Báo cáo Tổng kết công đoàn - viện đào tạo y học dự phòng và y tế

Download Report

Transcript Báo cáo Tổng kết công đoàn - viện đào tạo y học dự phòng và y tế

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
VÀ CÔNG TÁC NỮ
Năm học 2011 - 2012
I. Tình hình chung:
Cơ cấu CĐBP Viện Đào tạo YHDP và YTCC
BCHCĐ: 7
1. PGS.TS. Lê Thị Tài
2. PGS.TS. Hoàng Văn Minh
3. TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt
4. CN. Nguyễn Thị Thái Hà
5. CN. Đặng Ngọc Lan
6. ThS. Lê Thị Thanh Xuân
7. CN. Trịnh Thị Đức Hạnh
Bộ môn GDSK
Bộ môn Kinh tế y tế
Bộ môn Kinh tế y tế
Bộ môn Dịch tễ học
Bộ môn SKMT
Bộ môn SKMT
Bộ môn SKNN
11 tổ CĐ/10 bộ môn và 1 phòng ban
I. Tình hình chung:
1.2. Trình độ chuyên môn
1.3. Hoạt động NCKH, và chuyên môn
II. Tham gia hoạt động trong năm học
Tham gia học tập NQ của Đảng, CĐ cấp trên,
tuyên truyền phòng chống các tệ nạn:
- ĐVCĐ chấp hành các chủ trương chính sách
của Đảng và nhà nước, thực hiện tốt và đầy đủ
các quy định, nhiệm vụ của nhà trường và CĐ
trường giao cho
- Hầu hết đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ
các buổi sinh hoạt chính trị chung của nhà
trường
II. Tham gia hoạt động trong năm học
- Khám sức khỏe: >70% cán bộ tham gia
- NCKH và viết sách giáo khoa: tất cả các
ĐVCĐ là CBGD đều tham gia viết sách GK
và các TL phục vụ giảng dạy (30 đầu sách)
- Đóng góp cho trường: ĐVCĐ Viện đã tham
gia nhiều HĐ quan trọng của trường:
+ ĐT nâng cao năng lực CB của trường và
của ngành,
+ Sửa đổi lời thề tốt nghiệp của SV,
+ Tổ chức HNKH Mekong Santé
2.2. Tham gia công tác thi đua, quản lý ch môn:
- Các tổ CĐ thường xuyên sinh hoạt kết hợp với
chính quyền; sinh hoạt khi có nhiệm vụ đột xuất
- 100% ĐVCĐ thực hiện tốt quy chế lao động
- CĐ luôn kết hợp chặt chẽ với chính quyền và
được sự chỉ đạo của chi bộ vì vậy các hoạt
động của CĐ đều thuận lợi và đạt kết quả tốt
- Các tổ CĐ đã cùng chính quyền có những biện
pháp QL như: ghi lịch công tác/tuần, nhắc nhở
ĐVCĐ thực hiện nhiệm vụ giảng dậy, tạo điều
kiện cho ĐVCĐ tham gia NCKH phù hợp...
2.4. Công tác nữ công:
- Số cán bộ nữ được biên chế vào 10 tổ nữ theo tổ CĐ
- Các tổ nữ trong Viện đều tổ chức sinh hoạt kết hợp
với sinh hoạt tổ công đoàn, chính quyền
- Nhiều cán bộ nữ trong Viện có năng lực chuyên môn
tốt, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng của Viện và nhà
trường, tham gia nhiều chương trình/dự án, giảng dạy
tại cộng đồng
- CB nữ đóng vai trò là nòng cốt tham gia các hoạt
động CĐ và chính quyền: động viên, thăm hỏi ĐVCĐ,
tham gia HDVN, trực Viện/bộ môn, tham gia tổ chức
hội nghị, hội thảo, du lịch, các ngày lễ, tết của Viện...
2.4. Công tác nữ công:
- Số cháu đạt học sinh giỏi: 39 cháu
- Số cháu đạt giải: 5 cháu
1 CB nữ có ba con đạt giải (chị Hương, SKMT)
1 cháu đạt giải HCĐ quốc tế (con anh Ngoan SKNN)
- ĐTKH do nữ chủ trì:
Cấp bộ/tương đương:
Cấp cơ sở:
Liên kết:
- Gia đình đạt GĐVH ở cụm dân cư: 100%
- Gia đình khó khăn:
01
- Đăng báo tại các tạp chí trong và ngoài nước: >78 bài
Một số tồn tại
- Việc tham gia cùng chính quyền trong quản
lý cán bộ, quản lý chất lượng giảng dạy
chưa thường xuyên.
- Một số ĐVCĐ chưa tích cực tham gia các
hoạt động chung của Viện.
- Viện mới thành lập, còn nhiều khó khăn
chưa có sự khác biệt rõ rệt về cải thiện đời
sống so với Khoa trước đây.
Phương hướng hoạt động 2012-2013 (1)
1. Tham gia cùng chính quyền áp dụng tiêu chí
thi đua của Viện và dựa trên phương hướng
năm học để theo dõi, giám sát nhằm nâng cao
chất lượng các hoạt động giảng dậy, nghiên
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
2. Tách tổ CĐ TCHCQT và tổ CĐ các phòng ban
của Viện.
3. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục giới thiệu 02 đoàn
viên ưu tú cho chi bộ kết nạp đảng viên mới
năm học 2012-2013
Phương hướng hoạt động 2012-2013 (2)
4. Động viên toàn thể ĐVCĐ tham gia vào các
hoạt động của CĐ
5. Kết hợp với chính quyền tăng cường các
hoạt động chuyên môn, NCKH để thu hút
được sự tham gia của mọi ĐVCĐ tham gia
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và
tăng thu nhập cho đoàn viên
6. Triển khai quy chế chi tiêu của CĐBP theo
hướng dẫn của CĐ trường
III. Những vấn đề CĐ viện quan tâm nhất
hiện nay đối với nhà trường
1.
2.
3.
Cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng
giảng dạy (giảng đường, TTB …)
Tạo điều kiện cho CB nữ tham gia các
hoạt động nhằm phát triển chuyên
môn, tăng thu nhập.
Tạo điều kiện, cơ chế để tăng thu nhập
từ các hoạt động chuyên môn của đơn
vị (GD, NCKH, DV)
Danh sách tổ trưởng CĐ, tổ trưởng nữ
Năm học: 2011-2012
Tổ trưởng CĐ
Tổ trưởng nữ
SKMT:
Đặng Ngọc Lan
Hoàng Thị Thu Hà
SKNN:
Nguyễn Quốc Doanh
Phan Thị mai Hương?
DD-ATTP:
Dương Thị thu Hiền
Nguyễn Thùy Ninh
DTH:
Nguyễn Thị Thái Hà
Nguyễn Thị Thái Hà
TC&QLYT:
Nguyễn Thị Thịnh
Nguyễn Thị Thịnh
KTYT:
Phạm Huy Tuấn Kiệt
Nguyễn Thị Bạch Yến
TKTH:
Lê Xuân Hưng
Đỗ Thanh Toàn
GDSK:
Kim Bảo Giang
Kim Bảo Giang
Dân số:
Trần thị Thanh thủy
Trần thị Thanh thủy
Y Đức:
Phòng ban
Thần Thơ Nhị
Trịnh Thị Đức Hạnh
Nguyễn Thu Thủy
Trịnh Thị Đức Hạnh
Một số lưu ý
1. Xếp danh sách ĐVCĐ, PN xuất sắc theo thứ tự
ưu tiên
ĐVCĐ xuất sắc: tích cực tham gia các hoạt
động công đoàn
2. Các tổ chưa nộp BB và BC công tác công đoàn
và công tác nữ: DTH, KTYT, YĐ, DD-ATTP.
[email protected]
3. Các tổ chưa nộp thông tin làm KYCĐ nộp ngay
cho VPCĐ trường và CC vào đ/c:
[email protected]
Xin trân trọng cảm ơn
§oµn viªn c«ng ®oµn xuÊt s¾c
Bé m«n SKMT
1. Chu V¨n Th¨ng
2. §Æng Ngäc Lan
3. TrÇn Minh H¶i
4. Ng« V¨n Toµn
5. Vò DiÔn
6. Lª ThÞ Thanh Xu©n
7. Hoµng ThÞ Thu Hµ
8. TrÇn Quúnh Anh
Bé M«n DTH:
1. NguyÔn Minh S¬n
2. NguyÔn ThÞ Th¸i Hµ
3. §µo ThÞ Minh An
4. NguyÔn Träng Tµi
Bé m«n Dinh dìng
1. Ph¹m Duy Têng
2. §ç ThÞ Hßa
3. Lª ThÞ H¬ng
4. TrÇn ThÞ Phóc NguyÖt
5. TrÞnh B¶o Ngäc
6. Ph¹m V¨n Phó
7. NguyÔn Thïy Ninh
8. D¬ng ThÞ thu HiÒn
Bé m«n GDSK:
1. NguyÔn V¨n HiÕn
2. Lª ThÞ Tµi
3. Kim b¶o Giang
4. Ph¹m BÝch DiÖp
§oµn viªn c«ng ®oµn xuÊt s¾c
BM SKNN:
1. NguyÔn Quèc Doanh
2. Kh¬ng V¨n Duy
3. NguyÔn ThÞ BÝch Liªn
4. TrÞnh ThÞ §øc H¹nh
5. TrÇn nh Nguyªn
BM KTYT:
1. TrÇn Xu©n B¸ch
2. NguyÔn ThÞ B¹ch YÕn
3. NguyÔn Thi Kim Chóc
4. Hoµng V¨n Minh
5. Ph¹m Huy TuÊn KiÖt
Bé m«n TK-THYH:
1. Lu Ngäc Ho¹t
2. §ç Thanh Toµn
3. Hoµng H¶i V©n
4. Lª V¨n Hîi
BM TCYT:
1. NguyÔn Duy LuËt
2. Vò Kh¾c L¬ng
3. NguyÔn ThÞ ThÞnh
4. NguyÔn H÷u Th¾ng
5. Lª ThÞ Vò HuyÒn
BM D©n sè:
Phô n÷ xuÊt s¾c
Bé m«n SKMT
1. §Æng Ngäc Lan
2. TrÇn ThÞ Thoa
3. Hoµng ThÞ Thu Hµ
4. TrÇn Quúnh Anh
5. Lª ThÞ Hoµn
6. NguyÔn ThÞ Thu H¬ng
7. Lª ThÞ Kim Thoa
8. Lª ThÞ Thanh Xu©n
Bé M«n DTH:
1. NguyÔn ThÞ Th¸i Hµ
2. §µo ThÞ Minh An
Bé m«n Dinh dìng
1. §ç ThÞ Hßa
2. TrÇn ThÞ Phóc NguyÖt
3. Lª ThÞ H¬ng
4. TrÞnh B¶o Ngäc
5. NguyÔn Thïy Ninh
6. D¬ng ThÞ thu HiÒn
Bé m«n GDSK:
1. Lª ThÞ Tµi
2. Kim b¶o Giang
3. Ph¹m BÝch DiÖp
BM KTYT:
1. NguyÔn ThÞ B¹ch YÕn
2. NguyÔn Thi Kim Chóc
Phô n÷ xuÊt s¾c
BM SKNN:
1. NguyÔn ThÞ BÝch Liªn
2. TrÞnh ThÞ §øc H¹nh
Bé m«n TK-THYH:
1. §ç Thanh Toµn
2. Hoµng H¶i V©n
BM D©n sè:
BM TCYT:
1. TrÇn ThÞ Nga
2. NguyÔn thu Thñy
3. NguyÔn ThÞ ThÞnh
4. Lª ThÞ Vò HuyÒn
Bé m«n TK-THYH:
1. §ç Thanh Toµn
2. Hoµng H¶i V©n
Phô n÷ giái viÖc níc ®¶m viÖc nhµ
Bé m«n SKMT
1. §Æng Ngäc Lan
2. TrÇn ThÞ Thoa
3. Hoµng ThÞ Thu Hµ
4. TrÇn Quúnh Anh
5. Lª ThÞ Hoµn
6. NguyÔn ThÞ Thu H¬ng
7. Lª ThÞ Kim Thoa
8. Lª ThÞ Thanh Xu©n
Bé M«n DTH:
1. NguyÔn ThÞ Th¸i Hµ
2. §µo ThÞ Minh An
Bé m«n Dinh dìng
1. §ç ThÞ Hßa
2. TrÇn ThÞ Phóc NguyÖt
3. Lª ThÞ H¬ng
4. TrÞnh B¶o Ngäc
5. NguyÔn Thïy Ninh
6. D¬ng ThÞ thu HiÒn
Bé m«n GDSK:
1. Lª ThÞ Tµi
2. Kim b¶o Giang
3. Ph¹m BÝch DiÖp
BM KTYT:
1. NguyÔn ThÞ B¹ch YÕn
2. NguyÔn Thi Kim Chóc
Phô n÷ giái viÖc níc ®¶m viÖc nhµ
BM SKNN:
1. NguyÔn ThÞ BÝch Liªn
2. TrÞnh ThÞ §øc H¹nh
Bé m«n TK-THYH:
1. §ç Thanh Toµn
2. Hoµng H¶i V©n
BM D©n sè:
1. NguyÔn ThÞ Thóy H¹nh
2. TrÇn ThÞ Thanh Thñy
BM TCYT:
1. TrÇn ThÞ Nga
2. NguyÔn thu Thñy
3. NguyÔn ThÞ ThÞnh
4. Lª ThÞ Vò HuyÒn
Bé m«n TK-THYH:
1. §ç Thanh Toµn
2. Hoµng H¶i V©n
III. §Ò nghÞ danh hiÖu thi ®ua
- TËp thÓ C§BP xuÊt s¾c vµ
9 tæ C§ ®¹t danh hiÖu Tæ c«ng ®oµn xuÊt s¾c
- TËp thÓ n÷ ®¹t danh hiÖu TËp thÓ n÷ xuÊt
s¾c
§Ò nghÞ C§ cÊp trªn khen
Bé m«n SKMT
1. Chu V¨n Th¨ng
2. §Æng Ngäc Lan
Bé M«n DTH:
1. NguyÔn Minh S¬n
2. NguyÔn ThÞ Th¸i Hµ
Bé m«n Dinh dìng
1. §ç ThÞ Hßa
2. Lª ThÞ H¬ng
3. TrÇn ThÞ Phóc NguyÖt
4. NguyÔn Thïy Ninh
Bé m«n GDSK:
1. NguyÔn V¨n HiÕn
2. Lª ThÞ Tµi
BMSKNN:
1. NguyÔn Quèc Doanh
2. NguyÔn ThÞ BÝch Liªn