ارائه دهنده : دكتر علي ثقفي

download report

Transcript ارائه دهنده : دكتر علي ثقفي

‫خالصه مباحث مطروحه در‬
‫هشتمين همايش ساالنه انجمن حسابداري ايران‬
‫ت ن ظ ي م و ا را ئ ه ‪ :‬م ح س ن پ ور ع ل ي‬
‫س ي س ت م ه ا ي ا ط ال ع ا ت ي ح س ا ب د ا ر ي‬
‫ز ي ر ن ظ ر ا س ت ا د م را د ي‬
‫پاييز ‪1390‬‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬انجمن حسابداری ایران با هدف گسترش ‪ ،‬پیشبرد و ارتقای دانش و پژوهش‬
‫حسابداری و توسعه کمی و کیفی دانش آموختگان ‪ ،‬استادان و نيرو های متخصص‬
‫و حرفه ای حسابداری و بهبود امور آموزش ی ‪ ،‬پژوهش ی و تخصص ی حسابداری در‬
‫سال ‪ 1376‬تاسیس شد و فعالیت های خود را ازپایيز سال‪ 1382‬آغاز کرد ‪.‬‬
‫‪ ‬كارشناسان حسابداري با حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار به عنوان اعضاء وابسته و‬
‫كارشناسان ارشد حسابداري‪ ،‬اعضاء هيات علمي ‪ ،‬حسابداران رسمي و ‪ ...‬به عنوان‬
‫اعضاء پيوسته ميتوانند به عضويت انجمن حسابداري ايران در آيند‪.‬‬
‫‪ ‬انجمن حسابداري ايران اقدام به انتشار دو فصل نامه به نام هاي فصل نامه دانش‬
‫و پژوهش حسابداري و فصل نامه تحقيقات حسابداري مينمايد‪.‬‬
‫اعضاء هيات مديره انجمن حسابداري ايران‬
‫‪ ‬دکتر علی ثقفی (رييس هيات مديره )‬
‫‪ ‬دكتر علي قاسم زاده ( عضو هيات مديره)‬
‫‪ ‬دكتر ايرج نوروش (عضو هيات مديره)‬
‫‪ ‬دكتر ويدا مجتهد زاده (عضو هيات مديره)‬
‫‪ ‬دكتر ناصر پرتوي (دبيركل و عضو هيات مديره)‬
‫درباره همايش هاي حسابداري انجمن حسابداري ايران‬
‫‪ ‬انجمن حسابداري ايران هر ساله در آذر ماه (مقارن با هفته بين املللي حسابدار)‬
‫اقدام به برگزاري همايش ساالنه انجمن مينمايد‪.‬‬
‫‪ ‬تاكنون هشت همايش ساالنه برگزار شده كه سه همايش از آن به صورت بين املللي‬
‫(با حضور مدعوين و اساتيد بين املللي) برگزار شده است‪.‬‬
‫هشتمين همايش ساالنه انجمن حسابداري ايران‬
‫‪ ‬اين همايش با عنوان ( حسابداري – هسته مركزي اقتصاد ) از مرداد ماه ‪1390‬‬
‫اقدام به فراخوان مقاالت و ثبت نام نمود‪.‬‬
‫‪ ‬هزينه هاي ثبت نام در همايش جهت افراد عادي ‪ 1.200.000‬ريال ‪ ،‬جهت اعضاء‬
‫هيات علمي دانشگاه ‪ ،‬اعضاء جامعه حسابداران رسمي و ‪ ...‬هر نفر ‪ 900.000‬ريال ‪،‬‬
‫جهت اعضاء انجمن حسابداري ايران ‪ 600.000‬ريال و جهت دانشجويان دوره‬
‫دكتري ‪ 500.000‬ريال بود‪.‬‬
‫سخنرانان همايش‬
‫‪ ‬دكتر ناصر پرتوي ( دبيركل انجمن حسابداري ايران)‬
‫‪ ‬دكتر علي عسگري ( رييس سازمان امور مالياتي كل كشور)‬
‫‪ ‬دكتر علي صالح آبادي (رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران)‬
‫‪ ‬دكتر علي ثقفي (عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبائي )‬
‫‪ ‬دكتر عباس هش ي (عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي)‬
‫‪ ‬دكتر فريدون رهنماي رودپشتي ( عضو هيات علمي دانشگاه آزاد)‬
‫‪ ‬آقاي غالمحسين دواني (شريك موسسه حسابرس ي دايارايان و مدرس حسابداري)‬
‫‪ ‬كاظم وادي زاده (مديرعامل موسسه حسابرس ي و خدمات مديريت ابتكار نوين)‬
‫‪ ‬استاد مصطفي علي مدد ( پژوهشگر و مدرس حسابداري)‬
‫دكتر ناصر پرتوي (دبير همايش)‬
‫‪ ‬دو ارگان تامينكننده اهداف عالي‬
‫پرتوي در سخنان خود با اشاره به چالشهاي ميان دانشگاهها و صنايع به نقش سازمانهاي بورس و‬
‫اوراق بهادار و امور مالياتي اشاره كرد و گفت‪ :‬سازمان امور مالياتي ميتواند با قوانين‪ ،‬بخشنامهها و‬
‫دستورالعملهاي خود صنعت را وادار به انجام موارد علمي بكند و سازمان بورس نيز با توجه به اينكه‬
‫در كميته برنامهريزي رشته حسابداري نقش فعالي دارد‪ ،‬ميتواند نياز صنعت را تشخيص دهد و‬
‫دانشگاه را در جهت رسيدن به اهداف صنعت ياري دهد‪.‬وي سپس گفت‪ :‬دو سال پيش در چنين روزي‬
‫به صورت كامال عملي از ديوان محاسبات و سازمان بازرس ي كل كشور خواستيم كه نظارت بايد به‬
‫هنگام باشد تا اثر مطلوب و موثري را شاهد باشيم و امروز تحقق گوشههايي از اين موارد را نظارهگر‬
‫هستيم‪.‬‬
‫دكتر ناصر پرتوي (دبير همايش)‬
‫‪ ‬دهها سوال بيجواب‬
‫دكتر پرتوي با اشاره به بحرانهاي رخ داده در اقتصادهاي بزرگ دنيا و تبعات اين بحرانها كه گريبان‬
‫بانكها و موسسات مالي بيناملللي را گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬سوالي كه در طول اين بحران بارها عنوان‬
‫شده‪ ،‬اين است كه حسابداران كجا بودند و نقش آنها در اين موارد چيست؟ مگرنه اين است كه‬
‫حسابداران شاغل در شركتها و موسسات اقتصادي‪ ،‬حسابداران حرفهاي بوده و ملزم به رعايت‬
‫اخالق و استانداردها هستند؟ مگر نه اين است كه حسابرسان ملزم به رسيدگي اين شركتها‬
‫بودند؟مگر نه اين است كه بايد انواع ريسك‪ ،‬به خصوص ريسك اعتباري را ارزيابي كرد و براي آن‬
‫ذخيره گرفت؟دبيركل انجمن حسابداران ايران ادامه داد‪ :‬چرا طيف وسيع استفادهكنندگان از‬
‫صورتهاي مالي را از بروز مخاطرات آگاه نكردند؟ و صدها سوال ديگر‪...‬‬
‫دكتر ناصر پرتوي (دبير همايش)‬
‫‪ ‬تخلفات مالي اخير ( اختالس ‪ 3‬هزار ميلياردي )‬
‫دكتر پرتوي سپس با اشاره به تخلف مالي اخير گفت‪ :‬مگر نه اين است كه در اين واحدها‪ ،‬حسابداران حرفهاي‬
‫اشتغال دارند؟چگونه ميتوان اعتبار اسنادي جعلي گرفت و چطور ميتوان در جاي ديگري آن را تنزيل كرد؟‬
‫وي با اشاره به محدود شدن شرايط ورود به حرفه حسابرس ي از نبود استانداردهاي كارآمد براي رسيدگي انتقاد‬
‫كرد و گفت‪ :‬در شرايطي كه بيش از ‪ 180‬صفحه استاندارد در مورد حسابرس ي و نظارت بر عملكرد بانكها در دنيا‬
‫وجود دارد و حتي در هند و پاكستان اعمال ميشود‪ ،‬آيا حتي ‪ 1‬صفحه آن در كشور ما به صورت مكتوب وجود‬
‫دارد؟ آيا استانداردهاي بيناملللي را درست ترجمه كردهايم؟آيا استانداردهاي حسابداري ايران بوميسازي شده‬
‫است؟ آيا مردم حق ندارند از ما حسابداران بپرسند كه در اين گونه موارد كجا هستيد؟!وي در پايان سخنان خود‬
‫اظهار اميدواري كرد‪ :‬اميدوارم كه اين همايش و همايشهاي ديگر بتواند به برخي از اين پرسشها پاسخ بدهد‪.‬‬
‫دكتر علي عسگري (رييس سازمان امور مالياتي كشور)‬
‫رييس سازمان امور مالياتي نيز در همايش يادشده به نقش حسابداران اشاره كرد و گفت‪ :‬در‬
‫حوزه مالياتي عالقهمنديم كه تعداد حسابرسان و حسابداران در كشور به دليل اهميت‬
‫مسائل مالي و حسابرس ي افزايش يابد‪.‬علي عسكري با بيان اينكه نقش حسابداران براي پيشبرد‬
‫امور بسيار حساس و كليدي است‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬امروزه در حوزه مسائل اجرايي‪ ،‬حساسيتهاي‬
‫اجتماعي در جامعه ايجاد شده است و تقريبا يك سوال عمومي مطرح است كه جايگاه و نقش‬
‫حسابداران چيست و چه ميزان اخالق حرفهاي در اين حوزه رعايت ميشود؟ عسكري ادامه‬
‫داد‪ :‬از كساني كه در حرفه حسابداري مشغول به فعاليت هستند تقاضا دارم كه به‬
‫حساسيتهاي اجتماعي توجه جدي كنند و در مسائل حرفهاي و فني و تكنيكي نهايت دقت و‬
‫توجه را اعمال كنند‪.‬‬
‫دكتر علي عسگري (رييس سازمان امور مالياتي كشور)‬
‫وي به مقايسه عملكرد ادارات مالياتي و حسابرسان در پروندههاي مالياتي اشاره كرد و گفت‪ :‬در‬
‫رسيدگي عملكرد سال ‪ ،88‬دو هزار و ‪ 261‬پرونده مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفت كه در نتيجه‪،‬‬
‫رسيدگي حسابرسان نسبت به درآمد ابرازي مودي هفت درصد رشد داشته است كه اين ميزان عدد‬
‫قابل توجهي نيست‪ ،‬زيرا در همين رسيدگي كه توسط ادارات مالياتي انجام شد نسبت به درآمد ابرازي‬
‫مودي كه به نتيجه قطعي رسيده ‪ 55‬درصد رشد داشته است‪ ،‬بنابراين نميتوان به راحتي از آن گذشت‪.‬‬
‫رييس سازمان امور مالياتي كشور در ادامه به ابهاماتي كه در رسيدگي مالياتي در واحدهاي مالياتي وجود‬
‫دارد اشاره كرد و گفت‪ :‬در بررس ي پرونده مالياتي در يكي از استانها در ‪ 78‬پرونده مقايسه درآمد ابرازي‬
‫مودي و درآمد رسيدگي شده توسط حسابرسان مشخص شدكه رسيدگي ادارات مالياتي نسبت به‬
‫رسيدگي درآمد ابرازي مودي ‪ 468‬درصد افزايش داشته است‪ ،‬در حالي كه حسابرسان در رسيدگي خود‬
‫به يك پنجم اين عدد هم نرسيده بودند‪.‬‬
‫دكتر علي عسگري (رييس سازمان امور مالياتي كشور)‬
‫عسگري اضافه كرد‪ :‬همچنين در رسيدگي عملكرد سال ‪ 87‬از چهار هزار و ‪ 677‬پرونده‪ ،‬هزار و‬
‫‪ 676‬پرونده (‪ ) % 35.8‬به هيات هماهنگي ارسال شد كه پنج هزار و ‪ 803‬ابهام مطرح شد كه در‬
‫اين ميان در چهار هزار و ‪ 874‬مورد (‪ ، )%84‬نظر همكاران ما و در هزار و ‪ 29‬مورد (‪ )%16‬نظر‬
‫حسابرس تاييد شد‪ .‬وي تاكيد كرد‪ :‬وجود اين آمار نشان ميدهد كه جايگاه انجمن و جامعه‬
‫حسابداران و شاغالن در رسيدگي به پروندههاي مالياتي بايد بيش از گذشته با حساسيت‬
‫همراه باشد‪ .‬رييس سازمان امور مالياتي كشور در پايان عنوان كرد‪ :‬براي ارتقا بخش ي به‬
‫مسائل مالي كشور بايد دست به دست هم دهيم و تراز كشور را در اين زمينه افزايش دهيم‪.‬‬
‫دكتر علي صالح آبادي (رييس سازمان بورس اوراق بهادار)‬
‫رييييس سييازمان بييورس و اوراق بهييادار‪ ،‬در اييين همييايش بييه نقييش و جايگيياه حسييابداران اشيياره كييرد و گف يت‪:‬‬
‫بازار سرمايه براي ارتقا و رسيدن به جايگياه واقعيي خيود بيه تعاميل بيا حرفيه حسيابداري نيياز دارد‪ ،‬بنيابراين‬
‫همگرايي با استانداردهاي بيناملللي حسابداري در بازار سرمايه يك ضرورت اجتنابناپذير است‪.‬‬
‫دكتيير علييي صييالحآبادي بييا بيييان اينكييه سييرمايهگذاران نيازمنييد اطالعييات قابييل اتكييا در بازارهيياي مييالي هسييتند‪،‬‬
‫اظهار كرد‪ :‬بورس به دنبال جذب سرمايههاي خارجي است و بيراي ايين منظيور باييد اطالعيات بيازار بيا سياير‬
‫بورسها قابل مقايسه و قابل اتكا باشد كه اين امر جز با ابزارها و ضوابط معتبر قابل انجام نيست‪.‬‬
‫دكتر علي صالح آبادي (رييس سازمان بورس اوراق بهادار)‬
‫صالحآبادي با بيان اينكه حركت به سمت استانداردهاي بينامللليي توسيط سيازمان حسابرسي ي بيه تصيوي‬
‫رس يييده اس ييت عني ييوان ك ييرد‪ :‬بي يراي عمليي يياتي ك ييردن اي يين بخي ييش ب ييه ي ييك نقشي ييه راه ني يياز داري ييم تي ييا ب ييا برنامي يه‬
‫زمانبندي مشخص و با همكاري حرفه حسابداري و دستگاههاي ذيربط اين كار دنبال شود‪.‬‬
‫رييييس سييازمان بييورس و اوراق بهييادار بييا بيييان اينكييه بايييد بييا گسييترش بازارهيياي مييالي بييازار سييرمايه بتوانييد در‬
‫كنييار بييازار پييول نقييش مهمييي در تييامين مييالي ايفييا كنييد‪ ،‬اظهييار كييرد‪ :‬از حرفييه حسييابداري تقاضييا دارم كيه كمييك‬
‫كند تا اين هدف در عمل پيادهسازي شود‪.‬‬
‫دكتر علي صالح آبادي (رييس سازمان بورس اوراق بهادار)‬
‫وي در اداميه اييين همييايش بيه اهميييت صييورتهاي ميالي تلفيقييي در بييازار سيرمايه اشيياره كييرد و گفيت‪ :‬اميروز بييا‬
‫پ ييذيرش ش ييركتهاي جدي ييد ك ييه ش ييركتهاي تابع ييه فراوان ييي دارن ييد هي ييه ص ييورتهاي تلفيق ييي بس يييار مه ييم و‬
‫ضييروري اسييت و بايييد حرفييه حسييابداري در زمينييه اسييتانداردها و آمييوزش بييه اييين موضييوع توجييه كييرده و آن‬
‫را تقويت كند‪.‬‬
‫ب ييه گفت ييه ص ييالحآبادي ب ييا پيچي ييدگي فض يياي كسي ي و ك ييار و ش ييركتها طبيعت ييا باي ييد توج ييه بيش ييتري ب ييه اي يين‬
‫مباحث شود تا اين حوزه ارتقا يابد‪.‬‬
‫دكتر علي صالح آبادي (رييس سازمان بورس اوراق بهادار)‬
‫رييس سازمان بورس و اوراق بهادار دربياره كنتيرل داخليي در شيركتها گفيت‪ :‬اميروزه توجيه خياص بيه كنتيرل‬
‫داخلي در شركتها بسيار مهم و ضروري اسيت و باييد نظيام كنتيرل داخليي در شيركتها ارتقيا پييدا كنيد‪ .‬وي‬
‫توض يييا داد‪ :‬ب ييا وق ييوع مس يياله اخي يير م ييالي در كش ييور اهمي ييت اي يين موض ييوع بيش ييتر نماي ييان ش ييد و اي يين موض يوع‬
‫نش ي ي ييان داد ك ي ي ييه ش ي ي ييركتها باي ي ي ييد ب ي ي ييه س ي ي ييمت كنت ي ي ييرل داخل ي ي ييي دقي ي ي ييق و س ي ي ييامان يافت ي ي ييه حرك ي ي ييت كنن ي ي ييد‪.‬‬
‫صالحآبادي اضافه كرد‪ :‬شركتهايي كه در بيازار سيرمايه حضيور دارنيد باييد بيه انتظيار سيهامداران و انتظيار‬
‫نهاده يياي نظ ييارتي از جمل ييه س ييازمان ب ييورس پاس ييخ دهن ييد‪ .‬انتظ ييار از م ييديران ش ييركتها اي يين اس ييت ك ييه نظ ييام‬
‫كنترلي خود را ارتقا دهند و حسابرسان نيز بايد در خصيوص اينكيه آييا كنترلهيا بيه نحيو مناسي ي در شيركت‬
‫استقرار پيدا كرده است يا نه‪ ،‬اظهارنظر كنند‪.‬‬
‫دكتر علي صالح آبادي (رييس سازمان بورس اوراق بهادار)‬
‫صييالحآبادي در ادامييه بييه اهميييت حاكميييت شييركتي اشيياره كييرد و گفييت‪ :‬هيير چقييدر كييه بييه سييمت جلييو حركيت‬
‫مييكنيم اهمييت حاكمييت شييركتي بيشيتر ميشيود‪ .‬بيه طييوري كيه در هميين مسياله مييالي اخيير كيه اتفياق افتيياد‬
‫اگر حسابرس ي داخلي در شركتها پررنگتر بود‪ ،‬ميشد از وقيوع آن جليوگيري كيرد‪ .‬نقيش حاكمييت شيركتي‬
‫بعييد از وقييوع بح يران م ييالي در دنيييا مطييرح ش ييده اسييت تييا اعتم يياد بييه بازارهيياي م ييالي بييازگردد‪ .‬رييييس س ييازمان‬
‫ب ييورس و اوراق به ييادار عن ييوان ك ييرد‪ :‬در اي يران ب ييه دلي ييل خاله يياي موج ييود در ق ييانون تج ييارت و ب ييه روز نب ييودن‬
‫اسييتانداردها‪ ،‬در خصييوص حاكميييت شييركتي خييب وجييود دارد كييه بايييد برطييرف شييود‪ ،‬ولييي برخييي جنبييههاي‬
‫حاكمي ييت ش ييركتي توس ييط ب ييورس در ح ييال پيگي ييري ب ييوده و مق ييررات آن در ح ييال تص ييوي اس ييت ك ييه در اي يين‬
‫زمينييه ال يزام ايجيياد كميتييه حسابرس ي ي در شييركتهاي سييهامي عييام و حقييوق سييهامداران اقليييت مييدنظر ق يرار‬
‫ميگيرد‪.‬‬
‫دكتر علي صالح آبادي (رييس سازمان بورس اوراق بهادار)‬
‫وي در پايان با بيان اينكه نقش و جايگياه حرفيه حسيابداري و حسابرسي ي در بازارهياي ميالي‬
‫بايييد ارتقييا يابييد‪ ،‬تاكيييد كييرد‪ :‬بييازار سييرمايه بييدون حمايييت اييين حرفييه نميتوانييد بييه اهييداف‬
‫عالي خود دست پيدا كند و الزمه اعتماد به بازار مالي ايفاي نقش حسابداران است‪.‬‬
‫پذيرش يا عدم پذيرش استانداردهاي بين املللي حسابداري‬
‫ارائه دهنده ‪ :‬دكتر علي ثقفي‬
‫‪ ‬عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبائي‬
‫‪‬عضو كميته حسابداري گروه علوم انساني شوراي برنامه ريزي آموزش عالي‬
‫‪‬عضو هيات مميزه دانشگاه عالمه طباطبائي‬
‫‪‬اولين مشاهير حسابداري ايران در سال ‪1387‬‬
‫‪‬رييس هيات مديره انجمن حسابداري ايران‬
‫پذيرش يا عدم پذيرش استانداردهاي بين املللي حسابداري‬
‫در این مقاله به دو سوال پاسخ داده شد ‪:‬‬
‫‪ .1‬آیا باید استانداردها مبتنی بر بازار آزاد باشد و بخش خصوص ی آنرا تدوین کند و یيا‬
‫مبتنی بر بازار آزاد با حداقل دخاليت دوليت باشيد و بخيش عميومی(دوليت) آنيرا تيدوین‬
‫کند‪.‬‬
‫‪ .2‬آی ييا تح ييوالت اجتم يياعی ‪ ،‬سیاس ي ی و اقتص ييادی رخ داده ط ييی چن ييد س ييال اخي يير ایج يياب‬
‫میکند که استانداردهای بين املللی حسابداری پذیرفته شود ؟‬
‫پذيرش يا عدم پذيرش استانداردهاي بين املللي حسابداري‬
‫از مجموعه مباحث و دالیل ارائيه شيده چنيين نتیجيه گييری شيد کيه پيذیرش اسيتانداردهای‬
‫بييين املللييی حسييابداری بييه صييورت تييدرینی و در آینييده نييه چنييدان دور بييه طييور امييل ب يرای‬
‫همه واحدها به نفع کشور است‪.‬‬
‫مش ي ييارکت جمه ي ييوری اس ي ييالمی ای ي يران در مج ي ييامع ب ي ييين امللل ي ييی از جمل ي ييه مش ي ييارکت در ت ي ييدوین‬
‫استانداردها ‪ ،‬فرصتی فراهم میآورد کيه برتيری فکيری ایرانيی هيا بيه اثبيات برسيد و فرصيتی‬
‫است که جوانان ایرانی منشاء خدمات صادقانه و ارزنده ای برای جامعه بشری باشند‪.‬‬
‫چالش هاي حسابرس ي مالياتي – تشخيص و موانع‬
‫ارائه دهنده ‪ :‬دكتر عباس هش ي‬
‫‪ ‬عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي‬
‫‪‬شريك ارشد موسسه حسابرس ي هشيار بهمند‬
‫‪‬مدير و سپس شريك موسسه حسابرس ي پراس واترهاس‬
‫‪‬عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران‬
‫چالش هاي حسابرس ي مالياتي – تشخيص و موانع‬
‫فرآیند شکل گيری حسابرس ی مالیاتی در چارچوب قانون ماده واحده استفاده از خدمات‬
‫حسييابداران رسييمی ذیصييالح کشييور و صييدور برگييه تشييخیص بيير اسيياس گيزارش حسابرسي ی‬
‫مالیاتی (تبصره ماده ‪ 272‬ق‪.‬م‪.‬م ) تشریا شد‪.‬‬
‫موانييع اج يرای ميياده ‪ 272‬ق‪.‬م‪.‬م اعييم از تشييخیص درآمييد مشييمول مالیييات متفيياوت از مبل ي‬
‫منييدرج در گيزارش حسابرسي ی مالیيياتی ‪ ،‬پييیش آمييده بيرای مودیييان مالیيياتی و مشييکالت پييیش‬
‫آمده برای حسابرسان اعم از خصوص و دولتی تشریا شد‪.‬‬
‫چالش هاي حسابرس ي مالياتي – تشخيص و موانع‬
‫ایشان متيذکر شيدند کيه وظیفيه رسيیدگی بيه صيور های ميالی و سيود و زیيان بيرای تشيخیص‬
‫مالیييات‪ ،‬وظیفييه حيياکمیتی اسييت کييه در تعييداد انييد کشييورهای جهييان بييرون سي اری شيده‬
‫است‪.‬‬
‫اق ييدامات مجل ييس محت ييرم در ض ييرورت ب ييازنگری م يياده ‪ 272‬ق‪.‬م‪.‬م و نی يياز ب ييه موض ييع گي ييری‬
‫جامعي ييه حسي ييابداران رسي ييمی در ایي يين ارتبي يياد و پیش ي ي هاد راهکارهي ييای قي ييانون مني ييدی وظیفي ييه‬
‫حاکمیتی مذ ور منفک از برون س اری این وظیفه و همچنين فراهم اوردن بستر مناس‬
‫ب يرای اسييتفاده از صييور های مييالی حسابرس ي ی شييده فعيياالن اقتصييادی در تشييخیص مالیييات‬
‫تاکید شد‪.‬‬
‫فلسفه شكل گيري و توسعه ابزارهاي مالي‬
‫ارائه دهنده ‪ :‬دكتر فريدون رهنماي رودپشتي‬
‫‪ ‬دانشيار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي‬
‫‪‬مولف ‪ 21‬عنوان كتاب‬
‫‪‬ارائه ‪ 63‬مقاله در كنفرانس هاي علمي و حرفه اي‬
‫‪‬عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران‬
‫فلسفه شكل گيري و توسعه ابزارهاي مالي‬
‫آق ييای دکت يير رهنم ييای ب ييه تش ييریا فلس ييفه ش ييكل گي ييري و توس ييعه ابزاره يياي م ييالي پرداختن ييد‪.‬‬
‫نتيجه مطالعه ايشان نشان ميداد كه‬
‫‪‬اوال شكل گيري و توسعه ابزارهاي مالي ضرورت توسعه اقتصادي است‪.‬‬
‫ً‬
‫و‬
‫‪ ‬ثانيا توسعه ابزارهاي مالي نشان دهنده تعميق بازار سرمايه است كيه ضير رت توسيعه‬
‫نهاد هاي مالي است و از اين طريق بر تعريض بازار سهام كشور موثر است‪.‬‬
‫‪‬ثالث ييا ‪ ،‬در راس ييتاي ارتق يياء جايگ يياه ب ييازار س ييرمايه اي يران ‪ ،‬توس ييعه نهاده يياي م ييالي ب ييا آس ييي‬
‫هاي جدي و موانع اساس ي مواجه است‪.‬‬
‫فساد و راهكارهاي مبارزه با آن‬
‫ارائه دهنده ‪ :‬غالمحسين دواني‬
‫‪‬عضو انجمن حسابداري آمريكا (‪)AAA‬‬
‫‪‬عضو انجمن بازرسان تقل (‪)CFE‬‬
‫‪ ‬رييس هيات مديره موسسه حسابرس ي و خدمات مالي دايارايان‬
‫‪‬عضو انجمن حسابداري ايران‬
‫فساد و راهكارهاي مبارزه با آن‬
‫فساد در لغت به معنای شکستن و در مولفه های اقتصادی (فساد مالی یا اقتصادی)‬
‫عارضه طبیعی نظامهای انحصاری است که در چارچوب سرمایه داری تعریف میشود‪.‬‬
‫ً‬
‫بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساسا معطوف به بخش دولتی و یا به‬
‫عبارتی (سوء استفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی) میباشد در حالی که تجربه‬
‫ً‬
‫روزمره فساد در جهان سرمایه داری نشان میدهد که تعریف فوق ناقص و صرفا در‬
‫چارچوب مفهومی تداوم خصوص ی سازی طراحی شده است‪.‬‬
‫زیرا اگر تقل را یکی از مشخصه های فساد در نظر بگيریم (تقل در بازار سرمایه) که‬
‫مختص بخش خصوص ی است چه معنی دارد؟ آیا این پدیده در مقوله فساد قرار‬
‫ندارد‪.‬‬
‫فساد و راهكارهاي مبارزه با آن‬
‫اما قوه قضائیه سالم و مستقل نيز جز با همکاری با حسابرسان مستقل قادر به‬
‫مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایه داری کنونی ‪ ،‬جهانی‬
‫شده و به صورت مقوله ای جهان شمول و فراگير درآمده که جز با برقراری نظام‬
‫پاسخگویی و مسئولیت و شفافیت‬
‫فساد و راهكارهاي مبارزه با آن‬
‫ً‬
‫اما نکته اساس ی که وجود دارد اساسا (فساد در بخش دولتی) است چون با منافع‬
‫عمومی تعارض دارد و به همين دلیل برجستگی بیشتری می یابد‪.‬‬
‫مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بستر سازی مناس فعالیت های اجتماعی –‬
‫اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر میباشد که این‬
‫مهم جز در پرتو سالمت و استقالل و جسارت قوه قضائیه امکان ذیر نمیباشد‪.‬‬
‫تاثير تورم بر نارسايي اطالعات حسابداري در ايران‬
‫ارائه دهنده ‪ :‬استاد مصطفي علي مدد‬
‫‪ ‬پژوهشگر و مدرس حسابداري‬
‫‪ 12 ‬تاليف در زمينه هاي مختلف حسابداري‬
‫‪ 20‬ترجمه مشترك استانداردهاي حسابداري و حسابرس ي‬
‫‪‬نگارش ‪ 30‬مقاله درباره حسابداري و موضوعات حرفه اي‬
‫تاثير تورم بر نارسايي اطالعات حسابداري در ايران‬
‫نهمي ييين سي ييخنران همي ييايش اسي ييتاد مصي ييطفي علي ييي مي ييدد پژوهشي ييگر و مي ييدرس حسي ييابداري در‬
‫خصييوص تيياثير تييورم بيير نارسييايي اطالعييات حسييابداري در اييران سييخنراني فرمودنييد‪ .‬ايشييان‬
‫در سخنان خود نقيدي بير فيرض انيدازه گييري بير حسي واحيد پيول در حسيابداري كنيوني ‪،‬‬
‫تيياثير تييورم بيير كيفيييت مربييود بييودن اطالعييات حسييابداري ‪،‬و سييير قيمتهييا و تييورم در اييران و‬
‫تاثير آن بر اطالعات حسابداري را بيان فرمودند‪.‬‬
‫حسابداري دادگاهي و نقش آن در كشف تقلبهاي مالي‬
‫ارائه دهنده ‪ :‬كاظم وادي زاده‬
‫‪ ‬عضو انجمن بازرسان رسمي تقل آمريكا (‪)ACFE‬‬
‫‪‬مدير نوآور سال ‪ 1388‬ايران‬
‫‪‬عضو انجمن حسابداري ايران‬
‫‪‬مديرعامل و رييس هيات مديره موسسه حسابرس ي مديريت ابتكار نوين‬
‫حسابداري دادگاهي و نقش آن در كشف تقلبهاي مالي‬
‫تقل ي و ج يرائم اقتص ييادی در ه يير جامع ييه ای ی ييک واقعی ييت ت ييخ و انکارناپ ييذیر اس ييت ک ييه در‬
‫بیشتر مواقع به دلیل تخصص حسابرسان‪ ،‬ارشناسان و پیچیدگی مدل های بکار گرفتيه‬
‫شده متقلبان ‪ ،‬کشف نشده باقی میماند‪.‬‬
‫حسابداری دادگاهی شياخه ای از حسيابداری اسيت کيه یکيی از اهيداف اصيلی آن‪ ،‬رسيیدگی‬
‫و بي ييرمالء کي ييردن فعالیي ييت هي ييای متقلباني ييه در درون و بيي ييرون از سي ييازمان اسي ييت و بیشي ييتر ب ي يه‬
‫روابط عمومی بين حسابداری ‪ ،‬حسابرس ی و قوانين تاکید میشود‪.‬‬
‫حسابداري دادگاهي و نقش آن در كشف تقلبهاي مالي‬
‫تمرکييز اصييلی حسييابداری دادگيياهی روی تجزیييه و تحلیييل عوامييل علييت و معلييولی پدیييده هييا‬
‫شامل کشف حقه ها و ترفند ها و اثرات آن در حوزه ی سامانه حسابداری است‪.‬‬
‫حسابداری دادگاهی ترکی ی از چند رشته علميی از جمليه حسيابداری ‪ ،‬حسابرسي ی‪ ،‬مالیيات‬
‫‪ ،‬امورم ي ييالی ‪ ،‬حق ي ييوق ‪ ،‬ارزش گ ي ييذاری ‪ ،‬عملی ي ييات تج ي يياری ‪ ،‬فن ي ييون کم ي ييی ‪ ،‬تحقی ي ييق‪ ،‬روان‬
‫شناس ی و رشته های مربود به رسیدگی و بازرس ی است‪.‬‬
‫حسابداري دادگاهي و نقش آن در كشف تقلبهاي مالي‬
‫ايشييان فرمودنييد در اي يران اگيير چييه نقييش كارشناسييان رسييمي دادگسييتري و قييوه قضييائيه در‬
‫رس يييدگي ب ييه دع يياوي و مناقش ييات م ييالي را نميت ييوان انك ييار ك ييرد ام ييا واقعي ييت اي يين اس ييت ك ييه‬
‫پرورش و بكارگيري حسابداران دادگاهي در نظام حقوقي ايران در قال يك رشته ي مجيزا‬
‫ميتواند به رعايت هير چيه بيشيتر انصياف در رسييدگي بيه جيرايم و دعياوي ميالي و اقتصيادي‬
‫و در نهايت حفظ حقوق مردم كمك شاياني كند‪.‬‬