เนื้อหา - Haad Thip - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน).

Download Report

Transcript เนื้อหา - Haad Thip - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน).

• ข้ อมูล ลงวารสาร Q3 ปี 2557
• สวัสดีครับสาหรับ Q3 ปี 2557 ทางฝ่ ายจัดการขาย จะมาคุยกันในเรื่ อง การตลาดยุคสร้ างสรรค์ การ
กาหนดกลยุทธ ตลาดที่อาศัยข้ อมูลในอดีต ( Past Experience )
หรื อ ความรู้พื ้นฐานทาง
การตลาด เช่น 4Ps คงไม่สามารถแข่งขันในตลาดปั จจุบนั ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและ
คูแ่ ข่งไปอย่างมากได้ การตัดสินใจทางการตลาดในปั จจุบนั ต้ องนาความรู้มาผสมกับข้ อมูลสถานการณ์
จริง เพื่อให้ ร้ ูเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(Quick-response) ด้ วยการทางานเป็ นทีม ครับ จึงจะสามารถคงไว้ ซงึ่ ความเป็ นผู้นาในตลาด
• เมื่อพูดถึงความคิดสร้ างสรรค์ ทางทีมขายและตลาด ก็มีการทาสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ ใหม่ ๆ ขึ ้นมา
เพื่อที่จะมากระตุ้นการ รับรู้ถงึ ตัวผลิตภัณฑ์และบริษัทฯของเรา ดังนี ้
- ซุม้ โค้กงานแต่งงาน
ซุ้มโค้ กงานแต่งงาน มีไว้ สาหรับบริ การลูกค้ าที่
ซื ้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯไปใช้ ในงาน เป็ นการสร้ าง
ความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า และสร้ างการรับรู้ให้ กบั แขก
ที่มาร่วมงาน ซึง่ เมื่อมีงานแต่ง จะได้ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทฯ บริ การดังกล่าว เป็ นการบริ การที่เหนือความ
คาดหมายจากโค้ ก-หาดทิพย์
- รถซูซูกิ แครี่ โค้ก
รถซูซกู ิ แครี่ ที่ได้ รับการตกแต่งให้ มีรูปแบบที่ย้อนยุค คลาสิก
โดดเด่น สะดุดตา สาหรับใช้ พฒ
ั นาเขตการขายในตลาด ช่วย
ตอกย ้าการรับรู้ในตราสินค้ า ที่เป็ นผู้นาในตลาดน ้าอัดลม ใน
ภาคใต้
งานประชุมขายประจาไตรมาส 3 ปี 2557 ณ. หนาไพรวัลย์ อ.นบพิตา จ.นครศรี ธรรมราช
ในการประชุม ME-DC ทุกครัง้ เพื่อให้ ทีมงานเกิดความคิดสร้ างสรรค์และมีความสามัคคีในการทางาน จะมีรูปแบบกิจกรรมที่ต่าง กันไปทุกครัง้
สาหรับ การประชุมเดือน ต.ค.2557ที่ผ่านมามี รูปแบบงานเลี ้ยงกลางคืน ในธีม เชฟกระทะเหล็ก
ประธานและกรรมการเชฟ ถ่ายรูปร่วมกับคุณอาไพ ถาวระ
เจ้ าของที่พกั หนาไพรวัลย์
เชฟกระทะเหล็ก ทั ้ง 10 ทีม ที่เข้ าแข่งขัน ประลองยุทธสุดยอดฝี มือ ด้ านอาหาร
การพัฒนาร้ านค้ าโครงการ 5 by 20
โครงการ 5 by 20 เป็ นโครงการที่จะพัฒนาร้ านค้ า (ของชา-มินิมาร์ ท) ที่มีผ้ หู ญิงเป็ นเจ้ าของ โดยจัดให้ มีการอบรม ในเรื่ อง การจัดสินค้ าภายในร้ าน
ให้ ทนั สมัย สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค , การทาบัญชีรับจ่าย , การบริหารสินค้ าคงเหลือ ซึง่ ได้ รับการตอบรับจากร้ านค้ าเป็ นอย่างดี
ร้าน ก.พาณิ ชย์ ที่อยู่ 98 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
เจ้าของ ชื่อ น.ส.จุรีพร สิ ทธิศกั ดิ์
ทีมผูจ้ ดั การสาขา ที่มาอบรมเรื่ อง 5by 20 ได้ปฎิบตั ิการ จัดร้านของลูกค้า
ร้านปลาดาว ที่อยู่ 99/36 ม.1 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- เจ้าของร้าน นิจจิรา แตงกรด
การฝึ กอบรม การจัดแช่จดั โชว์ / กระจายสินค้ า ตามหลัก BPPC
เพื่อเป็ นการทบทวนเรื่ อง BPPC และทบทวนรู ปแบบการจัดแช่/จัดโชว์ ให้กบั พนักงานเก่า และเพื่อเป็ นการสอนงานที่ถูกต้อง
ให้กบั พนักกงานเข้าใหม่ จึงจัดให้มีการอบรม จากรู ป สาขาตรัง
อบรม ภาคทฤษฎี ที่ห้องทางานพนักงานขาย
อบรม ภาคปฎิบตั ิ หน้ าลานสต็อกของสาขา
งานประจาปี /งานประเพณี
งานเทศกาลถือศีลกินผัก 2014 จ.ภูเก็ต
การเตรี ยมงานของโค้ ก ในการวางจุดให้ บริการน ้า ในเส้ นทางที่ขบวนของงานจะผ่าน
การให้ บริการน ้าให้ กบั ประชาชนที่มาร่วมในงานถือศีลการผัก
เทศกาลงานกิจเจ จ.ตรัง
วางจุดขายบนเส้ นทางหลัก ของงานเทศกาล
การแต่งกายของทีมขาย ให้ เข้ ากับ เทศกาลงานกินเจ
งานประจาปี /งานประเพณี
วิ่งงานเดือนสิบ จ.นครศรี ธรรมราช
จุดขายสิ นค้าโค้ก เทศกาลงานเดือนสิ บ จ.นครศรี ธรรมราช
สร้างจุดขายใหม่
เข้ าเสนอขายสินค้ า น ้าอัมลม 10 ออนซ์ และน ้าทิพย์ 550 ml
ให้ กบั ร้ านชา-กาแฟซึง่ เปิ ดขึ ้นจานวนมาก และมีแนวโน้ มใน
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทางฝ่ ายขายได้ เข้ ากระจายสินค้ า
ของบริษัทฯ เข้ าในกลุม่ ร้ านดังกล่าว
เพื่อเป็ นการสร้ างจุดขายหน้ าร้ าน มีการวางกองโชว์สนิ ค้ า
กล่อง Dump bin สินค้ า 999 ml ร้ านพูนศิริ จ.สุราษฎร์ ธานี
กิจกรรมในการพัฒนาตลาด
ม ไข่ แก้ ว รหัส 144135
การพัฒนาจุดขายโดยวางกล่ อง Dump bin หน้ าร้ านค้ าเป็ นการ
กระตุ้นการซือ้ ของลูกค้ า ร้ านคุณสมหมาย บัวมา จ.พัทลุง
การพัฒนาร้ านค้ าใช้ Beverage Center
ร้ านครั วฮาลาลซีฟ๊ ดู (อาหาร) จ.ระนอง
ทาให้ มีสินค้ ามากดึงดูดให้ มีการบริโภคเพิ่ม
กิจกรรมในการพัฒนาตลาด
จัดกองโชว์ 999 ML ศูนย์ MDC เมือง 3 อ.เมือง จ.ยะลา
พัฒนาร้ านค้ าร้ านคุณปู ถ.ขุนทะเล ต.มะขามเตี ้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี โดยการจัดการให้ สนิ ค้ าของ
บริษัทฯ อยู่ในจุดที่เด่นชัด