Transcript PowerPoint

การบริหารธุรกิจ SMES
บทที่ 1 การบริหารจัดการ SMEs
บทที่ 2 การบริโภค
บทที่ 3 การจัดการการผลิต
บทที่ 4 การจัดการการตลาด
แนวข้อสอบ
1. จงอธิบายความหมายการค้าปลีกขนาดย่อม (Small and Midium
Enterprises Retailing)
 ตอบ หมายถึง กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ โดยตรงแก่ผูบ
้ ริโภคคน
สุดท้าย ในรูปของธุรกิจขนาดย่อม

ข้อ 2

ถาม จงบอกความสาคัญทีธ่ ุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมมีตอ่ ระบบเศรษฐกิจขนาดย่อม มาให้เข้าใจ
 ตอบ 1. ช่วยสร้างงาน
2. สร้างมูลค่าเพิ่มกับวัตถุดบิ
3. สร้างเงินตราต่างประเทศ
ข้อ 3 จงกล่าวถึงปั ญหาและข้อจากัดในภาพรวมด้านการตลาดของการค้าปลีก
ขนาดย่อม

ตอบ
1. ปัญหาด้านการตลาด
2. ขาดแคลนเงินทุน
3. ปัญหาด้านแรงงาน
4. การขนส่งล่าช้า
ข้อ 4 จงกล่าวถึงปั ญหาและข้อจากัดในภาพรวมด้านการขาดแคลนเงินทุนของ
ธุรกิจ SMES

ตอบ ไม่สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
ข้อ 5 อธิบายวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์

ตอบ วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์มี 4 ขัน้ ตอน โดย
ขัน้ ตอนที่ 1 แนะนาสินค้าใหม่เข้าสูต่ ลาด เน้นการโฆษณาเพื่อให้รูจ้ กั สินค้า
ขัน้ ตอนที่ 2 เจริญเติบโต สินค้ามีลูกค้าซ้อบ้างแล้ว เน้นกระจายให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น
ขัน้ ตอนที่ 3 เติบโตเต็มที่ สินค้านัน้ มีลูกค้ามาก และเริม่ เบื่อสินค้าแล้ว ต้องมีการปรับปรุงกล
ยุทธ์การตลาดใหม่
ขัน้ ตอนที่ 4 ตกตา่ สินค้ามียอดขายทีล่ ดลงอย่างเห็นได้ชดั เจ้าของต้องเลือกว่า จะเก็บสินค้า
ไว้ หรือจะเปลี่ยนแปลงเพื่อนาเข้าสูต่ ลาดใหม่อกี ครัง้
SMEs
หมายถึง “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หรือ
ย่อจาก Small and Medium Enterprises
ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่ม
1. ธุรกิจการผลิต
2. ธุรกิจเหมืองแร่
กิจการการ
ผลิต
1. ธุรกิจค้าส่ง
2. ธุรกิจค้าปลีก
กิจการ
การค้า
กิจการ
บริการ
ธุรกิจส่วนใหญ่จะมีตวั ตน
และมักถูกบริโภคในขณะ
เดียวกับทีผ่ ลิตขึ้นมา เช่น
โรงพยาบาล โรงแรม
ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อมทัว่ ไป
ปริ มาณ
ยอดขายมี
น้อย
ต้นทุนต่า
มีฝีมือ/
ประสบการณ์
มีความ
คล่องตัว
เป็ นการ
ส่วนตัว
มีแรงจูงใจ
สูง
มีความ
สะดวก
สามารถปรับตัว
เข้ากับท้องถิ่น
ความสาคัญของธุรกิจขนาดย่อมต่อระบบเศรษฐกิจ
๑. ช่วยสร้างงาน
๒. สร้างมูลค่าเพิ่ม
๓. สร้างเงินตราต่างประเทศ
๔. ลดการนาเข้าสินค้าต่างประเทศ ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ
๕. เป็ นจุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจ และสร้างเสริมประสบการณ์
๖. เชือ่ มโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอืน่ ๆ
๗. เป็ นแหล่งพัฒนาทักษะฝี มือ
๘. สร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบเศรษฐกิจ
ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม
๑ การสร้างงานใหม่
๒. การสร้างนวัตกรรม
๓. การกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขัน
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต/บริการ
๕. การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
๖. การกระจายการพัฒนาประเทศ
๗. การเพิ่มการระดมทุน
หลักการบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม
การจัดการ หมายถึง การจัดทรัพยากรการบริหารมาใช้ในการดาเนินการ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทวี่ างไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันประกอบไปด้วย กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การอานวนการ และการควบคุม
ให้สาเร็จลุลว่ งไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ธุรกิจบรรลุผลสาเร็จตามแผนงงานและโครงการทีว่ างไว้
การวางแผน
การควบคุม
งาน
การ
อานวยการ
การจัด
องค์กร
การ
บริหารงาน
บุคคล
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานด้านต่างๆ
ของธุรกิจขนาดย่อมทีด่ าเนินการ อันประกอบไปด้วยขัน้ ตอนแรกในการนาวัตถุดบิ เข้ามา
ผ่านขบวนการผลิตหรือขัน้ ตอนการบริการต่างๆออกมาเป็ นสินค้าทีม่ ีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
เป็ นทีถ่ ูกใจและประทับใจลูกค้า
ปั จจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
องค์ประกอบของการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
๑
๒
๓
• วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
• อาจจะเป็ นกาไร / ความประทับใจของลูกค้า
• ทรัพยากรในการดาเนินธุรกิจ
• ได้แก่ คน เครื่องจักร เงินทุน และวัตถุดิบ
• กระบวนการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
• การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอานวยการ และ
การควบคุมงาน
ความสาคัญของการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ผูบ้ ริหาร/ผูจ้ ดั การ เป็ นผูว้ างแผนนาทรัพยากรทัง้ 4 ไปใช้ (4 M)
คน
(Man)
วิธีปฏิบตั งิ าน
(Method)
บริหาร/จัดการ
Management
วัตถุดบิ
(Material)
เงิน
(Money)
กระบวนการบริหาร 5 ขัน้ ตอน
๑. การวางแผน
๒. การจัดองค์การ
๓. การบริหารงานบุคคล
๔. การอานวยการ
๕. การควบคุม
ปั จจัยเสริมความสาเร็จ 4 ประการ
การตลาด
การจูงใจ
ปั จจัย
เสริม
การบริหาร
ระบบการ
ปฏิบตั ิงาน
(กลไก)
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs
(Porter)
๑
ต้นทุนทีต่ า่
กลยุทธ์
การแข่งขัน
๒
๓
การสร้าง
การมุ่งเฉพาะ
ความแตกต่าง
ประโยชน์ของการจัดการทางธุรกิจขนาดย่อม
๑. ช่วยให้
๒. ช่วยให้
ผูป้ ระกอบการสามารถ ผูป้ ระกอบการสามารถ
๓. ช่วยประสานงาน
ศึกษา วิเคราะห์
พั
ฒ
นาสิ
น
ค้
า
/บริ
ก
าร
ตรวจสอบ และ
การทางานของฝ่ าย
ในด้
า
นคุ
ณ
ภาพและ
คาดคะเนเหตุการณ์
ต่างๆในองค์การธุรกิจ
รู
ป
แบบ
โดยใช้
ต่างๆในธุรกิจทีก่ าลัง
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ดาเนินการ
๑. ปั ญหาด้าน
การตลาด
๘. ข้อจากัดด้าน
การรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสาร
๗.ข้อจากัดด้านการเบริการ
การส่งเสริมขององค์การ
ภาครัฐ/เอกชน
๒. ขาดแคลน
เงินทุน
ปั ญหา/
ข้อจากัด
ของธุรกิจ
ขนาดย่อม
๖. การเข้าถึง
บริการการ
ส่งเสริมของรัฐ
๓. ปั ญหาด้านแรงงาน
๔. ข้อจากัดด้าน
เทคโนโลยีการ
ผลิต
๕. ข้อจากัดด้าน
การจัดการ
การวิเคราะห์ผูบ้ ริโภค
๕.
๖.
๑. ใครอยู่
๒.
๓. ทาไม ๔. ใครมี
๗.
ในตลาด ผูบ้ ริโภคซื้อ ผูบ้ ริโภคจึง ส่วนร่วมใน ผูบ้ ริโภคซื้อ ผูบ้ ริโภคซื้อ ผูบ้ ริโภคซื้อ
อย่างไร
เป้ าหมาย
อะไร
ซื้อ
ทีไ่ หน
การ
เมื่อใด
Who What Why ตัดสินใจ How When Where
๑.
สิง่ จูงใจ
๖.
ความ
ต้องการ
๕
ทัศนคติ
ปั จจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อ
พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค
๔
การรับรู ้
๒.
บุคลิกภาพ
๓.
การเรียนรู ้
ผูบ้ ริโภค
ปั จจัย
ทีม่ ีอทิ ธิพล
ต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
๑.ปั จจัยภายใน
๒.ปั จจัยภายนอก
ลาดับขัน้
ความต้องการ
ของมนุษย์
(อับราฮัม มาสโลว์)
(ปั จจัยภายใน)
๕.ด้านความสาเร็จ
ส่วนตัว
๔.ด้านความภาคภูมิใจ
๓. ด้านความรัก
๒.ด้านความปลอดภัย
๑. ด้านร่างกาย
๑
เศรษฐกิจ
๕
การติดต่อธุรกิจ
๔
วัฒนธรรม
๒
ครอบครัว
ปั จจัย
ภายนอก
๓
สังคม
หลักเกณฑ์ในการเลือกซ้อสินค้าของผูบ้ ริโภค
๑. ความจาเป็ นและความต้องการ
๒. การเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ
๓. การพิจารณาเวลาทีจ่ ะซื้อ
๔. การพิจารณาร้านค้าที่จะซื้อ
การพิจารณาประเภทร้านค้าที่จะซื้อ
๑. ห้างสรรพสินค้า
๒. ร้านจาหน่ายเฉพาะอย่าง
๓. ซุเปอร์มาร์เก็ต
๔. ร้านจาหน่ายสินค้าราคาถูก
๕. ร้านชา
๑
ค่านิยม
๕
ฐานะทาง
เศรษฐกิจ
เหตุผลของ
บุคคลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
๔
อายุ
๓
สภาพของ
ครอบครัว
๒
บุคลิก
สิทธิผบู ้ ริโภค ๕ ประการ ตามพ.ร.บ.คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
๑. สิทธิทจี่ ะได้รบั ข่าวสารรวมทัง้ คาพรรณนาคุณภาพทีถ่ ูกต้อง
และเพียงพอกับสินค้า/บริการ
๒. สิทธิทจ่ี ะมีอสิ ระในการเลือกหาสินค้า/บริการ
๓. สิทธิทจี่ ะได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้สนิ ค้า/บริการ
๔. สิทธิทจี่ ะได้รบั ความเป็ นธรรมในการทาสัญญา
๕. สิทธืทจี่ ะได้รบั การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ลักษณะการผลิตหรือการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่
๑. การสร้างผลิตผลขึ้นมาใหม่
๒. การเคลื่อนย้ายผลิตผล
๓. การเก็บผลิตผลไว้รอเวลาทีต่ อ้ งการ
๔. การทาให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์เปลี่ยนมือ
๑
ทีด่ นิ
๓
ทุน
ปั จจัย
การผลิต
๒
แรงงาน
๑
ทุนถาวร
ทุน ๓ ประเภท
๓
ทุนสังคม
๒
ทุน
ดาเนินงาน
ลาดับขัน้ ในการผลิต
๑. การผลิตขัน้ แรก (ขัน้ ปฐมภูม)ิ เช่น ประมง ทาไร่
๒. การผลิตขัน้ ทีส่ อง (ขัน้ ทุติยภูมิ) เช่น อาหารกระป๋ อง
๓. การผลิตขัน้ ทีส่ าม (ขัน้ ตติยภูมิ) เช่น การค้าปลีก ค้าส่ง
๑. ต้นทุนคงที่
ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนทางบัญชี
๒. ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์
กระบวนการผลิต
ปั จจัยนาเข้า
- มีตวั ตน
- ไม่มีตวั ตน
กระบวนการแปลงสภาพ
-รูปลักษณ์
-สถานที่
-การแลกเปลี่ยน
-การให้ขอ้ มูล
-จิตวิทยา
ผลผลิต
- สินค้า
- บริการ
พันธมิตรทาง
ธุรกิจ
ทาเลทีต่ งั้
จุดแข็งองค์กร
การควบคุม
คุณภาพ/
ปรับปรุง
กลยุทธ์
การผลิต
โครงสร้าง
องค์กร/
ความสัมพันธ์
การบริหาร
บุคลากร/
แนวทาง
ระบบข้อมูล
ข่าวสาร
เทคโนโลยี
การผลิต
ความหมายของการตลาด
หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภคคนสุดท้าย
โดยผ่านคนกลางหรือไม่ก็ได้ เพื่อตอบสนองความพอใจและความต้องการของลูกค้า โดยอาศัย
กิจกรรมต่างๆ จากคาจากัดความข้างต้น สามารถแยกพิจารณาถึงประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
๑
กิจกรรม
4 Ps
๔
การเคลื่อนย้าย
สินค้า/บริการ
๒
การตอบสนอง
ความต้องการ
๓
ผูบ้ ริโภคคน
สุดท้าย
ความสาคัญของการตลาด
๑. ทาให้เศรษฐกิจขยายตัว
๒. ทาให้เกิดสินค้าและบริการใหม่เกิดขึ้น
๓. ทาให้เกิดอาชีพต่างๆเพิ่มขึ้น
๔. ช่วยยกระดับมาตรฐานค่าครองชีพของประชากร
๕. ช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรการบริหารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวความคิดทาง
การตลาด
๑. แนวความคิด
การผลิต
๒. แนวความคิด
ผลิตภัณฑ์
๓. แนวความคิด
การขาย
๔. แนวความคิด
การตลาด
การวิเคราะห์ทางการตลาด (5 Cs)
ลูกค้า
customers
บริษทั
คูแ่ ข่ง
ผูร้ ว่ มสนับสนุนทางธุรกิจ
บริบทแวดล้อม
company
competitors
collaborators
context
การสร้างมูลค่า
การแบ่งกลุม่ ทางการตลาด
การเลือกตลาดเป้ าหมาย
การกาหนดตาแหน่งให้กบั ธุ รกิจ
Segmentation
Target
Position
ส่วนผสมทางการตลาด (4 P’s)
ผลิตภัณฑ์/บริการ
Product
ช่องทางการจาหน่าย
ส่งเสริมการขาย
การกาหนดราคา
Place
Promotion
Price
ระบบบริหารการตลาด
๑. ระบบการวางแผนและ
ควบคุม
ทางการตลาด
๒. ระบบข้อมูลข่าวสาร
ทางการตลาด
๓. ระบบโครงสร้างองค์การ
ทางการตลาด
๑. การวางแผน
งานการบริหาร
ตลาด ๓ ส่วน
๒. การปฏิบตั งิ าน
๓. การควบคุม
๑.ช่วง
แนะนา
ผลิตภัณฑ์
๔. ช่วง
ถดถอย
วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
๓. ช่วง
อิม่ ตัว
๒. ช่วง
เติบโตอย่าง
รวดเร็ว
วิเคราะห์ค่แู ข่ง
Five forces model
(พลังแข่งขัน 5 ประการ)
เพื่อกระตุน้ ในความคิดเท่านัน้
Michael E. ทาอย่างไรองค์กรจะบรรลุความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว
Porter
ซัพ
ลูกค้า
พลาย
เออร์
คู่แข่ง
สินค้าทดแทน
คู่แข่งปั จจุบนั
ในอนาคต
วงจรชีวติ
การลด
ต้นทุน
การ
วิเคราะห์งบ
กระแสเงิน
สด
แผนภูมิการ
เติบโต
แรงกระทบ
ทัง้ ๕
หลักการตลาด
เบื้องต้นที่
SMEs
ต้องรู ้
การส่งเสริม
การขาย
ผลิตภัณฑ์
ช่องทางการ
จาหน่าย
กลยุทธ์
ราคา