مستراح بهداشتي

download report

Transcript مستراح بهداشتي

‫‪ ‬اثرات دفع نا صحيح مدفوع‬
‫‪ ‬در هر جامعه اي دفع نا صحيح مدفوع از مهمترين علل شيوع‬
‫بيماريها محسوب مي شود ‪.‬شيوع بيماريهاي روده اي مثل‬
‫انواع اسهال ها ‪ ،‬حصبه ‪ ،‬وبا و آلودگي هايي مانند انگلهاي‬
‫روده اي ناش ي از دفع نا صحيح مدفوع و آلوده شدن آبهاي‬
‫آشاميدني است ‪ .‬انتقال اين آلودگي ها نيز مي تواند توسط‬
‫حشراتي مانند مگس و سوسك انجام مي گيرد‬
‫‪‬‬
‫مخاطرات بهداشتي ناش ي از دفع ناصحيح مدفوع‬
‫‪‬‬
‫شيوع بيماريهاي عفوني و انگلي در جامعه‬
‫مرگ و مير ناش ي از بيماريهاي عفوني و انگلي در جامعه‬
‫كاهش نيروي كار و ميزان توليد‬
‫‪‬‬
‫زشت و نازيبا شدن محيط زندگي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مستراح بهداشتي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يكي از راههاي مبارزه با بيماريهاي انگلي و روده اي ‪ ،‬دفع صحيح مدفوع از‬
‫طريق ساختن و استفاده از مستراحهاي بهداشتي است‬
‫مستراحهايي كه در مناطق روستايي مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از ‪:‬‬
‫مستراح معمولي‬
‫مستراح گوده اي و كانالي‬
‫مستراح آبگير‬
‫مستراح آبي‬
‫مستراح كودي‬
‫مستراح معمولي اصالح شده ي تهويه اي‬
‫مستراح معمولي بهداشتي‬
‫‪‬‬
‫نوعي از مستراح است كه ضمن دارا بودن شرايط نسبتا“‬
‫بهداشتي ‪ ،‬قابل احداث در روستا هها بوده و ساخت آن نياز به‬
‫هزينه ي زيادي ندارد كه داراي شرايط زير مي باشد‪.‬‬
‫عمق چاه‬
‫‪ ‬عمق چاه براي يك خانوار متوسطط ( ‪ 5‬نفطره ) بايطد بطين ‪ 2‬تطا ‪5‬‬
‫باشط ططد در زميخهط ططاي ب ط ط ت و ليط ططر قابط ططل نفط ططو بط ططه علط ططت ج ط ط ب‬
‫نشططدن آب عمططق چططاه را مططي تططوان بططه ‪ 8‬تططا ‪ 10‬متططر افطزااش داد‬
‫در زميخهط ططايي كط ططه سط ططالح آب زيط ططر زمي ط ططي بط ططا سط ططت مط ططي تط ططوان از‬
‫توالتهايي با مخزن آبي استفاده نمود ‪.‬‬
‫محل چاه‬
‫چاه مستراح و يا محل دفع مدفوع بايد عميق تر از چاه آب آشاميدني حفر شود‬
‫با توجه به جنس شيب زمين و نيز سالح آب زير زمي ي مستراح و چاه آب آشاميدني‬
‫بايد‪ 7‬تا ‪ 15‬متر و گاهي اوقات تا ‪ 30‬متر از يكديگر فاصله داشته باشد‪.‬‬
‫هر چه جنس زمين سست تر و قابل نفو ترباشد اين فاصله بايد زيادتر انتخاب‬
‫شود و بر عكس‬
‫كف چاه‬
‫‪ ‬كف چاه مستراح لير آهكي بااستي حدود ‪ 5/1‬تا ‪ 3‬متر‬
‫با تر از سالح آب زير زمي ي قرار گرفته باشد در‬
‫قسمت با يي چاه بايد طوقه چي ي شده و قالر آن‬
‫كمتر از قسمتهاي ديگرباشد و با مصالح با دوام پوشش‬
‫داده شود‬
‫نقل و انتقال‬
‫‪ ‬نقل و انتقال روي مدفوع تازه هرگز نبااستي انجام‬
‫گيرد بنابراين حفر دو حلقه چاه براي استفاده ي‬
‫متناوب از آنها ضروري است تا در صورت پر شدن يك‬
‫حلقه چاه درب آن به مدت يك سال مسدود شده و از‬
‫چاه دوم استفاده شود محتويات چاه اول پس از يك‬
‫سال تخليه گردد و يا براي اين منظور مستراح با محل‬
‫دفع دو انبار كه به مستراح كودي معروف است‬
‫احداث نمايد‬
‫‪ -2‬نشيمنگاه مستراح‬
‫‪ ‬سالح نشيمن يا سنگ مستراح و اطراف آن بايد از‬
‫مصالح با دوام و لير قابل نفو و قابل شستشو مانند‬
‫بتون ‪ ،‬كاش ي و ‪ ...‬ساخته شود ‪ .‬سنگ نشيمن بايد‬
‫بدون ترك و شكستگي و بايد به رنگ روشن باشد‬
‫اتاقك مستراح‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كف اتاقك مستراح و ديوارهاي داخلي آن بايد حداقل تا يك متر قبل شستشو‬
‫باشد در مستراحهايي كه داراي دستشويي هستند قابل شستشو بودن ديوار تا‬
‫ارتفاع ‪ 5/1‬متر ضرورت دارد‬
‫پنجره اي به ابعاد حدود ‪ 40*50‬سانتيمتر ( ‪ 20‬درصد سالح كف اتاقك ) به‬
‫منظور تهويه و تامين نور نصب شود اين پنجره بايد در محل مناسبي به ارتفاع‬
‫حداقل ‪ 60‬سانتيمتر از ديوار قرار گرفته و مجهز به توري باشد‬
‫درب مستراح از هر نوعي كه باشد (پارچه ض يم ‪ ،‬حصيري با پوشش پارچه‬
‫اي جاجيم ‪،‬گليم ‪،‬چوب و ‪ ) ...‬براي جلوگيري از ورود مگس و حشرات ‪ ،‬بايد‬
‫بدون درز و شكاف بوده و با نصب فنر خود بخود قابل بسته شدن باشد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سقف اتاقك بايد شيب دار و آبريز پشت بام در جهت مخالف درب ورودي مستراح قرار‬
‫داده شود‬
‫كف اتاقك مستراح ضمن قابل شستشو بودن بااستي به طرف نشيمن شيب كافي داشته‬
‫باشد و از سالح اطراف مستراح ‪ 15‬سانتيمتر ( به اندازه يك پله ) با تر قرار گيرد ‪.‬‬
‫ابعاد اتاقك يك متر در يك متر و حداكثر ‪ 20/1*20/1‬كافي خواهد بود‬
‫حداقل ارتفاع داخلي مستراح ‪ 2‬متر و ارتفاع درب ورودي كمتر از ‪ 8/1‬متر نباشد‪.‬‬
‫فضاي خالي اطراف اتاقك نبايد به عنوان انباري ‪ ،‬مرلداري و ‪ ...‬مورد استفاده قرار گيرد ‪.‬‬
‫نصب هواكش‬
‫‪ -4‬آب سالم‬
‫‪‬‬
‫حتي ا مكان داخل اتاقك مستراح داراي شير آب سالم متصل به‬
‫آب مصرفي منزل باشد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -5‬شتر گلو (سيفون)‬
‫هنگام احداث مستراح بهداشتي زم است از يك قالعه شتر گلو به‬
‫صورت لوله اي ‪ u‬شكل كه از آب پر مي شود و در زير كاسه نشيمن‬
‫قرار مي گيرد ‪ ،‬استفاده شود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حداقل شرايط قابل قبول يك مستراح معمولي در منازل روستايي ‪:‬‬
‫‪ -1‬مستراح بايد داراي ديوار سقف ودرب باشد‬
‫‪-2‬مستراح بايد داراي كف قابل شستشو (داراي شيب مناسب به طرف سره ) باشد‬
‫‪-3‬ديوارهاي داخلي مستراح از كف تا ارتفاع حداقل‪ 15‬سانتيمتر قابل شستشو باشد‬
‫‪-4‬جريان طبيعي هوا در اتاقك مستراح برقرار باشد (پنجره يا منف خروجي هوا داشته‬
‫باشد )‬
‫‪ -5‬مدفوع از طريق سره در چاه جا ب سپتيك تانك مخزن ابي ويا لوله جمع آوري فاضالب‬
‫روستا تخليه شود (باعث آلودگي محيط نشود و متعفن و بد نما نباشد‬
‫‪ -6‬در داخل مستراح و يا مجاورت آن آب جهت شستشو و به مقدار زم در دسترس باشد‬
‫كنترل حشرات در مستراح‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اللب حشرات بر روي مدفوع تخم گ اري مي كنند ل ا ساخت لير اصولي‬
‫مستراح باعث تكثير وازدياد حشرات ناقل عوامل بيماريزاي مدفوعي ميگردد‬
‫‪ 0‬ريختن حشره كشها به درون چاه مستراه به منظور كشتن حشرات‬
‫توصيه نمي شود زيرا حشره كشها در مدت كوتاهي انها را از بين مي برد زيرا‬
‫حشرات نسبت به حشره كشها مقاوم شده ونسلهاي مقاومي را به وجود‬
‫مياورند‬
‫راه حل جديد كنترل مگس در مستراح وچاهها استفاده از يك نوع مستراح‬
‫معمولي بهداشتي به نام ”مستراح زيمبابوه است‬
‫نگهداري و نظافت مستراح بهداشتي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نگهداري ونظافت مستراح بر عهده ي خانواده ها مي باشد‬
‫به طور خالصه شرايط بهداشتي يك مستراح عبارتند از ‪:‬‬
‫‪-1‬چاه فاضالب بايد يا مخزن دفع داشته باشد ويا به شبكه ي جمع اوري عمومي فاضالب‬
‫متصل باشد‬
‫‪-2‬داراي ديوار سقف ‪،‬و در باشد‪0‬‬
‫‪-3‬اتاقك مستراح داراي نور و جريان هوا بوده ونبايد متعفن و بدنما باشد‬
‫‪-4‬سره سالم بدون شكستكي وقابل شستشو باشد‬
‫‪-5‬كف توالت به سمت سره داراي شيب وقابل شستشو باشد‬
‫‪-6‬براي شستشو به اب دسترس ي داشته باشند‬
‫دفع فاضالب حاصل از شستشو ‪:‬‬
‫فاضالب ناشي از شستشو ‪،‬بخشي از فاضالب خانگي است كه مواد‬
‫مدفوعي و يا فاضالب مستراح در ان وجود ندارد ‪ 0‬فاضالب ناشي از‬
‫شستشو حاوي تعدادي عوامل بيماريزا است كه تماس مستقيم يا غير‬
‫مستقيم ان با انسان ممكن است ايجاد بيماري كند اين فاضالب را بايد‬
‫بوسيله ي چاهكهاي جذبي و يا اين كه توسط شبكه ي جمع اوري‬
‫فاضالب دفع نمود ‪ 0‬در روستاها يا مناطقي كه اب زير زميني باال‬
‫است ويا منطقه ي سنگالخي وصخره اي است ‪،‬توسط كانالهايي با شيب‬
‫مناسب‪،‬فاضالب منازل را جمع اوري و به داخل سپتيك تانك هدايت مي‬
‫كنند براي انجام اين كار جلب مشاركت وهمكاري مردم ضرورت دارد‬
‫‪،‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دفع فاضالب حاصل از شستشو‬
‫‪:‬‬
‫فاضالب ناش ي ازشستشوبخش ي ازفاضالب خانگي است كه كه موادمدفوعي ويا فاضالب‬
‫مستراح درآن وجود نداردفضالب ناش ي ازشستشو حاوي تعداداعوامل بيماريزااست كه‬
‫تماس مستقيم يا لير مستقيم آن با انسان ممكن است ايجاد بيماري نمايد اين فاضالب را‬
‫بايدبه وسيله ي چاهكهاي ج بي ويااينكه توسط شبكه ي جمع آوري فاضالب دفع‬
‫نمود‪.‬درروستاها يامناطقي كه آب زير زمي ي با است ويا منالقه ي سنگالخي وص رهاي‬
‫است توسط كانالهاي باشيب مناسب فاضالب منازل راجمع آوري وبه داخل سپتيك تانك‬
‫هدايت مي كنند‪.‬براي انجام اين كار جلب مشاركت وهمكاري مردم ضرورت دارد‪.‬‬
‫وضعيت نگداري دام وطيور‪:‬‬
‫در مورد نگه داري دام وصيور بايد به مردم آموزش دادبهتر است محل زندگي حيوانات‬
‫خارج از روستا قرار گيرد‪.:‬اما چنانچه وضعيت اقتصادي مردم اجازه ندهئدوتعداد‬
‫حيوانات نيز كم باشدبهتراست در طويله اي درب آن جدا از رفت وآمد خانوار باشدنگه‬
‫داري شوند‪.‬‬
‫‪ ‬طويله بايدداراي مش صات زير باشد‪:‬‬
‫روش استفاده بهداشتي از فضو ت حيواني وانساني‬
‫فضو ت حيواني وانساني را داخل گودالي (به عمق يك متر و عرض مناسب )دفن نموده و حدود نيم متر خاك روي‬
‫آن مي ريزند وپس از شش ماه از ان به عنوان كود استفاده مي كنند ‪ 0‬در اين روش فضو ت مورد تجزيه‬
‫باكتريها قرار مي گيرند ودر اين مدت بالور كامل تجزيه وتصفيه شده شده وتمام انگلها بخصوص اسكاريس‬
‫كه بسيار قوي است وهمچنين ميكروبهاي ديگر در اثرحرارت ناش ي از فعل انفعا ت باكتريها از بين مي روند‬
‫‪0‬كود حاصله به صورت پودر در امده و براي رشد گيا هان بسيار مناسب و قوي است‬
‫براي جمع اوري ودفع فضو ت حيواني و انساني بايد در ن ظر داشت كه ‪:‬‬
‫ باعث الودگي سالح خاك نشود‬‫ باعث آلودگي ابهاي سالحي نشود‬‫ مگس وساير حشرات به ان دسترس ي نداشته باشند‬‫ فضو ت حيواني وانساني اگر تحت عمل تجزيه كامل قرار گيرند عاري از ميكروب وتخم انگل شده ومي تواند‬‫در كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد‬
‫‪ -‬ا‬
‫‪ ‬جلب مشاركت مردمي در برنامه دفع صحيح مدفوع وفاضالب ‪:‬‬
‫معتعقد نباشند وعلت انجام آن را ندانند ‪ ،‬در نگهداري واستفاده‬
‫از وسايل فراهم شده تالش نخواهند كرد‬
‫جلب همكاري مردم را مي توان از اموزش خانواده ها شروع كرد ‪ ،‬از‬
‫طرف ديگر جلب موافقت افراد مورد اعتماد روستاييان (اعضاي‬
‫شورا ‪ ،‬روحانيون‪ ،‬وريش سفيدان و‪)000‬عامل مؤثري در قبول‬
‫همكاري وجلب مشاركت ساير مردم است‬
‫دفع بهداشتي زباله‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يكي از موارد مهم در زمينه حفط و ارتقاء سالمت افراد و جامعه‬
‫دفع زباله و مواد زائد از راتههاي صحيح است ‪.‬‬
‫متاسفانه در مناطق روستايي بدليل روشهاي ناماللوب جمع آوري‬
‫زباله محيط زندگي و سالملت افراد دائما در معرض آلودگي و خالر‬
‫قرار دارد ‪.‬‬
‫تعريف زباله‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كليه موارد زايد جامد و دور ريخت ي (فساد پ ير و فساد ناپ ير گفته ميشود‬
‫كه در منازل مراكز تهيه و توزيه و فروش مواد ل ايي و موسسات صنعتي‬
‫تجاري و كشاورزي ايجاد ميشود ‪.‬‬
‫اجزاء تشكيل دهنده زباله‪:‬‬
‫پسماندهاي ل ايي‬
‫آشغال‬
‫خاكستر‬
‫خاك و خاشاك خياباني يا خاكروبه‬
‫جسد حيوانات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع روشهاي دفع زباله ‪:‬‬
‫دفن بهداشتي زباله‬
‫سوزاندن‬
‫بازيافت يا تهيه كود گياهي يا كمپوست‬
‫جداسازي و دفن زباله جهت تغ يه دام و طيور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مراحل جمع آوري زباله در روستا‪:‬‬
‫نگهداري زباله‬
‫جمع اوري و حمل زباله‬
‫دفن نهايي زباله‬
‫الف) نگهداري زباله ‪:‬‬
‫نگهداري در منازل و اماكن‪-‬‬
‫نگهداري در جايگاههاي موقت به منظور جمع آوري و‬
‫حمل به محل دفن نهايي زباله ‪.‬‬
‫دفع بهداشتي زباله در مراكز بهداشتيو خانه هاي‬
‫بهداشت‬
‫‪‬‬
‫سالل زباله قابل شستشو‪ -‬درب دار و گنجااش مناسب داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫حاوي كيسه زباله مقوم با رنگهاي آبي و زرد باشد‬
‫زباله هاي عفوني در كيسه و سالل زرد رنگ و زباله هاي لير عفوني‬
‫در كيسه آبي و سالل ابي نگهداري شود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اجسام تيز و برنده در سيفتي باكس خيره شود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫توصيه هاي بهداشتي دفع فضو ت و زباله در مسكن روستايي‬
‫‪ -1‬روزانه و بالور منظم جمع آوري گردند‬
‫‪ -2‬از سالل و كيسه هاي مقاوم استفاده گردد ‪.‬‬
‫‪-3‬اشياء تيز و برنده را در قوطي هاي مقاوم دفع نمايند ‪.‬‬
‫‪ -4‬به خانوار ها توصيه ميشود تا ميتوانند از حجم زباله بكاهند ‪.‬‬
‫‪ -5‬از ريخت و پاش زباله در محيط مسكوني و خارج مسكن خودداري گردد ‪.‬‬
‫‪-6‬مواد فساد پ ير و لير قابل فسلد را جداگانه نگهداري نمايند ‪.‬‬
‫‪ -7‬از مواد قابل سوختن جهت سوخت استفاده گردد ‪.‬‬
‫‪-8‬مسير جمع آوري زباله از محل مسكوني جدا باشد ‪.‬‬
‫‪ -9‬فضو ت حيواني را به خارج روستا و زميخهاي كشاورزي حمل نمايند‬
‫‪‬‬
‫‪-10‬وسايل حمل و جابجايي زباله را مرتب شستشو نمايند ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مشكالت دفع لير بهداشتي زباله و فضو ت حيواني‪:‬‬
‫تكثير حشرات و جوندگان‪ -‬ج ب و ازديلد حيوانات و سگهاي‬
‫ولگرد – آلودگي هوا‪ -‬خاك و آب‬
‫نظافت كلي محيط روستا و زيبا سازي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عوامليكه موجب عدم زيبا سازي روستا ميباشد ‪:‬‬
‫جاده هاي خاكي و شن ريزي نشده‬
‫وجود زباله و خاكروبه در كوچه ها‬
‫تراكم گل و الي در داخل نهر ها‬
‫وجود مستراهاي غير بهداشتي‬
‫عدم جمع آوري فضوالت و زباله‬
‫جاري بودن فاضالب هاي سطحي‬
‫محل هاي مخروبه‬
‫شرايط مسكن بهداشتي‬
‫‪‬‬
‫كيفيت وضعيت زندگي انسانها به ميزان قابل توجهي به‬
‫مسكن آنها وابسته است‪ .‬سرپناه مناسب موجب ميشود كه‬
‫بيماري و صدمه ديدن به حداقل برسد و نقش مهمي در‬
‫وضعيت جسماني ‪،‬رواني بشر ايفا مي كند ‪.‬‬
‫اصول بهداشت مسكن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-1‬انتخاب زمين محل ساختمان‬
‫الف‪ :‬باالتر از سطح ابهاي زير زميني باشد ‪.‬‬
‫ب)‪ :‬در محل هاي پر سر و صدا احداث نشود ‪.‬‬
‫ج)‪ :‬جهت بادهاي موسمي مد نظر قرار گيرد ‪.‬‬
‫‪ -2‬هواي محل مسكوني‬
‫عاري از هرگونه دود و بوي نامطلوب باشد و مرتب تهويه گردد ‪.‬‬
‫‪ -3‬حرارت و رطوبت ‪:‬‬
‫برا يحفظ سالمت در فصل سرما حرارت ساختمان حدود ‪ 18‬درجه‬
‫و در فضل گرما ‪ 21‬درجه باشد و رطوبت داخلي ‪ 40‬درصد‬
‫توصيه ميشود ‪.‬‬
‫‪ -4 ‬نور و روشنايي‬
‫روشنايي طبيعي‪ :‬در طراحي ساختمان بايد وسعت پنجره ها ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد سطح كف اتاق در نظر گرفته شود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬روشنايي مصنوعي‪:‬‬
‫‪ ‬بهرترين منبع روشنايي استفاده از المپهاي نور سفيد و زرد بطور همزمان ميباشد‪.‬‬
‫‪ -5 ‬زير بناي مسكن و ظرفيت اتاقها‪:‬‬
‫‪ ‬برابر استانداردهاي موجود براي ‪ 1‬نفر ‪ 15‬متر مربع و براي هر نفر اضافي ‪ 10-8‬متر مربع در نظر گرفته شود ‪.‬‬
‫‪ -6 ‬صرو صدا‪:‬‬
‫‪ ‬درهنگام ساخت سازه ساختماني طوري انتخاب شودكه تاحدامكان ازنفوذسروصدامحفوظ باشد‪.‬سروصدااثرات نامطلوبي براعصاب‬
‫وبهداشت روان داردكه توصيه مي شودبراي كم كردن صدا ازپنجره هاي دوجداره ومصالح وديوارهاي مناسب درساخت مسكن استفاده‬
‫شودتاازورودبرخي صداهاي ناهنجاربه داخل منزل نظيربوق اتومبيل و‪...‬جلوگيري شود‪.‬‬
‫‪-7 ‬آب شرب‪:‬‬
‫‪ ‬دسترسي به آب آشاميدني سالم ازنكات اساسي است كه ساكنين براي شرب ‪،‬استحمام‪،‬شستشوي ظروف والبسه نيازمند آن هستند‪.‬‬
‫‪-8 ‬دفع فاضالب‪:‬‬
‫‪ ‬يكي ازشرايط الزم براي يك مسكن بهداشتي وجودسيستم صحيح دفع فاضالب مي باشد كه درطرح ساختمان بايستي درنظرگرفته شود‪.‬‬
‫‪-9 ‬جلوگيري ازسوانح وحوادث‪:‬‬
‫‪ ‬برق گرفتگي‪:‬براي جلوگيري ازبرق گرفتگي بايدمرتب ازسيستم برق ساختمان بازديدودرصورت نيازنسبت به تعميرومرمت آن اقدام‬
‫كرد‪.‬‬
‫آتش سوزي‪:‬براي جلوگيري ازآتش سوزي موادسوختني درمحل مطمئن ودورازگرماوآتش نگهداري شوند‪.‬دستگاههاي سوخت ازقبيل‬
‫آبگرمكن وبخاري هرچندوقت يك بارازنظرسالم بودن وايمني كنترل شوند‬
‫مسموميت ناشي ازگازوسموم موادغذايي‪:‬براي جلوگيري ازمسموميت ناشي ازگازوسموم بايدوسايل توليدكننده حرارت‪،‬داراي دودكش‬
‫ومجهزبه كالهك باشندوحداقل سالي يك بارازنظرسالم بودن وايمني كنترل شوند‪.‬سموم حشره كشها وداروهاي شيميايي در قفسه ي‬
‫مخصوص ودور از دسترس اطفال نگهداري شوند‬
‫سقوط ازپشت بام وپله ها وبالكن ها وپنجره ها ‪:‬براي جلوگيري از سقوط از پشت بام ‪،‬پله ها و بالكن ها بايد اطراف انهها نرده اهني يا ديواري‬
‫به ارتفاع‪ 75‬سانتيمتر نصب شوند همچنين عرض پله ها بايد حداقل ‪ 30‬سانتيمتر وارتفاع ان ‪ 15‬سانتيمتر وپنجره ها نيز داراي حفاظ‬
‫نرده اي باشد‬