PowerPoint Presentation - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Download Report

Transcript PowerPoint Presentation - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

‫معرفی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی‬
‫پزشکی شیراز‬
‫دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی شیراز با هدف تربیت نیروهای کارشناس‬
‫به منظور انجام خدمات بهداشتی در دستگاه های اجرایی بهداشتی با رشته های‬
‫مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی‬
‫(مقاطع کارشناس ی‪ ،‬کارشناس ی ارشد‪ ،‬دکترای‬
‫تخصص ی)‪ ،‬فناوری اطالعات سالمت(مقاطع کارشناس ی و کارشناس ی ارشد)‪،‬‬
‫انفورماتیک پزشکی و اقتصاد سالمت در مقطع کارشناس ی ارشد فعالیت می نماید و‬
‫به منظور تامین نیازهای تخصص ی و پژوهش ی در سطح دانشگاه ها و سایر موسسات‬
‫بهداشتی و درمانی کشور به پذیرش دانشجو در رشته های فوق‪ ،‬اقدام می نماید‪.‬‬
‫تاریخچه‬
‫در سال ‪ 1368‬با تاسیس دانشکده بهداشت شیراز رشته‬
‫ی مدارک پزشکی و در سال ‪ 1374‬رشته ی کارشناسی‬
‫اداره ی امور بیمارستان ها شروع به پذیرش دانشجو‬
‫نمود‪.‬این رشته در سال ‪ 1378‬از اداره ی امور‬
‫بیمارستان ها به مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی‬
‫تغییر نام داد‪.‬‬
‫در سال ‪1380‬رشته های مدارک پزشکی و مدیریت خدمات‬
‫بهداشتی درمانی از دانشکده بهداشت جدا و دانشکده مدیریت‬
‫و اطالع رسانی پزشکی به طور مستقل تاسیس گردید‪ .‬این‬
‫دانشکده در سال ‪ 1384‬مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی‬
‫ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و در سال‬
‫‪ 1390‬نیز مجوز پذیرش دانشجو در مقاطع دکترای‬
‫تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را اخذ‬
‫نمود‪.‬‬
‫جشن فارغ التحصیلی‬
‫اعضای گروه آموزشی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ‪:‬‬
‫‪ 2 ‬استاد تمام‬
‫‪ 4 ‬استادیار‬
‫‪ ‬ا مربی هیئت علمی‬
‫‪ 2 ‬مربی غیر هیئت علمی‬
‫اعضای گروه آموزشی رشته فناوری اطالعات سالمت ‪:‬‬
‫‪ 2 ‬استادیار‬
‫‪ 1 ‬مربی هیئت علمی‬
‫‪4 ‬مربی غیرهیئت علمی‬
‫دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی شیراز با‪ 4‬گروه آموزشی‬
‫در ‪4‬رشته شامل‪:‬‬
‫‪ ‬مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی( مقاطع کارشناسی‪ ،‬کارشناسی‬
‫ارشد‪ ،‬دکترای تخصصی) و اقتصاد سالمت( در مقطع کارشناسی‬
‫ارشد )‬
‫‪‬‬
‫فناوری اطالعات سالمت(مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)‪،‬‬
‫‪ ‬انفورماتیک پزشکی(مقطع کارشناسی ارشد ) در شیراز فعالیت می‬
‫نماید‪.‬‬
‫تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل‬
‫‪ ‬درحال حاضر ‪232‬‬
‫دانشجو در مقطع کارشناسی‪ 63 ،‬دانشجو‬
‫در مقطع کارشناسی ارشدو‬
‫‪10‬‬
‫دانشجو دکترا در دانشکده‬
‫مدیریت و اطالع رسانی پزشکی مشغول به تحصیل‬
‫باشند‪.‬‬
‫می‬
‫جشن فارغ التحصیلی‬
‫ساختمان و امکانات دانشکده‬
‫دانشکده مدیریت دارای زیر بنایی حدود ‪ 1500‬مترمربع ‪ ،‬دارای کالس‬
‫های درس‪ ،‬سالن کنفرانس‪ ،‬سالن ورزشی‪ ،‬اتاق پراتیک‪ ،‬کالس کار‬
‫برای دانشجویان کارشناسی ارشد‪ ،‬اتاق مخصوص دانشجویان دکترا‪،‬‬
‫کالس کامپیوتر و اینترنت ( با‪ 85‬دستگاه کامپیوتر) به انضمام‬
‫امکانات آموزشی مختلف و کتابخانه می باشد‪.‬‬
‫اتاق پراتیک‬
‫سالن مطالعه‬
‫سالن ورزشی‬
‫کافی شاپ‬
‫سالن کامپیوتر‬
‫کتابخانه‬
‫بخش پایان نامه‬
‫معرفی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و‬
‫درمانی‬
‫رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی‬
‫هدف از تربیت دانشجویان كارشناسي مدیریت خدمات بهداشتي و‬
‫درماني ‪ ،‬تأمین نیروي انساني توانمند براي پذیرش مسئولیت‬
‫هاي اداري و اجرایي واحدهاي بهداشتي و درماني به منظور‬
‫افزایش كارایي و اثربخشي و ارتقا كیفیت خدمات سازمان هایي‬
‫است كه عهده دار سالمت جامعه اند‪.‬‬
‫چشم انداز رشته مدیریت خدمات‬
‫بهداشتی و درمانی ‪:‬‬
‫تدارك یك برنامه آموزشي مطلوب براي تربیت مدیراني توانمند است كه‬
‫بتوانند‪:‬‬
‫با كسب دانش نظري و عملي و فراگیري مهارت هاي ادراكي‪ ،‬انساني و فني‬
‫در زمینه اداره مؤسسات بهداشتي و درماني ‪،‬توانایی تشخیص پویایي و‬
‫پیچیدگي سازمان ها را داشته و تا حد توان نیازهاي معقول زیردستان را‬
‫ارضا نمایند‪.‬‬
‫از طراحييي سيياختمان تييا برنامييه ریييزي بييراي ایجيياد‪ ،‬اداره‪ ،‬توسييعه و احتمييا‬
‫تعطیلييی یييم بیمارسييتان نیازمنييد بهييره گیييري از اندیشييه متخصصييان رشييته‬
‫مدیریت در زمینه های زیر می باشد‪:‬‬
‫اقتصيياد‪ ،‬حسييابداري‪ ،‬مييدیریت مييالي‪ ،‬مييدیریت اختصاصييي واحييدهاي مختلييف‬
‫بیمارسييييتاني‪ ،‬اسييييتانداردهاي بیمارسييييتاني‪ ،‬كيييياربرد كييييامپیوتر در مييييدیریت‬
‫بیمارسيييتان‪ ،‬روابيييط درون بخشيييي و بيييرون بخشيييي بیمارسيييتان‪ ،‬سيييازمان و‬
‫ميييدیریت بهداشيييت و درميييان در ایيييران‪ ،‬اصيييول خيييدمات بهداشيييتي‪ ،‬ارزیيييابي‬
‫مراقبتهاي بهداشتي و درماني و برنامه ریزي و مدیریت استراتژیم در نظيام‬
‫بهداشيييتي و درمييياني و كلیييياتي دربييياره داروسيييازي‪ ،‬پرسيييتاري‪ ،‬پزشيييكي و‬
‫بهداشت بیمارستان‪.‬‬
‫رسالت رشته مدیریت خدمات بهداشتی و‬
‫درمانی‬
‫با توجه به اینكه عضو حیات بخيش هير سيازمان‪ ،‬ميدیریت آن اسيت و بسيیاري‬
‫از صيياحن نظييران علييت موفقیييت و شكسييت سييازمان هييا را در تفيياوت شييیوه‬
‫مييدیریت آن هييا مييي داننييد‪ ،‬بنييابراین برنامييه هيياي آموزشييي رشييته مييدیریت‬
‫بهداشيييت و درميييان‪ ،‬دانشيييجویان را بيييراي رشيييد شخصيييي و فيييردي‪ ،‬احيييراز‬
‫شایسيييتگي اجتمييياعي و حرفيييه اي و ایجييياد مهيييارت هيييایي جهيييت اداره آینيييده‬
‫ميي‬
‫سازمان هایي كه تامین سيالمت جامعيه را بيه عهيده دارنيد‪ ،‬آمياده‬
‫سازد‪.‬‬
‫تعداد واحدهای درسی‪:‬‬
‫تعداد کل واحد های درسی این دوره ‪ 130‬واحد به‬
‫شرح ذیل می باشد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫دروس عمومی ‪ 22‬واحد‬
‫‪‬‬
‫دروس پایه ‪ 50‬واحد‬
‫‪‬‬
‫دروس اختصاصی ‪ 38‬واحد‬
‫‪‬‬
‫دروس اختصاصی اختیاری ‪ 4‬واحد‬
‫‪‬‬
‫کارآموزی در عرصه ‪ 16‬واحد‬
‫فرصت هاي شغلي رشته مدیریت خدمات‬
‫بهداشتی و درمانی‬
‫امروزه به رغم آن كه در تعدادي از رشته هاي علوم پزشكي مانند پزشكي ‪،‬‬
‫پرستاري و مامایي با تعداد قابل توجهي فارغ التحصیل مازاد نیرو روبه رو‬
‫هستیم‪ ،‬در كل ساختار مدیریتي نظام بهداشت و درمان كشور از وزارتخانه‬
‫گرفته تا دانشگاه هاي علوم پزشكي ‪ ،‬شبكه هاي بهداشتي ‪ ،‬درماني و‬
‫بیمارستان ها به فارغ التحصیالن این رشته در هر سه مقطع لیسانس ‪،‬‬
‫فوق لیسانس و دكترا نیازمند است ‪ .‬همچنین فارغ التحصیالن این رشته مي‬
‫توانند در هالل احمر ‪ ،‬سازمان هاي تامین اجتماعي و سازمان بیمه خدمات‬
‫درماني فعالیت كنند ‪.‬‬
‫آینده تحصیلی رشته مدیریت خدمات‬
‫بهداشتی و درمانی‬
‫دانشييجویان رشييته مييدیریت خييدمات بهداشييتی درمييانی مييی‬
‫توانند برای ادامه تحصیل در مقاطع با تر‪ ،‬رشيته هيای‬
‫ذیل را انتخان نمایند‪:‬‬
‫رشته های کارشناسی ارشد‬
‫آموزش بهداشت‬
‫زیست فناوری پزشکی‬
‫آموزش پزشکی‬
‫سالمت سالمندی‬
‫اپیدمیولوژی‬
‫کتابداری و اطالع رسانی پزشکی‬
‫اقتصاد بهداشت‬
‫فناوری اطالعات سالمت‬
‫انفورماتیک پزشکی‬
‫مدیریت خدمات بهداشتی درمانی‬
‫ارزیابی فناوری سالمت‬
‫مهندسی بهداشت محیط‬
‫رفاه اجتماعی‬
‫مدیریت توانبخشی‬
‫آمار زیستی‬
‫نانو تکنولوژی پزشکی‬
‫{‬
‫سایر گرایش های مدیریت(دولتی‪،‬بازرگانی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬بیمه)‪ ،‬اقتصاد نظری‬
‫و‪...‬‬
‫رشته های دکترای تخصصی (‪)PHD‬‬
‫آموزش بهداشت و ارتقای سالمت‬
‫سالمت در بالیا و فوریت ها‬
‫آموزش پزشکی‬
‫سالمت و رفاه اجتماعی‬
‫اپیدمیولوژی‬
‫سالمند شناسی‬
‫اقتصاد سالمت‬
‫سیاستگذاری سالمت‬
‫انفورماتیک پزشکی‬
‫مدیریت خدمات بهداشتی درمانی‬
‫معرفی رشته فناوری اطالعات‬
‫سالمت‬
HIT men should
know
:
Medical & Health
{
Computer & IT
sciences
{ sciences
Soft ware
programing
Human
anatomy
Network
Huma
physiology
Data base
Human
illnesses
Web Design
IT
Terminology
Management
sciences
Health Information
Management (HIM)
Healthcare
Management
IT Management
Epidemiology
Medical
Terminology
‫تعریف رشته فناوری اطالعات سالمت ‪:‬‬
‫كارشناسي پیوسته رشته فناوري اطالعات سالمت‬
‫(‪Health information Technology )BSc.‬‬
‫فارغ التحصیالن این مقطع قادر خواهند بود تصدي و مدیریت بخش فناوري‬
‫اطالعات سالمت را در كلیه موسسات ارائه خدمات بهداشتي و درماني به عهده‬
‫گرفته و در زمینه ایجاد و اداره سیستم هاي اطالعات سالمت با استفاده از فن آوري‬
‫اطالعات‪ ،‬ایفاي نقش نمایند‪.‬‬
‫تاریخچه رشته ‪:‬‬
‫این رشته در آمریكا در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت پیوسته و ناپیوسته‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫رسالت رشته فناوری اطالعات سالمت ‪:‬‬
‫رسالت این رشته عبارت است از تربیت افراد كارآزموده اي كه‬
‫بتوانند‪:‬‬
‫تصدي و مدیریت بخش فناوري اطالعات سالمت مشتمل بر جمع‬
‫آوري و پردازش داده ها ( سازماندهي‪ ،‬طبقه بندي و محاسبات‬
‫آماري ) و ذخیره سازي‪ ،‬بازیابي اطالعات‪ ،‬تحلیل شاخص هاي‬
‫بهداشتي‪ ،‬مشاركت در كارشناسي‪ ،‬طراحي و پیاده سازي نظام‬
‫اطالعات بیمارستانی را بر عهده گیرند‪.‬‬
‫چشم انداز رشته فناوری اطالعات سالمت ‪:‬‬
‫در ده سال آینده دانش آموختگان این رشته‪ ،‬نیروي مورد نیاز غالن‬
‫مراكز بهداشتي درماني را در كشور تامین نموده و از نظر‬
‫استانداردهاي مدیریت اطالعات در مقایسه با كشورهاي منطقه با ترین‬
‫رتبه را كسن خواهند نمود‪.‬‬
‫اهداف كلي رشته فناوری اطالعات سالمت ‪:‬‬
‫هدف كلي این برنامه عبارت است از تربیت افراد كارآمدي كه‬
‫بتوانند در زمینه های زیر فعالیت داشته باشند‪:‬‬
‫سرپرستی بخشهای مدیریت اطالعات سالمت و فناوري اطالعات‬
‫سالمت مشتمل بر جمع آوري و پردازش داده ها ( سازماندهي‪،‬‬
‫طبقه بندي و محاسبات آماري ) و ذخیره سازي و بازیابي‬
‫اطالعات‪ ،‬تامین اطالعات مورد نیاز به منظور بهره برداري هاي‬
‫آموزشي‪ ،‬پژوهشي‪ ،‬خدماتي و آماري مرتبط به رشته هاي مختلف‬
‫پزشكي ‪،‬بكارگیري فن آوري اطالعات در حوزه مدیریت اطالعات‬
‫سالمت‪،‬‬
‫تامین اطالعات مورد نیاز جهت دفاع از حقوق بیمار‪ ،‬مراجعه كننده‪،‬‬
‫موسسات و كاركنان بهداشتي درماني از طریق حفظ مستندات اطالعات‬
‫مراقبت بهداشتي ‪.‬‬
‫‪ ‬نقش های دانش آموختگان در نظام بهداشتی‪:‬‬
‫دانش آموختگان این دوره دارای نقش خدماتی‪ ،‬آموزشی‪ ،‬مدیریتی و پژوهشی‬
‫می باشند‪.‬‬
‫تامین اطالعات مورد نیاز جهت دفاع از حقوق بیمار‪ ،‬مراجعه كننده‪،‬‬
‫موسسات و كاركنان بهداشتي درماني از طریق حفظ مستندات‬
‫اطالعات مراقبت بهداشتي ‪.‬‬
‫‪ ‬نقش های دانش آموختگان در نظام بهداشتی‪:‬‬
‫‪ ‬دانش آموختگان این دوره دارای نقش خدماتی‪ ،‬آموزشی‪ ،‬مدیریتی‬
‫و پژوهشی می باشند‪.‬‬
‫وظایف حرفه ای دانش آموختگان رشته فناوری‬
‫اطالعات سالمت‪:‬‬
‫وظایف آموزشی ‪:‬‬
‫الف‪ -‬آموزش کارکنان مرتبط با بخش فن‬
‫آوری اطالعات سالمت‬
‫ن‪ -‬آموزش کارکنان جدید در زمینه روند‬
‫گردش امور در بخش فن آوری اطالعات‬
‫سالمت‬
‫ج‪ -‬تحلیل شاخص های آمار بیمارستانی ( مرگ و میر‪ ،‬بیماری‪ ،‬مالی‬
‫و ‪ )...‬و ارائه به مدیران مربوط و کاربران مجاز‬
‫د‪ -‬ارائه اطالعات پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی‬
‫ه‪ -‬اجرای مصوبات مربوط به خدمات ماشینی اطالعات سالمت‬
‫ی‪ -‬مشارکت در طراحی فرم های اطالعات سالمت‬
‫وظایف مدیریتی‬
‫الف‪ -‬مدیریت بخش فن آوری اطالعات سالمت‬
‫وظایف پژوهشی‬
‫الف‪ -‬انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه سیستم های اطالعاتی‬
‫بهداشت و درمان‬
‫ن‪ -‬مشارکت در طراحی و جمعآوری اطالعات پژوهشی در حوزه‬
‫بهداشت و درمان‬
‫تعداد واحدهای درسی‪:‬‬
‫تعداد کل واحد های درسی این دوره ‪ 130‬واحد به‬
‫شرح ذیل می باشد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫دروس عمومی ‪ 22‬واحد‬
‫‪‬‬
‫دروس اختصاصی ‪ 92‬واحد‬
‫‪‬‬
‫کارآموزی در عرصه ‪ 16‬واحد‬
‫هر چند رشته های فناوری اطالعات سالمت و‬
‫انفورماتیک پزشکی رشته های جدیدی در کشور محسون‬
‫می شوند‪ ،‬انتظار می رود که در آینده و با رشد روز‬
‫افزون استفاده از فناوری اطالعات در سیستم های‬
‫سالمت‪ ،‬نیاز به متخصصین این رشته ها روز به روز‬
‫بیشتر و بیشتر گردد ‪.‬‬
‫متخصصین فناوری اطالعات سالمت در حوزه سالمت‬
‫میتوانند در سه بخش مشغول به کار شوند‪:‬‬
‫‪ -1‬دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ‪.‬‬
‫‪ -2‬سازمان ها و مراکز بهداشتی درمانی ‪.‬‬
‫‪ -3‬بخش خصوصی ‪.‬‬
‫معرفی رشته اقتصاد سالمت‬
‫هدف از تربیت دانش آموختگان در این رشته‪ ،‬توانمند سازی آن ها در‬
‫زمینه سیاست گذاری‪ ،‬برنامه ریزی و بهبود توسعه ی امور اقتصادی‬
‫نظام بهداشتی و درمانی است‪ .‬فارغ اتحصیالن قادر به اتخاذ سیاست‬
‫ها و تدابیر مالی و اقتصادی و نیز صرفه جویی در مراکز بهداشتی و‬
‫درمانی و آینده نگری و برنامه ریزی های آتی برای نظام سالمت‬
‫خواهند بود ‪.‬‬
‫معرفی رشته انفورماتیک پزشکی‬
‫رشته ای جدید محسون می شود که با استفاده از فناوری اطالعات‬
‫در ذخیره سازی‪ ،‬بازیابی داده ها و استفاده بهینه از تحلیل‬
‫اطالعات‪ ،‬به تصمیم گیری جهت حل مشکالت و ارتقاء سیستم‬
‫های بهداشت و درمان می پردازد‪ .‬این علم ارتباط نزدیکی بین‬
‫علوم پایه پزشکی و تکنولوژی جدید کامپیوتر‪ ،‬مخابرات و‬
‫ارتباطات برقرار می کند ‪.‬‬
‫تعداد دانشجویان عضو دفتر استعداد‬
‫درخشان دانشکده‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫سال‪92‬‬
‫سال‪91‬‬
‫سال‪90‬‬
‫سال‪89‬‬
‫سال‪88‬‬
‫* علت کاهش آمار در سال‪ :91‬معیار عضویت در دفتر استعداد های درخشان ‪ 10‬درصد برتر‬
‫هر ورودي در مقاطع کارشناسي و باالتر در هر دانشگاه با کسب معدل کل حداقل ‪ 17‬میباشد که‬
‫در سال ‪ %1 ،91‬برتر ورودی احتساب شده است‪.‬‬
‫آمار پذیرفته شدگان دانشجویان‬
‫دانشکده در مقاطع کارشناسی ارشد و‬
‫دکتری‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫کارشناسی ارشد‬
‫‪8‬‬
‫دکتری‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫سال‪92‬‬
‫سال‪91‬‬
‫سال‪90‬‬
‫مقام ها و افتخارات علمی‪-‬پژوهشی‪،‬‬
‫هنری و ورزشی کسب شده توسط‬
‫دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالع‬
‫رسانی پزشکی شیراز در سال های‬
‫اخیر‬
‫رتبه هاي برتر پذیرفته شدگان در آزمون هاي‬
‫ورودي دوره هاي تحصیالت تكمیلي كارشناسي‬
‫ارشد و دکتری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نفر اول آزمون دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال‪88‬‬
‫نفر اول آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال‪89‬‬
‫نفر دوم آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در سال ‪90‬‬
‫نفر اول آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت در سال ‪91‬‬
‫نفر دوم آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال ‪91‬‬
‫نفر دوم آزمون دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال ‪91‬‬
‫نفر اول آزمون دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال ‪92‬‬
‫نفر اول آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال‪92‬‬
‫نفر اول آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال‪93‬‬
‫نفر اول آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت در سال ‪93‬‬
‫‪:‬مقام های علمی‪-‬پژوهشی کسن شده‬
‫* کسب ‪ 4‬رتبه برتر در المپیاد ‪.‬‬
‫* ‪ 9‬دانشجوی نمونه در سطح کشوری و دانشگاهی ‪.‬‬
‫* انتشار ‪ 38‬مقاله‪ 3 ،‬جلدکتاب و‪ 23‬پایان نامه در سال ‪.92‬‬
‫‪:‬مقام های فرهنگی کسن شده‬
‫* کسب مقام اول در زمینه ی تهیه ی محتوای فرهنگی سال‪. 92‬‬
‫* کسب مقام اول در زمینه ی راه اندازی و تجهیز کانون قرآن سال ‪91‬‬
‫* کسب مقام برتر در زمینه ی رعایت پوشش سال‪. 92‬‬
‫* کسب مقام در رشته ی قرائت و ترجمه ‪.‬‬
‫* انتشار نشریه الکترونیکی قرآنی توسط دانشکده مدیریت ‪.‬‬
‫معاونت فرهنگی‬
‫معاونت فرهنگی‬
‫مقام های ورزشی کسن شده‪:‬‬
‫* مقام اول تیمی فوتسال دانشگاه‬
‫* مقام دوم دو و میدانی‬
‫* مقام دوم کیوکوشین‬
‫* مقام دوم تکواندو دانشگاه‬
‫* مقام اول شنا دانشگاه‬
‫* آقای سعید حاتمی‪ :‬عضو تیم ملی‪ ،‬قهرمان کشوری و مربی‬
‫بین المللی در رشته (‪mma‬مبارزات آزاد)‬
‫کتاب های تالیف و ترجمه شده توسط‬
‫اساتید دانشکده مدیریت و اطالع رسانی‬
‫پزشکی‪:‬‬
‫‪ ‬پایش و ارزشیابی منابع انسانی بخش سالمت‬
‫ترجمه‪ :‬محمد رضا امیر اسماعیلی‪ ،‬دکتر امید‬
‫براتی‪ ،‬دکتر محمدرضا محقق‪ ،‬دکتر محسن زارع‬
‫‪ ‬نظام های بیمه سالمت‬
‫گردآوری‪ :‬دکتر زهرا کاوسی‪ ،‬دکتر محمد‬
‫عرب‪ ،‬دکتر رامین روانگرد و دکتر رحیم‬
‫استوار‬
‫‪ ‬حاکمیت خدمات بالینی‬
‫ترجمه‪ :‬دکتر آرش رشیدیان‪ ،‬دکتر رامین‬
‫روانگرد‪ ،‬دکتر زینب معین فر‪ ،‬دکتر سحر‬
‫افتخاری‬
‫‪ ‬بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه‬
‫کار می کند؟‬
‫ترجمه‪ :‬دکتر محمد عرب‪ ،‬دکتر رامین‬
‫روانگرد‪ ،‬دکتر رحیم استار و دکتر زهرا کاوسی‬
‫‪ ‬طبقه بندی بیماری ها و وضعیت های کلینیکی‬
‫و بهداشتی براساس ‪ICD10-CM‬‬
‫تالیف‪ :‬دکتر محترم نعمت الهی و رویا ارجمند‬
‫اینالو‬
‫‪ ‬مدیریت اطالعات بهداشتی با رویکردی به‬
‫آمار و اپیدمیولوژی‬
‫ترجمه‪ :‬دکتر نیلوفر ماسوری و دکتر رکسانا‬
‫شریفیان‬
‫‪ ‬راهنمای کاربردی مدیریت استراتژیک در‬
‫سازمان‬
‫تالیف و ترجمه‪ :‬دکتر سودابه وطن خواه‪ ،‬پیوند‬
‫باستانی‪ ،‬دکتر محمود بیگلر‪ ،‬داود مصطفایی‪،‬‬
‫مریم مرتضوی‪ ،‬دکتر بهروز هاشمی‬
‫‪ ‬اصول و مهارت های کاربردی برقراری‬
‫ارتباط در محیط کار‬
‫تالیف و ترجمه‪ :‬دکتر سودابه وطن خواه‪ ،‬پیوند‬
‫باستانی‬
‫‪ ‬جهانی شدن خدمات سالمت‬
‫ویراستار‪ :‬پیوند باستانی‬
‫‪ ‬راهنمای کاربردی ارزیابی اقتصادی‬
‫مداخالت سالمت‬
‫تالیف و ترجمه‪ :‬دکتر حمید رواقی‪،‬‬
‫دکتر پیوند باستانی‬
‫‪ ‬تجارب کاربردی در‪ :‬مدیریت آموزشی بر‬
‫مبنای جامعه‬
‫تالیف و ترجمه‪:‬دکتر سودابه وطن خواه‪ ،‬ساناز‬
‫سهرابی زاده‪ ،‬پیوند باستانی‬
‫‪ ‬کتاب تمرین طبقه بندی بین المللی بیماری ها‬
‫گردآورندگان ‪ :‬دکتر رکسانا شریفیان‪ ،‬فریبا‬
‫فرهمند‬
‫‪ ‬مدیریت بخش مدارک پزشکی‬
‫تالیف ‪ :‬افسانه دانیالی‪ ،‬دکتر علی کشتکاران‬
‫می‬
‫جهت آشنایی بیشتر با مقاالت علمی اساتید این دانشکده‬
:‫ مراجعه فرمایید‬Google Scholar ‫توانید به لینک های زیر در‬
http://scholar.google.com/citations?user=UNiF1UAAAAJ&hl=en
http://scholar.google.com/citations?user=Hb
sFqYAAAAAJ&hl=en
‫دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی شیراز‬
‫آدرس‪:‬‬
‫شیراز‪ ،‬خیابان قصردشت‪ ،‬حد فاصل سه راه‬
‫فلسطین و چهار راه مالصدرا‪ ،‬کوچه ‪ ،29‬ساختمان‬
‫املاس‪0711-2340774‬‬
‫تلفن‪:‬‬
‫کد پستی‪71336 - 54361 :‬‬
‫نمابر‪0711-2340039 :‬‬
‫‪E-mail: [email protected] sums.ac.ir‬‬
‫اطالعات بیشتر در سایت اینترنتی‪:‬‬
‫‪http;//mgsch.sums.ac.ir‬‬