Funkcjonowanie i zasady ewidencji podatku VAT w Polsce na przykładzie Nyskiej Energetyki Cieplnej Barbara Narkiewicz PROMOTOR: Prof.

download report

Transcript Funkcjonowanie i zasady ewidencji podatku VAT w Polsce na przykładzie Nyskiej Energetyki Cieplnej Barbara Narkiewicz PROMOTOR: Prof.

Funkcjonowanie i zasady
ewidencji podatku VAT w Polsce
na przykładzie Nyskiej Energetyki
Cieplnej
Barbara Narkiewicz
PROMOTOR:
Prof. Dr hab. inż. Zofia Wilimowska
Agenda
I Wstęp
II Cel pracy
III Struktura pracy
IV Zakończenie
I Wstęp
Podatek VAT jest elementem ceny
prawie każdego towaru lub usługi. Jako
konsumenci płacimy ten podatek przy
zakupach w sklepie, nie zdając sobie
często z tego sprawy. Jako przedsiębiorcy
naliczamy go i odprowadzamy na
rachunek urzędu skarbowego.
 Podatek ten nie jest polskim
wynalazkiem. Obciąża on dostawę
towarów i odpłatne świadczenie usług
we wszystkich państwach Unii
Europejskiej.
Przedmiotem podatku jest sprzedaż
towarów i usług a także inne czynności
( np. import i eksport towarów i usług,
zamiana towarów, darowizna towarów oraz
szereg innych zdarzeń gospodarczych).
II Cel pracy
Celem mojej pracy jest przedstawienie
zasad funkcjonowania podatku VAT w
gospodarce polskiej oraz udowodnienie,
że podatek VAT nie ma istotnego wpływu
na kondycję finansową
przedsiębiorstw.
III Struktura pracy
 Charakterystyka
podatku VAT
 Funkcjonowanie podatku VAT
 Dokumentacja i ewidencja podatku VAT
w Nyskiej Energetyce
Cieplnej
 Analiza propozycji partii PO i PiS
dotyczących zmian stawek VAT
Zobowiązania podatkowe przy proponowanych
stawek VAT przez PiS i PO
Zobowiązanie podatkowe
(zł)
Lp
1.
Przy stawkach
rzeczywistych
125 774 zł.
2.
Przy stawkach PO
73 171 zł.
3.
Przy stawkach PiS
101 367 zł.
Uproszczony model bilansu
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
II. Aktywa obrotowe
1) Zapasy
2) Należności krótkoterm.
- z tyt. dostaw i usług
- z tyt. podatków, ubezp
3) Inwestycje krótkoterm.
- udziały lub akcje
- udzielone pożyczki
- środki pieniężne
4) Rozliczenie miedzyokr.
Podatek naliczony
naliczony > należny
(do rozliczenia w następnym okresie)
Należności netto
+ VAT należny
PASYW
I. Kapitał własny
II. Zobowiązania i rezerwy
1) Rezerwy na zobowiązania
2) Zobowiązania długoterm.
- kredyty, pożyczki
- inne zobowiąz. finansowe
3) Zobowiązania krótkoterm
- z tyt. dostaw i usług
- z tyt. podatków
- z tyt. wynagrodzeń
- fundusze specjalne
4) Rozliczenie miedzyokr.
Podatek należny
należny > naliczony
( do zapłaty)
Zobowiązania netto
+ VAT naliczony
Analiza wskaźnikowa bilansu
Obowiązują
Stawki VAT Stawki VAT
ce stawki
PO
PiS
VAT
Wskaźniki
Analiza majątkowa
Udział majątku obrotowego w
aktywach ogółem
23,8%
23,4%
23,6%
Udział należności w aktywach
ogółem
11,7%
11,2%
11,4%
12,5%
12,7%
Analiza kapitałowa
Obciążenie przedsiębiorstwa
zobowiązaniami bieżącymi
12,9%
Analiza kapitałowo - majątkowa
Pokrycie majątku obrotowego
kapitałem krótkoterminowym
54,1%
53,1%
53,6%
Pokrycie majątku obrotowego
kapitałem obrotowym
45,8%
46,9%
46,4%
Uproszczony model CF- część operacyjna
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wynik netto (strata) netto
Korekty razem
+ Amortyzacja
+ Zyski (straty) z różnic kursowych
+ Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
+ Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
+ Zmiana stanu rezerw
- Zmiana stanu zapasów
- Zmiana stanu należności
- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
(bez pożyczek i kredytów)
+ Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych
- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
+/- inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
Zobowiązania (brutto) z tyt. zakupu dostaw i usług (VAT naliczony)
Należności (brutto) z tyt. sprzedaży towarów i usług (VAT należny)
Rachunek przepływu środków pieniężnych NEC Nysa z
działalności operacyjnej
Treść
stawki VAT
rzeczywiste
stawki VAT
PO
stawki VAT
PiS
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
393 747,17
393 747,17
393 747,17
2 491 916,41
2 491 916,41
2 491 916,41
2 423 898,86
2 423 898,86
2 423 898,86
0,00
0,00
0,00
17 018,63
17 018,63
17 018,63
4. Zysk (strata) z dział. Inwestycyjnej
193 497,15
193 497,15
193 497,15
5. Zmiana stanu rezerw
820 601,78
820 601,78
820 601,78
6. Zmiana stanu zapasów
143 716,52
143 716,52
143 716,52
7. Zmiana stanu należności
376 906,80
533 666,72
466 498,34
8. Zmiana stanu zobowiązań
(bez pożyczek i kredytów)
-815 326,33
-972 086,25
-904 917,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokr.
-668 397,00
-668 397,00
-668 397,00
0,00
0,00
0,00
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kurs.
3. Odsetki i udziały w zyskach
10. Inne korekty
Wnioski
 Analiza
wskaźnikowa bilansu nasuwa wniosek,
że zmiana stawek VAT proponowanych przez
partie PO i PiS nie ma znaczącego wpływu na
strukturę aktywów
i pasywów spółki. Zmiany wielkości
wskaźników są bardzo niewielkie (różnice
rzędu dziesiętnych) co jest prawie nieistotne dla
badania.
 Analiza
Cash Flow przy badanych
stawkach VAT wykazuje, że podatek ten
nie ma wpływu na przepływy pieniężne
spółki.
Zakończenie
 Podatek
VAT jest neutralny dla
podmiotów gospodarczych z racji jego
cechy jaką jest potrącalność
 W rzeczywistości podatkiem VAT są
obciążeni konsumenci dóbr, czyli
społeczeństwo, gospodarstwa domowe