แนวข้อสอบ กลางภาค3

Download Report

Transcript แนวข้อสอบ กลางภาค3

แนวข้อสอบ กลางภาค
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
1. Internet
า งข้อ
ก. กา อ อ
นกบคอ ว อ
ข. กา อ อสา แลน
วางอาคา สองอาคา
ค. กา อ คอ ว อ งแ สอง ค อง ข้า ว้ กน
ง. กล ของ ค อขา คอ ว อ
ว้ กนภา
้า
าน วกน
กา อ
ง
อ ข้า
2. ข้อ กลาว ง วล ว ว็บ (World
Wide Web)
้ ูก อ้ ง ส
ก. ็ นบ กา สงข้อควา ส ง
ข. ็ นบ กา สงข้อควา ภา
ค. ็ นบ กา สงข้อควา ภา คลอน ว
ง. ็ นบ กา ข้อ ูลขาวสา นแบบสอ
ส อ สอ ล
(Multimedia)
3. Web Page ข้อ กลาว ูก อ้ ง
ส
ก. น้าแ กของ Web Site
ข. น้า Web แ้ ส งข้อ ูลอนๆ
ค. น้า แส งข้อ ูล ง
ง. น้าส า้ ของ Web Site
4. “ น้า อ้ ง ้ ลง นกา ออกแบบ าก ส
า นจ ็ น วกา น อา ณของ ว็บ ซ
แล จ จูง จ ผ้ ู ้ ข้า ู น้า อ
อ ก็อ ู
น้าน” จากคากลาวน า งข้อ
ก. Web Page
ข. Home Page
ค. Web Site
ง. Web Browser
5. น้า Home page แล น้า Web Page แส ง
ข้อ ูล ง กลาว งข้อ
ก. Web Page
ข. Home Page
ค. Web Site
ง. Web Browser
6. ข้อ
ก.
ข.
ค.
ง.
กลาว
แก
แก
แก
แก
ง Web Browser ้ ูก อ้ ง ส
้ นกา
Web Page
้ นกา ส ้าง Web Page
้ นกา ส ้าง Home Page
้ นกา ส ้าง Multimedia
7. ข้อ กลาว ง ว็บ ซ ฟ วอ (Web Server) ้ ูก อ้ ง
ส
ก. ค องคอ ว อ า น้า ข้า Web site
ข. ค องคอ ว อ ซง บ้ กา ก็บ ว็บ ซ (Server)
แล้ว ผ้ ู้ ้ (Client) ก น้า ว็บ ซ ้
้
คอล HTTP ผาน าง ว็บ บ าว ซอ
ค. ค องคอ ว อ อ ส้ อนของค ู
ง. ค องคอ ว อ แบบ ก า สา า
Internet ้
8. ขน อนแ กของกา ฒนา Web Page คอข้อ
ก. สอบแล บ ง ว็บ ซ
ข. กา ออกแบบ ว็บ ซ
ค. กา วบ ว แล ว ค า ค งส ้างข้อ ูล
ง. กา วางแผนกา างาน
9. กา บ ง นอ า ภา
กอบ อ อ
(Update) ว็บ ซ อวา ็ นขน อน
ก. สอบแล บ ง ว็บ ซ
ข. กา วบ ว แล ว ค า ค งส ้างข้อ ูล
ค. กา ฒนา ว็บ ซ
ง. ผ แ ผาน ว็บ ซ
10. กา อ ล (Upload) สอ คล้องกบข้อ าก
ส
ก. จ ส า Save ภา จาก Facebook ของ ว อง
ลง ค องคอ ว อ อ ว้ ู อ
ข. จ ส จ สงข้อควา ง MMS ง า ก
ค. า อ้ สง ู า จาก อ อ ว องขน น
Instagram
ง. า จ๊ก ๊ก บน ก วอ าง ก ลก นอน อ น็
10. กา อ ล (Upload) สอ คล้องกบข้อ าก ส
ก. จ ส า Save ภา จาก Facebook ของ ว องลง
ค องคอ ว อ อ ว้ ู อ
ข. จ ส จ สงข้อควา ง MMS ง า ก
ค. า อ้ สง ู า จาก อ อ ว องขน น Instagram
ง. า จ๊ก ๊ก บน ก วอ าง ก ลก นอน อ น็
12. กา ก ง้ าน แก Adobe Dreamweaver
CS5.5 สา า ฏบ ้ า ข้อ
ก. คลก
Start -> Programs / All Programs
-> Dreamweaver CS5.5
ข. คลก
Start -> Programs / All Programs
-> Adobe Dreamweaver CS5.5
ค. คลก
Start -> Programs / All Programs
-> Office ->
Adobe Dreamweaver
CS5.5
ง. คลก
Start --> Programs / All Programs
-->Microsoft --> Adobe Dreamweaver
CS5.5
13 -16
2
3
1
15.
ก. ส
ข. ว
ค.
ง.
า ลข 2 สอ คล้องกบข้อ
้าง ฟล
อแน นาคณส บ
ฟล
ูคาแน นากา ้ แก
16.
ก. ส
ข. ว
ค.
ง.
13 ภา งกลาว อวาอ
ก.Welcome Screen
ข.Welcome To Adobe
ค.Welcome To Dw
ง.Welcome To Thailand
14. า ลข 1 สอ คล้องกบข้อ
ก. ส ้าง ฟล
ข. ว อแน นาคณส บ
ค.
ฟล
ง.
ูคาแน นากา ้ แก
า ลข 3 สอ คล้องกบข้อ
้าง ฟล
อแน นาคณส บ
ฟล
ูคาแน นากา ้ แก
17 - 21
17.
า ลข 1 สอ คล้องกบข้อ
18.
า ลข 2 สอ คล้องกบข้อ
19.
า ลข 3 สอ คล้องกบข้อ
20.
า ลข 4 สอ คล้องกบข้อ
21.
า ลข 5 สอ คล้องกบข้อ
ก. า นล Properties
ข. นู ลก
ค. กล า นล าง ๆ
ง. อ ฟล Web page
22.
ก. แส
ข. แส
ค. แส
ง. แส
น้า าอ
ง ว็บ จ น อง ค้
ง ว็บ จ น อง ค้ แล ออกแบบ
ง ว็บ จ น องออกแบบ
งผล ค้ ( างาน ว กบ อง Live View)
23.
ก. แส
ข. แส
ค. แส
ง. แส
น้า าอ
ง ว็บ จ น อง ค้
ง ว็บ จ น อง ค้ แล ออกแบบ
ง ว็บ จ น องออกแบบ
งผล ค้ ( างาน ว กบ อง Live View)
24.
ก. แส
ข. แส
ค. แส
ง. แส
น้า าอ
ง ว็บ จ น อง ค้
ง ว็บ จ น อง ค้ แล ออกแบบ
ง ว็บ จ น องออกแบบ
งผล ค้ ( างาน ว กบ อง Live View)
24.
น้า าอ
ก. แส ง ว็บ จ น อง ค้
ข. แส ง ว็บ จ น อง ค้ แล ออกแบบ
ค. แส ง ว็บ จ น องออกแบบ
ง. แส งผล ค้ ( างาน ว กบ อง Live
View)
จากภา
้ อบคา า ข้อ 25-28
25. า้ อ้ งกา ล น ู แบบ วอกษ ้
26. า้ อ้ งกา ล นสแล ขนา วอกษ ้
อง
อง
ก. Text color, Size
ก. Repeat
ข. Background color ข. Background color, Background
ค. Page font
image
ง. Background image ค. Repeat, Page font
ง. Left margin, Right margin
ย
่ นพืน
้ หลังจากสี เป็ น
27. ถาต
้
้ องการเปลี
รูปภาพตองไปที
ช
่ ่ องใด
้
ก. Repeat
ข. Background color
ค. Page font
ง. Background image
28. ถาต
ย
่ น Title ตองไปแก
ไข
้ องการเปลี
้
้
้
ทีใ่ หน
ก. Appearance (CSS)
ข. Appearance (HTML)
ค. Links (CSS)
ง. Title/Encoding
29.
า น้า อ
ก. แส ง นูซง กอบ ว้ คาสงจ กา ฟล น อ ล
(Put) อ าวน ล (Get)
ข. แส ง นูสา บ ลอก บ าว ซอ อ สอบ ว็บ จ (ค
ล F12)
ค. บ งกา แส งผลของ ว็บ จ น องออกแบบ ลงจาก
แก้ ขคาสง น อง ค้ (ค ล F5)
ง. แส ง นูสา บ / ลกษณ ษของแ ก็ อคาสง
บางอ าง น า าง, ฟ แล CSS อ ว ก้ า แก้ ข ว็บ
จ ส วกขน
30. ากนก น อ้ งกา แ ก ู ภา นก น อ้ ง
คลก อคอน
ก.
ข.
ค.
ง.
31 ากนก น อ้ งกา แ ก า าง นก น อ้ งคลก อคอน