Prezentacja 1

download report

Transcript Prezentacja 1

MARKI 24.04.2013 r.

Prezentacja wniosku taryfowego na posiedzeniu RADY MIASTA MARKI.

Kajetan Paweł Specjalski – dyrektor zarządu.

                

Za wodę:

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej: Opłaty obecne - 3,61zł/m 3 Opłaty wnioskowane - 4,19zł/m 3 + stała miesięczna opłata abonamentowa - 1,50 zł/1 odbiorca Zakłady wykorzystujące wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi + stała miesięczna opłata abonamentowa Opłaty obecne -3,65zł/m 3 Opłaty wnioskowane - 4,27zł/m 3 + stała miesięczna opłata abonamentowa -13,20 zł/1 odbiorca Przemysł, działalność usługowa, handlowa i pozostała – zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne cele.

Opłaty obecne - 3,67zł/m 3 Opłaty wnioskowane - 4,30 zł/m 3 + stała miesięczna opłata abonamentowa - 1,50 zł/1 odbiorca

Za ścieki:

Wszystkie grupy odbiorców usług Opłaty obecne - 7,98 zł/m 3 Opłaty wnioskowane - 9,89 zł/m 3 + stała miesięczna opłata abonamentowa - 6,60 zł/1 odbiorca

                

Projekt taryfy za zaopatrzenie w wodę i odbioru ścieków:

( Wniosek o zatwierdzenie taryf przedłożony Radzie Miasta Marki) Aktualna cena wody Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej - 3,61 zł /m3+ VAT Zakłady wykorzystujące wodę w procesie produkcji - 3,65 zł /m3+ VAT Pozostałe zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe - 3,67 zł/m3 + VAT Proponowana cena wody: Wzrost w %: 4,19 zł /m3+ VAT 16 % 4,27 zł /m3+ VAT 16 % 4,30 zł/m3 + VAT 17 % Miesięczna opłata abonamentowa: Szacunkowy wzrost ceny za 1 m 3 wody uwzględniający opłatę abonamentową: 1,50 zł + VAT 19 % 13,20 zł + VAT 18 % 1,50 zł + VAT 18 % Aktualna cena za ścieków - 7,98 zł/m3 + VAT Proponowana cena - 9,89 zł/m3 + VAT Wzrost o 23 %. + stały miesięczny abonament w kwocie 6,60 zł + VAT. Łączny wzrost o 25 %.

          SYMULACJA OPŁAT BEZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ.

Za wodę:

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej: Opłaty obecne - 3,61 zł/m3, Opłaty wnioskowane - 4,32 zł/m3.

Zakłady wykorzystujące wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi: Opłaty obecne - 3,65 zł/m3, Opłaty wnioskowane - 4,35 zł/m3.

Przemysł, działalność usługowa, handlowa i pozostała – zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne cele: Opłaty obecne - 3,67 zł/m3, Opłaty wnioskowane - 4,37 zł/m3.

Za ścieki:

Wszystkie grupy odbiorców usług: Opłaty obecne - 7,98 zł/m3, Opłaty wnioskowane - 10,00 zł/m3.

CASE STUDY

Wyliczenia dotyczące ścieków.

Składniki ceny ścieków: netto 9,89 zł/m3.

I. Udział ceny usługi odbioru do systemu warszawskiego 6,45/9.89x100 = 65%. Podstawowa przyczyna to wzrost ceny za ścieki odbierane przez MPWiK w m. st. Warszawie w ubiegłym roku z 5,43 zł/m3 na 6,42 zł/m3 a przyjęto w prognozie niewielki wzrost do 6,45 zł/m3.

(Ubiegłoroczna kalkulacja opłat za ścieki oparta była na stawce właśnie 5,43 zł za m3 i wzrost nastąpił zaraz po zatwierdzeniu taryf w Markach, co w efekcie przyniosło Wodociągowi Mareckiemu stratę bilansową za rok 2012 w wysokości około 0,5 mln zł.) II. Udział amortyzacji (obecna 465 642,00 zł a max ok. 3,0 mln zł) = 7 % Amortyzacja środków trwałych wytworzonych w ramach realizowanych inwestycji (pokaźna część wybudowanej sieci weszła na majątek Spółki). Budując ze środków w części unijnych musimy pilnować poprawność w klasyfikacji środków trwałych oraz poprawność w stosowaniu stawek amortyzacji, Majątek wytworzony w ramach tak ważnej dla miasta inwestycji nie może ulegać dekapitalizacji. Przykład: w sieciach kanalizacyjnych zastosowano w większości maksymalny 50 letni okres amortyzacji.

III. Pozostałe: = 28 % 1. Wzrost kosztów związany z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

przykład: wybudowano 150 km sieci kanalizacyjnej i 34 pompownie sieciowe oraz zmodernizowano dwie kolejne. Urządzenia te wymagają obsługi, ich utrzymanie w gotowości generuje koszty, a zaczną „zarabiać” dopiero, gdy zostanie wybudowana odpowiednia liczba przyłączy indywidualnych. Główne koszty to utworzenie działu eksploatacyjnego – dwóch grup mistrzowskich obsługowych i ich usprzętowienie 2. Koszty związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów budowy kanalizacji oraz budowy przyłączy.

Przykład: kredyt preferencyjny z WFOŚiGW – z 7 mln kredytu spłacone ok. 2 mln 3. Wzrost kosztów zatrudnienia związany z obsługą realizowanych i planowanych programów budowy kanalizacji sanitarnej (etap I – rozbudowa działu technicznego) i budowy podłączeń indywidualnych (przygotowanie wniosków do NFOŚiGW, przygotowanie i obsługa umów z NFOŚiGW dot. budowy przyłączy, organizacja przetargów partiami na budowę przyłączy, uzgadnianie i nadzór nad budową przyłączy, zawieranie umów z mieszkańcami (umowy pionierskie na rynku w Polsce) obsługa finansowa w pełnym zakresie włącznie z pośrednictwem dotacji i kredytów preferencyjnych z NFOŚiGW ).

1. Wsparcie techniczne dla JRP i pozostałych(bez ekipy 9 osób z JRP) – dział techniczny, który także realizuje inwestycje wodociągowe: sieć wodociągowa przejęta od miasta w 2010 r., rozbudowa ujęć i SUW, nowatorskie systemy obsługi sieci, itp. a także stanowi bieżące wsparcie techniczne dla eksploatacji istniejących systemów oraz dla ekipy projektantów i ekipy organizującej budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Łącznie 9 osób.

2. Ekipa eksploatacyjna wod.-kan z kierownikiem i dwoma wyspecjalizowanymi brygadami wyposażona w trzy samochody techniczne, przewoźny agregat prądotwórczy, małą koparkę, zestaw igłofiltrów oraz pompy i szereg wyspecjalizowanych narzędzi.

Łącznie 12 osób.

3. Zespół realizacji przyłączy i pozyskiwania na nie środków pomocowych (bez 14 osobowego zespołu projektowego): przygotowywanie i składanie kolejnych wniosków do NFOŚiGW oraz całego programu włącznie z umowami z mieszkańcami, organizacja kolejnych przetargów na wybór firm wykonujących przyłącza, nadzór i rozliczanie zrealizowanych przyłączy włącznie z wieloletnimi pożyczkami i dotacjami, itp., Udział w przygotowaniu wniosków na kolejne inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych (wniosek złożony 22 kwietnia do NFOŚiGW).

Łącznie 7 osób.

4. Zespół ekonomiczno księgowy rozliczający wielotorowe działania spółki szczególnie monitorowanie rozliczeń z mieszkańcami.

Łącznie 7 osób.

INNE: najem budynku, usprzętowienie zespołów w sprzęt komputerowy i komunikacji elektronicznej, edycja dokumentów – trzy profesjonalne centra powielania, itp..

Bieżące informacje nt. realizacji programu dofinansowania podłączeń kanalizacyjnych można uzyskać na stronie internetowej

http://www.wodociagmarecki.pl

> PROGRAM PODŁĄCZEŃ > ABC Programu podłączeń Dziękuję za uwagę