4._hrf - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

download report

Transcript 4._hrf - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
25
lat
Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności
publicznej
Harmonogram rzeczowofinansowy i monitorowanie
umowy
Jacek Frątczak
Departament Ochrony
Klimatu
Warszawa, 23-01-2014
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
•
•
•
•
•
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy;
- dotacja,
- pożyczka.
2. Realizacja i monitorowanie umowy.
3. Uznanie umowy za wykonaną w zakresie rzeczowym.
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
•
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Harmonogram rzeczowo - finansowy
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Rozliczanie przekazywanych środków
1. Dokumenty rozliczeniowe przekazane przez beneficjenta do
NFOŚiGW:
a)
Zestawienie faktur i innych dowodów księgowych,
b)
Sprawozdanie z postępów realizacji Zadania,
Wyciągi bankowe z wydzielonego dla celów rozliczenia zaliczki rachunku
bankowego lub oświadczenie iż wszystkie wymienione w zestawieniu
dokumenty księgowe zostały zapłacone,
c)
d)
e)
Oświadczenie o podatku VAT,
Inne dokumenty wymienione w umowie (np. złożenie przed
pierwszą wypłatą podpisanych egzemplarzy umowy, statut
jednostki, nie zaleganie z opłatami ZUS itp.).
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
• REALIZACJA I MONITOROWANIE
UMOWY
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Zestawienie faktur
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięcia
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
OŚWIADCZENIE O PODATKU VAT
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Zestawienie: rozliczenie
dofinansowania
a) Powinno być zgodne z wzorem załączonym do umowy,
b) Zamieszcza się w nim dokumenty księgowe składające się na
kwotę wypłaty w danym okresie rozliczeniowym (nr, data, kwota,
odniesienie do HRF, itd.),
c) Musi zawierać:
– datę sporządzenia,
– nazwę jednostki,
– podpisy zgodnie z reprezentacją beneficjenta.
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Wykaz dokumentów księgowych
• Faktura VAT,
• Faktura korygująca (należy załączać również fakturę
korygowaną),
• Nota korygująca,
• Duplikat faktury/rachunku,
• Nota księgowa,
• Nota obciążeniowa,
• Zbiorcze zestawienie dokumentów księgowych,
• Kosztorys powykonawczy.
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
FAKTURA VAT
Powinna zawierać:
a)
Imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy sprzedawcy i nabywcy
oraz ich adresy,
b) Numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
c) Numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”,
d) Dzień, miesiąc i rok wystawienia,
e) Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
f) Miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
g) Cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę
jednostkową netto),
h) Wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż,
bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
FAKTURA VAT
Powinna zawierać, c.d.:
i)
j)
Stawki podatku,
Sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z
podziałem na poszczególne stawki,
k) Kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług),
podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
l) Odpowiednio wyraz „ORYGINAŁ” albo „KOPIA”;
m) Kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
z
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
• UZNANIE UMOWY ZA WYKONANĄ
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Dokumentacja potwierdzająca końcowe wykonanie
rzeczowe przedsięwzięcia
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Sprawozdanie końcowe z realizacji Zadania,
Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu ostatecznego odbioru i
przekazania zadania do eksploatacji lub użytkowania,
Pozwolenie na użytkowanie albo zgłoszenie o zakończeniu Zadania wraz z
oświadczeniem inwestora, że właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej lub nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, jeżeli zgodnie z
odrębnymi przepisami Zadanie takich dokumentów wymaga – w takim
przypadku dokumenty te powinny być uzyskane nie później niż w terminie
zakończenia realizacji Zadania,
Zestawienie kosztów poniesionych na realizację Zadania z określeniem
całkowitego kosztu Zadania, ze wskazaniem źródeł finansowania oraz
procentowego udziału środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych,
Oświadczenie o zastosowaniu ustawy (Prawo zamówień publicznych),
Oświadczenie o zastosowaniu form informowania o uzyskanym dofinansowaniu
zgodnie z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW”.
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
PROTOKÓŁ KOŃCOWY
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Warto zapamiętać
 Należy czytać umowę ( w trakcie negocjacji i realizacji),
 Zadbać o potwierdzenie daty złożenia dokumentów w kancelarii NFOSiGW/ lub
nadania,
 Przed opracowaniem wniosku o płatność warto zapoznać się ze szczegółowymi
wytycznymi w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w NFOSiGW –
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/rozliczanie-dofinansowannfosigw,
 Należy przedstawiać dokumenty z okresu trwania umowy lub terminów
określonych w umowie,
 Załączyć kopie dokumentów źródłowych (umowy, porozumienia, itd.) będących
podstawą wystawionych dokumentów księgowych,
 Aby umieścić NIP, nazwę kontrahenta i jego adres,
 Ujmować wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym (HRF),
 Oznaczać nazwę dokumentów oraz wskazać jednostki i miary,
 Aby weryfikować dokumenty przed ich złożeniem, w szczególności te, które nie
są wystawione elektronicznie (ręcznie pisane),
 Dokumenty powinny być każdorazowo podpisane przez osoby je
przygotowujące, jak i weryfikujące składaną dokumentację rozliczeniową,
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Warto zapamiętać c.d.
 Potwierdzamy dokumenty za zgodność z oryginałem (data, podpis).
 Kwoty wykazywane w dokumentach księgowych zaokrągla się do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza,
 O wszelkich zmianach w realizacji przedsięwzięcia informować
dotującego/pożyczkodawcę,
 Dowody księgowe powinny być czytelne i nie budzić wątpliwości,
 Błędy przy opisie merytorycznym dowodu księgowego korygujemy poprzez
skreślenie błędnego wyrazu/wartości, wpisanie prawidłowej, postawienie
parafy oraz daty, kiedy dokonano korekty,
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Dziękuję za uwagę
w w w. n f o s i g w. g o v. p l