4/Biedna-dziewczynkaz-maloglowiem-Straszna-i-rzadka-choroba-zrobila-z-niejpotworka.html
http://medicalshow.blogspot.com/2012/05/hydrocephalus.h
tml
Špeciálna pedagogika pre 2. ročník SOŠ (2000)