Koszty energii

download report

Transcript Koszty energii

Optymalizacja kosztów
energii elektrycznej
Grupowe zakupy energii elektrycznej
Departament Rozwoju Gospodarczego
Kościerzyna, 29.11.2013
Niniejszą prezentację opracowano na podstawie materiałów
firmy: Jacek Walski PREDA
Zarządzanie kosztami
energii.
System elektroenergetyczny
przed 01.07.2007 r.
D
Y
S
T
R
Y
B
U
T
O
R
System elektroenergetyczny
po 01.07.2007 r.
Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Lokalny Zakład
Energetyczny
Definicja TPA
TPA (z ang. Third Party Access), to zasada pozwalająca na dostęp stron
trzecich do rynku energii, dzięki której odbiorca końcowy może swobodnie
wybierać dostawcę energii (wytwórcę lub pośrednika), który zaoferuje
najlepszą cenę i warunki dostawy.
Zakup energii elektrycznej i jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej
przesyłem.
Uprawniony odbiorca końcowy może jednak zrezygnować z dotychczasowej
umowy i zawrzeć osobno
• z dowolnym sprzedawcą energii umowę na zakup i zużycie energii
elektrycznej,
• z lokalnym zakładem energetycznym umowę na przesył energii
elektrycznej.
Umowa kompleksowa.
6
Jak działa rynek
energii elektrycznej w Polsce?
OSD2
Wytwórcy
OSP
OSD1
faktura za energię
faktura za energię
Spółki obrotu
energia elektryczna
faktury za usługę
przesyłania
dane
rozliczeniowe
faktura za usługę
kompleksową
Klienci
Jak działa rynek
energii elektrycznej po zmianach?
Wytwórcy
OSP
Klienci
OSD2
Faktura za dystrybucję
OSD1
faktura za energię
faktura za energię
Spółki obrotu
energia elektryczna
faktury za usługę
dystrybuji / przesyłania
Rynek dystrybucyjny.
źródło: Rzeczpospolita
Wolny Energetyczny Rynek.
Zmiana organizacji zakupu energii
elektrycznej dla jednostek
organizacyjnych Województwa
Pomorskiego
Podsumowanie działań
Osiągnięte efekty
Oś czasu.
12
Harmonogram
Działanie
Termin
Spotkanie z jednostkami organizacyjnymi UMWP.
27.04.2012 r.
Badania parametrów dystrybucyjnych. Weryfikacja
wyników raportów.
Szacowane (wtedy) oszczędności – 3 492 tys. zł netto.
maj – lipiec
2012 r.
Ogłoszenie o zamówieniu energii elektrycznej na
potrzeby jednostek Województwa Pomorskiego.
20.09.2012 r.
Rozpoczęcie procedur rozwiązywania umów
kompleksowych przez placówki ze skutkiem na
31.12.2012 r.
wrzesień 2012 r.
Ogłoszenie wyników przetargu.
Wybrano ofertę firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. –
236,50 zł/MWh netto.
13.11.2012 r.
Harmonogram
Działanie
Termin
Podpisanie przez jednostki umów sprzedaży
energii elektrycznej z firmą Tauron Sprzedaż
Sp. z o.o.
26.11.2012 r.
Zaproszenie w trybie zamówienia z wolnej ręki do
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
3.12.2012 r.
„Negocjacje” i zawieranie umów na dystrybucję
energii elektrycznej.
do 31.12.2012 r.
(w rzeczywistości
do kwietnia 2013)
Rozpoczęcie zakupu energii elektrycznej na
nowych warunkach.
1.01.2013 r.
Monitorowanie faktur i kontrola spodziewanego
efektu.
2013 r.
Ceny oferentów na 2013 r.
Lp. O F E R E N T
Cena
jednostkowa
netto [zł/MWh]
1 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
236,50 zł
2 PKP Energetyka SA
242,00 zł
3 PGE Obrót SA
242,50 zł
4 ENERGA Obrót SA
246,53 zł
Najważniejsze parametry 2013
Wolumen energii (rocznie): 37,5 GWh
Ilość PPE: 305 szt
Koszt* energii netto przed przetargiem: 12,9 mln zł
Koszt* energii netto po przetargu: 8,9 mln zł
Roczna oszczędność netto: ok. 4 mln zł
Roczna oszczędność brutto: ok. 4,9 mln zł
*) nie uwzględniono kosztów dystrybucji energii
Struktura szacunkowych rocznych
oszczędności brutto w 2013 r.
91 897 zł ; 2%
860 234 zł ; 17%
638 218 zł ; 13%
3 382 694 zł ;
68%
Edukacja
Kultura
Zdrowie
Inne
Ceny oferentów na 2014
Lp. O F E R E N T
Cena
jednostkowa
netto [zł/MWh]
1 ENERGA-Obrót SA
204,89 zł
2 PKP Energetyka SA
206,30 zł
3 PGE Obrót SA
207,30 zł
4 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
207,33 zł
Najważniejsze parametry 2014
Wolumen energii (rocznie): 44,4 GWh
Ilość PPE: 357 szt
Koszt* energii netto przed przetargiem**: 15,8 mln zł
Koszt* energii netto po przetargu: 9,1 mln zł
Roczna oszczędność netto: ok. 6,7 mln zł
Roczna oszczędność brutto: ok. 8,2 mln zł
*) nie uwzględniono kosztów dystrybucji energii
**) koszt obliczony wg cen określonych w taryfie dostawcy
Oszczędności
Całkowite oszczędności narastająco
od dnia 1 stycznia 2013 r do 31.12.2014 r wyniosą
13,1 mln zł brutto
Wolny Energetyczny Rynek.
Co dalej?
Optymalnym działaniem w dalszym okresie byłoby
przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób
środków na (drobne) działania inwestycyjne,
których wdrażanie skutkować będzie poprawą
efektywności energetycznej w placówkach.
Dziękuję za uwagę