pārmaiņu vadības komanda

Download Report

Transcript pārmaiņu vadības komanda

Krīzes menedžments un
pārmaiņu vadība ES projektos
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Lielāko daļu īstenojot projektus, tie tiek īstenoti pēc zināmas iekšējas
kārtības, kur projekta īstenošanas gaitā ir noteiktas grūtības, bet tas
neapdraud iestādes darbību kopumā. Bet katras iestādes darbībā rodas
situācijas, kad reāli pastāv draudi, kad projektā rodas tādas situācijas,
kas prasa specifiskas vadības metodes.
Krīzes menedžmenta mērķi un uzdevumi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Krīzes menedžments ES projektu
īstenošanas gaitā ir vadības
metožu kopums situācijām, kad
tiek risināts jautājums par
jebkuru projekta nosacījumu
atbilstību vai neatbilstību.
Krīzes menedžmenta mērķi un uzdevumi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Krīzes situāciju
menedžments raksturīgs
ar stipri izteiktām
problēmām, ar īsu vai
limitētu projekta
īstenošanas laiku, ar
nepieciešamību pieņemt
nestandarta lēmumus,
ar augstu pieņemamo
lēmumu atbildības
pakāpi un
neiespējamību labot
kļūdas.
Krīzes menedžments ir
cieši saistīts ar risku
identificēšanu,
novērtēšanu un
vadīšanu.
Krīzes menedžmenta mērķi un uzdevumi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
LIETAS NEMAINĀS - MĒS MAINĀMIES!
Pārmaiņu vadības process
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
spēja «pārvērst»
problēmas
pieņemt efektīvus un
netradicionālus lēmumus
vadīt projekta attīstību un uzņemties
atbildību
Pārmaiņu vadības process
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Pārmaiņu vadība
atšķiras no
tradicionālajiem
projektiem, jo tas
ir vairāk saistīts ar
cilvēkiem
Pārmaiņu vadības process
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Augstāka efektivitāte nāk nevis no grūtāka
darba, bet no cilvēka iekšējām spējām.
Pārmaiņu vadības process
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Augstāka efektivitāte nāk
no
1. iekšējās enerģijas
2. sevis motivācijas
3. pašcieņas un pilnīgas
izpratnes par visu
procesu.
Pārmaiņu vadības process
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Pārmaiņu vadība rīcības
modelis sastāv no 3
galvenajām fāzēm:
1 Sākuma fāze, iesaistīties,
un motivēt savu komandu,
un lai radītu sapratni par
procesu kopumā. Tos dēvē
par «Atsaldēšanas fāze«
(Unfreez)
2 Rīcības posms, kur mēs
risinām projektu. To sauc
par «Kustības fāze«
(Move)
3 Beigu fāze, darbu
pabeigšana un svinēšana sauc par «Sasaldēšanas
fāze« (Freez)
Pārmaiņu vadības rīcības modeļi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Atkarībā no projekta veidiem (mazs, vidējs, liels projekts)
visas izmaiņas ir veidota uz tās pašas koncepcijas
Pārmaiņu vadības rīcības modeļi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
«Atsaldēšanas fāze« (Unfreez)
01 Nodrošina labu projektu
sākumu un koncentrējas uz: analīzi
un uz ieguvumiem
02 Pieliekt punktu vecajām
metodēm, nodrošinot, ka komanda
var koncentrēties uz jauno
03 Izstrādāt jaunu plānu
Pārmaiņu vadības fāzes
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
«Kustības fāze« (Move)
Nodrošina veiksmīgu pamatu darbam un ir
vērsta uz:
01 Izveidojiet pilnīgu izpratni par katru
atsevišķu uzdevumu
02 Tam seko rīcība
03 Pabeidziet katru uzdevuma līdz galam
04 Pārliecinieties par gatavo uzdevumus izpildi
un pabeidziet uzdevumus, ja nepieciešams
Pārmaiņu vadības fāzes
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
«Sasaldēšanas fāze« (Freez)
Nodrošina pienācīgu pārmaiņu beigšanu
un ir vērsta uz:
01 iezīmēt jaunu, un radīt jaunus
"noteikumus un politiku".
02 svinēt, un nodrošināt enerģiju ikdienas
darbam uz priekšu un nākotnes projektos
03 novērtēt galīgo rezultātu un projektu
kopumā.
Pārmaiņu vadības fāzes
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
1.Solis
Radiet apstākļus!
Izraisiet satraukumu
par esošo stāvokli.
Palīdziet citiem
saskatīt vajadzību
pēc pārmaiņām un
tūlītējas rīcības.
MŪSU AISBERGS KŪST!
Pārmaiņu vadības 8 soļi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
2.Solis
Radiet
spēcīgu
komandu
pārmaiņu
vadībai.
Izvēlēties tādus cilvēkus, kas jau
ir iemantojuši pārējo uzticību,
kam piemīt gan vadītāju
prasmes, gan autoritāte, kā arī
prasme komunicēt, analītisks
prāts un misijas apziņa.
SASAUKT DIREKTORU PADOMI!
Pārmaiņu vadības 8 soļi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
3. Solis
Formulējiet
mērķi!
Izstrādājiet pārmaiņu vīziju
un stratēģiju. Noskaidrojiet,
kāpēc nākotne būs pārāka
par tagadni, un izlemiet, kā
šo nākotnes vīziju
īstenosiet.
KAS, KUR, KAD, KĀPĒC, KĀ?!
Pārmaiņu vadības 8 soļi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
4.Solis
Realizējiet ieceri!
Uzturiet komunikāciju
ar kolektīvu, lai
panāktu, ka gaidāmās
pārmaiņas tiek
saprastas un
pieņemtas.
ATGĀDINIET PAR PĀRMAIŅĀM!
Pārmaiņu vadības 8 soļi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
5. Solis
Dodiet iespēju darboties arī
citiem. Novērsiet šķēršļus.
Parūpējieties, lai neviens
netraucētu darboties tiem,
kas grib īstenot vīziju.
MĒS VISI VARAM PALĪDZĒT !
Pārmaiņu vadības 8 soļi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
6. Solis
Gūstiet īstermiņa
uzvaru. Pēc iespējas
drīzāk parādiet citiem
sava darba panākumus.
VARONIS! VARONIS! VARONIS!
Pārmaiņu vadības 8 soļi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
7.Solis
Neatlaidieties. Nesamaziniet tempu
pēc pirmajiem panākumiem, strādājiet
arvien intensīvāk. Ieviesiet pārmaiņas
neatlaidīgi, posmu pa posmam, līdz
vīzija ir kļuvusi par realitāti.
ESAM NOVĒRSUŠI ŠĶĒRŠĻUS!
Pārmaiņu vadības 8 soļi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
8. Solis
Nostipriniet
iedibinātās
pārmaiņas!
Radiet jaunu kultūru.
Sekmējiet jaunos uzvedības
modeļus. Nodrošiniet tiem
panākumus, līdz tie ir apgūti
tiktāl, ka spēj aizstāt vecos,
tradicionālos modeļus.
MUMS IR IEVIESTAS
PROGRESĪVAS PĀRMAIŅAS!
Pārmaiņu vadības 8 soļi
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Jauns domāšanas veids
palīdz mainīt uzvedību un
nodrošina labākus
rezultātus.
Citāda attieksme spēj
mainīt uzvedību krietni
efektīvāk, turklāt tā
garantē vēl labākus
rezultātus.
Domāšanas veida un attieksmes
nozīme
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Sagādājiet cilvēkiem
pārsteidzošus, emocionāli
ietekmējošus un, ja iespējams,
vizuāli iespaidīgus piedzīvojumus –
šādi piedzīvojumi maina attieksmi
pret situāciju un maina uzvedību.
Savstarpēja sadarbošanās ir
ārkārtīgi efektīva metode, turklāt to
var izmantot ne tikai profesionālajā
jomā.
Domāšanas veida un attieksmes
nozīme
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
Praktiskais uzdevums –
pārmaiņu vadība projektā
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
RACIONĀLS VAI
IRACIONĀLS ?
ĒTISKS VAI LOĢISKS?
SENSORS VAI INTUĪTS?
EKSTRAVERTS VAI
INTROVERTS?
Kurš tips ESI TU ? Tipu
noteikšana projekta vadības
komandai.
Praktiskais darbs –
pārmaiņu vadības komanda
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
LOĢISKAIS:
ĒTISKAIS:
• Viņa spēks slēpjas attieksmē
pret objektīvo pasauli
• Informāciju atceras, cenšas
pielietot dzīvē
• Visu cenšas darīt pats,
neuzticas citiem
• Neprot palūgt, pierunāt. Savu
taisnību cenšas pierādīt, pats
pierunāšanai nepakļaujas
• Viņam var ticēt, jo doto vārdu
tur, solījumus pilda.
• Viņa spēks parādās attiecībās
ar cilvēkiem
• Var uzdoto vai informāciju
tūlīt aizmirst
• Darījumus kārto ar citu
palīdzību
• Grūtības nesagādā, kaut ko
palūgt, pierunāt. Viegli
ietekmējams, līdzjūtīgs
• Turēt doto vārdu nav tik
būtiski, svarīgi nesabojāt
attiecības
Pārmaiņu vadības komanda
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
LOĢISKAIS:
ĒTISKAIS:
• Māk gūt to, kas viņam pēc
likuma pienākas
• Cenšas tikt skaidrībā par reālo
situāciju
• Savas jūtas izprot slikti, citu vēl
mazāk, un viņu tas maz interesē
• Labi prot novērtēt padarīto,
apzinās savas spējas, neķeras
klāt tam, kas nenes labumu
• Domā, ka ētiskā jūtas un
pacietība bezgalīgas, bet kļūdās
• Nesavtīgi rūpējas par citiem
• Veiksmīgi manipulē ar citu
jūtām
• Izprot savas un citu jūtas, viegli
tās komentē
• Neprot novērtēt padarītā darba
daudzumu, tendence «noslīkt»
jebkurā darbā
• Prot izprast gan mīlestību, gan
naidu. Bieži nespēj rast
sirdsmieru, jo vēlas jūtu
apliecinājumu
Pārmaiņu vadības komanda
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
RACIONĀLS:
IRACIONĀLS:
• Stūrains augums, kalsns
ķermenis, kustības asas un
kokainas. Stāja saspringta
• Grūti atslābinās, vienmēr
uzbudināts, necieš negaidītas
situāciju maiņas, slikti piemērojas
• Strādā vienmērīgi, plānveidīgi,
pabeidz iesākto darbu. Piespiež
sevi darīt arī to, kas nepatīk
• Ilgi spēj saglabāt vienu
emocionālo stāvokli – gan
pozitīvu, gan negatīvu. Kontrolē
jūtas.
• Auguma līnijas maigas, kustības
graciozas, vijīgas, bez asiem
vēzieniem. Stāja brīva.
• Jūtas atbrīvots, nesaspringst.
Viegli spēj pārslēgties no vienas
situācijas uz citu, viegli
piemērojas situāciju maiņai.
• Nepatīk strādāt pēc grafika. Var
uzsākt vairākus darbus uzreiz, bet
ne vienmēr tos pabeidz. Bieži to
nevar sev piespiest izdarīt.
• Nestabils emocionālais stāvoklis,
vairākas reizes dienā, bez īpašas
iemesla, mainās garastāvoklis
Pārmaiņu vadības komanda
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
RACIONĀLS:
IRACIONĀLS:
• Viss iekļauts stingrās normās,
zina, ko grib, uz visu ir gatavas
atbildes. Parasti demonstrē
stingrus, nemainīgus uzskatus.
Reti pieņem alternatīvu. Sarunas
laikā partneri vērtē, uztverot ar
dzirdi, ieklausoties teiktajā.
• No sociālā viedokļa – sabiedrības
stabilitātes bāze. Ir kādas vienas,
noteiktas sistēmas piekritējs,
atbalstītājs. Nemaina profesiju,
bet pakāpeniski virzās uz augšu.
• Garastāvokļa mainīgums saistīts
ar iekšējo bioritmu. Ja slikts
garastāvoklis, grūti sevi piespiest
strādāt. Emocionāla pacēluma
brīžos viegli atgūst nokavēto vai
sabojātās attiecības.
• Impulsīvs, pasauli uztver
kopumā, necenšas to pārveidot.
Klausa savai iekšējai balsij,
paļaujas uz to. Sarunas laikā vēro
partneri, palaižot garām runātāja
galveno domu.
Pārmaiņu vadības komanda
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
RACIONĀLS:
IRACIONĀLS:
• Patīk disciplīna, kārtība un
organizētība, prasa to arī
citiem. Komfortabli jūtas,
ja viss rit pēc plāna.
Kontrolē situāciju.
• Jebkādu savu izvēli vēlas
fiksēt juridiski.
• Ir noteikti mērķi, nedzīvo
kā pagadās.
• Mīl mainīt spēles
noteikumus, kā arī pašas
spēles procesu. Anarhists,
nav fiksēta pasaules
uzskata. Komersants. Tver
jaunus strāvojumus
sabiedrībā. Mīl pārmaiņas,
maina uzskatus, profesijas,
jo ilgi nespēj saglabāt
interesi par kaut ko vienu.
Pārmaiņu vadības komanda
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
RACIONĀLS:
IRACIONĀLS:
• Nemīl darbošanos stigra
režīma apstākļos.
Komfortabli jūtas, ja ir
iespēja pašam izvēlēties, kad
darboties un kad atpūsties.
• Nemīl fiksēt, slēgt līgumus,
noņemties ar juridisku papīru
kārtošanu, necieš, ja kāds to
uzspiež.
• Mērķi var sasniegt dažādos
veidos. Patīk spēle bez
noteikumiem. Katru dienu
cita.
Pārmaiņu vadības komanda
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
SENSORS:
INTUĪTS:
• Dzīvo šeit un tagad, ir praktiķis.
Vērtē, kas izdevīgs, kas ne. Čakls,
izdarīgs, bez darbošanās nespēj
dzīvot.
• Pamana visus sīkumus, uzskata, ka
labāk vienu reizi redzēt, nekā simts
reizes dzirdēt. Pārliecinoša gaita.
• Labi veicas praktisks roku darbs.
Mīl un regulāri uztur pilnīgu
kārtību, katrai lietai sava vieta.
Visam jābūt akurātam, pārdomātam.
• Lūkojas pagātnē vai nākotnē.
Atceras detaļas, analizē kļūdas.
Fantazē, grūti uzsākt darbošanos.
• Acis, kas skatās, bet nepamana.
Gaita nepārliecinoša. Kustībām
trūkst vijības.
• Nepatīk saimnieciski, sīki darbi,
grūtības regulāri uzturēt kārtību.
Spēj dzīvot haosā, nekārtībā, bet
visu nepieciešamo tur atrod.
Pārmaiņu vadības komanda
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
SENSORS:
• Svarīgs ir partnera materiālais
stāvoklis un izskats. Uzskata, ka
nesakopts ārējais izskats norāda uz
negatīvām personības iezīmēm.
• Konkrēta domāšana, vāji attīstīta
iztēle. Uz konkrētiem jautājumiem
atbild konkrēti. Neapmierināts, ja
uz saviem jautājumiem nesaņem
konkrētas atbildes
INTUĪTS:
• Partneri vērtē pēc «iekšējā
satura». Iespējams viņi radīja
teicienu: «Neskati vīru no
cepures!»
• Abstraktā domāšana, apveltīts ar
radošu fantāziju. Tieksme uz
jautājumiem atbildēt vispārīgi,
nedod tiešas atbildes, izvairoties
no tām.
Pārmaiņu vadības komanda
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
INTRAVERTS:
EKSTRAVERTS:
• Klusētājs. Nesabiedrisks. Nelabprāt un
ar grūtībām gan iepazīstas, gan šķiras.
• Sevi izprot labāk kā citus.
• Cenšas taupīt spēkus, viņam
nepieciešama aktivizēšana no malas.
• Sabiedrībā nemanāms, uzvedas klusi.
• Informāciju uztver detalizēti, domā
lēni.
• Labprātāk strādā viens. Ģenerē idejas.
• Maz runā, labāk dara.
• Jebkurš troksnis traucē koncentrētie.
• Komunikabls. Dzīvespriecīgs,
sabiedrisks. Viegli iepazīstas, viegli
šķiras.
• Citus izprot labāk kā sevi.
• Paaugstināta aktivitāte, bieži spēkus
izšķiež nevajadzīgi.
• Mīl izcelties sabiedrībā, strīdos ņem
virsroku.
• Uztver lielu informācijas apjomu, bet
atceras virspusēji.
• Labāk jūtas kolektīvā. Realizē dažādas
idejas.
• Lasot, strādājot viņu netraucē ieslēgts
radi, televizors vai apkārtējo sarunas.
Pārmaiņu vadības komanda
SIA Bonum US
Aknīste, 2012
• Kādas bija apmācības?
• Kas katram bija svarīgs?
• Ko varētu darīt savādāk?
NOBEIGUMS
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
SIA Bonum US
Aknīste, 2012