3. 03_PPT_แผนแม่บท - สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Download Report

Transcript 3. 03_PPT_แผนแม่บท - สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายและการรายงานผลการดาเนินงานด้าน
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
1
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์
เจตนารมณ์การจัดทาแผนแม่บทฯ
 การนามิตห
ิ ญิงชายเข้ามาผสมผสานในการบริหารจัดการ
ภายในเพื่อ
1. ส่งเสริมบุคลากรขององค์กรมีทศั นคติที่ดีตอ่ ความเสมอภาค
หญิงชาย
2. มีการนามุมมองมิตหิ ญิงชายมาใช้ในการจัดทางบประมาณ
ของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
คานึงถึงกลุม่ เป้าหมายทั้งหญิงและชายอย่างเสมอภาค
โดยเฉพาะการเข้าถึงโอกาสและการได้รบั ประโยชน์ของผูห้ ญิง
2
การขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ในระบบราชการ
ระยะที่สาม: ปี 2555-ปั จจุบนั
3
1. ทบทวนการดาเนินงานตามแผนแมบทด
านการส
่
้
่ งเสริม
ความเสมอภาคระหวางหญิ
งชาย ฉบับปี พ.ศ. 2550 ่
2554
2. ผลักดันให้หน่วยงานจัดทาแผนแมบท
ฉบับใหม่ ปี
่
2555 - 2559 โดยให้สอดคลองกั
บยุทธศาสตรของ
้
์
แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559) และแผนปฏิบต
ั ริ าชการของ
แตละส
่
่ วน
ราชการ
งบประมาณที่จดั ทาโดยคานึงถึงมิตหิ ญิงชาย
(Gender Responsive Budgeting)
่ ใจไดว
การจัดทางบประมาณทีท
่ าให้มัน
้ า่
ผู้หญิงและผูชายจะได
รั
า่
้
้ บประโยชนอย
์ างเท
่
เทียมกันจากโครงการ หรือกลุมผู
่ ด
้ อยโอกาส
้
จะไดรั
ากลุ
มอื
่
้ บประโยชนจากโครงการมากว
์
่
่ น
ๆ
 คือ
4
ข้อมูลจาแนกเพศ
(Sex-Disaggregated Data)
 เป็ นขอมู
่ สดงจานวนของผูหญิ
ง
้ ลเชิงปริมาณทีแ
้
และผูชายแยกจากกั
น ในตารางเดียวกัน
้
่ วกับ
่ าแนกเพศทีใ่ ห้ขอมู
 รวมถึงขอมู
้ ลเกีย
้ ลทีจ
สถานะ ปัญหา และความตองการของผู
ชาย
้
้
และผูหญิ
ง
้
5
ประเด็นสาคัญสาหรับการรายงานผล
และผลการดาเนิน/กิจกรรม/โครงการ
ของหน่วยงาน
6
ประเด็นสาคัญสาหรับการ
รายงานผล
 ตอบประเด็นยุทธศาสตรของแผนแม
บท
์
่
 มีข้อมูลแยกเพศ
 ตอบสนองความตองการที
แ
่ ตกตางของ
้
่
ชาย
หญิง
7
ประเด็นสาคัญสาหรับการ
รายงานผล
 ลดช่องวางความเหลื
อ
่ มลา้
่
 ปรับเปลีย
่ นทัศนคติเดิมทีไ่ มเสมอภาค
่
 มีการขับเคลือ
่ นงานอยางเป็
นรูปธรรม
่
8
แบบฟอรมแผนแม
บทการส
่
่ งเสริม
์
ความเสมอภาคระหวางหญิ
งชาย
่
9
แบบฟอรมการรายงานผลการ
์
ดาเนินการตามแผนแมบทการ
่
ส่งเสริม
ความเสมอภาคระหวางหญิ
งชาย
่
10
การรายงานผลการดาเนินงาน
๑.รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมทีอ
่ ยูในแผนแม
บทการ
่
่
ส่งเสริมความเสมอภาคระหวางหญิ
งชาย
่
ประจาปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยรายงาน
ตามจานวนยุทธศาสตรและโครงการ/
์
กิจกรรมทีอ
่ ยูในแผนแม
บทฯ
่
่
๒. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของกรม
บทการส
(ซึง่ ไมอยู
่ งเสริมความ
่
่
่ ในแผนแม
เสมอภาคระหวางหญิ
งชาย ประจาปี
่
๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ตัวอยางผลการด
าเนินงาน
่
/กิจกรรม/โครงการ
ของหน่วยงาน
12
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2551
กรมประมง กระทรวงเกษตร
ผลการดาเนินและสหกรณ
งานทีส
่ าคัญ : ์
- จัดทาข้อมูลจาแนกเพศในการบริหารงานบุคคล และข้อมูลผู้รับบริการ
- จัดโครงการสรางความตระหนั
กรับรูและเผยแพร
ความรู
เรื
่ งความเสมอภาค
้
้
่
้ อ
หญิงชายดานการบริ
หารงานในกรมประมง
้
- มีการกาหนดนโยบายเรือ
่ งมิตห
ิ ญิงชายไวในแผนแม
บทด
านการส
้
่
้
่ งเสริม
ความเสมอภาคระหวางหญิ
งชาย
่
- จัดทาเว็บไซตเพื
่ เผยแพรข
ตห
ิ ญิงชาย
่ อมู
้ ลความรูด
้ านมิ
้
์ อ
- ทาโครงการนาเสนอผลงานวิจย
ั เกีย
่ วกับบทบาทหญิงชายในการจัดการ
ทรัพยากรประมงใน ลุมน
่ ้าแมโขง
่
- มีการตัง้ คณะทางานดานการบู
รราการบทบาทหญิงชายเพิม
่ ขึน
้ จากศูนย ์
้
ประสานงานดานความเสมอภาคหญิ
งชาย
้
- จัดฝึ กอบรมเพือ
่ ให้ความรู้ และพัฒนาอาชีพแกผู
่ ้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยกับกรม
ประมง
- ส่งเสริมและพัฒนาสตรี และกลุมสตรี
ในชุมชน ภายใตโครงการ
่
้
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2551
ผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญ :
กรมราชทั
ณ
ฑ
กระทรวง
์
- จัดทาข้อมูลจาแนกเพศในการบริหารงานบุคคล และสถิตผ
ิ ้ต
ู องขั
งประเภทตางๆ
้
่
ิ รรมหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โดยมีเนื้อหาเรือ่ งการ
- จัดอบรมให้ความรูยุเรื
อ
่ ธ
งการบริ
้ ต
ส่งเสริมความเสมอภาคระหวางหญิ
งชาย
่
- จัดฝึ กอบรมให้ความรูและสร
างความเข
าใจเกี
ย
่ วกับสิ ทธิ หน้าที่ และความเสมอ
้
้
้
ภาคระหวางหญิ
งชาย
่
- จัดทาบอรดประชาสั
มพันธ ์ เพือ
่ เผยแพรความรู
่ งความเสมอภาคหญิงชาย และ
์
่
้เรือ
การรณรงคยุ
ิ วามรุนแรงตอเด็
อเนื
์ ตค
่ ก สตรี และครอบครัวอยางต
่
่ ่อง
- นาเสนอผลงานทางวิจย
ั ในหัวข้อ "Women in Prison" ตอที
่ ระชุมระดับ
่ ป
นานาชาติในการประชุม 11 UN Congress
- จัดตัง้ ศูนยเลี
้ งเด็กให้กับผูต
งหญิง "บ้านบุญญาธร" เพือ
่ เป็ นสถานทีด
่ แ
ู ลเด็กที่
์ ย
้ องขั
้
เกิดจากผูต
้ ้องขังหญิง
- มีการควบคุมการมอบหมายหน้าทีใ่ ห้ขาราชการหญิ
งและชายปฏิบต
ั ิ โดยเฉพาะ
้
หน้าทีใ่ นเรือนจาและทัณฑสถาน
- จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตางๆ
ภายในกรม เพือ
่ สรางความเสมอภาค
่
้
ระหวางหญิ
งชายให้กับผู้ตองขั
งและเจ้าหน้าที่
่
้
- ทาการวิจย
ั งานทีเ่ กีย
่ วของกับการบูรณาการมิตห
ิ ญิงชาย เชน งานวิจย
ั ทัศนคติ
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2551
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญ :
- จัดทาขอมู
้ ลจาแนกเพศในการบริหารงานบุคคล และข้อมูลผู้มาขอรับบริการ
- จัดการบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง ธรรมะกับการปฏิบต
ั ริ าชการ และการส่งเสริมบทบาท
ความเสมอภาคระหวางหญิ
งชายในการปฏิบต
ั ริ าชการ
่
- จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร หลักสูตร "การเพิม
่ ขีดความสามารถหญิงชาย: การ
ผนึกสั มพันธสร
ความคิ
ด"
์ างสรรค
้
์
- จัดสั มมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และเสริมสรางความ
้
มัน
่ คงทางเศรษฐกิจในกลุมผู
่ ้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
- เผยแพรข
มพันธ ์ เรือ
่ งมิตห
ิ ญิงชาย
่ ้อมูลเว็บไซต ์ และจัดทาขาวประชาสั
่
- ดาเนินโครงการบมเพาะยุ
วอุตสาหกร เพือ
่ ให้บุตรหลานของขาราชการและคนใน
่
้
โรงงานไดรั
ร่ วมกั
นในสั งคมของคนตางวั
้ บความรู้ และเรียนรูการอยู
้
่
่ ยในช่วงปิ ดภาค
เรียน
- มีการสนับสนุ นให้โรงงานมีสถานทีส
่ าหรับให้นมบุตร
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2552
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
ผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญ :
- กาหนดให้เรือ่ งการลวงละเมิ
ดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ เป็ นข้อห้ามหนึ่งใน
่
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรื
อน พ.ศ. 2551
้
- จัดทาหลักสูตรฝึ กอบรมเพือ
่ สรางความตระหนั
กในเรือ
่ งบทบาทหญิงชายและส่งเสริม
้
ความเสมอภาคระหวางหญิ
งชายให้กับขาราชการจากส
อันไดแก
่
้
่ วนราชการตางๆ
่
้ ่
หลักสูตรผูหญิ
งผูชายในโลกการท
างาน หลักสูตรการลวงละเมิ
ดทางเพศใน
้
้
่
หน่วยงาน หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูน
้ าของนักบริหารในภาครัฐ : มุมมองบทบาท
หญิงชาย
- สอดแทรกเนื้อหาเรือ
่ งบทบาทหญิงชายและส่งเสริมความเสมอภาคระหวางหญิ
งชาย
่
เข้า ไปในหลักสูตรฝึ กอบรมการพัฒนาขาราชการผ
านระบบอิ
เล็กทรอนิกส์ (HRD้
่
e-learning) หลักสูตรการพัฒนาผูน
่ ลูกใหมในราชการไทย
หลักสูตรการ
้ าคลืน
่
ฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นาทีม
่ วี ส
ิ ั ยทัศนและคุ
ณธรรม
์
- จัดนิทรรศการเผยแพรประชาสั
มพันธเพื
่ สรางความตระหนั
กรับรูเกี
่ วกับความ
่
์ อ
้
้ ย
เสมอภาคระหวางหญิ
งชายภายในหน่วยงาน รวมทัง้ ศูนยการพั
ฒนาการเรียนรู้
่
์
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2552
กรมศิ ลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม
ผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญ :
- มีการปรับแผนแมบทด
านการส
งชาย และจัดทา
่
้
่ งเสริมความเสมอภาคระหวางหญิ
่
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ กาหนดแนวทาง
ในการปฏิบต
ั งิ านให้ทันสมัย
มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นรูปธรรม
- ปรับปรุงโครงสรางการด
าเนินงานดานการเสริ
มสรางบทบาทหญิ
งชาย โดยจัดตัง้
้
้
้
ศูนยประสานด
านความเสมอภาคหญิ
งชาย (Gender Focal Point) ทัง้ ในส่วนกลาง
์
้
และส่วนภูมภ
ิ าค (สานักงานศิ ลปากร ที่ 1-15)
- มีการใช้การวิเคราะหบทบาทความสั
มพันธหญิ
์
์ งชาย (Gender Analysis) ไปใช้
ในการดาเนินโครงการ อันเป็ นการขยายแนวคิดความเสมอภาคหญิงชายสู่ภาค
ประชาชน
- จัดสรรงบประมาณเพือ
่ ดาเนินโครงการ "ก้าวยางที
เ่ ทาเที
่ เสริมสร้างความ
่
่ ยม" เพือ
ตระหนักในการเสริมสรางบทบาทหญิ
งชายให้กับผู้บริหารและ ข้าราชการของกรม
้
ศิ ลปากรทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภ
ิ าค
- มีการประชาสั มพันธผ
บไซต ์ www.finearts.go.th เพือ
่ เผยแพรข
์ านเว็
่
่ อมู
้ ลการ
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2552
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญ :
- มีการจัดเก็บข้อมูลจาแนกเพศหญิงชาย ทัง้ ฐานขอมู
้ ลบุคลากร และผูรั
้ บบริการ/
กลุมเป
่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ
่ ้ าหมายของหน่วยงาน เพือ
ดาเนินงานให้เกิดความเป็ นธรรมสอด คล้องกับหลักความเสมอภาคหญิงชาย
- มีแผนงานสรางความรู
และพั
ฒนาบุคคลดานการส
ง
้
้
้
่ งเสริมความเสมอภาคระหวางหญิ
่
ชาย ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นโครงการตางๆ
ของหน่วยงาน
่
- มีการสอดแทรกความรูเรื
่ งสิ ทธิ บทบาท และความเสมอภาคระหวางหญิ
งชาย
้ อ
่
เข้าไปในการอบรมให้ความรูแก
้ นายจ
่
้าง ลูกจ้าง และประชาชนทัว่ ไป
- เผยแพรประชาสั
มพันธความรู
่ วกับรือ
่ งสิ ทธิ บทบาท และความเสมอภาค
่
์
้เกีย
ระหวางหญิ
งชาย ให้แกเจ
่ วกับความปลอดภัยในการทางาน ผู้นา
่
่ ้าหน้าทีเ่ กีย
แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการ และประชาชนทัว่ ไป
- ริเริม
่ จัดตัง้ ศูนยเลี
้ งเด็กในสถานประกอบการและชุมชน เพือ
่ ช่วยลดภาระและ
์ ย
สนับสนุ นความกาวหน
้
้ าในการทางานของสตรี
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2553
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั
ย
กระทรวงมหาดไทย
ผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญ :
- จัดตัง้ ศูนยประสานด
านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
์
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภ
ิ าค
- รวมด
าเนินโครงการเสริมสรางบทบาทหญิ
งชายในการพัฒนา
่
้
ระบบป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย โดยการมี
ส่วนรวมของประชาชนและเครื
อขายทุ
กภาคส่วน
่
่
- ฝึ กอบรมหลักสูตรการเสริมสรางบทบาทและความเสมอภาค
้
ระหวางหญิ
งชายให้กับขาราชการและผู
ั งิ านทีม
่ ส
ี ่ วน
่
้
้ปฏิบต
เกีย
่ วของกั
บภารกิจกรม
้
- เผยแพรข
อ
่ พัฒนาขาราชการและประชาชน
่ อมู
้ ลขาวสารเพื
่
้
ทัว่ ไปให้มีความตระหนักรูในเรื
อ
่ งบทบาทและความเสมอภาค
้
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2553
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี
ผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญ :
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- จัดทาขอมูลจาแนกเพศ ด์ วยระบบสารสนเทศทรัพยากร
้
้
บุคคลระดับกรม
- จัดทาแผนกลยุทธการบริ
หารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง
์
HR Scorecard ทีม
่ ม
ี ุมมองมิตห
ิ ญิงชาย โดยเน้นพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ เพือ
่ ให้เกิดความสมดุลระหวางชี
วต
ิ กับการทางาน
่
- เผยแพรความรู
และข
าวสารเกี
ย
่ วกับบทบาทและความเสมอภาค
่
้
่
หญิงชายผานทางเว็
บไซตหน
่
์ ่ วยงาน
- มีช่องทางรองทุ
กขกรณี
ทไี่ มได
้
่ รั
้ บความเสมอภาค หรือถูกลวง
่
์
ละเมิดทางเพศ ๔ ช่องทาง ไดแก
าน
้ ่ ศูนยประสานงานด
้
์
ความเสมอภาคระหวางหญิ
งชาย ศูนยรั
่ งราวรองเรี
ยน
่
้
์ บเรือ
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2554
กรมอนามัย กระทรวง
ผลการดาเนินงานที
ส
่ าคัญ ข:
สาธารณสุ
- ดาเนินโครงการกิจกรรมทีต่ อบสนองความแตกตาง
รวมถึง
่
การแกไขปั
ญหาตามวิถช
ี ว
ี ต
ิ ของหญิงและชาย ตอข
้
่ ้าราชการ
ในหน่วยงาน ผู้รับบริการ และประชาชนทัว่ ไป
- อบรมเรือ
่ งความเสมอภาคหญิงชายให้แกข
เช่น
่ าราชการ
้
โครงการผู้ชายมีส่วนรวมในการดู
แลสุขภาพมารดาให้กับ
่
เจ้าหน้าทีส
่ าธารณสุข โครงการวันสุขแหงครอบครั
ว ประกาศ
่
เป็ นนโยบายของกรม โครงการลดความเสี่ ยงโรคมะเร็งระบบ
สื บพันธุ ์
โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกระยะกอนเป็
นมะเร็งดวยวิ
ธี
่
้
VIA โครงการเพิม
่ พูนความรูเรื
่ งอนามัยเจริญพันธุให
้ อ
์ ้แก่
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2555
สำนักส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำรแห่งชำติ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
ผลงานทีเ่ ป็ นประโยชนต
่ งคม : หน่วย งานทีเ่ ล็งเห็ น
์ อสั
ความสาคัญของการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน
หน่วยงาน โดยมีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมดานความเสมอ
้
ภาคหลากหลายโครงการอยางต
อเนื
่
่ ่อง เช่น โครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานทีข
่ องหน่วยงานให้สอดคลองกั
บความ
้
ต้องการและขอ
ของหญิงและชาย การจัด
้ จากัดตางๆ
่
กิจกรรมให้ความรูด
งชายให้แกเครื
้ านความเสมอภาคหญิ
้
่ อขาย
่
คนพิการ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดจัดทา
แผนพัฒนาสตรีพก
ิ าร ฉบับที่ 1 ในปี 2555 เพือ
่ กาหนด
นโยบายยุทธศาสตร ์ และการขับเคลือ
่ นงานดานการพั
ฒนา
้
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2556
กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
ผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญ :
- จัดเก็บขอมู
้ ลจาแนกเพศ และนาขอมู
้ ลมาวิเคราะหมุ
์ มมองมิต ิ
หญิงชาย
- มีการประชาสั มพันธเผยแพร
ความรู
ด
่
้ านการส
้
่ งเสริมความเสมอ
์
ภาคหญิงชาย ผานเสี
ยงตามสายและป้ายประชาสั มพันธ ์
่
- มีการจัดอบรมเรือ
่ งความเสมอภาคหญิงชาย โดยสอดแทรก
เรือ
่ งการส่งเสริมความเสมอภาคในการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีใ่ น
หน่วยงานทุกๆ หลักสูตร
- จัดสิ่ งอานวยความสะดวกตางๆ
ในการทางาน โดยคานึงถึง
่
ความสอดคลองกั
บวิถช
ี ว
ี ต
ิ และความต้องการของหญิงชาย
้
หน่วยงานภาครัฐดีเดนด
่ านการส
้
่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ประจาปี 2557
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
ผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญ :
- การจัดเก็บขอมู
้ ลจาแนกเพศ ทัง้ เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน และ
กลุมเป
่ ้ าหมายของหน่วยงาน
จัดทามุมหนังสื อดานการส
้
่ งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน
ห้องวิทยบริการ
จัดห้องสุขาทีค
่ านึงถึงสั ดส่วนหญิงชาย สรีระระหวางหญิ
งชาย
่
และสุขลักษณะทีด
่ ี
จัดทาโครงการส่งเสริมศั กยภาพบิดา มารดาให้เทาเที
่ ยมกันใน
การเลีย
้ งดูบุตร และจัดบริการเพือ
่ ส่งเสริมให้ผู้ชายมีส่วนรวม
่
ในการดูแลภรรยาในระยะคลอด และดูแลภรรยาและบุตรระยะ
แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริ มสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี ไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสุ ขภาวะ คุณภาพชีวติ และเสริ มสร้างความมัน่ คงในชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่ วมทางการเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรี ทุกระดับ