Subaraknoid kanamanın BT bulguları

Download Report

Transcript Subaraknoid kanamanın BT bulguları

Dr .Güldehen Şentürk İAEAH-03.12.2012

Acil Tıp Kliniği

Anevrizmal SAH  Subaraknoid aralık  Beynin tabanı (willis poligonu)  BT’de kan basiller sisternlerde (beyaz)   Normal BOS (siyah) SAH, BT’de tanımak  nöroanatomiyi anlamak

SAH şüphesi olan hastada Beyin BT nasıl yorumlayacağız ?

 İlk olarak basiller sisternde kan araştır…..

 Daha sonra ventriküllere bak… (hidrosefali yada intraventriküler kan …)

Basal sistern boyunca Mid-sagittal BT kesitleri

Anteriordan posteriora anatomi tanımlanması

( (A–A) Frontal loblar, hipofiz bezi,suprasellar sistern (3.ventrikülün infundibulumunun inferior uzantısı), pons,4. ventrikül, serebellum.

(B–B) Frontal loblar,3.ventrikülün infundibulumu ,interpedunkular sistern, midbrain, cerebellum.

Pons-medullar bileşke

Sella tursika-dorsum sella

Suprasellar sistern (“pentagonal sistern”—five-pointed star)

Midbrain (heart-shaped) and interpeduncuiar sistern

Suprasellar sistern düzeyinde BT anatomisi

(B) Normal suprasellar sistern (ok) BOS içeriyor. Lateral ventrikülün temporal hornu belirsiz görülür.

Suprasellar sisternde lokalize willis poligonu (anterior-middle-posterior serebral arterler) normal vasküler tutulum)

 SAH’nın primer alanı suprasellar sistern (willis

poligonun lokalize olduğu alan)

 Suprasellar Sistern “pentagonal Sistern”

(A) Massif SAH suprasellar sisterni doldurmuş (“pentagonal sistern”) (siyah ok). Kan anteriorda anterior interhemisferik fissure ,lateralde sol Sylvian fissure, posteriorde lateral pontin sisternlere uzanmış. Hipofiz bezi içerisinde BOS içeren 3.ventrikülün infundibulumu genişlemiş.(siyah)

 Lateral ventrikülün temporal hornları genişlemiş (okbaşları). Hidrosefalinin göstergesidir.

(B) BOS içeren interpedinküler sistern (beyaz ok). Midbrain (mesencephalon) ‘heart shaped’

Perimesencephalic Sisternlerde -SAH

 interpeduncular sisternde kan(

beyaz ok).

Kan, anterior interhemisferik fissure (beyaz okbaşı) ve

sağ

Sylvian fissure (siyah ok) uzanır.

 Hidrosefali , 3.ventrikülün infundibulumunun

(interpedünküler sistern anteriorundaki siyah alan), ve lateral ventrikülün temporal hornlarının genişlemesine (yıldız) neden olur.

İnterpedünküler

sisternde minimal SAH (ok).

 İnterpedünküler sistern anteriorunda 3.ventrikülün infundibulumu BOS içeriyor.(siyah)(

açık okbaşı).

 Hidrosefali,lateral ventrikülün temporal hornlarının distansiyonuna neden (okbaşları)

Inormal kalsifiye pineal glandın 3.ventrikül posteriorunda lokalizedir.orta hatta her beyaz nokta kan değildir.

Suprasellar sisternde(ok) kanla dolu ve anterior ve laterale uzanmış.

Hidrosefali -3.ventrikülün infundibulumu (kanla dolu suprasellar sisternin merkezindeki siyah alan) ve lateral ventrikülün temporal hornları genişlemiş.

 Kan,4.ventriküle geçmiş. (okbaşı) Kalsifiye koroid pleksus olarak yanlış yorumlama….

 Kafa tabanının orta hattında kemik yapı dorsum sellayı tanımlayarak basiler sisterni lokalize et. (ok,image 11)  Daha sonra,üst kesitte basiler sisternde kan varmı araştır. (image 10).  İmage 10’da merkezde suprasellar sistern lokalize (image 11’de dorsum sellanın üzerinde)  Normalde,suprasellar sistern BOS ile dolu (siyah) ‘pentagonal sistern’

 Bu hastada suprasellar sistern zar zor görülüyor.Çünkü ,Kan ve BOS karışık dolu.

Kan (hiperattenuasyon) -hafif beyaz ; slyvian fissür ve lateral pontin sisternlere yayılmış.(çizgisel artefarktlar nedeniyle gizlenmiş.(kafa tabanındaki kalın kabartı)

 (image 9), ‘kalp şeklinde’ midbrain (X) , perimesensephalik sisternlerde hafif (hiper attenuasyon) kan ile çevrili. (Normal hipoattenuasyon (siyah) BOS’a göre)  Kan,interhemisferik fissurde beyaz görünüyor. (uzun ok )  3.venrikülün infundibulumuna kadar uzanıyor. (BOS ile dolu siyah uzun ok)

SAH’li hastalarda sıklıkla hidrosefali mevcut.

Temporal hornlar hafif dilate (yıldız)

 Özellikle 4.ventrikülde intraventriküler kan varmı araştır……..(subaraknoid alandan kan reflux olmuşmu araştır…)