Revisjon av stillasforskriften

Download Report

Transcript Revisjon av stillasforskriften

Stillasdagene 2013
5. september 2013
Overingeniør Geir Sjøli
Arbeidstilsynet Midt-Norge
Revisjon av stillasforskriften
Revisjonen dreier seg om både stillasforskriften og bruksforskriften
• Avklaring av tak-over-tak løsninger hører dette inn under aml eller pbl
• Typegodkjenning vs sertifikat utstedt av et akkreditert
sertifiseringsorgan innen EØS – området
• Krav til opplæring av stillasbyggere og -brukere
Arbeidstilsynet
2
”tak over tak”-konstruksjoner som benyttes der det utføres
vedlikeholdsarbeider eller søknadspliktige arbeider på det underliggende
byggverket, er unntatt fra krav om søknad og tillatelse.
Materielle krav gjelder
Siden ”tak over tak”-konstruksjoner i utgangspunktet er søknadspliktige
tiltak etter pbl, gjelder relevante materielle krav gitt i eller i medhold av
loven, jf. pbl § 30-5.
Relevante krav i TEK10 er bl.a. krav i kap. 3 om dokumentasjon av
produkter til byggverk og krav til konstruksjonssikkerhet gitt i kap. 10.
Det er tiltakshaver som er ansvarlig for at kravene er oppfylt og at dette
er dokumentert.
Arbeidstilsynet
3
• Typegodkjenning vs sertifikat - Høringsforslag
§ 4-1 Krav ved omsetning
Stillaser, stiger, rekkverk og komponenter til disse skal være konstruert
og produsert i henhold til kravene i denne forskrift før de settes i
omsetning.
Samsvar med kravene i forskriften skal dokumenteres med et sertifikat
utstedt av et sertifiseringsorgan innen EØS som er akkreditert for denne
oppgaven. Dette gjelder ikke dersom produktet omsettes i et mindre
antall enn 10.
Sertifikatet skal være på norsk og skal inneholde informasjon om
produsent og leverandør, produktnavn, produkttype, materiale samt en
bekreftelse på at kravene i forskriften og eventuelle standarder er
oppfylt.
Sertifikatets gyldighetstid er maksimalt 10 år.
Arbeidstilsynet
4
§ 4-2 Merking
Arbeidsutstyr som skal ha sertifikat i henhold til § 4-1 andre ledd, skal
være varig og synlig merket med produsentens navn, eller dennes
registrerte varemerke, og produksjonsår.
Arbeidstilsynet
5
§ 4-3 Monteringsveiledning
Den som produserer eller setter i omsetning arbeidsutstyr som nevnt i
§ 4-1, skal utarbeide monteringsveiledning. Veiledningen skal være på
norsk og gi informasjon om belastningsklasse, fundamentering,
oppstilling, bruk, tilsyn, nedtaking, vedlikehold, reparasjon og
kassasjonskriterier. Veiledningen skal følge med produktet.
Monteringsveiledningen skal angi hvordan de forskjellige komponentene
skal settes sammen og hvordan stillaset skal avstives og forankres.
Når et stillassystem kan monteres på flere måter, slik at det kan dekke
forskjellige belastningsklasser, skal dette gå klart fram av
monteringsveiledningen.
Arbeidstilsynet
6
Ulykkesårsaker
Arbeidstilsynets erfaring viser:
Ulykker skjer bl.a. på grunn av
• dårlig ledelse
• dårlig planlegging og dårlig opplæring/instruks
• manglende kunnskap
• manglende etterlevelse av vedtatte regler
Arbeidstilsynet
Revisjon av kap. 17 Arbeid i høyden
i Forskrift om utførelse av arbeid
• Generelle krav (grunnleggende)
• Krav til opplæring Stillasbygger/-bruker/-kontrollør
• Systematikk
• Informasjon
• Ledelse – planlegging – opplæring – kunnskap – arbeidsplasskultur
• EØS-direktiv og norske krav
• Henvisning til standarder i produsent- og brukerforskrift
Arbeidstilsynet
8