دانلود

Download Report

Transcript دانلود

‫سیستم های اطالعاتی در‬
‫مدیریت‬
‫تألیف‪:‬دکتر سید محمد‬
‫محمودی‬
‫فصل اول‪:‬‬
‫درآمدی بر دانش‪MIS‬‬
‫ارائه دهندگان‪ :‬حدیث‬
‫یوسفوند‬
‫سمیه سپهوند‬
‫سوال‬
‫‪‬تفاوت ‪MIS‬با سیستم های‬
‫اطالعاتی چیست؟‬
‫مفهوم ‪MIS‬از سه واژه ی مهم و کلیدی سیستم‪،‬اطالعات و مدیریت تشکیل شده است‪.‬‬
‫‪MIS‬‬
‫سیستم‬
‫اطالعات‬
‫مدیریت‬
‫‪MIS‬چیست؟‬
‫‪MIS ‬نخست برای کاربردهای سازمانی و مدیریتی‪،‬پیش بینی و‬
‫طراحی شده بود که عنوان سیستم های اطالعات مدیریت برای‬
‫آن انتخاب شد‪.‬‬
‫‪ ‬هدف اساس ی ‪MIS‬در آغاز‪،‬پیدایش‪،‬ارائه شناخت ها‪،‬راه حل ها‬
‫و تدوین اصول و فنون علمی الزم برای متخصصان رشته‬
‫مدیریت‪،‬مدیران‪،‬تصمیم گیران جامعه‪،‬در جهت طراحی‪،‬ایجاد و‬
‫مدیریت سیستم های اطالعاتی اتوماتیک در سازمان ها و مدیریت‬
‫بود‪،‬اما خیلی سریع از قلمرو علم مدیریت پا فراترنهاد و در‬
‫بسیاری از رشته ها و علوم دانشگاهی دیگر نفوذ کرده و تدریس‬
‫شد‪.‬‬
‫ابهامات مفهومی‪MIS‬‬
‫‪‬‬
‫صاحب نظران و متخصصان بر سر انتخاب‬
‫عنوان ‪MIS‬با یکدیگر اختالف نظر دارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫گروه زیادی از نویسندگان ‪MIS،‬را به منزله نوعی‬
‫سیستم اطالعاتی کاربردی تلقی کرده‬
‫‪‬‬
‫تنها درصد کمی از آنان ‪MIS‬را به عنوان دانش‬
‫سیستم های اطالعاتی معرفی می کنند‪.‬‬
‫سه نوع برداشت مختلف از مفهوم‪:MIS‬‬
‫‪(MIS‬سیستم های اطالعات مدیریت)‪:‬‬
‫‪information systems‬‬
‫‪management‬‬
‫‪ ‬گرایش علمی مستقلی که مانند علوم دیگر‪،‬شناخت های الزم را برای‬
‫طراحی‪،‬ایجاد و به کارگیری سیستم های اطالعاتی کاربردی تهیه و ارائه می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪ ‬دانش ‪MIS‬تنها در مدیریت کاربرد ندارد ‪،‬بلکه در هر زمینه ای که نیاز به‬
‫اطالعات و سیستم های اطالعاتی باشد‪ ،‬به عنوان تأمین کننده شناخت‬
‫های نظری و عملی استفاده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم ‪،MIS‬به عنوان دانش ‪،‬برای اولین بار به منظور کاربردهای‬
‫سازمانی و مدیریتی انتخاب و متداول شد‪،‬بنابراین همچنان نام اصلی خود‬
‫را حفظ کرده است اما امروزه در همه زمینه ها استفاده می شود‪.‬‬
‫برداشت دوم‬
‫‪(MIS‬سیستم های اطالعات مدیریتی)‬
‫‪systems‬‬
‫‪information‬‬
‫‪managerial‬‬
‫‪ ‬نوعی سیستم اطالعاتی کاربردی در مدیریت که تعریف و اهداف آن به طور‬
‫کامل مشخص و روشن بوده و با تعریف اول تفاوت عمده ای دارد‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم اطالعات مدیریتی‪،‬مجموعه ای از سخت افزارها‪،‬نرم افزار ها‪،‬منابع‬
‫مختلف و فناوری وابسته که به منظور جمع آوری‪،‬ذخیره‬
‫سازی‪،‬پردازش‪،‬تولید و تبادل اطالعات مورد نیاز سازمان به طور‬
‫اتوماتیک‪،‬سازماندهی و یکپارچه شده اند‪.‬‬
‫برداشت سوم‬
‫‪(MIS‬مدیریت سیستم های اطالعاتی) ‪managing information‬‬
‫‪systems‬‬
‫‪ ‬به مفهوم «مدیریت سیستم » مجموعه ای از متدها و شیوه های‬
‫مدیریتی خاص اطالق می شود که به منظور نگهداری ‪،‬هدایت و کنترل‬
‫سیستم های اطالعاتی خودکار در سازمان ها و مدیریت مورد استفاده‬
‫قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬در بعض ی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه عنوان‪MIS‬به مفهوم دانش سیستم های‬
‫اطالعاتی چندان رایج نیست و به جای آن از نام سیستم های اطالعاتی استفاده می‬
‫کنند‪.‬‬
‫مزایای عنوان سیستم های اطالعاتی‪:‬‬
‫‪ ‬بسیار ساده و گویا‬
‫‪ ‬کلی و عمومی‬
‫‪ ‬زمینه کاربردی خاص ی را مشخص نمی کند‪.‬‬
‫‪ ‬بنابراین بدون هیچ ابهامی به عنوان دانش سیستم های اطالعاتی در تمام رشته های‬
‫علمی به جای ‪MIS‬استفاده می شود‪.‬‬
‫در این کتاب برای نشان دادن دانش‪، MIS‬عنوان سیستم های اطالعاتی در مدیریت‬
‫انتخاب شده است‪..‬‬
‫سیر پیدایش و تکوین سیستم های اطالعاتی و دانش ‪MIS‬‬
‫دوران اول‪:‬کشف ماده‪،‬انرژی و اطالعات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انسان با جهان بینی و توان ذهنی و فکری بالقوه و فطری خود‬
‫‪،‬توانست در نخستین لحظات زندگی خود بر روی زمین ماده و صور‬
‫مختلف آن را کشف کند که این آغاز هستی شناس ی و مقدمه بروز‬
‫و شکل گیری ادراک در انسان است‪.‬‬
‫نیاز‪ ،‬کنجکاوی و اتفاقات طبیعی سه عامل بسیار مهم کشف عالم‬
‫هستی و قوانین حاکم بر جهان هستند‪.‬‬
‫شناخت آدمیان با ساخت نخستین مصنوعات دستی مثل سنگ‬
‫چخماق شکل گرفت و پیچیده تر شدو انسان حرارت را که مصداق‬
‫انرژی بود کشف کرد‪.‬‬
‫اطالعات خمیر مایه و عنصر اساس ی شناخت های انسانی است‪.‬‬
‫دوران دوم‪:‬پیدایش سیستم های اطالعاتی‬
‫‪ ‬آدمیان نخستین اطالعات‪،‬آموزه ها و معلومات خود را به صورت سینه به سینه به‬
‫دیگران انتقال می دادند‪.‬‬
‫‪ ‬غارنشینان عقاید‪،‬آمال‪،‬حوادث و رویدادهای روزمره خود را به صورت نقاش ی بر روی‬
‫دیواره های غارها به تصویر می کشیدند‪.‬‬
‫‪ ‬اختراع خط تصویری‬
‫‪ ‬در بخش جنوبی بین النهرین سومریان متمدن کارهای مربوط به دارایی ها و معامالت را‬
‫با وسواس فراوان به صورت دفتر کل بر روی لوح های گلی ثبت و مدیریت می کردند‪.‬‬
‫دوران سوم‪:‬توسعه اطالع رسانی و ارتباطات‬
‫‪ ‬سیستم های اطالعاتی در ابتدا برای ذخیره سازی و مدیریت اطالعات ایجاد شدند‪.‬‬
‫‪ ‬به تدریج نسل جدیدی از سیستم های اطالعاتی طراحی شد که بیشتر برای اطالع رسانی‬
‫مورد استفاده قرار می گرفتند‪.‬‬
‫‪ ‬در سوریه و مصرقدیم کتابخانه های بزرگی از لوح های گلی وجود داشت که در آنها‬
‫داستان ها‪،‬دعاها‪،‬ضرب املثل ها ‪،‬آواز ها و کلیه مسائلی که به نوعی با زندگی اجتماعی‬
‫و فرهنگی مردم ارتباط داشت ‪،‬ثبت شده و در دسترس عموم قرار می گرفت‪.‬‬
‫دوران چهارم‪:‬شکل گیری مبانی مفهومی اطالعات‬
‫‪ ‬یونانیان دوران باستان برای نخستین بار با تأسیس آکادمی همه جویبارهای پراکنده‬
‫دانش را به هم پیوند داده و نخستین دانشگاه و مکتب فکری و علمی جهان ایجاد شد‪.‬‬
‫‪ ‬فلسفه یا علم العلوم به عنوان مادر و سرچشمه تمامی علوم بشری در یونان متولد شد‬
‫منشأ گسترش علوم مختلف شد‪.‬‬
‫‪ ‬برای نخستین بار ارسطو تعریف دقیقی از اطالعات ارائه کرد که کامل ترین و جامع ترین‬
‫تعریف در محافل علمی محسوب می شود‪.‬ارسطو برای اطالعات دو بعد را تعیین کرد‪:‬‬
‫• یعنی آنچه از واقعیت‪،‬تجسمی‬
‫دقیق ارائه می کند‬
‫• به وسیله آن می توان به پدیده ها‬
‫شکل داده و یا تغییر شکل بدهیم‪.‬‬
‫اطالعات به‬
‫معنی «شناخت»‬
‫اطالعات به‬
‫معنی «عمل»‬
‫دوران پنجم‪:‬از الگوریتم تا انفورماتیک‬
‫‪ ‬زمانی که اهمیت اطالعات و شناخت برای بشر مشخص شد‪ ،‬پردازش اطالعات نیز‬
‫مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬
‫‪ ‬نخستین دانشمندی که به صورت اصولی و علمی روش بدیعی را برای اجرای فرایند‬
‫پردازش اطالعات ارائه کرد ‪،‬ریاض ی دان معروف ایرانی محمدبن موس ی خوارزمی بود‬
‫که علم جبر را پایه گذاری کرد‪.‬‬
‫‪ ‬روش خوارزمی که برای حل مسائل پیچیده مورد استفاده قرار می گرفت چندی بعد به‬
‫زبان التین به الگوریتم معروف شد‪.‬که ترجمه التین لفظ عربی الخوارزمی است‪.‬‬
‫• تجسم منطقی و قدم به قدم و یا‬
‫مرحله به مرحله انجام کار و یا حل‬
‫مسئله است که از نقطه ای شروع‬
‫شده و در نقطه ای پایان می پذیرد‪.‬‬
‫• الگوریتم پایه و اساس علم‬
‫انفورماتیک است ‪.‬‬
‫الگوریتم‬
‫فرایند پردازش اطالعات‬
‫ادامه دوران پنجم‬
‫‪ ‬قرن نوزدهم به عنوان عصر شکل گیری روش های کدگذاری اطالعات به حساب می‬
‫آید‪.‬‬
‫‪ ‬در منطق باینری تنها دو ارزش مقداری برای موجودیت های منطقی در نظر گرفته می‬
‫شود‪.‬چنانچه یک واقعیت صحیح باشد آن را معادل ‪ 1‬و اگر غلط باشد معادل‪0‬‬
‫قلمداد میکنند‪.‬‬
‫‪ ‬منطق بولی یا باینری بهترین مدل برای کدبندی و ترجمه یک الگوریتم به زبان‬
‫ماشین(کامپیوتر) است‪.‬در این منطق پدیده ای را که به طور کلی دارای حالت های‬
‫دوگانه مختلفی مثل و‪،‬یا‪،‬آری‪،‬نه هستند کدبندی می کنیم‪.‬‬
‫ادامه دوران پنجم‬
‫‪ ‬در سال‪ 1910‬منطق سمبولیک توسط وایت هد و راسل تعریف شد که‬
‫مبنای عملکرد و برنامه نویس ی کامپیوترو هوش مصنوعی است‪.‬‬
‫‪ ‬در سال ‪ 1937‬طرح ساخت ماشین مفهومی که عملکرد آن مبتنی بر‬
‫مدل های الگوریتمی و بولی بود منتشر شد‪.‬‬
‫‪ ‬با ابداع الگوریتم‪ ،‬زبان ها و برنامه های کامپیوتری‬
‫چون‪،‬اسمبلر‪،‬کامپایلرو بعدها فورتون و غیره با سنتز و همگرایی نظریه‬
‫ها‪،‬روش های پردازش اطالعات و فناوری ساخت کامپیوترها‪،‬دانش‬
‫جدیدی به منظور پردازش اتوماتیک اطالعات به نام انفورماتیک در‬
‫سال ‪ 1962‬پا به عرصه نهاد که معادل علوم کامپیوتر محسوب می‬
‫شود‪.‬‬
‫• دانش پردازش عقالنی اطالعات به منزله پایه و‬
‫اساس شناخت های انسانی و ارتباطاتی در زمینه‬
‫های فنی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬به ویژه به وسیله‬
‫ماشین های اتوماتیک‬
‫انفورماتیک‬
‫پردازش اتوماتیک اطالعات‬
‫دوران ششم‪:‬ابداع ماشین های اتوماتیک‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نخستین ابزار محاسبه و پردازش اطالعات به نام‬
‫چرتکه برای محاسبات دخل و خرج در معامالت اختراع‬
‫شد‪.‬‬
‫قرن هفدهم عصر ماشین های حساب مکانیکی می‬
‫باشد‪.‬‬
‫پس از ساخت ماشین های حساب ساده‬
‫مکانیکی‪،‬طراحی ماشین های برنامه ریزی شده مطرح‬
‫شد‪.‬نخستین ابداع در این زمینه مربوط به ماشین‬
‫بافندگی خودکار توس ژاکار فرانسوی می باشد‪.‬‬
‫در سال‪ 1873‬چالز بابیچ با الهام از مدل ژاکار‪،‬طرحی از‬
‫یک ماشین حساب برنامه ریزی شده دارای واحد‬
‫محاسبه‪،‬فرمان‪،‬حافظه و برنامه ای که با کارت های‬
‫پانچ تنظیم می شد ارائه کرد‪.‬‬
‫الگوریتم‬
‫• سه رکن اساسی‬
‫طراحی و عملکرد کامپیوتر‬
‫کارت های‬
‫پانچ‬
‫منطق‬
‫باینری‬
‫ادامه دوران ششم‬
‫‪ ‬برای نخستین بار در سال ‪ 1943‬شرکت ‪IBM‬با همکاری استادان دانشگاه هاروارد‬
‫ماشین حسابگر الکترومغناطیس ی عظیمی به نام مارک ‪ 1‬را ساخت که در این ماشین از‬
‫کارت های پانچ برای ثبت اطالعات استفاده می شد‪.‬‬
‫‪ ‬سرانجام در سال ‪ 1946‬نخستین کامپیوتر جهان به معنی واقعی خود به نام‬
‫انیاک ‪ENIAC‬در آمریکا طراحی و ساخته شد‪.‬‬
‫‪ ‬در سال ‪ 1947‬فون نیومان نسل جدیدتری به نام ادواک‪EDVAC‬ساخته شد که‬
‫بسیار پیشرفته تر از انیاک بود‪.‬‬
‫‪ ‬با پیشرفت فناوری‪،‬وزن و حجم کامپیوترها روز به روز کمتر شد و همچنین افزایش حجم‬
‫حافظه‪،‬سرعت‪،‬دقت‪،‬و توان باالی پردازش اطالعات و ارزان شدن قیمت آنها را در پی‬
‫داشت‪.‬‬
‫‪ ‬بنابراین با تولید سخت افزارها و نرم افزارها و گسترش دانش انفورماتیک نخستین پایه‬
‫های فناوری اطالعات شالوده گذاری شد‪.‬‬
‫دوران هفتم‪:‬پیدایش علوم اطالعات و ارتباطات‬
‫‪ ‬فناوری اطالعات و ارتباطات با هم آمیخته اند‪،‬اما فناوری اطالعات بر‬
‫فناوری ارتباطات مقدم است‪،‬پس ابتدا باید اطالعاتی تولید شود تا‬
‫بتوانیم آن را مبادله کنیم‪.‬‬
‫‪ ‬پس از فناوری اطالعات‪،‬نوبت به ظهور فناوری ارتباطات می رسد‪.‬‬
‫ادامه دوران هفتم‬
‫• سیبرنتیک یا کنترل و ارتباطات در حیوان و ماشین توسط وینر‬
‫• مکانیزم خود کنترلی و یا خود تنظیمی در سیستم ها‬
‫• نظریه ریاض ی ارتباطات یا نظریه کمی اطالعات یا مدل فیزیکی ارتباطات‬
‫• توسط شانون برای ارسال مطلوب پیام های مخابراتی‬
‫فناوری ارتباطات ‪،‬به عنوان مکمل فناوری‬
‫اطالعات و کامپیوتر‪،‬برآمده از دو ابتکار مهم‬
‫علمی است که در ابتدای قرن بیستم ارائه‬
‫شد و به سرعت رشد پیدا کرد‪.‬‬
‫ادامه دوران هفتم‬
‫‪ ‬مدل شانون که مدل فیزیکی ارتباطات بود با مدل های ارتباطات انسانی و‬
‫اجتماعی تلفیق و حاصل آن سیستم عمومی ارتباطات و یا به عبارتی مدل‬
‫جامع ارتباطات شد که در کلیه زمینه های اجتماعی‪،‬اقتصادی‪،‬زیست‬
‫شناس ی‪،‬زبان شناس ی و تشکیالتی مطرح و مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬
‫مدل فیزیکی‬
‫ارتباطات‬
‫سیستم عمومی‬
‫ارتباطات یا مدل‬
‫جامع ارتباطات‬
‫مدل های ارتباطات‬
‫انسانی و اجتماعی‬
‫‪:MIS‬ظهور یک پارادایم علمی جدید‬
‫‪ ‬علوم اطالعات و ارتباطات که ازعلوم سیستم ها و یا عبارتی از علوم میان رشته ای و‬
‫چند تخصص ی محسوب می شود‪،‬با به هم پیوستن چندین شاخه علمی نوین ‪،‬مانند‬
‫سیبرنتیک ‪ ،‬انفورماتیک ‪ ،‬فناوری اطالعات و ارتباطات‪،‬دانش‪MIS‬و چند رسانه ای ها‬
‫به تدریج شکل گرفت ودر پایان نیمه دوم قرن بیستم به تکامل خود نزدیک شد‪.‬‬
‫‪ ‬یکی از ارکان و پایه های مهم و اساس ی علوم اطالعات و ارتباطات دانش سیستم های‬
‫اطالعاتی است که ضرورت آن پس از پیدایش و توسعه کامپیوترها و انفورماتیک ‪،‬بارها‬
‫احساس و مورد تأکید قرار گرفت‪.‬‬
‫‪ ‬در سال ‪ 1965‬برای نخستین بار مفهوم ‪MIS‬به معنی دانش سیستم های اطالعاتی‬
‫کاربردی مبتنی بر کامپیوتر پایه گذاری شد‪.‬‬
‫علوم سیستم ها‬
‫دینامیک سیستم ها‬
‫نظریه سیستمی‬
‫بیوتیک‬
‫تجزیه و تحلیل سیستم ها‬
‫باز مهندس ی سیستم ها‬
‫علوم شناختی‬
‫علوم اطالعات و ارتباطات‬
‫سیبرنتیک‬
‫انفورماتیک‬
‫‪MIS‬‬
‫‪ICT‬‬
‫خصوصیات مهم دانش ‪MIS‬‬
‫‪MIS ‬آمیزه ای از سه مفهوم علمی بسیار مهم سیستم ‪،‬اطالعات و مدیریت است که هر‬
‫کدام به تنهایی دانش مستقل و گسترده به حساب می آید‪.‬‬
‫‪ ‬دانش سیستم ها ‪:‬از راه جست و جوی قوانین‪،‬روش ها و الگوهای مشترک کلیه سیستم‬
‫ها‪ ،‬مدل های جامع ‪MIS‬را ارائه می دهد‪.‬‬
‫‪ ‬دانش اطالعات ‪ :‬مبانی اطالعات و چگونگی تأمین آن را معرفی و مشخص کرده و‬
‫فرایندهای عملی پردازش اطالعات را تعریف می کند‪.‬مشخص می کند که چه نوع‬
‫فناوری و ابزاری مناسب طراحی کدام یک از سیستم های اطالعاتی اند‪.‬‬
‫‪ ‬دانش مدیریت ‪:‬تعیین می کند که چه نوع سیستم اطالعاتی برای تحقق کدام یک از‬
‫اهداف سازمانی مناسب تر است‪.‬دانش مدیریت ‪،‬کلیه روش ها و الگوهای مقتض ی را‬
‫برای مدیریت و هدایت سیستم های اطالعاتی نیز تهیه می کند‪.‬‬
‫اطالعات‬
‫‪MIS‬‬
‫سیستم‬
‫مدیریت‬
‫خصوصیات مهم دانش ‪MIS‬‬
‫‪MIS ‬و سیستم های اطالعاتی به مفهوم مدرن و جدید خود از دانش کامپیوتر تفکیک‬
‫ناپذیر است‪.‬دانش ‪MIS‬بسیار فراتر از کامپیوتر و سیستم های کامپیوتری است‪.‬‬
‫‪ ‬کامپیوتر یکی از ارکان اساس ی ‪MIS‬محسوب می شود‬
‫‪MIS ‬از فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت گسترده بهره مند می شود اما‬
‫‪MIS‬معادل‪ICT‬نیست‪.‬‬
‫‪MIS ‬به منزله یک پارادایم علمی جدید‪،‬دانش ارتباطات نیز محسوب می شود‪.‬‬
‫اطالعات مهم ترین عنصر حیاتی ارتباطات است‪.‬‬
‫سیر تحوالت دانش ‪MIS‬‬
‫‪ -1‬تغییردیدگاهها‪:‬از داده پردازی تا تصمیم سازی‬
‫‪ ‬بیشتر سیستم های اطالعاتی این دوران مبتنی بر پردازش داده ها بودند (‪)DBIS‬که‬
‫برای محاسبه‪،‬پرداخت و دستمزد کارکنان طراحی شده است‪.‬این سیستم ها را سیستم‬
‫پردازش الکترونیکی داده ها یا‪EDPS‬می نامیدند‪ .‬که بعد ها تبدیل به سیستم پردازش‬
‫داده ها یا ‪ DPS‬شد‪.‬و امروزه تحول یافته آنها به نام سیستم های اطالعات‬
‫حسابداری ‪AIS‬است‪.‬‬
‫‪ ‬به خاطر اینکه بیشتر شرکت ها با حجم انبوهی از داده ها روبرو شدند و پردازش آنها‬
‫بسیار مشکل بود سیستم های اطالعات مدیریت منابع انسانی برای نخستین بار ابداع‬
‫شدکه مبتنی بر پردازش اطالعات اند‪)IBIS(.‬‬
‫‪ ‬با پیچیدگی سازمان ها و نیاز به اطالعات پردازش شده ‪ ،‬سرعت ‪،‬دقت‬
‫و قدرت پردازش آنها بهبود پیدا کرد و برای نخستین بار کامپیوترها و‬
‫سیستم های اطالعات به منزله سیستم های پشتیبان تصمیم‬
‫(‪)DSS‬مورد توجه قرار گرفتند‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم های پشتیبان تصمیم برای کمک به مدیران در حل مسائل‬
‫نیمه ساختاریافته‪،‬تصمیم سازی و تصمیم گیری‪،‬مدل سازی و شبیه‬
‫سازی طراحی شدند مانند سیستم های هشدار دهنده‪،‬سیستم های‬
‫خبره‬
‫‪-2‬توسعه سیستم ها و کاربردهای جدید‬
‫‪MIS ‬تمایل شدیدی به طرف سیستم های هوشمند‪،‬به ویژه سیستم های‬
‫اطالعاتی مبتنی بر دانش(‪ )KBIS‬پیدا کردکه بر پایه تجربه‪ ،‬شناخت و‬
‫الگوهای استداللی انسان‪،‬مدل سازی می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم های اطالعاتی مبتنی بر دانش به صورت بالقوه و کامل‪،‬هوشمند‬
‫نشده و نمی توانند به طور مستقیم تصمیم گرفته و انتخاب کنند‪.‬‬
‫‪ ‬با توجه به کاستی ها و نارسایی ها پروژه بسیار جدید طراحی سیستم های‬
‫اطالعاتی مبتنی بر یادگیری(‪)LBIS‬طراحی شد‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم های اطالعاتی مبتنی بر یادگیری به سیستم هایی گفته می شود که در‬
‫حل مسائل پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬این نوع سیستم ها یاد می‬
‫گیرند که چگونه در مقابل شرایط پیچیده از خود واکنش معقول نشان‬
‫دهند‪ .‬و همزمان خود را کنترل و تنظیم کرده و به پیش بینی آینده بپردازند‪.‬‬
‫‪DBIS‬‬
‫‪IBIS‬‬
‫‪KBIS‬‬
‫‪LBIS‬‬
‫سیر تحول سیستم های اطالعاتی‬
‫‪ -3‬تحول رویکردها و روش ها‬
‫‪ ‬بیشتر بنیانگذاران اولیه ‪ MIS‬ابزارگرا بودند تا تحلیل گرا‬
‫‪ ‬قبل از سالهای ‪ 1980‬رویکرد تمرکز در رابطه با طراحی و به کارگیری سیستم‬
‫های اطالعاتی وجود داشت و اعتقاد داشتند کامپیوتر باعث تمرکز می شود‬
‫اما با توسعه کامپیوترهای شخص ی رویکرد تمرکززدایی فرهنگ عمومی شد‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬در سال های ‪ 1990‬بهترین سیستم اطالعاتی سیستمی است که تلفیقی از‬
‫تمرکز و عدم تمرکز باشد بنابراین رویکرد اتمیزه‪،‬تکه تکه و سلولی تبدیل به‬
‫رویکرد ارگانیکی و سیستمی شد‪.‬‬
‫‪ ‬توسعه روش های فازی و اکتشافی به جای روش های کالسیک و الگوریتمی‬
‫و به عنوان مکمل آنها مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪ -4‬بهبود الگوها و مدل ها‬
‫• توسط دیویس‪MIS:‬سیستم جامع انسان –ماشین و دارای‬
‫سه رکن اساس ی انسان‪،‬ماشین و مدیریت که به وسیله‬
‫حلقه های بازخور اطالعات پشتیبان تصمیم سازمان تأمین‬
‫می شود‪.‬‬
‫مدل سایبرنتیکی‬
‫• ‪MIS‬را معادل بازخور به حساب می آوند‪.‬‬
‫• توسط لوموآن و سایمون‪ :‬اساس این مدل تجزیه و تحلیل و تولید‬
‫اطالعات جدید است‪ .‬می توان از اطالعات محیط و آموخته های‬
‫گذشتگان استفاده کرد‪.‬ومسائل مبهم و پیچیده راتجزیه و تحلیل و با‬
‫طراحی فرضیه ها و پژوهش ها به تولید اطالعات نائل شد‪.‬‬
‫مدل ارگانیکی یا‬
‫سیستمی‬
‫‪MIS= feed back‬‬
‫کنش‬
‫سازمان یا سیستم تصمیم‬
‫گیری‬
‫محیط یا وضعیت آتی‬
‫واکنش‬
‫‪Feed back‬‬
‫ضعف های مدل سیبرنتیکی‪:‬‬
‫‪ ‬این مدل بسیار ماشینی بوده‪،‬بیش از حد مکانیزه است و سازمان ترکیبی‬
‫از نظم و بی نظمی است‪.‬‬
‫‪ ‬فقط به دنبال جمع آوری اطالعات موجود است ‪،‬نه تولید اطالعات‬
‫‪ ‬شباهت بسیار زیادی به مدل رفلکس ی و یا شرطی پاولوف که مبتنی بر‬
‫مکانیسم تحریک و پاسخ است دارد‪ .‬اگر تحریکی وجود نداشته باشد‬
‫لزوما پاسخی وجود ندارد‪.‬‬
‫‪ ‬فقط به بازخورها می پردازد و توجهی به اطالعات بایگانی و تاریخی‬
‫ندارد‪.‬پس بسیار محدود و مقطع نگر است‪.‬‬
‫تجزیه و تحلیل و تولید‬
‫اطالعات‬
‫داده‬
‫اطالعات‬
‫رجوع‬
‫کنش‬
‫سازمان یا سیستم تصمیم‬
‫گیری وضعیت موجود‬
‫محیط وضعیت آتی‬
‫واکنش‬
‫‪Feed back‬‬
‫سیستم ذخیره سازی یا‬
‫بایگانی وضعیت گذشته‬
‫استناد‬
‫‪Feed forward‬‬
‫مدل ارگانیکی یا سیستمی ‪MIS‬‬
‫مقایسه مدل های سیبرنتیکی و ارگانیکی‬
‫‪ ‬مدل سایبرنتیکی بیشتر به تجزیه رویدادها به زنجیره های علی و خطی‬
‫تأکید می ورزد و واقعیت های جهان را نتیجه برخورد و تعامل عناصر‬
‫و رویدادهای احتمالی می داند‪.‬‬
‫‪ ‬مدل ارگانیکی به عنوان سیستم باز عمل می کند‪،‬قوانین بازی همانند‬
‫قوانین سیستم های زنده وبیولوژیکی اند و از پویایی بسیار باالتری‬
‫برخوردار هستند‪.‬‬
‫اهمیت و کاربرد تفکر سیستمی در‪MIS‬‬
‫‪ ‬سازمان در تفکر سیستمی به منزله یک سیستم جامع و یکپارچه در نظر‬
‫گرفته می شود‪(.‬توجه به مجموعه ای از عوامل)‬
‫‪ ‬تفکر سیستمی بهترین روش برای الگوبرداری و مدلسازی جهت طراحی و‬
‫ایجاد مدلها در سیستم های اطالعاتی و کامپیوتری است‪.‬‬
‫‪ ‬تفکر سیستمی کارآمدترین روش برای حل مسائل پیچیده است‪.‬‬
‫‪ ‬تفکر سیستمی به عنوان روش ی برای اندیشیدن و عمل کردن نقش‬
‫بسیار مؤثر در افزایش توان منطقی ‪،‬ذهنی و فکری و تقویت ادراک‬
‫درست درانسان دارد‪.‬‬
‫با تشکر از توجه شما‬