เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ(หน่วยที่3)

download report

Transcript เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ(หน่วยที่3)

หน่ วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC
ในเครื่ องส่ งวิทยุ
ผูส้ อน นายสายยันต์ กันอินทร์
เนื้อหาที่เรี ยน
3.1 คุณลักษณะสมบัติของ R ในเครื่ องส่ งวิทยุ
3.2 คุณลักษณะสมบัติของ L ในเครื่ องส่ งวิทยุ
3.3 คุณลักษณะสมบัติของ C ในเครื่ องส่ งวิทยุ
3.3 ความถี่เรโซแนนซ์
คุณสมบัติหลักๆ ของอุปกรณ์ท้ งั 3 ตัว
1.ตัวต้านทาน ( R )
1)จากัดกระแสไฟฟ้ า
2)แบ่งแรงดันและกระแสไฟฟ้ า
3)เปลี่ยนกระแสไฟฟ้ าเป็ นแรงดัน
4)ไม่มีผลต่อความถี่
2.ตัวเก็บประจุ ( C )
1)เก็บกระแสไฟฟ้ าเร็ ว
2)คายกระแสไฟฟ้ าเร็ ว
3)ต้านทานความถี่ต่า
4)ไม่ยอมให้ไฟ DC ผ่าน
3.ตัวเนี่ยวนา ( L )
1)ปล่อยกระแสเมื่อมีสนามแม่เหล็กตัดผ่าน
2)ปล่อยสนามแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไหลผ่าน
3)ต้านทานความถี่สูง
ความถีเ่ รโซแนนซ์
(resonant frequency)
ความถี่เรโซแนนซ์ (Resonance Frequency) คือ ความถี่
ที่ทาให้อิมพิแดนซ์รวม (Impedance) ของระบบมีค่าต่า
ที่สุด ซึ่งที่ความถี่เรโซแนนซ์น้ นั กระแส (I) จะมีค่าสู งสุ ด
คือ
I = VAC/R
ความถี่เรโซแนนท์ จะขึ้นอยูก่ บั ค่า C และ L เท่านั้น
คานวณได้จากสมการ
ตัวอย่างที่ 3.1 จงคานวณหาค่าความถี่เรโซแนนซ์ของวงจร
เมื่อกาหนดให้ C = 0.25 μF และ L = 40mH
ตัวอย่างที่ 3.2 จงคานวณหาค่าตัวเก็บประจุของวงจร
เมื่อกาหนดให้ความถี่เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 2 kHz
และ L = 2mH
ตัวอย่างที่ 3.3 จงคานวณหาค่าตัวเหนี่ยวนาของวงจร
เมื่อกาหนดให้ความถี่เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 10 kHz
และ C = 10 μF
แบบฝึ กหัด
3.1 จงคานวณหาค่าความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรเมื่อกาหนดให้
C = 10 μF และ L = 1mH
3.2 จงคานวณหาค่าตัวเก็บประจุของวงจรเมื่อกาหนดให้ความถี่
เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 5 kHz และ L = 5mH (ในหน่วย μ)
3.3 จงคานวณหาค่าตัวเหนี่ยวนาของวงจรเมื่อกาหนดให้ความถี่
เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 5 kHz และ C = 10 μF (ในหน่วย m)