Transcript Hedef Kitle

Sabancı Vakfı Hibe Programı
Proje Başvuru Formu
1
Hedef Kitle
2
Hedef Kitle
 Hedef kitle, projenin doğrudan müdahale edeceği gruptur.
 Nihai faydalanıcılar ise, hedef gruba yakınlıkları nedeniyle
projede yürütülen faaliyetlerden dolaylı olarak yararlanacak
kişilerdir.
 Nihai faydalanıcılar için özellikle faaliyet düzenlemenize
gerek yoktur.
 Bu yalnızca projenizin bölgede yarattığı etkiyi ölçme
aşamasında ele alınılacaktır.
3
Hedef Kitle
Yanlış Örnek:
X il merkezinde yaşayan kadınlar (ÇOK GENEL)
X il merkezinde 30 yaş ve üzeri meme kanseri riski taşıyan
1200 kadın (UYGULANABİLİR DEĞİL)
Doğru Örnek:
Hedef kitle: X il merkezindeki 30 mahallede yaşayan,
mahalle sakinlerince sevilen, en az ortaokul mezunu, yaşları
20 yaş ve üzeri 30 kadın
Nihai faydalanıcılar: X il merkezindeki 30 mahallede
yaşayan 600 kadın
4
Projenin Ana Fikri
5
Projenin Ana Fikri
Projenin şu iki soruya doğrudan cevap vermesi
gerekmektedir:
 Proje hangi soruna müdahale edecek?
 Bu sorun Programın hangi ana başlığı ile örtüşmektedir?
6
Projenin Ana Fikri (Yanlış Örnek)
X ilindeki, 20 yaş ve üzeri 30 kadını (Hedef Kitle), meme
maketleri üzerinde interaktif eğitim tekniğini kullanarak eğitici
olarak eğiterek (Faaliyet + Yöntem), meme kanseri erken tanı
yöntemleri konusunda bilinçlendirmek (Hedef), erken tanı
yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak (Hedef), meme kanseri
taramalarına ilişkin inançlarını geliştirmek (Hedef) ve XXX ilindeki
kanser tarama ve eğitim merkezinin (KTEM) kullanılırlığını
arttırmak (Hedef), genel kadın sağlığı ( aile planlaması, kadına
özel hastalıklar vb.) ve kadın hakları (yasalar ve kadın, pozitif
cinsiyet ayrımcılığı vb.) konularında farkındalık yaratarak bilinç
düzeyini arttırmaktır. (Hedef)
7
Projenin Ana Fikri (Doğru Örnek)
Projenin Ana Fikri, X ilinde yaşayan kadınların meme
kanseri konusunda verilecek eğitimler vasıtasıyla
bilinçlenmesini sağlamaktır.
Bu açıdan Projemiz, Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın
«Kadın Eğitimi ve Sağlık Hizmetler» başlığı ile birebir
uyuşmaktadır.
8
Projenin Gerekçeleri
9
Projenin Gerekçeleri
 Proje neden gerekli ? Hangi ihtiyaca cevap verecek?
 Projenin müdahale edeceği sorunun arka planını yerel düzeyde
sayısal verilere dayandırarak açıklayınız.
1.Müdahale edeceğiniz sorunla ilgili sayısal verilere ulaşın.
(Sorunun boyutunu açıklayabilmek için) Bu açıdan Üniversite ile
irtibata geçebilirsiniz.
2.Doğru toplanmış istatistiki bilgi yok ise, bu konuda medya da
çıkmış haber sayıları, toplum merkezi/baro kadın hakları
komisyonları vb. yerlere gelen şikayet sayıları, çeşitli nedenlerle
yapmış olduğunuz saha çalışmaları sonuçları
10
Projenin Gerekçeleri
(Yanlış Örnek)
X ilinde meme kanseri yaygın olmasına rağmen kadınlarımız
bu konuda bilinç sahibi değildir ve kendi kendine meme
muayenesi yapamamaktadır.
11
Projenin Gerekçeleri (Doğru Örnek)
2003 yılında X ilindeki 20 yaş ve üzeri kadınların kendi kendine
meme muayenesi hakkındaki bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek
için yapılan ve «3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
Kongresi»nde sunulan araştırmanın sonuçlarına göre:
«Kendi Kendine Meme Muayenesi’ni duyduğunu belirtenlerden % 47.3’ü
muayene yapmayı bilmediğini, % 46.6’sı az bildiğini, % 2.4’ü ise iyi
bildiğini ifade etmişlerdir. Bilenlerin % 17.8’i yılda 1-2 kez, % 11.5’i 3-4
ayda bir, % 24.8’i 2-3 ayda bir, % 22.9’u her ay, % 22.9’u ise ayda birden
fazla kez meme muayenesi yapmaktadır. Gerek kadınların KKMM’yi
duyma oranları, gerek duyduğunu ifade edenler arasında uygulama
oranı, gerekse KKMM yapanların doğru ve etkin muayene yapma oranları
oldukça düşük olduğu bildirilmiştir.»
12
Projenin Hedefleri
13
Projenin Hedefleri (Yanlış Örnek)
 İnteraktif eğitim tekniğinin kullanıldığı meme maketlerinin
üzerinden eğiticilerin eğitimi niteliğinde olan bir projedir.
 Eğiticilerin eğitimi hedef grubu 30 kadın. Bu kadınlar 30
mahalleden birer kadın olmak üzere, mahallede sevilen,
sözü dinlenen, en az ortaokul mezunu olacak şekilde,
muhtarlar ve mahalle sakinleri ile birlikte seçilecek.
 Projenin nihai faydalanıcıları hedef grubu 600 kadındır.
Eğitimci olarak eğitilen her bir kadın 20 kadının eğitiminden
sorumlu olacaktır.
14
Projenin Hedefleri (Doğru Örnek)
X il merkezinde yaşayan 30 kadını meme kanseri ve genel
kadın sağlığı
konularında eğitimci olarak yetiştirerek,
yaşadıkları mahallelerde meme kanseri ve genel kadın
sağlığı konularında farkındalık yaratma çalışmaları
yapmalarını sağlamak ve bu sayede meme kanseri hakkında
genel bilinç düzeyini artırmak.
15
Beklenen Çıktılar
16
Beklenen Çıktılar
 30 kadın Meme Kanseri Farkındalık Yaratma Eğitimcisi




17
olarak eğitilecek.
600 Kadın Meme Kanseri Konusunda bilinçlendirilecek.
Meme Kanseri Farkındalık yaratma eğitim materyali
geliştirilecek.
100 kadın meme kanseri erken tanı hizmetinden
faydalanacak.
500 adet proje tanıtım broşürü basılacak.
Başarı Göstergeleri
18
Başarı Göstergeleri - Örnek
Projenin sonuçlara ulaşmasındaki başarının olabildiğince
ölçülebilir göstergelerle kanıtlanmasıdır:
 Eğitimini tamamlayarak katılım belgesi almaya hak
kazananların sayısı
 Meme kanseri hakkında bilinç düzeyindeki artış
 Teşhis edilen hasta kadın sayısı
 Meme kanseri taraması yaptıran kadın sayısı
 Kanser erken teşhis merkezine başvuran kadın sayısındaki
artış
19
Sürdürülebilirlik
20
Sürdürülebilirlik
Projenin Sabancı Vakfı tarafından finansmanı sona
erdiğinde, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin devamı
nasıl sağlanacak?
 Bu faaliyetler kim tarafından devam ettirilecek?
 Faaliyetlerin finansmanını kim sağlayacak?
 Yeni hedef kitlelere ulaşılabilecek mi?
21
Sürdürülebilirlik
 Sürdürülebilirlik ile ilgili hedefler iddialı olmamalı,
karşılanamayacak taahhütler verilmemelidir.
 Ortak olmayan kurumlar adına taahhütler verilmemelidir.
 Kurumsal ve finansal sahiplenme, faaliyetin devamı, hedef
kitlenin genişletilmesi hedeflenmelidir.
 Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yapılacak faaliyetler
en baştan düşünülmeli ve faaliyet planına eklenmelidir.
Örnek: Belediyenin hizmeti sürdürmesi için ikna edilmesi
22
Sürdürülebilirlik - Örnek
 Derneğimiz, Projemiz sonlandırıldıktan sonra da Meme
Kanseri farkındalık yaratma çalışmalarını Belediye Toplum
Merkezi ve Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Aile
Sağlığı Merkezleri ile işbirliği yaparak devam ettirecektir.
 Eğitimcilerimiz Belediye Toplum Merkezi’nde farkındalık
yaratma eğitimlerine devam edecekler ve bu eğitimlere
katılan kadınları Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirerek
erken tanı hizmetinden yararlanmalarnı sağlayacaklar.
23
İletişim Stratejisi
24
İletişim Stratejisi
 Projenin görünürlüğünü sağlamak için yapılacak olan
faaliyetler nelerdir?
 Bunlar proje faaliyet planına ve bütçesine muhakkak
eklenmelidir.
 Örnek faaliyetler:
 Broşür, afiş ve ilan bastırılması
 Basın toplantısı düzenlenmesi ve yerel medya ile ilişkiler
 Projenin açılış ve kapanış toplantısının düzenlenmesi
 Yerel medyaya reklam verilmesi
25
Riskler ve Yönetimi
26
Riskler
 Projenizin amaçladığınız sonuçlara ulaşmasını engelleyebilecek
risk faktörleri nelerdir?
 Bunları ortadan kaldırmak için uygulayacağınız stratejiler
nelerdir?
Örnek:
Şiddetle ilgili bir proje yapıldığında, kültürel baskılar kadınların
eğitime katılmasına engel olabilir.
Eğitim ağırlıklı projelerde evde bakılacak olan çocuklar eğitimlere
katılımı düşürebilir.
27
Örnek Riskler ve Risk Yönetimi
Risk: Eğitime katılma konusunda isteksizlik
Risk Yönetimi: Bedava meme kanseri tarama hizmetinin
verilmesi
Risk: Eğitimcilerin proje bitiminden sonra eğitim vermeye
devam etmemesi
Risk Yönetimi: Proje bitiminden sonra belediyelerin bu
kişilere düşük de olsa eğitim başına ücret teklif etmesi
28
Finansman
29
Finansman
 Projeniz hali hazırda başka bir Program altında
fonlanıyorsa Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan finansman
hakkı kazanamaz.
 Daha önce yapılmış bir projenin devamı – geliştirilmiş
olması şartıyla kabul edilir. Bu durumda «Projenin
Gerekçeleri» bölümünde eski projeden farklılıkları detaylı
olarak belirtilmelidir.
30
Ortaklıklar ve Görev Dağılımı
31
Proje Ekibinin Tanımı
32
Faaliyet Planı
33