ดาวน์โหลดได้ที่นี่ - กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

download report

Transcript ดาวน์โหลดได้ที่นี่ - กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

อำนำจหน้ำที ่ สิทธิประโยชน์
สวัสดิกำร
และโครงสร ้ำงกรมอุทยำน
แห่งชำติ
ณ
มใหญ่นอำคำรกริ
สัตห้วองประชุ
์ป่ ำ และพั
ธุ ์พืช ต
สำมะพุ
ทธิ เมษำยน 2555
25 - 26
๋
ช
พสิษฐ ์ เอียวพำนิ
ผู อ้ ำนวยกำรส่วนอำนวยกำร
โทรศ ัพท ์ 0 2561 0777 ต่อ 1121
1
นักทร ัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ผู อ
้ ำนวยกำรส่วนอำนวยกำร
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว ์ป่ ำ และพันธุ ์พืช
โทรศ ัพท ์ 0 2561 0777 ต่อ 1121
2
่ งเสริมและ
กำรสัมมนำเพือส่
พัฒนำคุณภำพชีวต
ิ
วันที่ 22 มิถน
ุ ำยน 2554
ณ โรงแรมรำมำกำเด้นท ์
กรุงเทพฯ
โครงสร ้างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว ์ป่ า และ
พันธุ ์พืช
พันธกิจ ตำมแผนปฏิบต
ั ิ
รำชกำร 4 ปี
(พ.ศ. 2552-2554)
 1. อนุ ร ักษ ์ คุม
้ ครอง และฟื ้ นฟู ทร ัพยำกรป่ ำไม้และ
สัตว ์ป่ ำ
 2. วิจย
ั พัฒนำ และให้บริกำรด้ำนวิชำกำร
 3. บริหำรจัดกำรทร ัพยำกรป่ ำไม้และสัตว ์ป่ ำ โดย
้
กำรมีสว
่ นร่วม บนพืนฐำน
 เทคโนโลยีทเหมำะสม
ี่
ค่ำนิ ยมขององค ์กร คือ “ PROTECT ” หมำยถึง
“คุม
้ ครองร ักษำ”
P = Participation หมำยถึง ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทร ัพยำกรธรรมชำติ
่
และสิงแวดล้
อม
R = Relevance หมำยถึง งำนตรงภำรกิจ
O = Outcome หมำยถึง มุ่งเน้นผลลัพธ ์จำกำรดำเนิ นงำนเป็ นหลัก
T = Team หมำยถึง ทำงำนเป็ นทีม
E = Efficiency หมำยถึง ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
C = Conservation หมำยถึง อนุ ร ักษ ์ทร ัพยำกรธรรมชำติให้คงควำมอุดมสมบู รณ์สำมำรถ
่ น
ใช้ประโยชน์อย่ำงยังยื
T = Technology หมำยถึง นำวิทยำกำรมำใช้ในกำรปฏิบต
ั งิ ำน
เป้ ำประสงค ์หลัก คือ
้ ป่่ ำอนุ ร ักษ ์ได้ร ับกำรบริหำรจด
1. พืนที
ั กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ฐำนข้อมู ลด้ำนกำรอนุ ร ักษ ์ทร ัพยำกรป่ ำไม้และสัตว ์ป่ ำได้ร ับ
กำรพัฒนำและใช้ประโยชน์
้ ป่่ ำอนุ ร ักษ ์มี
3. กำรป้ องก ันและเตือนภัยพิบต
ั ธ
ิ รรมชำติในพืนที
่ น
้
ประสิทธิภำพเพิมขึ
้ ป่่ ำอนุ ร ักษ ์ได้ร ับกำรจด
่
4. พืนที
ั กำรคุณภำพสิงแวดล้
อมดีขน
ึ้
5. องค ์ควำมรู ้ในกำรอนุ ร ักษ ์ทร ัพยำกรป่ ำไม้และสัตว ์ป่ ำได้ร ับ
กำรพัฒนำและถ่ำยทอด
่
้ ป่่ ำอนุ ร ักษ ์อย่ำงมี
6. มีกลไกและเครืองมื
อในกำรบริหำรพืนที
ประสิทธิภำพ
่
(๑) สิทธิเกียวก
ับกำรลำ
(๒) สิทธิในกำรได้ร ับค่ำตอบแทนระหว่ำงลำ
(๓) สิทธิในกำรได้ร ับค่ำตอบแทนกำรปฏิบต
ั งิ ำนนอกเวลำ
รำชกำร
(๔) ค่ำใช้จำ
่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
้
(๕) ค่ำเบียประชุ
ม
่
(๖) สิทธิในกำรขอร ับเครืองรำชอิ
สริยำภรณ์
(๗) กำรได้ร ับรถประจำตำแหน่ ง
่
(๘) สิทธิอน
ื่ ๆ ทีคณะกรรมกำรประกำศก
ำหนด
9
"สิทธิกำรลำและค่ำตอบแทนระหว่ำงลำของ
พนักงำนรำชกำร"
ประเภทกำรลำ
ค่ำตอบแทน
สิทธิกำรลำ
1. ป่ วย
เท่ำทีป่่ วยจริง
วัน
2. คลอดบุตร
90 วัน
จำกประกันสังคม
3. กิจส่วนตัว
ปี ละไม่เกิน 10 วัน
วัน
4. พักผ่อน
ปี ละ 10 วันทำกำร
วัน
่ ับรำชกำรทหำร
5. ตรวจเลือก/ ให้ลำเพือร
ได้ร ับ
ปี หนึ่งไม่เกิน 30
45 วัน / 45 วัน ร ับ
ปี หนึ่งไม่เกิน 10
ปี หนึ่ งไม่เกิน 10
ปี หนึ่ งไม่เกิน 60 10
่
เครืองแบบพนั
กงำนรำชกำร
ตัวอย่ำงของพนักงำน
่ ชด
่
รำชกำรทีใส่
ุ เครืองแบบ
ปกติขำว
ตัวอย่ำงอินธนู ของพนักงำนรำชกำร
่
ใส่ก ับเครืองแบบปกติ
ขำว
่
่
*** หำข้อมู ลเพิมเติ
มเกียวก
ับพนักงำนรำชกำรได้ท ี่
http://www.dnp.go.th/personnel/sunha/g_worker/g_worker.html
ตำมระเบียบสำนักนำยกร ัฐมนตรีวำ
่ ด้วยกำรจด
ั
สวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547
หมำยถึง กิจกรรม/กิจกำรใดที่
คณะกรรมกำรสวัส ดิก ำรภำยใน
่ วยเหลือ
หน่ วยงำนจัดให้มข
ี นเพื
ึ้
อช่
แ ล ะ อ ำ น ว ย ค ว ำ ม ส ะ ด ว กใ ห้ แ ก่
ข้ำ รำชกำรเพื่อประโยชน์แ ก่ ก ำร
ดำรงชีพ นอกเหนื อจำกสวัสดิก ำร
ที่ ท ำ ง ร ำ ช ก ำ ร จัดใ ห้ ห รื อ เ พื่ อ
ประโยชน์แ ก่ ก ำรสนั บ สนุ นกำร
่
13
 ระเบียบสำนักนำยกร ัฐมนตรีวำ
่ ด้วยกำรจัด
สวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร
พ.ศ. 2547
 ระเบียบสวัสดิกำรภำยในกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว ์
ป่ ำ และพันธุ ์พืช พ.ศ. 2549
 ระเบียบว่ำด้วยกำรให้บริกำรของร ้ำนค้ำสวัสดิกำร
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว ์ป่ ำ และพันธุ ์พืช พ.ศ.
2551
 ระเบียบว่ำด้วยกำรเงินและกำรบัญชีของเงินกองทุน
สวัสดิกำร
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว ์ป่ ำ และ
พันธุ ์พืช พ.ศ. 2551
14
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว ์ป่ ำ และ
พันธุ ์พืช พ.ศ. 2549
่
่
1. หัว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรมี ห น้ ำ ที ริเ ริม ด ำเนิ นกำร
สนับสนุ น ให้มก
ี ำรจัดสวัสดิกำรฯ
2. กำรปฏิบต
ั งิ ำนสวัสดิกำรให้ถอ
ื เป็ นกำรปฏิบต
ั ิ
รำชกำร
่
3. ใช้อำคำร สถำนทีรำชกำร
และกระแสไฟฟ้ำได้
ตำมควำมจำเป็ นและโดยประหยัด
4. นำรำยได้/ผลประโยชน์เข้ำกองทุนสวัสดิกำรฯ ไม่
ต้องส่งคลังแผ่นดิน
่
5. ให้กำรจัดสวัสดิกำรฯ ครอบคลุมเจ้ำหน้ำทีของร
ัฐ
ทุกคน
6. ให้มค
ี ณะกรรมกำรสวัสดิกำรข้ำรำชกำรเป็ น
15
1. ให้สวัสดิกำรแก่สมำชิกนอกเหนื อจำกที่
รำชกำรจัดให้
2. ให้บริกำรและจัดกิจกรรม อน
ั ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมำชิก
3. ส่งเสริมและสนับสนุ นควำมสำมัคคีและ
สัมพันธภำพอันดีระหว่ำงสมำชิก
4. ให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำทุกข ์
่
ให้แก่สมำชิกทีประสบควำมเดื
อดร ้อน
่
ตำมระเบียบทีคณะกรรมกำรฯ
กำหนด
่ ตำมทีคณะกรรมกำร
่
5. ดำเนิ นกิจกำรอืนๆ
16
้
ขันตอนกำรจั
ดสวัสดิกำรภำยใน
อุทยำนแห่งชำติ
้
่ 1 การแต่งตังผู
้ ร้ ับผิดชอบงานด ้าน
ขันตอนที
สวัสดิการภายใน
อุทยานแห่งชาติ
้
่ 2 แต่งตังคณะอนุ
้
ขันตอนที
กรรมการ
สวัสดิการ
้
่ 3 การเลือกเหร ัญญิกและ
ขันตอนที
เลขานุ การ
คณะอนุ กรรมการ
้
่
่
17
้
ขันตอนกำรจัดสวัสดิ
กำรภำยใน
อุทยำนแห่งชำติ (ต่อ)
้
่ 5 การหาความต ้องการด ้าน
ขันตอนที
สวัสดิการ
้
่ 6 การอนุ มต
ขันตอนที
ั ใิ ห ้จัดสวัสดิการ
แต่ละประเภท
้
่ 7 การกาหนดรูปแบบ
ขันตอนที
วิธด
ี าเนิ นการ
ผูร้ ับผิดชอบ
้
่ 8 การกาหนดระเบียบอืนๆ
่ ที่
ขันตอนที
1. ค่ำธรรมเนี ยมสมำชิก
รำยได้
และ
่
ทีมำ
ของ
เงิน
2. รำยร ับจำกกำรจัดกิจกรรม/
บริกำร
่
3. เงินกูจ้ ำกสวัสดิกำรฯ อืน/
นจกำรเงิ
น
4.สถำบั
เงินบริ
ำค (กรมสรรพำกร
อนุ มต
ั ใิ ห้นำไปลดหย่อนภำษี
รำยได้แล้ว)
5. เงินอุดหนุ น/รำยได้ตำมทีร่ ัฐ/
่
หน่ วยงำนอืนจัดสรร
6. ดอกผลของเงินรำยได้ขำ้ งต้น
7. รำยได้อนๆ
ื่
19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
กำรออมทร ัพย ์
กำรให้กูเ้ งิน
กำรเคหะสงเครำะห ์
กำรฌำปณกิจสงเครำะห ์
กำรให้บริกำรร ้ำนค้ำสวัสดิกำร
กำรกีฬำและนันทนำกำร
กำรฝึ กอำชีพ
่
กำรสงเครำะห ์ด้ำนอืนๆ
่
กิจกรรม/กิจกำรทีคณะกรรมกำรสวั
สดก
** สวัสดิกำรทุกประเภทจะดำเนิ นกำรไ
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรฯ อนุ มต
ั แ
ิ
20
1. กำรออมทร ัพย ์ สหกรณ์ออมทร ัพย ์
กรมป่ ำไม้ เช่น
เงินฝำกออมทร ัพย ์สินมัธยัสถ ์ เงิน
ฝำกออมทร ัพย ์พิเศษ เป็ นต้น (อ ัตรำ
้ นหำข้อมู ลได้จำกสหกรณ์ออมทร ัพย ์
ดอกเบียค้
กรมป่ ำไม้ www.025798899.com/ )
2. กำรให้กูเ้ งิน สหกรณ์ออมทร ัพย ์กรม
่
ป่ ำไม้ เช่น เงินกู เ้ พือเหตุ
ฉุกเฉิ น
่
เงินกู ส
้ ำมัญทัวไป
เป็ นต้น
*** สมำชิกสมทบทีเป็่ นพนักงำนรำชกำร กูไ้ ด้ตำมเงินเดือน
21
3. กำรเคหะสงเครำะห ์
 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
่ อยู
่ ่อำศ ัย
 โครงกำรสวัสดิกำรเงินกู เ้ พือที
ประเภทไม่มเี งินฝำก
้ MRR -1
 อ ัตรำดอกเบีย
22
4. กำรฌำปนกิจสงเครำะห ์
 ร่วมเป็ นสมำชิกกับกำรฌำปนกิจฯ ของกรมป่ ำไม้
่
 เป็ นกำรร่วมทำบุญ ช่วยเหลือ และรู ้ทุกข ์สุขของเพือน
5. สมำชิ
กำรกีกฬำและนันทนำกำร






ชมรมร ักษ ์สุขภำพ เช่น กำรแอโรบิค รำมวยจีน
กีฬำภำยในกรมอุทยำนแห่งชำติฯ เช่น กอล ์ฟ ฟุ ตบอล
่
่
เทเบิลเทนนิ ส เทนนิ ส ตระกร ้อ วิงหมู
่ วิงสำมขำ
่
วิงกระสอบ
แชร ์บอล ประกวดกองเชียร ์ เป็ นต้น
่
กีฬำภำยในกระทรวงทร ัพยำกรธรรมชำติและสิงแวดล้
อม
กำรแข่งขันกีฬำวันข้ำรำชกำรพลเรือน วันที่ 1 เมษำยน
ของทุกปี
่
ชมรมผู ส
้ ู งอำยุชำวป่ ำไม้ (จัดท่องเทียวเชิ
งนิ เวศน์ ห้องนวด
่ ขภำพ)
เพือสุ
ชมรมหน่ วยงำนย่ำนพหลโยธิน 32 หน่ วยงำน เช่น กรม
่ กรมป่ ำไม้ โรงเรียนสำรวิทยำ กรม
ทหำรรำบที11
23
วิทยำศำสตร ์ทหำรบก มหำวิทยำลัยศรีประทุม เขตจตุจก
ั ร
กิจกรรมแอ
โรบิค
กำรแข่งขัน
กีฬำสำมัคคี
ชมรมผู ส
้ ู งอำยุ
ชำวป่ ำไม้
่
นวดเพือ
สุขภำพ
กำรตรวจสุขภำพประจำปี
 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว ์ป่ ำ และพันธุ ์พืช
ร่วมกับโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว จำก ัด (มหำชน)
จัดทำโครงกำรตรวจสุขภำพประจำปี และติดตำม
ผลกำรตรวจสุขภำพทุก 3 เดือน (พนักงำน
รำชกำรชำระเงินก่อนตรวจและนำใบเสร็จไปเบิก
กับประกันสังคม)
6. กำรให้บริกำรของร ้ำนค้ำสว ัสดิกำร
่
ร ้ำนค้ำสวัสดิกำร เครืองแบบข้
ำรำชกำรพลเรือน
่
เครืองแบบพิ
เศษกรมป่ ำไม้ เช่น ชุดอนุ ร ักษ ์บ่ำอ่อน
ชุดตรวจกำรพิเศษ (ชุดลำยพรำง) ชุดป้ องกัน ชุด
ไฟป่ ำ เป็ นต้น
้ ร ้ำนกำแฟ ร ้ำนถ่ำยเอกสำร
 ร ้ำนสะดวกซือ
ร ้ำนอำหำรวนำลี ตู เ้ อทีเอ็ม ร ้ำนซ ักรีด ตลำดนัด
่ งวำงขำยสิ
้
สินค้ำรำคำถู ก ให้ใช้พนที
ื ้ ตั
นค้ำที่
่ ำศู น
ำสนใจเป็
นรำยว
ันหน้
์อำหำรวนำลี
7.น่กำรฝึ
กวิช
ำชีพเพื
อเสริ
มยรำยได้
/ลดรำยจ่ำย

ของสมำชิก
 สหกรณ์ออมทร ัพย ์กรมป่ ำไม้ เป็ นผู จ
้ ด
ั ทำ
โครงกำร เช่น กำรประดิษฐ ์ดอกไม้ เป็ นต้น
29
ศู นย ์อำหำร
วนำลี
ร ้ำนกำแฟ
สวัสดิกำร
ร ้ำนค้ำสวัสดิกำรกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว ์ป่ ำ และพันธุ ์พืช
ร ้ำนสวัสดิกำร
สะดวกซือ้
ร ้ำนถ่ำยเอกสำร
สวัสดิกำร
8. กำรสงเครำะห ์ข้ำรำชกำร
8.1) บริหำรโดย
o ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติฯ ว่ำด้วย กำรร ับ
กำรเก็บร ักษำ และกำรจ่ำยเงินกองทุนสงเครำะห ์
่ ประสบภยั
่
เจ้ำหน้ำทีที
นตรำยในกำรปฏิบต
ั ห
ิ น้ำที่
พ.ศ. 2551
้
ช่วยเหลือใน 3 กรณี ขึนอยู
่กบ
ั กำรพิจำรณำของคณะ
กรรมกำรบริหำรเงินกองทุน
• บำดเจ็บ
ไม่เกินรำยละ 10,000
บำท
• บำดเจ็บสำหัส
ไม่เกินรำยละ 20,000
บำท
35
8. กำรสงเครำะห ์ข้ำรำชกำร
8.2) ประสำนงำนโดยฝ่ำยสวส
ั ดิกำรและเจ้ำหน้ำที่
สัมพันธ ์
 มู ลนิ ธพ
ิ ท
ิ ก
ั ษ ์อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่
 เสียชีวต
ิ รำยละไม่เกิน 250,000 บำท
 สู ญเสียอวัยวะและสำยตำ รำยละไม่เกิน 250,000
บำท
 ทุพพลภำพถำวร รำยละไม่เกิน 250,000 บำท
 กำรร ักษำพยำบำลต่ออุบต
ั เิ หตุแต่ละครง้ั รำยละ
ไม่เกิน 20,000 บำท
 มู ลนิ ธส
ิ บ
ื นำคะเสถียร ให้ควำมช่วยเหลือ
 เสียชีวต
ิ 15,000 บำท
 บำดเจ็บสำหัส 10,000 บำท
36
8.
กำรสงเครำะห
์ข้
ำ
รำชกำร
(ต่
อ
)
2) สำนักป้ องกัน ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ ำ
o ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วำ
่ ด้วยเงินช่วยเหลือกำรปฏิบต
ั งิ ำนใน
กำรอนุ ร ักษ ์ทร ัพยำกรป่ ำไม้ พ.ศ. 2543 ให้ควำมช่วยเหลือ 2 กรณี ดังนี ้
บำดเจ็บ จ่ำยตำมจริงไม่เกินรำยละ 25,000 บำท
เสียชีวต
ิ รำยละ 50,000 บำท
o ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว ์ป่ ำ และพันธุ ์พืช ว่ำด้วยกำรร ับ กำรเก็บ
ร ักษำ และกำรจ่ำยเงินกองทุนรำษฎรอำสำสมัครพิทก
ั ษ ์ป่ ำ (รสทป.) พ.ศ.
2546 ให้ควำมช่วยเหลือ 2 กรณี ดังนี ้
บำดเจ็บ รำยละ 5,000 บำท
เสียชีวต
ิ รำยละ 10,000 บำท
o ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว ์ป่ ำ และพันธุ ์พืช ว่ำด้วยกำรร ับ กำรเก็บ
ร ักษำ และกำรจ่ำยเงินกองทุนไฟป่ ำ พ.ศ. 2546 ให้ควำมช่วยเหลือ 2 กรณี
้
ขึนอยู
่ก ับกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรเงินกองทุนไฟป่ ำ ดังนี ้
จนท. เสียชีวต
ิ จำกกำรปฏิบต
ั งิ ำน ไม่เกินรำยละ 150,000 บำท
่ ร ับอ ันตรำยจำกกำรปฏิบต
เจ้ำหน้ำทีได้
ั งิ ำน พิจำรณำดังนี ้
37
• บำดเจ็บ ไม่เกินรำยละ 20,000 บำท
่ ทีคณะกรรมกำรสวัสดิ
่
9. ประเภทอืนๆ
กำร
อนุ มต
ั ิ
•
การจัดทาประกันภัยกลุม
่
38
39
40
กล่ำวถึง
 วัตถุประสงค ์
 หลักในกำรจัดสวัสดิกำร
 เป้ ำหมำยของกำรจัดสวัสดิกำร
 รู ปแบบของกำรจัดสวัสดิกำร
้
 ตัวอย่ำงขันตอนกำรจั
ดสวัสดิกำร
 ตัวอย่ำงกิจกรรมในกำรจัดสวัสดิกำร
 หำข้อมู ลได้ท ี่ : www.dnp.go.th
41
ลักกำรใช้ชวี ต
ิ นำไปสู ่ควำมสำ
หลักที่ 1
1. ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ
(เรียนรู ้)
2. ขยัน และอดทน
่ ตย ์
3. ซือสั
4. กตัญญู รู ้คุณคน
5. มีศล
ี ธรรม
6. ประหยัดและอด
ออม
หลักที่ 2
่
“สิงใดหรื
อเหตุกำรณ์อะไรก็
่ ำให้เรำมีกำร
ตำมทีท
่
เปลียนแปลงในชี
วต
ิ ถ้ำ...
่ ่
เรำเป็ นคนดี เรำจะเจอสิงที
่3
ดีกว่กำที
เสมอ”
หลั
“กล้ำคิด กล้ำ
พู ด กล้ำทำ”
42
1.ต้องมีอำนำจ
2.ต้องมีบำรมี
3.ทุนทร ัพย ์
4.ควำมรู ้ใหม่
5.ต้องกำรทำน
บำรมี
43
1. ฉันทะ คือ เต็มใจทำ ได้แก่ มี
่
่
ควำมต้องกำรทีจะท
ำมีใจร ักทีจะ
่
่ นอยู
้
ทำใจใฝ่ร ักทีจะท
ำสิงนั
่เสมอ
2. วิรย
ิ ะ คือ แข็งใจทำ ขยันทำสิง่
้ วยควำมพยำยำม อดทนไม่
นันด้
ท้อถอย อะไรจะเกิดก็แข็งใจทำ
44
้ วยควำม
่ นด้
้
ำ มีใจจดจ่อ ทำสิงนั
3. จิตตะ คือ ตังใจท
ฝั กใฝ่ เอำใจใส่เสมอ มีใจจดจ่อเป็ นสมำธิ
(Meditation)
4. วิมงั สำ คือ เข้ำใจทำ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถใน
่ ท
่ ำ ทำด้วยควำมพิจำรณำ หมันตรวจสอบ
่
สิงที
มี
กำรวำงแผน วัดผล ตลอดจนหำวิธแ
ี ก้ไข
ปร ับปรุง
45
ตัวหนุ น
ตัวขวำง
เห็นประโยชน์, ควำมสำเร็จ
่
ในอดีต, ควำมมันใจใน
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ
่ นขันแข็ง,
ผู ค
้ นรอบต ัวทีขยั
้ั จจะ อธิษฐำน
กำรตงสั
ควำมไม่ยุตธ
ิ รรม
จิตตะ
กำรทำสมำธิ
ควำมไม่มรี ะเบียบในกำร
ทำงำน
วิมงั สำ
่
กำรหมันหำควำมรู
้ ฝึ กฝน
ตนเองเสมอ
ควำมหลงตวั เอง, กำรดู
ถู กตัวเอง
ฉันทะ
วิรย
ิ ะ
อบำยมุข
46
ถำมตอบ
47
่ มพันธ ์
ฝ่ำยสวส
ั ดิกำรและเจ้ำหน้ำทีสั
โทร. 0 2579 6666, 0 2561 0777 ต่อ 1157, 1158
โทรสำร 0 2579 6666 ต่อ 1158
E-mail : [email protected]
48