Transcript Slide 1

SAĞLIKTA VE HASTALIKTA VÜCUT SIVILARININ KONTROLÜ Sodyum metabolizması denge bozuklukları Hipervolemi Hipovolemi Su metabolizması denge bozuklukları Hipernatremi Hiponatremi

Yaşlı bir olguya depresyon nedeniyle SSRI başlanıyor. Hasta iki hafta sonra intihar riski nedeniyle psikiatri servisine yatırılıyor. Serum Na değeri 128 mEq/L bulunan bu hasta için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a. Tolvaptan da verseniz, SSRI sonlandırılmadıkça hiponatremi düzelmez.

b. Tolvaptan uygulaması ile hiponatremi geriler ancak hastada iyileşme hissi gelişmez.

c. Tolvaptan uygulaması ile hiponatremi geriler ve hastanın kendini iyi hissetme duygusu olumlu etkilenir.

d. Tolvaptan uygulaması ile hiponatremi geriler ve konvülzyon riski azalır.

e. Tolvaptan ile hiponatremi geriler ve ölüm riski azalır.

NEJM 2006, 355(20): 2099-2112

36 yaşında, şizofren, diabetik SDBY hastası, Yılbaşı gecesi susama, halsizlik, diastal parestezi, solunum sıkıntısı, Diabetini tam tedavi ettiği için insülini bırakmış.

AKB: 180/110 mmHg, V: 50 R/dk, SS: 30/dk Boyun venöz dolgunluğu, bibasiller krepitasyon, S3 galo, hafif ödem, Üst ve alt ekstremitelerde proksimal kas güçsüzlüğü.

Na: 100 mEq/L, K: 7,9 mEq/L, Cl: 67 mEq/L, vHCO3: 15mEq/L, glukoz: 1800 mg/dl, BUN: 90 mg/dl, plasma osmolalitesi: 350mOsm/kg.

EKG> sivri T dalgaları, QRS: 0,14 Bu olguda insülin tedavisine ilave olarak en uygun tedavi seçeneği hangisidir?

a. % 0,9 luk NaCl, 2000 ml b. % 0,45 lik NaCl 2000 ml c. % 0,9 luk NaCl, 2000 ml ve her bir litreye 3 ampul NaHCO3 d. 2000 ml steril su ve her bir litreye 3 ampul NaHCO3 e. Tek başına insülin yeterlidir.

AJKD 5(1): 47-48, 1985

Panhipopituitarizmi olan genç bir hasta internette kortizonun zararlı olduğunu okuyunca aldığı hidrokortizonu kesiyor. İki hafta sonra acile halsizlik nedeniyle başvuruyor.

Aşağıdaki seçeneklerden bu hasta için uygun olanı işaretleyiniz.

Na a. 159 b. 120 c. 120 d. 140 e. 140 K 4 6 4 3 6 Cl 119 85 85 85 105 HCO3 25 25 25 35 25 uO 100 400 600 400 400

42, AA Acile yeni gelişen konfüzyon, halsizlik, ishal ve kusma nedeniyle getiriliyor, AKB: 90-100/60 mmHg, Na: 105; K: 3,3; Cl: 80; HCO3: 18; BUN: 16; Glisemi: 127; sO: 217; uO: 499, uNa: 22, BBT> Sellar kitle, Cortisol ve tiroid hormonları düşük, Steroid ve SF tedavisi uygulanıyor.

Bu olgu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a. Düşük bikarbonat düzeyi bu olgunun kliniği ile uyumlu değildir.

b. 1 lt SF hastanın serum Na düzeyini 1 mmol/L kadar artırır.

c. Düşük serum K düzeyi bu olgunun kliniği ile uyumlu değildir.

d. Olgu SIADH ile uyumlu olup SF tx ile desalinasyon gerçekleşmektedir.

e. Cortisol tedavisi myelinolysis ile sonuçlanabilir.

30 yaşında kadın hasta Over yetmezliği, insülin bağımlı DM, hipotiroidi Bulantı, kusma, cilt renginin koyulaşması, kilo kaybı ve postural hipotansiyon ile başvuruyor.

Aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı seçiniz?

Na a. 159 b. 120 c. 120 d. 140 e. 140 K 4 6 4 3 6 Cl 119 85 85 85 105 HCO3 UO 25 20 25 35 25 100 400 600 400 400

30, kadın, ciddi postpartum kardiyomiyopati gelişiyor, ACEI, BB, spironolakton, diüretik aldığı halde ciddi ödemi gelişiyor.

Furosemid tx günlük 40 mg dan 2x80 mg a artırılıyor.

AKB: 90/50 mmHg, BVD kulak düzeylerine kadar erişmiş, belirgin, Her iki akciğer kaidesinde solunum sesleri azalmış ve krepitan raller, Kalbin apeksinde S3 galo ve holosistolik üfürüm duyuluyor.

Karaciğer hassas olarak OKH da 4 parmak palpabl, Her 2 alt ekstremitede kalçalara kadar varan (++++) ödem, Na: 118, K: 5, Cl: 85, HCO3: 25, BUN: 84, Cr: 1,5, Glisemi: 120, UO: 750, Una: 3 Bu olgunun hiponatremisini de dikkate alarak en uygun tedavi seçeneği hangisidir?

a. Furosemidin tiazid grubu bir diüretikle (metolazone, 2x10mg/gün) değiştirilmesi b. Democlocycline başlanması (600 mg/gün) c. Diüretiklerin kesilmesi d. Furosemidin 2x160 mg/güne çıkarılması e. Hiponatremi pseudohiponatremi olduğundan önemsenmez.

KOAH ve KKY liği bulunan yaşlı bayan hasta, Anazarka tarzında ödemle geliyor, Tx öncesi (hasta geldiğinde) pH: 7,29; PaCO2: 60 mmHg, PaO2: 70 mmHg (nasal 2 L O2 tx altında).

Furosemid infüzyonu ile 5 kg kilo kaybı sonrası tekrarlanan AKG; PH: 7,34; PaCO2: 85; PaO2: 60 Serum K: 3,1 mEq/L Hastanın KCl tx ile serum K değeri 4 mEq/L e çıkarılıyor, Ancak hastanın AKG değerleri değişmiyor.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu olguda artan hiperkapniyi önlemek için en uygun seçenektir?

a. IV % 0,9 luk NaCl b. IV (santral ven) 10 mM HCl c. Oral amonyum klorür d. Hemodiyaliz e. Acetozolamid

45 yaşında bayan hasta, Hipertansiyon nedeniyle düşük sodyumlu diyet ve tiazid grubu diüretik başlanıyor.

Bir hafta sonra halsizlik, adale krampları, postural baş dönmesi yakınmaları o.ç.

AKB:130/85 mmHg, turgor ↓, BVD seçilemiyor, Na: 119, K: 2,1, Cl: 71, HCO3: 34, pOsm: 252, iOsm: 540, iNa: 4 Bu olgudaki elektrolit ve [H] bozukluğundan aşağıdaki seçeneklerden hangisi sorumludur?

a. Hipovolemi b. Hipokalemi c. Artmış ADH salınımı, d. Su birikimi e. Düşük sodyumlu diyet Bu olgu için en uygun tedavi seçeneği hangisiditr?

a. Su kısıtlaması b. Potasyum sitrat c. Potasyum klorür d. % 0,45 lik Nacl e. % 0,9 luk NaCl

52 yaşında erkek hasta koma halinde acile getiriliyor (ağrılı uyaranlara yanıt var), Çevresindekiler hipertansiyon nedeniyle bazı ilaçlar aldığını belirtiyor, AKB: 200/120 mmHg, turgor azalmış, BVD seçilemiyor.

İntraserebral hemoraji tanısı alıyor.

Beyin ödemini azaltmak için 25 mg mannitol veriliyor. DAKŞ de de 100 ml SF verilmiş iken pNa: 120; K: 3,3; Cl: 78; HCO3: 29; pOsm: 253; iOsm:240; iNa: 46 bulunuyor.

Bu olgudaki hiponatremi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a. Mannitol nedenli pseudohiponatremi b. Hipovolemi c. SIADH

45 yaşında, 50kg, rüptüre over kisti operasyonlusu, Operasyon sırasında 2 L LR, postop dönemde % 0,45 lik NaCl içinde %5 dextroz ve litrede 20 mEq olacak şekilde KCL içeren sıvı 250 ml/saat hızında veriliyor.

Operasyondan 48 saat sonra hastada baş ağrısı ve kusma gelişiyor.

AKB 140/80, bilinç açık, Na: 115, pO: 241, iO: 850 Hızla post op dönmede başlanan sıvı tx sonlandırıldıktan sonra, Aşağıdakilerden hangisi en uygun tedavi seçeneğidir?

a) % 0,9 luk NaCl içinde % 5 dextroz+20 mEq KCl, 50 ml/saat hızında uygulanır.

b) % 0,9 luk NaCl içinde % 5 dextroz+20 mEq KCl, 250 ml/saat hızında uygulanır.

c) 100 ml/saat hızında % 3 lük NaCl+IV furosemid, hedef Na: 132 mEq/L d) 50 ml/saat hızında % 3 lük NaCl+IV furosemid, hedef Na: 120 mEq/L.

e) Su kısıtlaması yeterli olur, IV sıvı tx sonlandırılır.

Serum kreatinin değeri 1,2 mg/dl olan ciddi nefrotik sendromlu hasta diüretik tedaviye dirençli ödem nedeniyle yatırılıyor.

Bu olgudaki diüretik direncini açıklamaya çalışan aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a. Eğer infüzyon öncesi furosemid ve albumin karıştırılırsa diüretik yanıtı 2 kat daha fazla olur.

b. Eğer sulfisoxazole infüze edilirse diüretik yanıtı 2 kat daha fazla olur.

c. Nefrotik sendromda furosemidin tubuler sekresyonu normallere göre yarıdan daha azdır.

d. Hepsi doğrudur.

e. Hepsi yanlıştır.

Akçiçek F, Yalnız T, Başçı A, Mees EJ; Diuretic effect of furosemide in patients with nephrotic syndrome: Is it potentiated by intravenous albumin? BMJ 310(6973): 162-63,1995 Brater DC; Use of diuretics in cirrhosis and nephrotic syndrome. Sem Nephrol 19(6):575-80, 1999

Yüksek dozda norepinefrin uygulanmasına rağmen hipotansif ve oligürik olan septik şoklu bir olgu için yoğun bakım hekimlerinden biri 0,04 mU/saat hızında vazopressin infüzyonunu öneriyor. Bu öneri ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a. Vazopressin düzeyleri bu olguda zaten yüksek olduğu için vazopressin infüzyonu etkisiz olacaktır.

b. Norepinefrin ve vazopressin reseptörleri ayni olduğu için vazopressin infüzyonu etkisiz olacaktır.

c. Eğer vazopressin infüze edersiniz V2 reseptörleri üzerindeki etkisi nedeniyle kan basıncı daha çok düşecektir.

d. Eğer vazopressin infüze ederseniz hastanın idrar miktarı daha da düşecektir.

e. Eğer vazopressin infüze ederseniz hastanın idrar miktarı artabilir.

CENTRAL PONTINE MYELINOLYSIS