Transcript Slide 1

SAĞLIKTA VE HASTALIKTA VÜCUT SIVILARININ
KONTROLÜ
Sodyum metabolizması denge bozuklukları
Hipervolemi
Hipovolemi
Su metabolizması denge bozuklukları
Hipernatremi
Hiponatremi
Yaşlı bir olguya depresyon nedeniyle SSRI başlanıyor. Hasta
iki hafta sonra intihar riski nedeniyle psikiatri servisine
yatırılıyor.
Serum Na değeri 128 mEq/L bulunan bu hasta için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğrudur?
a. Tolvaptan da verseniz, SSRI sonlandırılmadıkça
hiponatremi düzelmez.
b. Tolvaptan uygulaması ile hiponatremi geriler ancak
hastada iyileşme hissi gelişmez.
c. Tolvaptan uygulaması ile hiponatremi geriler ve hastanın
kendini iyi hissetme duygusu olumlu etkilenir.
d. Tolvaptan uygulaması ile hiponatremi geriler ve
konvülzyon riski azalır.
e. Tolvaptan ile hiponatremi geriler ve ölüm riski azalır.
NEJM 2006, 355(20): 2099-2112
36 yaşında, şizofren, diabetik SDBY hastası,
Yılbaşı gecesi susama, halsizlik, diastal parestezi, solunum sıkıntısı,
Diabetini tam tedavi ettiği için insülini bırakmış.
AKB: 180/110 mmHg, V: 50 R/dk, SS: 30/dk
Boyun venöz dolgunluğu, bibasiller krepitasyon, S3 galo, hafif ödem,
Üst ve alt ekstremitelerde proksimal kas güçsüzlüğü.
Na: 100 mEq/L, K: 7,9 mEq/L, Cl: 67 mEq/L, vHCO3: 15mEq/L, glukoz:
1800 mg/dl,
BUN: 90 mg/dl, plasma osmolalitesi: 350mOsm/kg.
EKG> sivri T dalgaları, QRS: 0,14
Bu olguda insülin tedavisine ilave olarak en uygun tedavi seçeneği
hangisidir?
a.% 0,9 luk NaCl, 2000 ml
b.% 0,45 lik NaCl 2000 ml
c.% 0,9 luk NaCl, 2000 ml ve her bir litreye 3 ampul NaHCO3
d.2000 ml steril su ve her bir litreye 3 ampul NaHCO3
e.Tek başına insülin yeterlidir.
AJKD 5(1): 47-48, 1985
Panhipopituitarizmi olan genç bir hasta internette
kortizonun zararlı olduğunu okuyunca aldığı
hidrokortizonu kesiyor. İki hafta sonra acile halsizlik
nedeniyle başvuruyor.
Aşağıdaki seçeneklerden bu hasta için uygun olanı
işaretleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.
Na
159
120
120
140
140
K
4
6
4
3
6
Cl
119
85
85
85
105
HCO3
25
25
25
35
25
uO
100
400
600
400
400
42, AA
Acile yeni gelişen konfüzyon, halsizlik, ishal ve kusma nedeniyle
getiriliyor,
AKB: 90-100/60 mmHg,
Na: 105; K: 3,3; Cl: 80; HCO3: 18; BUN: 16; Glisemi: 127; sO: 217;
uO: 499, uNa: 22,
BBT> Sellar kitle,
Cortisol ve tiroid hormonları düşük,
Steroid ve SF tedavisi uygulanıyor.
Bu olgu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a. Düşük bikarbonat düzeyi bu olgunun kliniği ile uyumlu değildir.
b. 1 lt SF hastanın serum Na düzeyini 1 mmol/L kadar artırır.
c. Düşük serum K düzeyi bu olgunun kliniği ile uyumlu değildir.
d. Olgu SIADH ile uyumlu olup SF tx ile desalinasyon gerçekleşmektedir.
e. Cortisol tedavisi myelinolysis ile sonuçlanabilir.
30 yaşında kadın hasta
Over yetmezliği, insülin bağımlı DM, hipotiroidi
Bulantı, kusma, cilt renginin koyulaşması, kilo kaybı ve
postural hipotansiyon ile başvuruyor.
Aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı seçiniz?
a.
b.
c.
d.
e.
Na
159
120
120
140
140
K
4
6
4
3
6
Cl
119
85
85
85
105
HCO3
25
20
25
35
25
UO
100
400
600
400
400
30, kadın, ciddi postpartum kardiyomiyopati gelişiyor,
ACEI, BB, spironolakton, diüretik aldığı halde ciddi ödemi gelişiyor.
Furosemid tx günlük 40 mg dan 2x80 mg a artırılıyor.
AKB: 90/50 mmHg, BVD kulak düzeylerine kadar erişmiş, belirgin,
Her iki akciğer kaidesinde solunum sesleri azalmış ve krepitan raller,
Kalbin apeksinde S3 galo ve holosistolik üfürüm duyuluyor.
Karaciğer hassas olarak OKH da 4 parmak palpabl,
Her 2 alt ekstremitede kalçalara kadar varan (++++) ödem,
Na: 118, K: 5, Cl: 85, HCO3: 25, BUN: 84, Cr: 1,5, Glisemi: 120, UO: 750,
Una: 3
Bu olgunun hiponatremisini de dikkate alarak en uygun tedavi seçeneği
hangisidir?
a.Furosemidin tiazid grubu bir diüretikle (metolazone, 2x10mg/gün)
değiştirilmesi
b.Democlocycline başlanması (600 mg/gün)
c.Diüretiklerin kesilmesi
d.Furosemidin 2x160 mg/güne çıkarılması
e.Hiponatremi pseudohiponatremi olduğundan önemsenmez.
KOAH ve KKY liği bulunan yaşlı bayan hasta,
Anazarka tarzında ödemle geliyor,
Tx öncesi (hasta geldiğinde) pH: 7,29; PaCO2: 60 mmHg, PaO2: 70
mmHg (nasal 2 L O2 tx altında).
Furosemid infüzyonu ile 5 kg kilo kaybı sonrası tekrarlanan AKG;
PH: 7,34; PaCO2: 85; PaO2: 60
Serum K: 3,1 mEq/L
Hastanın KCl tx ile serum K değeri 4 mEq/L e çıkarılıyor,
Ancak hastanın AKG değerleri değişmiyor.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu olguda artan hiperkapniyi
önlemek için en uygun seçenektir?
a. IV % 0,9 luk NaCl
b. IV (santral ven) 10 mM HCl
c. Oral amonyum klorür
d. Hemodiyaliz
e. Acetozolamid
45 yaşında bayan hasta,
Hipertansiyon nedeniyle düşük sodyumlu diyet ve tiazid grubu diüretik
başlanıyor.
Bir hafta sonra halsizlik, adale krampları, postural baş dönmesi yakınmaları o.ç.
AKB:130/85 mmHg, turgor ↓, BVD seçilemiyor,
Na: 119, K: 2,1, Cl: 71, HCO3: 34, pOsm: 252, iOsm: 540, iNa: 4
Bu olgudaki elektrolit ve [H] bozukluğundan aşağıdaki seçeneklerden hangisi
sorumludur?
a.Hipovolemi
b.Hipokalemi
c.Artmış ADH salınımı,
d.Su birikimi
e.Düşük sodyumlu diyet
Bu olgu için en uygun tedavi seçeneği hangisiditr?
a.Su kısıtlaması
b.Potasyum sitrat
c.Potasyum klorür
d.% 0,45 lik Nacl
e.% 0,9 luk NaCl
52 yaşında erkek hasta koma halinde acile getiriliyor (ağrılı uyaranlara yanıt
var),
Çevresindekiler hipertansiyon nedeniyle bazı ilaçlar aldığını belirtiyor,
AKB: 200/120 mmHg, turgor azalmış, BVD seçilemiyor.
İntraserebral hemoraji tanısı alıyor.
Beyin ödemini azaltmak için 25 mg mannitol veriliyor. DAKŞ de de 100 ml SF
verilmiş iken pNa: 120; K: 3,3; Cl: 78; HCO3: 29; pOsm: 253; iOsm:240; iNa:
46 bulunuyor.
Bu olgudaki hiponatremi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a.Mannitol nedenli pseudohiponatremi
b.Hipovolemi
c.SIADH
45 yaşında, 50kg, rüptüre over kisti operasyonlusu,
Operasyon sırasında 2 L LR, postop dönemde % 0,45 lik NaCl içinde %5
dextroz ve litrede 20 mEq olacak şekilde KCL içeren sıvı 250 ml/saat hızında
veriliyor.
Operasyondan 48 saat sonra hastada baş ağrısı ve kusma gelişiyor.
AKB 140/80, bilinç açık,
Na: 115, pO: 241, iO: 850
Hızla post op dönmede başlanan sıvı tx sonlandırıldıktan sonra,
Aşağıdakilerden hangisi en uygun tedavi seçeneğidir?
a)% 0,9 luk NaCl içinde % 5 dextroz+20 mEq KCl, 50 ml/saat hızında
uygulanır.
b)% 0,9 luk NaCl içinde % 5 dextroz+20 mEq KCl, 250 ml/saat hızında
uygulanır.
c)100 ml/saat hızında % 3 lük NaCl+IV furosemid, hedef Na: 132 mEq/L
d)50 ml/saat hızında % 3 lük NaCl+IV furosemid, hedef Na: 120 mEq/L.
e)Su kısıtlaması yeterli olur, IV sıvı tx sonlandırılır.
Serum kreatinin değeri 1,2 mg/dl olan ciddi nefrotik sendromlu hasta
diüretik tedaviye dirençli ödem nedeniyle yatırılıyor.
Bu olgudaki diüretik direncini açıklamaya çalışan aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğrudur?
a.Eğer infüzyon öncesi furosemid ve albumin karıştırılırsa diüretik
yanıtı 2 kat daha fazla olur.
b.Eğer sulfisoxazole infüze edilirse diüretik yanıtı 2 kat daha fazla olur.
c.Nefrotik sendromda furosemidin tubuler sekresyonu normallere
göre yarıdan daha azdır.
d.Hepsi doğrudur.
e.Hepsi yanlıştır.
Akçiçek F, Yalnız T, Başçı A, Mees EJ; Diuretic effect of furosemide in patients with nephrotic
syndrome: Is it potentiated by intravenous albumin? BMJ 310(6973): 162-63,1995
Brater DC; Use of diuretics in cirrhosis and nephrotic syndrome. Sem Nephrol 19(6):575-80, 1999
Yüksek dozda norepinefrin uygulanmasına rağmen hipotansif ve
oligürik olan septik şoklu bir olgu için yoğun bakım hekimlerinden
biri 0,04 mU/saat hızında vazopressin infüzyonunu öneriyor.
Bu öneri ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a. Vazopressin düzeyleri bu olguda zaten yüksek olduğu için
vazopressin infüzyonu etkisiz olacaktır.
b. Norepinefrin ve vazopressin reseptörleri ayni olduğu için
vazopressin infüzyonu etkisiz olacaktır.
c. Eğer vazopressin infüze edersiniz V2 reseptörleri üzerindeki
etkisi nedeniyle kan basıncı daha çok düşecektir.
d. Eğer vazopressin infüze ederseniz hastanın idrar miktarı daha
da düşecektir.
e. Eğer vazopressin infüze ederseniz hastanın idrar miktarı
artabilir.
CENTRAL PONTINE MYELINOLYSIS