Herkeľová Gabriela (ISCED 0

download report

Transcript Herkeľová Gabriela (ISCED 0

Environmentálny výučbový program Zvieratká v lese
Inovačné kontinuálne vzdelávanie „Prierezová téma
Environmentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole,
základnej škole a strednej škole s využitím metódy
participatívneho environmentálneho manažmentu.“
Gabriela Herkeľová MŠ
Mirka Nešpora 22, Prešov
Cieľ

Prostredníctvom zvieratiek postupne chápať a
uvedomovať si potrebu starať sa o životné
prostredie.
 Vytvárať primárne environmentálne cítenie.
 Viesť deti k aktívnemu postoju pri separovaní
odpadkov.
Na zvieratká
Deti sa orientovali v
priestore, zdolávali
prekážky a
oboznámili sa s
rôznymi druhmi
odpadu
Motivácia
Domáce zvieratká sa vybrali na prechádzku do lesa.
Realizácia pohybových aktivít – zdravotné cviky
Triedenie odpadu pomocou zvierat
Rozhovor o odpadoch, hodnotenie
Spev piesne - Ochraňujeme prírodu
Lesný obed
Deti napodobňovali zvukom,
pohybom charakteristické
vlastnosti lesných zvierat
Motivácia – rozhovor ako
sa správam v lese
Práca s obrázkami
Záver - deti hodnotili svoje
znalosti
Vyhľadali a graficky zaznamenali cestu od
jedného bodu k druhému, deti sa
oboznámili s niektorými lesnými plodmi
Pracovný list
Úlohou detí bolo nájsť
zvieratkám potravu, ktorou sa
živia. Každú cestičku vyfarbili
inou farbou
.
Žabkina studnička
Deti sa vcítili do diania postáv, citlivo prežívali dej,
uplatňovali v hre získané poznatky
Zhotovme si strom
 Uplatňovali obrazotvornosť
a kreativitu
 Experimentovali s farbami
a odpadovým materiálom
Toto sa nám podarilo
Prostredníctvom hádaniek sme upevňovali a rozvíjali vedomosti
o zvieratkách, ktoré žijú v našich lesoch a poukázali sme na
nevyhnutnosť ich zachovania
HÁDANKY Z LESA
Riekankami sme uľahčili deťom zapamätať si
základné poznatky o triedení odpadov
V tmavom lese sova húka,
papierov je plná lúka. Čo tu robia,
milé deti? Kto do lesa niesol
smeti? Vie to každé lesné zviera,
škôlkar, školák papier zbiera,
Noviny a kartóny treba odniesť do
zberní.
Pozbierala žabka fľaše,
horský potok už neplače.
Fľaše patria do výkupu
a nie kde sa deti kúpu.
Našla včielka plechovicu,
trápi si už makovicu:
„Kamže s plechom,
kamže kam?
zajaca sa opýtam.“
Zajko prešiel už kus sveta,
to čo videl, naučil sa:
„Netráp včielka makovicu, do zberu
daj plechovicu
Sadili sme živý plot, dospeláci nám
pomáhali
Pán primátor nám tiež pomáhal
Ak chceme , aby naša Zem
ostala i naďalej taká krásna,
nesmieme zabúdať na to,
čo jej škodí, ničí ju...
Ďakujem za pozornosť
Použitá literatúra:
Štátny vzdelávací program ISCED 0 predprimárne vzdelávanie.2008 Prievidza:
Patria 1. spol. s.r.o. 2008. ISBN 978 -80969407-5-2
Praktická ekovýchova pre MŠ, Vydal DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
2. vydanie, Bratislava 2011