Bài giảng kỹ năng giao tiếp - Trung tâm Thông tin

Download Report

Transcript Bài giảng kỹ năng giao tiếp - Trung tâm Thông tin

Hero
Four
LOGO
VIỆN GIÁO DỤC VÀ KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ
TƯƠNG TÁC VỚI BẠN ĐỌC
ĐỐI TƯỢNG: CÁN BỘ THƯ ViỆN
Người thực hiện: Phạm Văn Tư
QUY ƯỚC LỚP HỌC
Thành công
Thay ®æi hµnh vi
HỌC
HiỆU
QuẢ
Thay ®æi suy nghÜ
Th¶o luËn
Hái
Nh×n
Nghe
4/7/2015
3
CẤU TRÚC BÀI
Phần 1: Khái quát về giao tiếp, kỹ năng
giao tiếp
Phần: Kỹ năng giao tiếp và tương tác với
bạn đọc
CHU TRÌNH HỌC TRẢI NGHIỆM
Trải nghiệm
Áp dụng
Phân tích
Rút ra bài học
Phần 1. Khái quát về kỹ năng giao tiếp
I. Giới thiệu chung về giao
tiếp, kỹ năng giao tiếp
Giao tiÕp
Giao tiếp với mọi người là một
nghệ thuật mà không phải ai cũng
biết. Bất kỳ ai cũng phải học điều
đó.
1.1. KHÁI NIỆM GIAO TIẾP
Giao tiếp là quá trình tiếp xúc giữa con người với
con người nhằm mục đích trao đổi thông tin, nhận
thức, xúc cảm ảnh hưởng và tác động qua lại với
nhau
Xác lập, vận hành
Hiện thực hoá các quan hệ xã hội
5 bé phËn hîp thµnh
n¨ng lùc ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp
1. C¸c kü n¨ng: Thµnh th¹o, tinh th«ng.
2. Tri thøc: Sù hiÓu biÕt qua trêng líp, qua
thùc tÕ.
3. Kinh nghiÖm: Sù tõng tr¶i cuéc ®êi. Häc
hái qua sai lÇm vµ thµnh c«ng.
4. Giao tiÕp: Kh¶ n¨ng x· héi, m¹ng líi x· héi,
¶nh hëng x· héi.
5. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp: Tr¸ch nhiÖm, hµnh
®éng ®óng.
CÁC LOẠI GIAO TIẾP
* Căn cứ vào phương tiện gt
 Giao tiếp bằng ngôn ngữ
- Giao tiếp bằng tín hiệu phi ngôn ngữ
 Giao tiếp vật chất
* Căn cứ vào khoảng cách
Giao tiếp
gián tiếp
 Giao tiếp trực tiếp
GT trung gian
* Căn cứ vào quy cách giao tiếp
Giao tiếp chính thức
Giao tiếp không chính thức
* Theo định hướng với số đông người
GT định hướng XH
Giao tiếp
GT định hướng cá nhân
* Theo đối tượng giao tiếp
Giao tiếp cá nhân – cá nhân
Giao tiếp
GT nhóm
Bản chất của giao tiếp
Bản chất của giao tiếp là quá trình nhận thức
Tự nhận biết được
mình
Người khác nhận biết
được
Người khác không nhận biết được
I
KHU VỰC
TỰ DO HoẶC
MỞ
III
KHU VỰC
BÍ MẬT
Không tự nhận
biết được mình
II
KHU
VỰC MÙ
IV
KHU VỰC
KHÔNG
NHẬN BIÊT
Chức năng giao
tiếp
Chức
năng
phối hợp
hoạt
động
Chức
năng
thông
tin
Chức
năng
cảm
xúc
CHỨC NĂNG
GIAO TIẾP
Chức năng
điều chỉnh
hành vi
Chức
năng
nhận
thức và
đánh giá
lẫn nhau
Quá trình giao tiếp
Gửi
Nhận
Giải mã
Mã hoá
Ý tưởng
Hiểu
Hồi đáp
Người gửi
Người nhận
Vai trò của giao tiếp
- Giao tiếp là cơ sở cho sự tồn tại
và phát triển của con người.
- Giao tiếp tạo ra động lực cho sự
phát triển của nhóm, của xã hội.
- Vai trò của giao tiếp trong các
ngành, nghề nói chung, nghề thư
viện nói riêng.
Phạm Văn Tư - Trường
ĐHSP Hà Nội
20
Vai trò của giao tiếp
Giao tiÕp gióp ta sèng hµi hßa víi mäi
ngêi xung quanh.
Giao tiÕp gióp ta thµnh c«ng vµ h¹nh
phóc
Giao tiÕp t¹o nªn c«ng ®ång
Giao tiÕp t¹o nªn v¨n ho¸
 Giao tiÕp t¹o nªn th«ng tin, t¹o nªn
hiÓu biÕt
….
Vai trò của giao tiếp
"Sự ăn cho ta cái lực,
sự ở cho ta cái chí,
sự bang giao cho ta cái
nghiệp"
Vai trò của giao tiếp
Thành công và hạnh phúc
=A+B = năng lực + QHXH
Năng lực:
20%
Quan hệ xã hội: 80%
QHXH có được nhờ Giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp
Khả năng vận dụng những kiến
thức về giao tiếp vào tình
huống giao tiếp cụ thể đảm
bảo hoạt động giao tiếp tiến
hành có hiệu quả?
www.themegallery.com
Company Logo
Kỹ năng giao tiếp và tương tác với bạn đọc
Khả năng vận dụng
kiến thức về giao tiếp
để đảm bảo thành
công trong giao tiếp
với bạn đọc trong
nghề thư viện
Tại sao cán bộ thư viện phải có
kỹ năng giao tiếp và tương tác
với bạn đọc?
www.themegallery.com
Company Logo
Nguyên nhân thất bại trong giao
tiếp và tương tác với bạn đọc
Suy diễn sai ý của bạn đọc
Nhận thức khác nhau
Thời gian không hợp
Quá tải thông tin
Quan niệm sai về giao tiếp
 Giao tiếp với bạn đọc là việc dễ
 Giao tiếp với bạn đọc không cần phải
học
 Giao tiếp nhiều hơn là tốt hơn
 Nghề thư viện lương thấp, áp lực…
NGUYÊN TẮC GIAO TiẾP VÀ TƯƠNG TÁC VỚI BẠN ĐỌC
- Tôn trọng bạn đọc, tận tâm, tập trung tư
tưởng
- Nụ cười từ trái tim (niềm nở tươi cười)
- Đồng cảm, kiên nhẫn với bạn đọc
- Tín, tỉ mỉ, trong giao tiếp với bạn đọc
- Nhiệt tình, nhã nhặn, quan tâm giúp đỡ bạn
đọc
Các thức giao tiếp hiệu quả với bạn đọc
Các thức giao tiếp hiệu quả với bạn đọc
- Cán bộ thư viện cần thực hiện tốt: 4 xin
và 4 luôn trong giao tiếp.
“5 xin”
“4 luôn”
“5 không”
www.themegallery.com
Company Logo
Các thức giao tiếp hiệu quả với bạn đọc
- Cán bộ thư viện cần sử dụng phương tiện
giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp khi giao
tiếp với bạn đọc
www.themegallery.com
Company Logo
Các thức giao tiếp hiệu quả với bạn đọc
- Cán bộ thư viện cần sử dụng phương tiện
giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp khi giao
tiếp với bạn đọc
1. Cán bộ, nhân viên làm công tác bạn đọc mặc
quần áo sạch sẽ, không nhàu nát, khuy áo phải cài
cẩn thận, giầy đánh xi, cần cắt tóc, cạo mặt
thường xuyên. Khi có mặt bạn đọc không được mặc
quần soóc (trừ đồng phục), không được đi dép
nhựa, giầy vải, không được mặc áo lót, không đeo
kính râm. Răng miệng phải sạch sẽ, không có mùi
rượu, bia, hành tỏi.... khi làm việc.
www.themegallery.com
Company Logo
Các thức giao tiếp hiệu quả với bạn đọc
- Cán bộ thư viện cần sử dụng phương tiện
giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp khi giao
tiếp với bạn đọc
2. Ngồi ở vị trí làm việc phải
nghiêm chỉnh, đĩnh đạc, không nằm
xoài, không gác chéo chân, không
lắc lư thân mình hoặc rung đùi. Khi
có bạn đọc không được xỉa răng,
ngoáy tai, ngoáy mũi, cắt móng
tay, móng chân, ngáp, vươn vai…
Không ngồi khi
bạn đọc xuất hiện
www.themegallery.com
Company Logo
Các thức giao tiếp hiệu quả với bạn đọc
- Cán bộ thư viện cần sử dụng phương tiện
giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp khi giao
tiếp với bạn đọc
3. Niềm nở tươi cười
www.themegallery.com
Company Logo
Các thức giao tiếp hiệu quả với bạn đọc
- Cán bộ thư viện cần sử dụng phương tiện
giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp khi giao
tiếp với bạn đọc
. Đi đứng nhẹ
nhàng,
khoan
thai, tư thế tác
phong thoải mái,
tự nhiên
4
www.themegallery.com
Company Logo
THANH YOU VERY
MUCH
Phạm Văn Tư - Trường
ĐHSP Hà Nội
36