Transcript cpr 2

‫عالل‬
‫احیاء قلبی‪-‬ریوی‬
‫‪CPR‬‬
‫‪‬بیمار هوشیاری خودرا از دست می دهد‬
‫‪‬رنگ پریده وسیانوزه می شود‬
‫‪‬نبض های کاروتید و فمورال لمس نمی شود‬
‫‪‬مردمک ها دیالته و به نورپاسخ نمی دهند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برای اینکه ‪ CPR‬موفق باشد‪ ،‬بطور معمول از زمان‬
‫صفر تا ‪ 4‬الی ‪ 6‬دقیقه فرصت وجود دارد‪ ،‬به این‬
‫زمان اصطالحا زمان طالیی گفته می شود‪.‬‬
‫طبق آخرین بررسی های انجام شده‪ ،‬زمان طالیی‬
‫در فرد مصدوم با توجه به عالیم بالینی و علت‬
‫حادثه یا مشکل متفاوت است‪ .‬بنابراین اگر در زمان‬
‫یاد شده ‪ CPR‬صورت نگیرد‪ ،‬احتمال آسیبهای‬
‫غیرقابل برگشت وجود دارد‪.‬‬
‫در اكثريت عظیمي از ارست هاي قلبي رخ داده در بالغین‬
‫باالترين ريت بقا در همه گروه هاي سني ‪،‬دربیماراني‬
‫است كه دچار ارست قلبي شاهد با ريتم فیبريالسیون‬
‫بطني ‪VF‬يا تاكیكاردي بطني‪VT‬شده اند در اين بیماران‬
‫اولین و مهم ترين عنصر‪BLS‬ماساژقفسه ي سینه و‬
‫دفیبريالسیون سريع است در توالي ‪ABC‬معموال امدادگر‬
‫ابتدا راه هوايي را براي دادن تنفس دهان به دهان باز مي‬
‫كند و ماساژ به تاخیر مي افتد‪ .‬با تغییر ايجاد شده در‬
‫توالي به صورت ‪CAB‬ماساژ قفسه سینه اولین اقدام‬
‫است و تهويه بايد سريعا شروع شود(بعد از ‪30‬‬
‫ماساژ‪،‬تقريبا ‪ 18‬ثانیه)‬
‫‪‬‬
‫این اقدام شامل بررسی وضعیت گردش خون و‬
‫عملکرد قلب مصدوم است‪ .‬در فرد بیهوش‬
‫مناسبترین روش جهت بررسی گردش خون‪ ،‬کنترل‬
‫نبض کاروتید است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دست چپ خود را روی پیشانی فرد مصدوم قرار داده‪،‬‬
‫سر او را به سمت عقب برانید‪.‬‬
‫انگشتان نشانه و میانی دست راست را در کنار غضروف‬
‫تیروئید یا روی حنجره در قسمت میانی گردن قرار دهید‪.‬‬
‫با حرکت دادن انگشتان به سمت خارج‪ ،‬نبض کاروتید را‬
‫پیدا کرده به آرامی و بمدت ‪ 10‬ثانیه ضربانات آن را کنترل‬
‫کنید‪.‬‬
‫در صورت وجود ترومای گردن‪ ،‬می توانید بترتیب از‬
‫نبضهای فمورال‪،‬رادیال و براکیال نیز استفاده کنید‪.‬‬
‫در صورت عدم حضور نبض‪ ،‬ماساژ خارجی قلب را آغاز‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماساژ قلبی نباید تحت هیچ شرایطی بیشتر از ‪10‬‬
‫ثانیه قطع شود‬
‫‪‬نسبت ماساژقلبی به تنفس‪30‬به‪2‬است‪.‬‬
‫‪‬دراحیاءقلب و ریه بیماربایدروی سطح سفت‬
‫باشد‪.‬‬
‫لمس زائده ی گزیفوئید‬
‫ديدن‪،‬شنیدن و حس كردن تنفس ازتوالي اقدامات ‪CPR‬حذف‬
‫شد‪.‬در احیاي يك نفره بعداز ‪30‬ماساژ امدادگرراه هوايي را بازنمود‬
‫‪-1‬مانورباال کشیدن گردن وخم کردن سربه عقب‬
‫‪-2‬مانورکشش سربه عقب وباال کشیدن چانه‬
‫‪-3‬مانور کشش فک به جلو‬
‫‪-1‬مانور کشش سربه عقب و باال بردن چانه‬
‫‪-2‬مانورکشش فک به طرف جلوبدون خم کردن گردن‬
‫نکته‪:‬دربیماران باصدمات نخاعی گردن به هیچ عنوان از مانورباالکشیدن‬
‫گردن و خم کردن سربه عقب استفاده نمی کنیم‪.‬‬
‫حال اگر به مسدود بودن راه هوايي توسط جسم‬
‫خارجي شك كرديم با استفاده از مانور هیملیخ‬
‫و‪Back blow‬راه هوايي بیمار را باز میكنیم‬
‫مانور هیملیخ‬
‫‪ ‬در صورتیکه راه هوایی بطور کامل مسدود نشده باشد‪ ،‬تشویق به‬
‫سرفه کردن بدون وقفه در صورتیکه انسداد کامل گردد و یا وضعیت‬
‫مصدوم بدتر شده و یا خسته شود‪ ،‬یک یا چند عالمت زیر در او ظاهر‬
‫خواهد شد‪:‬‬
‫‪ ‬سرفه مصدوم ضعیف و غیر موثر می گردد‬
‫‪ ‬مددجو قادر به تولید صدا و تکلم نخواهد بود‬
‫‪ ‬رنگ بیمار کبود می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬با بروز هر یک از عالئم فوق قبل از اینکه قربانی دچار بیهوشی و‬
‫کالپس گردد‪ ،‬باید سعی در خارج نمودن جسم خارجی و رفع انسداد‬
‫نمود‪.‬‬
‫‪ ‬هرگز مانور هیملیخ را در بچه های زیر یکسال انجام ندهید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ضربه شدید به پشت می تواند موجب افزایش فشار در داخل راههای‬
‫هوایی شده‪ ،‬به خروج جسم خارجی کمک نماید‪ ،‬این عمل در دو‬
‫وضعیت قابل اجراست‪:‬‬
‫ضربه به پشت در مصدوم در حالت ایستاده‪ :‬مصدوم را با قرار دادن یک‬
‫دست بر روی قفسه سینه اش حمایت نمایید‪ .‬در صورت امکان قربانی‬
‫را بر روی دستتان به سمت جلو خم کنید به نحوی که سر او پایینتر از‬
‫قفسه سینه اش باشد‪.‬‬
‫باید دقت شود که وارد کردن ضربه ها با بازدم بیمار هماهنگ باشد‪.‬‬
‫زیرا اگر در هنگام دم ضربه ای وارد شود خطر راندن جسم خارجی به‬
‫سطح پایینتر راههای هوایی وجود دارد‪.‬‬
‫ضربه به پشت مصدوم بیهوش‪ :‬در صورتیکه مصدوم به پشت دراز‬
‫کشیده باشد‪ ،‬او را به پهلو بچرخانید به نحوی که صورت او به سمت‬
‫شما باشد و قفسه سینه اش بر روی زانوی شما قرار گیرد‪ .‬از کف‬
‫دستتان برای وارد کردن ضربه شدید به پشت بیمار در قسمت میانی‬
‫فوقانی پشت بین شانه ها استفاده کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مانیتورینگ‬
‫کنترل عالیم حیاتی‪ ،‬سطح هوشیاری و رنگ‬
‫پوست‬
‫برقراری خط وریدی‬
‫کنترل وضعیت همودینامیک و پرفیوژن بافتی‬
‫اکسیژن تراپی و کنترل ‪ABG‬‬
‫داروهای آنتی آریتمی‬
‫کنترل جذب و دفع‬
‫کنترل تستهای انعقادی‬
‫محل قرارگیري دست همانند افراد بزرگسال است‬
‫عمق فشار نیز ‪5‬سانتیمتر میباشد‬
‫تعداد ماساژ نیز‪30‬به‪2‬است‬
‫برای باز کردن راه هوای درکودکان‪::‬‬
‫‪-1‬مانور ‪chin lift/Head tilt‬‬
‫‪-2‬مانور ‪jaw thrust‬‬
‫با حذف مرحله ي دهان به دهان اين مرحله بوسیله‬
‫ماساژ قفسه ي سینه با فشار بر ريه ها ادامه پیدا‬
‫مي كند‬
‫مانور هیملیخ‬
‫و‬
‫مانور‪Back blow‬‬
‫احیای قلبی –تنفسی در نوزادان‬
‫‪‬فرد احیاء کننده‪3-2‬انگشت خودرا روی جناغ نوزاد قرارمی دهدو فشارمحکم‬
‫به سمت پایین وارد می کند‪.‬‬
‫‪‬محل قرارگرفتن انگشتان برای وارد کردن فشاربرسینه ی شیرخوار‪،‬‬
‫یک انگشت پایین تراز مرز تحتانی جناغ سینه و روی خط فرضی بین‬
‫پستان ها است‬
‫در نوزادان از مانور‪ Head tilt‬استفاده میكنیم‬
‫برای باز کردن انسداد در شیرخواران از مانور‪Back blow infact‬‬
‫استفاده می کنیم‪.‬‬
‫‪‬براي کنترل نبض نوزادان از شریان براکیال استفاده می کنیم‪.‬‬
‫(به علت کوتاه وپهن بودن گردن نوزادان‪،‬از شریان کاروتید نمی توان نبض را‬
‫گرفت‪).‬‬
‫داروهای مورد استفاده در احیای قلبی ریوی‬
‫‪)1‬اكسیژن‬
‫‪)2‬اپي نفرين‬
‫‪)3‬اتروپین(درپروتكل جديد استفاده روتین از آتروپین توصیه نمي شود وبه‬
‫جاي آن اثر درماني وايمن بودن آدنوزين توصیه مي شود‪).‬‬
‫‪)4‬لیدوكائین‬
‫‪)5‬برتیلیوم توسیالت‬
‫‪)6‬وراپامیل‬
‫‪)7‬ايزوپرترنول‬