เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ(หน่วยที่5)

Download Report

Transcript เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ(หน่วยที่5)

หน่ วยที่ 5
เครื่องส่ งวิทยุ
1.
2.
3.
4.
เครื่ องส่ งวิทยุ
วงจรออสซิ ลเลเตอร์
วงจรมัลติพลาย
วงจรขยายกาลัง RF
1. เครื่ องส่ งวิทยุ
สายอากาศ
วงจรขยาย
กาลังความถีส่ ู ง
มัลติพลาย
มอดูเลชั่น
ไมโครโฟน
วงจรขยาย
เสี ยง
ออสซิลเลเตอร์
2. วงจรออสซิ ลเลเตอร์
ใช้ในการผลิตคลื่นความถี่ตามที่ตอ้ งการหรื อความถี่
พาหะ(Carrier)ซึ่งวงจรนี้จะต้องมีความถี่ที่เป็ นความถี่
เรโซแนนซ์ถึงจะมีความถี่ใช้งาน
ความถี่เรโซแนนซ์ ; F =
1
2π√LC
จงหาความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
L = 4mH , C = 0.033 uF
L = 8mH , C = 2.2 uF
L = 10mH , C = 40 pF
L = 12mH , C = 60 pF
3. วงจรมัลติพลาย
เป็ นวงจรขยายสัญญาณที่มีอินพุตขับด้วยความ
แรงเต็มที่ซ่ ึงจะทาให้เกิดสัญญาณฮาร์มอนิกเกิดขึ้น
หลายๆความถี่ ส่ วนวงจรทางด้านเอาต์พตุ จะต่อเข้า
กับวงจรเรโซแนนซ์
ตัวอย่าง
1. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 8 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ
144 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด
2. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 10 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ
540 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด
1. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 2 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ
12 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด
2. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 5 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ
90 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด
3. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 5.8 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ
313.2 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด
4. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 10.5 MHz ต้องการความถี่ส่งออก
อากาศ 189 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด
4. วงจรขยายกาลัง RF
ทาหน้าที่ขยายสัญญาณความถี่วทิ ยุให้มีกาลังสู งขึ้นมาก
พอที่จะส่ งต่อไปยังสายอากาศ เพื่อให้สายอากาศแพร่ กระจาย
คลื่นวิทยุไปในอากาศที่กาลังสู ง
ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท