Wartość brutto

download report

Transcript Wartość brutto

"ŚWIAT JEST MATEMATYCZNY
PROCENT W ŻYCIU
I W PRZYRODZIE"
PROJEKT GIMNAZJALNY 2014
PROCENT %
• OD KIEDY LUDZKOŚĆ MA DO CZYNIENIA Z PROCENTAMI?
• DO CZEGO SŁUŻĄ?
• ZAMIANA PROCENTÓW NA UŁAMKI
• JAK OBLICZYĆ PROCENT DANEJ LICZBY?
OD KIEDY LUDZKOŚĆ MA DO CZYNIENIA
Z PROCENTAMI?
Procenty jako odsetki od udzielanego kredytu znane były od najdawniejszych czasów.
Już w Starym Testamencie znajdujemy zakaz moralny: „Jeśli pożyczysz pieniądze
ubogiemu z mego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował jak lichwiarz
i nie każesz mu płacić odsetek”
Sama nazwa procent pochodzi od łacińskiego „pro centrum”, czyli „na sto”. Nie jest
natomiast jasne pochodzenie symbolu procentu. Spotkać się można
z wyjaśnieniem, że włoscy bankierzy wyraz „cento” skracali do „cto”, co przy szybkim
pisaniu upodobniło się do „o/o”, a w następstwie do „%”.
DO CZEGO SŁUŻĄ PROCENTY?
EKONOMIA:
•
lokaty i kredyty bankowe,
•
podatki VAT, PIT,
•
handel – obniżki i podwyżki cen,
•
promocje i bonifikaty,
•
dochód narodowy i budżet państwa
STATYSTYKA:
• wykresy i diagramy procentowe
• punkty procentowe
PRZYRODA WOKÓŁ NAS:
•
składy procentowe minerałów i kopalin,
•
składy procentowe roztworów,
•
składy procentowe stopów,
•
składy procentowe organizmów żywych
Z symbolem % spotykamy się niemal codziennie
- w gazetach, sklepach oraz bankach. Za pomocą procentów możemy
przedstawiać i porównywać dane liczbowe.
Procenty występują, gdy ustalamy oprocentowanie lokat bankowych,
określamy podwyżki lub obniżki cen, prezentujemy wyniki sondażowe,
podajemy zawartość składników w produktach spożywczych np. 2%
tłuszczu w mleku itp.
Określeniami procentowymi operują dziennikarze, naukowcy oraz
handlowcy.
CO OZNACZA KOMBINACJA ZNAKÓW DROGOWYCH?
ZAMIANA PROCENTÓW NA UŁAMKI
Przy zamianie procentów na ułamek i odwrotnie należy pamiętać,
że 1%= 1/100
JAK OBLICZYĆ PROCENT DANEJ LICZBY?
Wyliczamy 32% z liczby 62.
Wykonujemy następujące obliczenia:
Sposób 1
SPOSÓB 2
62 - 100%
X -
32%
Wynik nie zależy od sposobu rozwiązania
PROMILE (‰)
• Co to są promile?
• Do czego służą?
• Jak obliczyć promil danej liczby?
• Zamiana promili na ułamki, liczby i procenty.
CZYM JEST PROMIL?
Promil – (łac. pro mille – na tysiąc)
jedna tysięczna całości, oznaczamy go symbolem ‰.
1= 1000‰
Stanowi dziesiątą część procentu.
1 ‰=0,1 %
DO CZEGO SŁUŻĄ PROMILE?
Głównie stosuje się je do:
• zasolenia wód (mórz)
• kreślenia spadków dna cieku w hydrotechnice
• zawartości alkoholu we krwi ( w tym znaczeniu 1 promil oznacza 100mg alkoholu
w 1 decylitrze krwi
BEZPROMILOWO
ZAMIANA PROMILA NA UŁAMEK
Na ułamek zwykły :
Na ułamek dziesiętny :
OBLICZANIE PROMILA DANEJ LICZBY
• Obliczamy 25‰ z 2400.
ZAMIANA PROMILI NA PROCENTY I ODWROTNIE
1= 1000‰, 1‰=0,001
VAT
• Co to jest VAT i do czego służy?
• Jak obliczyć VAT?
• Co to jest wartość netto i brutto?
CO TO JEST VAT?
VAT jest podatkiem doliczanym do cen towarów i usług, jest to
podatek od wartości dodanej, rzadziej używany skrót: Podatek od
Towarów i Usług (PTU). Pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu
towarami lub usługami. Zależnie od towaru i pełnionych usług VAT
ma różną wartość.
KWOTA NETTO I BRUTTO
Wartość brutto to wartość towaru (usługi) wraz z wszelkimi
obciążeniami, np. z naliczonym podatkiem VAT lub masą
opakowania.
Wartość netto to wartość towaru (usługi) pozbawiona pewnych
obciążeń, np. wartość bez podatku VAT.
JAK OBLICZYĆ WARTOŚĆ VAT I KWOTĘ BRUTTO?
kwota netto: 2000 zł
Stawka VAT: 23%
2000 - 100%
x - 23%
Otrzymana wartość VAT.
Kwota brutto 2000 zł + 460zł = 2460 zł
OBNIŻKI I PODWYŻKI
• Co to są obniżki i podwyżki?
• Jak je obliczać?
JAK OBLICZAĆ PODWYŻKI I OBNIŻKI?
Cena pierwotna: 54 zł
Obniżka/ podwyżka: 20%
Obniżka:
54 – 10,8 = 43,2 zł
54 - 100%
x
- 20%
Podwyżka:
54 + 10,8 = 64,8 zł
LOKATY TERMINOWE
• Co to jest lokata terminowa?
• Jak obliczyć odsetki w lokacie terminowej?
CO TO JEST LOKATA TERMINOWA?
Lokata terminowa jest to umowa między bankiem, a klientem
dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas
określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami
na koniec okresu umowy.
Lokaty takie są odpowiednio oprocentowane.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że oprocentowanie podawane jest na
rok.
JAK OBLICZYĆ LOKATY TERMINOWE?
Wpłacana kwota : 2250 zł
Oprocentowanie na rok: 5%
2250 x
-
100%
5%
Otrzymana kwota po rocznej lokacie:
2250 + 112,5 = 2362,50 zł
LOKATY TERMINOWE
TABELE I DIAGRAMY
• Co to są tabele i diagramy?
• Jak odczytywać z nich informacje?
CO TO SĄ TABELE I DIAGRAMY?
30%
45%
10%
15%
JAK ODCZYTYWAĆ Z NICH INFORMACJE?
PRODUKCJA NASION KAKAOWCA (W TYS.TON) W LATACH 2002-2004
ROK PRODUKCJI
2002
2003
2004
GHANA
498
735
591
INDONEZJA
13
460
470
NIGERIA
178
174
206
BRAZYLIA
163
163
171
KAMERUN
152
160
190
BONUS DLA ZAPOMINALSKICH
Jeśli ćwiczyć będziesz stale,
Zapamiętasz bardzo trwale,
Jakie łatwe są procenty.
Powtórz, powtórz po raz en-ty.
Jeden procent – jedna setna,
Trzy procenty – setnych trzy,
Wiem ja, wiesz i Ty
Pięćdziesiąt procent to połowa,
I na klasówce spokojna głowa.
Procent siedemdziesiąt pięć
Licz, jeśli masz chęć!
To trzy czwarte – każdy wie!
Kto się trochę uczyć chce.
A % dwadzieścia pięć,
Jedną czwartą będzie,
Jeśli zapytasz – tak odpowiedzą Ci
wszędzie.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
• ALEKSANDRA PIETRASIAK
• DARIA FLIS
• KAROLINA FLEGIEL
• ZUZANNA ANTCZAK
• KACPER TRUSZKIEWICZ
• MICHAŁ WIĘCKOWSKI