تئوری مدیریت کلاسیک

download report

Transcript تئوری مدیریت کلاسیک

کیسلاک تیریدم یروئت

: یمارگ داتسا ییوکام یوسوم نیدلااهب رتکد بانج

یعیبر نیشفا تقفش دیمح یدمحم ناطلس نامیپ : زا یراک اه یمیلس یتیگ

تسرهف

میهافم تیریدم هعسوت لحارم کیسلاک زا لبق یاه هاگدید جیباب زلراچ هیرظن تیمسا مادا هیرظن تیریدم کیسلاک یروئت یداینب لوصا ربو یسارکورب یروئت لویاف یرادا یروئت ربو یسارکورب اب لویاف هیرظن توافت ییاراک لصا 12 و نوسرما رولیت یملع تیریدم یروئت یملع تیریدم هیرظن و اه تربلیگ هدش یناسنا یملع تیریدم و تناگ یرنه لبق یروئت ود اب رولیت یروئت توافت POSDCORB و کیورا و کیلویگ کیسلاک تیریدم هیرظن رب یلک یاهداقتنا یریگ هجیتن عبانم

                  

عبانم

www.uky.edu

sportscholars.ir

fa.wikipedia.org

www.modiryar.com

www.pic.iran-forum.ir

daneshnameh.roshd.ir www.novinelectronic.ir

mitirib88.persiangig.com

articlepersian.persianblog.ir

.

یریبکریما اضریلع تیریدمو نامزاس .

نایئاضر یلع تیریدم و نامزاس ینابم .

یرادتقا دمحم یلع ) ینامزاس راتفر و متسیس ( تیریدم و نامزاس .

یرظن نیسح دمحم همجرت ،لچیم سنرت هتشون ،اهنامزاس رد تیریدم و یبارع ا رتکد همجرت ،زنیبار یپ نافتسا هتشون ،نامزاس راتفر ینابم .

نایئاسراپ رتکد • • • • • • • • • • • • • •

میهافم

.

یزیچ نداد خر ” ارچ ای روطچ ” یارب حیضوت کی : یروئت  .

دریذپ یم تروص اه نامزاس رد یریگ میمصت نآ یط هک یدنیآرف : تیریدم  ) یم سر ریغ ،یمسر ( .

يناسنا هورگ كی روما هرادا تلایكشت ،تیریدم ملع رظن هطقن زا : نامزاس  و تاررقم بسحرب نانکراک اب اه نآ طباور و تاماقم تارایتخا زا تسا ترابع .

: یمسر نامزاس هدش عضو دعاوق  یاراد یمسر نامزاس کی نورد رد هك دیآ يم دوجو هب یدارفا و اه هورگ زا .

: یمسر ریغ نامزاس  دنتسه دوخ نیب یعامتجا و یصخش طباور

تیریدم هعسوت لحارم

تایرظن نیتسخن ی هرود اه کیسلاک اه رصع کیسلاکوئن یراتفر مولع

زنیبار طسوت تیریدم راکفا یاه یدنب هقبط

نیون تضهن تیریدم

کیسلاک زا لبق یاه هاگدید

.

دوش یم یدنب هقبط تمسق نیا رد ریظ ن یدراوم .

و ناتساب دوش یم نایناریا یدنب هقبط ، اه هزوح نامزا س رد طیحم ریثأت هب هک : دنتسه تسا ۱۹۱۰ لاس ات رشب خیرات یادتبا زا حرطم یتیریدم لئاسم یمامت یرصم نیا رد کیسلاک یصخش ، اه نیچ زا یرموس راوید لبق نیلوا یتیریدم ،رصم هثلاث و هرود دارفا یکیناکم و یرادا مارها یاه متسیس ،ناریا دیشمج ریظن تخت نیرتراذگریثأت باسح نیشام زا ریز عرتخم ، یاه تیصخش چیباب یلئاسم تخاس زلراچ یو طس وت نانکراک درکلمع رب یراک طیحم ریثأت هب طوبرم تاعلاطم نیلوا هک یسک .

تسا .

هدرک ، نوات هتفرگ هراشا یرنه ماجنا .

یارب .

دومن تسا و تسا حرطم تیریدم روهشم ار داصتقا نامزاس رد ملع راک ردپ میسقت نازادرپ هیرظن نیرتگرزب هب هک ، عوضوم تیمسا راب مادآ نیلوا زا زین رکارد رتیپ

جیباب زلراچ

ییارگ صصخت

راك يركف و يكیزیف میسقت جیباب طسوت هدش هئارا ياهیگژیو زا يكی .

تسا راك مه اب هك تسا يدارفا نیب لصا نیرتمهم راك میسقت وا داقتعا هب .

دننكیم يارب زاین دروم نامز و تاعیاض يیارگ صصخت وا رظن زا .

دهدیم شهاك ار راك يریگدای بیغرت ار راك میسقت زا يشان يروآون يیارگ صصخت وا داقتعا هب .

دنكیم -

: نوناق

رد راك هك دشاب زاین و دوش رتشیب لغش كی زاین دروم ياهتراهم هچنانچ .

تسا رتشیب يیارگ صصخت تیزم دوش ماجنا يرتهاتوك نامز و شاداپ همانرب رما نیا يارب و دوب يراك طیارش دوبهب هب دقتعم نینچمه وا .

درك حرطم ار دوس رد ندش میهسو هنیزه كمك -

تیمسا مادآ

: راک میسقت رطاخ هب یجورخ شیازفا لیلد هس راك میسقت هجیتن رد رگراك تراهم شیازفا نامز رد يوج هفرص راک لیاسو و تلاآ رازبا عارتخا شیازفا -

راك میسقت

تیریدم کیسلاک یروئت

نر ق هتش ر رد هك هجیتن دنناد رد و يم دندمآ يیاه هناخراك دوجو هب سیسات یداصتقا و يدیلوت هدیچیپ ياهمتسیس یاهنامزاس رد تروص .

ار هب دش كیسلاك ناتسلگنا بتکم رد زاغآ مهدجه دیلوت تیریدم یملع  هب و تسا هدوب مكاح ركفت 1930 ياهلاس ات و زاغآ 1910 لاس دودح : زا کیسلاک دنوش یم میسقت بتکم یلک راکفا هتسد ۳ یسارکورب هیرظن 1  لویاف یرنه یرادا تیریدم هیرظن 2 رولیت کیردرف یملع تیریدم هیرظن 3

تیریدم کیسلاک یروئت

.

داشاب یم نامزااس رد ییاراک رثکادح هب یبایتسد کیسلاک تیریدم یاه هیرظن تیروحم : فیرعت .

دنتسناد یم رضم ار یمسر ریغ نامزاس دوجو و دنتشاد هجوت یمسر نامزاس هب اه کیسلاک لائاق ل قتاسم تایوه نآ یاراب و دنتاسناد یم دایلوت راصانع ریااس ااب فیدر مه ار ناسنا اه کیسلاک .

تسا ه دوب دارفا و نامزاس هب یکیناکم ًافرص شرگن کی لماش کیسلاک یاه هاگدید .

دندوبن تسا ینی ع و ییلاقع یریگ میمصت رد ناریدم شرگن هک تسا راوتسا ضرف نیا رب کیسلاک لدم .

تسا نامزاس عفن هب هک دننک یم ذاختا ار ییاهمیمصت هشیمه نانآ هجیتن رد و 

یداینب لوصا

.

دننک يم لمع يیلاقع یداصتقا لوصا قبط اه نامزاس و مدرم  .

تسا دیلوت هب هتسباو و یداصتقا یاهفده نیمات ،نامزاس تیدوجوم زا فده  .

دیناسر رثکادح هب ار دیلوت نازیم ناوت يم راك میسقت و يیارگ صصخت قیرط زا  دنم شور یاه شهوژپ هیاس رد و دراد دوجو دیلوت يارب یهدنامزاس هار نیرتهب ناونع هب هار كی اهنت .

تفای تسد هار نیا هب ناوت يم یملع و 

ربو یسارکورب یروئت

و یعامتجا رت م ناد قوقح جسنم یاه نامزاس و , سانش هعماج (Max Weber:1864-1920) رتدمآراک هیرظن دناوت یم ” دوخ فورعم تیریدم هنوگچ باتک هک رد داد , ناشن » یناملآ “ ربو سكام یداصتقا .

دیامن « سانش خیرات و لمع اب ،رو » ضحم تسد و « مظن ای » ينامرآ لوصا رب نامزاس ينتبم ، « كی تشاد يصخشریغ .

دوب رواب يو ، " تینلاقع " هك ار هچنآ ياه يگژیو قطنم و ينوناق رایتخا

:) یرلااس ناوید ( یسارکورب فیرعت

هب cracy يسارك و رتفد ینعم هب Bureau ورب هملک ود زا يساركورب ترابع .

تسا هدش لیكشت تموکح ینعم .

تسا روما يیلاقع هرادا ینامزاس لکش يساركورب زا ربو يلك ریبعت دوجوم یاه يشم طخ و اه هیور ؛نیناوق اب قباطم يساركورب نورد تامیمصت .

دوش يم ذاختا

ربو یسارکورب لآ هدیا لدم یاه یگژیو

ف یرعت یبوخ هب لغاشم :) راک میسقت ( یلاع دح رد اهراک ندش یصصخت .

دنبای یم تراهم رایسب اهنآ ماجنا رد نانکراک و دنوش یم  هب بصن .

م ره یارب تیلوئسم و رایتخا : بتارم هلسلس رب ینتبم تردق راتخاس دهد یم شرازگ دوخ زا رتلااب ماقم هب یماقم ره و دوش یم فیرعت یبوخ  یصخ ش ریغ و تاررقم و نیناوق تیمکاح ( راتفر هتفای لکش دعاوق و لوصا تیاده ار اهمیمصت و راتفر ، بوتکم یاه لمعلاروتسد .

:) روما هرادا ندوب ددرگ یم یرادهگن بوتکم روط هب اه هدنورپ قباوس و دنک یم  .

دیلوت لیاسو ای نامزاس تیکلام زا یرادا هاگتسد یاضعا ییادج .

یرادا تاررقمو تامادقا،تامیمصت قباوس یرادهگن و طبض .

ینف شناد و ییاناوت ساسا رب نانکراک مادختسا .

ایازم و قوقح یقطنم متسیس داجیا    

؟

؟ دب ای تسا بوخ یسارکورب ؟ تسا هنوگچ ام روشک رد یسارکورب هاگیاج

تردق هاگیاپ عون هس

هک دو ب دقتعم و هداد صیخشت تردق هاگیاپ عون هس یسارکوروب ماظن رد ربو .

دشاب مد رم و هعماج لوبق لباق تردق هیاپ رب دیاب کیتارکورب ماظن کی یارجا .

د : زا دنترابع تردق یاههاگیاپ وش يم یشان مسر و تنس زا رایتخا دجاو دارفا شریذپ : یتنس تردق  یربهر یاه يیاناوت هب دامتعا و يرادافو زا شریذپ .

: امزیراک تردق دریگ يم همشچرس  روت سد و تاررقم طسوت هكرایتخا ای ماقمزا شریذپ : ینوناق یقطنم تردق .

دوش يم یشان ،هدش صخشم نامزاس یاه لمعلا 

.

دسانش يم ینوناق تردق نامزاس رد ار عورشم تردق اهنت ربو

یزورما یاه نامزاس رد دربراک

.

اه هاگشناد و اه ناتسرامیب  .

یتلود یاه نامزاس و هوبنا سایقم رد هدننک دیلوت یاه نامزاس  یاه طیحم و عونتم یاهرازاب رد هک یا هدرتسگ و گرزب یاهتکرش .

دننک یم تیلاعف رادیاپ ًاتبسن 

ایازم

.

ندوب ییلاقع 1 .

تابث و ییوگشیپ تیلباق 2 .

روما يارب یقوقح تاررقم دوجو 3 .

درف تردق ياج هب بصنمو ماقم تردق 4 .

هاگتسد نانکراک زا كیره يارب نیعم هفیظو 5 .

کرادم و دانسا هتفای نامزاس یناگیاب و يرادهگن 6 .

لغاشم یراذگاو رد یزاب یتراپ و صاخشا ذوفن فذح 7 .

ی بتارم هلسلس ینامزاس یاهتسپ و نشور فادها لیلدب روما ماجنا تلوهس 8

بیاعم

.

یروتارپما داجیا و یروحمدوخ 1 .

يمسر ریغ یاه نامزاس نتفرگ هدیدان 2 .

نامزاس ياضعا تیقلاخ و راکتبا زورب مدع 3 .

دنک یمن قیبطت لمعرد اه نامزاس خرچ شدرگ اب 4 .

ینلاوط بتارم هلسلسودئاز تاررقم لیلدب اهراك ندشدنك 5 لماع و حور یب ی ئ یش کی ناونع هب ناسنا هب ( impersonality یصخش دومج دیلوت 6 ) ساسحا اب یناسنا ناونع هب هن و دوش یم هتسیرگن هر مزور یاه لمعلاروتسد و ندرک درادناتسا ( ينامزاس يریذپان فاطعنا و یکشخ ) دنک یم لکشم ار طیحم اب یراگزاس و یگنهامه ، یرارکت و 7 فاطعنا راتفر لیلد هب نانکراک و تیریدم و یرتشم ورادیرخ طباور هب همدص .

ریذپان 8 و تاررقم هب ضحم هیکت لیلد هب نامزاس رد یراک هظفاحم و سرت شرتسگ .

اه همان نییآ 9 هن تسا هلیسو تاررقم دوش يم شومارف یهاگ هك دوش يم ارجا نانچ تاررقم .

فده 10

لویاف یرادا یروئت

ماااع یرو اائت نیااغلبم نیاالوا زا یااکی ،یوااسنارف هتااسجرب رگتعنااص ،لویاااف .

تسا هدش یفرعم ” تیریدم یروئت ردپ ” ناونع هب هک دوب تیریدم • لومشن اهج هفیظو کی تیریدم هک دندوب هدیا نیا عفادم شناوریپ و لویاف .

دوش ف یرعت ،دنک یم لمعریدم هک یفلتخم یاهدنیآرف بلاق رد دیاب هک تسا • نامزاس لک رد دشرا ناریدم هاگن هبلغ رب ییارجا تیریدم درکیور .

د شاب یم شزومآ لباق و تسا هفرح کی , تیریدم تسا یعدم و دراد دیکات •

نامزاس رد فیاظو يدنب میسقت

) دیلوت ( ينف فیاظو ) دتس و داد و شورف و دیرخ ( يراجت فیاظو ) اه رامآ و اه باسح یرادهگن ( یرادباسح فیاظو ) يراذگ هیامرس حیحص یاهشور يریگراكب ( يلام فیاظو ) صاخشا و نامزاس ياه يیاراد زا تظفاحم ( يتینما فیاظو و تیاده ،يگنهامه ،يهدنامزاس ،يزیر همانرب ) ( ریدم فیاظو تراظن و لرتنك ، يربهر • • • • • •

لویاف یرادا یروئت رصانع

:

دنک یم فیرعت هدمع رصنع جنپ بلاق رد ار تیریدم لویاف

.

نامزاس فده هب ندیسر یارب ، اهنآ ماجنا یاه شور و اهراک یلک حرط هیهت :

یزیر همانرب

،راک میسقت یاهدحاو دیاب نآ قیرطزا هک تارایتخا لامعإ یمسرراتخاس داجیا .

:

یهدنامزاس

دنوش گنهامه و فیرعت و میظنت .

نیعم و صخشم یاهروتسد رودص و رماوأ رودص ، میمصت ذاختا :

یهدنامرف

.

نامزاس فلتخم یاه تمسق تایلمع رد شزاس و قابطنا داجیا :

یگنهامه

.

دور يم شیپ همانرب قبط زیچ همه هكنیا زا نانیمطا لوصح :

لرتنک

    

لویاف یرادا یروئت لوصا

ی صصخت .

د ییامن فیاظو راذگاو هب ار اهراک یصخشم دارفا رتشیب هب ار ییاراک تهج اه تیلوؤسم و :

راک

هدومن

میسقت

میسقت

1

.

دنشاب بسانتم مه اب دیاب تیلوئسم و رایتخا

: : تیلوؤسم و رایتخا 2

نامزاس رب مکاح تاررقم و نیناوق هب یدنبیاپ :

طابضنا 3

لویاف یرادا یروئت لوصا

.

تسا رفن كی يوگخساپ و دریگ يم روتسد رفن كی زا طقف درف ره :

یهدنامرف تدحو

4 .

دشاب نامزاس يساسا ياه فده ققحت ياتسار رد يعمج هتسد ي اه تیلاعف مامت :

تهجو فده تدحو

ـ

5

. دنشاب هتشاد ناحجر یعمج عفانم دیاب :

یعمج عفن رد یصخش عفن مضه

6

لویاف یرادا یروئت لوصا

نکمم هک اجنآ اتو دشاب بسانم دیاب تمدخ ناربج .

: لنسرپ دزمتسد

ددرگ مهارف تکرش تیاضر مه و لنسرپ تیاضر مه ، تسا

7

.

اهنآ زكرمت مدع و اهتیلاعف زكرمت نیب نزاوت :

زكرمت مدع و زكرمت ـ 8

یا هریجنز ت روص هب حطس نیرت نییاپ هب ییاهن رایتخا زا هک ناتسرپرس هلسلس .

:

بتارم هلسلس

تسا هدش یدنب هدر

9

لویاف یرادا یروئت لوصا

.

دنک مهارف درف ره یارب یمظنم ناکم دیاب نامزاس

: مظن

.

شدوخ هاگیاج رد درفرهو درف ره یارب هاگیاج کی

10

شیازفا هنافصنم و هنلاداع مظن و لوصا دوجو .

: یربارب

دراد هارمه هب ار نانکراک تکراشم

11

ات دنشاب هتشاد يراك تنامض دیاب نادنمراک :

یلغش تینما

.

دوش ارجا وحن نیرتهب هب راك

12

لویاف یرادا یروئت لوصا

.

دنهد تهج ار نآ و دنشاب لیاق شزرا ،نامزاس عفن هب نادنمراک ياهشلات يارب دیاب ناریدم :

راکتبا 13

.

دهد یم رارق دیکأت دروم ار یصخش لباقتم طباور ظفح و یمیت راک هب زاین لصا نیا :

یعمج هیحور 14

یزورما یاه نامزاس رد دربراک

شرورپ و شزومآ .

یلام روما ٬ نواعم ٬ ریدم : راک میسقت .

اه همانشخب رودص : یهدنامرف تدحو .

دوخ یلیصحت جرادمو صصخت ساسارب دوخ هب طوبرم لغش رد درف ره یریگ رارق : مظن .

نازومآ شناد یاهسابل ندرک مرفینوی ، .

یگتسشنزابو همیب : نانکراک یلغش تینما هسردم رد هدش عضو نیناوق قیقد تیاعر : طابضنا .

ریدم و ملعم هنلاداع و ناسکی دروخرب : تاواسم و تلادع      

ربو یسارکورب اب لویاف هیرظن توافت

كی ناو نع هب تیریدم هب ،دراد نامزاس رب دیكات هك يساركوروب يروئت فلاخرب بتکم نیا .

دراد هجوت نامزاس يساسارصنع

ییاراک لصا 12 و نوسرما

يیاراك هب يبایتسد هار نیرتهب تشاد داقتعا وا .

تسا يیاراك مدع فذح و يیوج هفرص يانعم هب وا هاگدید زا يیاراك .

تسا هیوریب فارصا زا يریگولج -

هدش فیرعت لاماك فده .

1 میلس لقع .

2 هتسیاش ياروش .

3 طابضنا .

4 هنلاداع راتفر .

5 يمئادو لماك و يروف و قیقد ياه تشاددای .

6 تعرس .

7 يدنب نامز و اهدرادناتسا .

8 درادناتسا طیارش .

9 درادناتسا تایلمع .

10 بوتكم ياهلمعلا روتسد .

11 ییاراک یاهشاداپ .

12

رولیت یملع تیریدم یروئت

يم رولی ت تی ریدم بتكمار ملعردپ نآ هب يهاگ تردق دعب هب نآ زا و روهشم دمآ لیلد هك نیمه دوجوب تسا هب و 1911 هدوبرولیترولسنیو هدش هتخیمآ هیرظن كیردرف نیمه لاس رد رولیت یملع .

دش هب مان تیریدم ربارب بوسنم هب يملع كیسلاك تیریدم بتكم .

دشاب .

د نمان اهدص يمزین راک مسیرولیتای یورین دیلوت

ز ا كیره شرورپ

.

نآ يیاهن فدهو تسا .

راوتسا تسا ملع يدیلوت ندوب تیفرظ يیلاقعرب رثكادح هب يملع تیریدم هفسلف ندیسر يارب نانكراك

رولیت هاگدید و یفرعم

.

دنشا ب تیقلاخ رکف هب دیاب ناریدم طقف نامزاس رد هک تشاد داقتعا رولیت  زا نآ نتفای هک دراد دوجو هار نیرتهب ناونع هب هار كی ، راك ره ماجنا يارب نییعت و یجنس نامز و یجنس تکرح لماش ،راک .

دوش یملع هعلاطم قیرط یم لصاح اهدرادناتسا  .

دشاب هتشاد دوجو لغش و رگراک نیب یحیحص بسانت دیاب  .

دنوش يم هزیگنا ياراد يلام تخادرپ اب نارگراک 

) ترب لیگ نایلیل و تربلیگ کنارف ( اه تربلیگ یملع تیریدم هیرظن و

: يجنس نامز هن يجنس تكرح

 لیلحت و هیزجت اب و دنتسناد يم تسردان و رضم يقلاخا ریغ ار يجنس نامز اهتربلیگ ار يرورض ریغ تاكرح .

طیارشو تاكرح نامز تبث و راك ماجنا ماگنه تاكرح .

دندش نارگراك راك دوبهب ثعاب و دندرك فذح

: يگتسخ

 رتهب يحارط قیرط زا هك .

تسا يفظوم راك زا جراخ هك يگتسخ : يرورض ریغ .

دبای يم شهاك يراك ناكم و هت فای دوبهب شور هئارا اب هك دریگ يم تروص هفیظو ماجنا تلع هب هك : يرورض و تلایهست و تلایطعت شیازفاو يراك زور شهاك .

.

دبای يم شهاك تحارتسا هرود دوش يم يگتسخ شهاك ثعاب زین قوقح  

: راک طیحم

ديلوت تردق

اوه تیفیكو امرسو امرگ  اوه هیوهت  يتسرپرس  سابل عضو  تاررقم و شاداپو هیبنت  يمرگرس  : درف تیصخش تاداقتعا هبرجت يگدنز هویش تراهم وخو قلخ شزومآ       

هد ش یناسنا یملع تیریدم و تناگ یرنه

: تناگ راک لوصا

تیریدم و رگراك نیب لباقتم قیلاع رب دیكات نارگراكرس يملع باختنا   ماهس و هنیزه دركلمع يارب قوشم تخادرپ  راك رد هدش يیزج ياه لمعلاروتسد يناسنا يسانشناور رب دیكات شجنس ياج هب شور رب دیكات لرتنك متسیس و يزیر همانرب هراداو يجنس نامز رب دیكات    

: يملع تیریدم ياه يگژیو

هبرجت ياج هب ملع  قارتفا ياج هب يگنهامه  يیارگدرف ياج هب يهورگ يراكمه  دیلوت تیدودحم ياج هبدیلوترثكادح  يیاراكرثكادح بسك تهجرد نانكراك شرورپ  يدرف تفرشیپو

یزورما یاه نامزاس رد دربراک

: گرزب یدیلوت یاه هناخراک

دروف ( .

هدرک و .

دن هداف یرارک ا ت هدرک تسا راک هدافتسا فیاظو کی شور ندرک ماجنا هب نیا یصصخت دیلوت زا طخ دروف و راک و اتویوت میسقت نانکراک زا لاثم یارب تروص هب کی ره .

فیاظو هوبنا یوق دیلوت یبتارم ) .

ندرک شخب یصصخت رد یملع هلسلس دنا هتفای وراک میسقت تیریدم زا لرتنک زا صاصتخا هدافتسا اب صخشم .

...

یجنس نامز ،یجنسراک قیرط زا شخب ره رد اهراک ماجنا یارب شور نیرتهب باختنا   ، شرورپ شزومآ یاهشور ، شرورپ و شزومآ هدزاب نییعت روظنم هب

: شرورپ و شزومآ

یملع یاه شور زا هدافتسا .

ناملعم شنیزگ یاهکلام .

ن املعم طسوت درادناتسا یشزومآ هدزاب دیلوت یارب درادناتسا دراوم و نونف .

٬ اهشور زا رث وم هدافتسا یشزومآ یاوتحمرب مکاح یملعراتخاس داجیا   

ایازم

) يتعنص ياههاگتسدواهدحاو يمومع عضو دوبهب تفرگرارق هجوتدرومزین يتعنصریغ ياهنامزاس عضو دوبهب هك دیشكن يلوط هتبلا (  دوب هب و نامزاس لیكشترد موادم لیلحتو هیزجتو مظنم ياه يزیر حرطاب هك تخاسرداقار ناریدم .

دنهد شیازفا يا هظحلام لباق هزادنا هب ار دوخ ياه نامزاس يیاراك نازیم ،اهشور 

بیاعم

.

ت سا هتخادرپ رتمكرگیدكیاباهنآ طباور و دارفا شقن هبودراد هجوت يدام ياه هزیگنا هب ًافرص  تر وص .

ت س ا هب نانكراك تیاده و لرتنك هبو لباق دشاب يم يناسآ هجوت دروم يمسر هباهنآرادركوراتفر هك نامزاس دوش يم بیكرتو هتسیرگن نامتخاس ًلاوصا دیلوت يارب يا بتكم نیارد هلیسوورازبا  راك ماجنا هار نیرتهب كی دوجو هب داقتعا ياه تیدودحم  ملع زا هدافتسا ناكما رد دح زا شیب طارفا 

لبق یروئت ود اب رولیت یروئت توافت

دنیآرف و راتخا س رب رگید هیرظنود هكیلاحرد دراد هیكتراك يكیزیف لیلحتو هیزجترب .

دنراد يملع دیكات تیریدم نامزاس و و هدوب ثحب نلاك دروم هاگدید اتدمع رب ينتبم لدم نیا كیسلاك يعامتجا بتكم و رگید يسایس هیرظن راثآ .

ود ظاحل تسا اب نیا هسیاقم هب و ماقم تسا هتفرگ رارق نآ رد يساركوروب حرطم هعماج هیرظن حطس رد نازادرپ هیرظن يسررب رد لویا ف هكیلاح رد درك .

درك تكرح راك لااب نامزاس هب نییاپ بتارم تمس هلسلس هب لااب نییاپ زا و زا دش و یتایلمع زكرمتم حطس ییارجا رد اتدمع یتسرپرس رولیت حطس يا و ه شور يرادا .

دوبهب ياه دنراد شفده هیرظن دیكأت هك و دهد يلاح تیریدم اب يم رد رارق ،تسا ثحب درومار يراركت نیشام تایلمع اب ندرك ناسنا هطبار درادناتسا يملع قیرط زا تیریدم لغش هیرظن يیارجا درف و نامزاس اب درف طباور و نامزاس راتخاس رب يساركوروب • • • •

POSDCORB و کیورا و کیلویگ

يصوصخ و يتلود شخب تیریدم هك دندوب دقتعم كیورا و كیلویگ هب و دنراد كیژتارتسا فادها ود ره و دنرادن مه اب يتوافت چیه ناونع هب ار نامزاس ود ره و دنتسه رتشیب يیاراك لابند .

دنهد يم هعسوت ناشفادها هب يبایتسد يارب يشور

POSDCORB و کیورا و کیلویگ

يزیر همانرب .

1 يهدنامزاس .

2 يلنسرپ .

3 تیاده .

4 يگنهامه .

5 يهد شرازگ .

6 يدنب هجدوب .

7

کیسلاک تیریدم هیرظنرب یلک یاهداقتنا

لباق با ی داضت تسیلائر لکش تلاحرد ی هب کیسلاک داهنشیپ لوصا تیریدم دراوم لوصا یخربرد .

دن ا هتفرگ نادقتنمرظنزا و تسین ارجا رارق رگیدکی  ریظن دادع ت ، یلماوعزراب یسایس لماوع شقن هب کیسلاک ، یعامتجا یداصتقا .

اهنآ تیریدم لئاسم ، یهجوت ندمت یب ،گنهرف یاهتساوخ و نارگراک  یاه نداد رادا رازبا و فو ار نارگراک یداصتقا نامزاس هب لماع تبسن هژیو قیرط ار هب ینامزاس زا هک دنک دارفا یم ، تیریدم ضرف عون نیا یداصتقا اهرازبا .

تسین نیا ناوتیم هنوگنیا دزمتسد اعطق هک و تشاد قوقح هاگن 

: یریگ هجیتن

کی ناوت یم هنوگچ هک شسرپ .

تسا نیا هدمآ فارطا درگ رد ؟دروآ کیسلاک دوجوب بتکم بولطم لوصا راتخاس  .

ر تسا صانع درا ینیب و اب هدش ( شیپ یناسنا هاگنآ عقاو و نیشام لوبق رصنع هتفای کی دروم زا لیکشت دننام نامزاس جراخ یرصانع وا اج کی راتفر ره رد ) رد ...

لوصا ندرک ،راتخاس و اه نیا عمج نیا اب نتشاد ینامزاس تیمومع راتخاس موهفم،هفیظو،راک هب یناسنا رصنع ،یدام ندرک .

تسا هدش شاد هدا اااپ ،يرادا بااتارم هلااسلس ، صااصخت و راااك میااسقت رااب كیااسلاك بااتکم ااس و هاایزجت ،راااك رااه ماااجنا ياااه شور دواابهب ،رتااشیب داایلوت يارااب رتااشیب .

دراد يدایز دیكات ،ندرك   ل مع رد .

دنک مهارف اما ،دش یراد نادنمراک و هیامرس نارگراک یداصتقا تاقبط تفرشیپ زاس یارب ار یعامتجا هنیمز یروئت تلادع نیا تسناوتن  و تیر یدم رد یناسنا طباور بتکم .

یاه نیرتکد و اهیروئت دم آ دوجو هب ، تایرظن کیسلاک وئن ورنیازا یریبعت هب ای 

امش هجوت نسح زا رکشت اب