ทิศทางและแนวโน้ ม การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต กลุ่มศรี ราชา & กลุ่มพัทยา รายชื่อผูจ้ ดั ทา • • • • • • • • • • • นายกมล นายกีรติ นายคเชนทร์ นางสาวจิตติมา นายชัยณรงค์ นายนริศน์ นายปรีชา นายมานพ นายราชัย นายศากร นายอังรัก สาระยิง่ เส็ นติระ ชมชื่น มีแสง สนิทวงศ์ อ่างเข็ม จัดแจง ศรีสกุล ชันมะเวส จิตรีพล ธนธารงกุล รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว 49101800054910180009491018001849101800314910180038 บทบาทของ HRM มีแนวโน้ มไปอย่ างไร •การวางแผนกลยุทธ์  เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ องค์ การ  เปลีย่ นจากผู้ตาม.

Download Report

Transcript ทิศทางและแนวโน้ ม การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต กลุ่มศรี ราชา & กลุ่มพัทยา รายชื่อผูจ้ ดั ทา • • • • • • • • • • • นายกมล นายกีรติ นายคเชนทร์ นางสาวจิตติมา นายชัยณรงค์ นายนริศน์ นายปรีชา นายมานพ นายราชัย นายศากร นายอังรัก สาระยิง่ เส็ นติระ ชมชื่น มีแสง สนิทวงศ์ อ่างเข็ม จัดแจง ศรีสกุล ชันมะเวส จิตรีพล ธนธารงกุล รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว 49101800054910180009491018001849101800314910180038 บทบาทของ HRM มีแนวโน้ มไปอย่ างไร •การวางแผนกลยุทธ์  เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ องค์ การ  เปลีย่ นจากผู้ตาม.

ทิศทางและแนวโน้ ม
การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
กลุ่มศรี ราชา & กลุ่มพัทยา
รายชื่อผูจ้ ดั ทา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
นายกมล
นายกีรติ
นายคเชนทร์
นางสาวจิตติมา
นายชัยณรงค์
นายนริศน์
นายปรีชา
นายมานพ
นายราชัย
นายศากร
นายอังรัก
สาระยิง่
เส็ นติระ
ชมชื่น
มีแสง
สนิทวงศ์
อ่างเข็ม
จัดแจง
ศรีสกุล
ชันมะเวส
จิตรีพล
ธนธารงกุล
รหัสประจาตัว
รหัสประจาตัว
รหัสประจาตัว
รหัสประจาตัว
รหัสประจาตัว
รหัสประจาตัว
รหัสประจาตัว
รหัสประจาตัว
รหัสประจาตัว
รหัสประจาตัว
รหัสประจาตัว
4910180002
4910180005
4910180007
4910180009
4910180010
4910180018
4910180020
4910180031
4910180035
4910180038
4910180055
บทบาทของ HRM มีแนวโน้ มไปอย่ างไร
•การวางแผนกลยุทธ์
 เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ องค์ การ

เปลีย่ นจากผู้ตาม เป็ นผู้นาองค์ การ
•การบริหารการจัดการการปฏิบัตงิ าน

กระจายงานออกให้ Line Manager, Employee or
Outsourcing
บทบาทของ HRM มีแนวโน้ มไปอย่ างไร
•การบริหารการจัดการการปฏิบัตงิ าน (ต่ อ)
 ทางานด้ วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ทุกประการ

ตระหนักในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณ

มีความสาคัญในองค์ การมากขึน้ เนื่องจากเผชิญภาวะแข่ งขันทีม่ ากขึน้
ซึ่งในโลกธุรกิจทุกวันนีแ้ พ้ ชนะกันที่คน

การทางานของ HR จะเน้ นการทางานเชิงรุ กมากขึน้
บทบาทของ HRM มีแนวโน้ มไปอย่ างไร
•การบริหารการจัดการการปฏิบัตงิ าน (ต่ อ)
 ควรจะเข้ าใจกระบวนการการบริการจัดการทางธุรกิจ


ต้ องทางานแข่ งกับความเร็ว โดยมีข้อมูลความรู้ เป็ นฐาน
ต้ องรู้ จักการคิดอย่ างเป็ นระบบ มีความเข้ าใจภาพใหญ่ ทางธุรกิจ
รวมถึงภาพอนาคตขององค์ การ
บทบาทของ HRM มีแนวโน้ มไปอย่ างไร
• ภาวะการเป็ นผู้นา
 ผู้นาแห่ งการเปลีย่ นแปลง

ผู้นาแห่ งการสร้ างวัฒนธรรมทีถ่ ูกต้ อง เหมาะกับองค์ การ
• ขนาดขององค์ การ

กระจายงานออกให้ Line Manager, Employee or
Outsourcing
บทบาทของ HRM มีแนวโน้ มไปอย่ างไร
• การบริหารงานใช้ สมอง
ซีกซ้ าย : การบริหารงานทีม่ ีระเบียบ แบบแผน มีเหตุ
มีผล หลักและทฤษฎี
ซีกขวา : ต้ องใช้ จินตนาการ รู้จังหวะเวลา รู้ตาแหน่ ง
รู้จักมองภาพรวม
กิจกรรมของ HRM มีแนวโน้ มไปอย่ างไร
• มีระบบการสรรหาบุคลากรมีมาตรฐานมากขึน
้ จ้ างบุคคลให้
ตรงกับอุดมการณ์ ทสี่ อดคล้ องกับบริษทั
• มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติการอย่ างมีระบบ
• มีระบบการพัฒนาบุคลากรอย่ างมีระบบ และประสิ ทธิภาพ
• เน้ นระบบแรงงานสั มพันธ์ สหภาพแรงงาน
กิจกรรมของ HRM มีแนวโน้ มไปอย่ างไร
• ต้ องรู้ จกั ใช้ เครื่ องมือหรื อเครื่ องวัดใหม่ ในวงการวิทยาศาสตร์
สาขาอืน่ ให้ คล่ องแคล่ วมากขึน้ เช่ นเดียวกับทีเ่ รากาลังใช้
คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน
• เป็ นนักบัญชีทรัพยากรบุคคล โดยต้ องระบุคุณค่ าของคน
ในทางเศรษฐกิจให้ ได้
• สามารถสงวนรักษาบุคคลากร (Retention) ที่มี
ความสามารถให้ อยู่กบั องค์ การ
กิจกรรมของ HRM มีแนวโน้ มไปอย่ างไร
• สร้ างกลยุทธ์ ในการจ่ ายผลตอบแทน
• เป็ นผู้บริหารวัฒนธรรมการเรียนรู้ ขององค์ การ
• สร้ างบรรยากาศที่ดใี นการทางานขององค์ การ
• สร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ กบั องค์ การ
สาเหตุของการเปลีย่ นแปลง
• กระแสทุนนิยมทีม
่ ีการแข่ งขันสู ง
• ความต้ องการของ Stakeholder มากขึน้
• Globalization
• Technology มีความหลากหลาย และก้าวหน้ ามากขึน้
• Human Capital
• Human Theory change