20 Mayıs Günün Olguları Yanıtlar

Download Report

Transcript 20 Mayıs Günün Olguları Yanıtlar

SORU 1 VE KISA AÇIKLAMASI
İnfertilite nedeniyle takip edilen 36 yaşında bayan
hasta, 1 sene önce tubo-ovaryen
2. Olgu –abse nedeniyle
opere
Bulgular
Sagital T2 A görüntülerde uterus korpus posteriorunda endometriumu
yaylandırmış, sınırları uterus myometriumdan ayırt edilemeyen içerisinde kistik
değişiklikler izlenen heterojen kitle mevcut.
Koronal T2 ve aksiyel yağ baskılamalı T2A görüntülerde, tarif edilen kitle, ayrıca
sağ adneksiyel bölgede ince duvarlı, hidrosalpinks ile uyumlu tübüler-kistik
lezyonlar, solda ince duvarlı kist izleniyor.
T1 A görüntülerde tariflenen lezyon
içerisinde hiperintens, yağ baskılamalı
görüntülerde de hiperintens izlenen
hemoraji odakları, ayrıca sağ ve sol
adneksiyel alanda, solda seviyelenme
de veren hemorajik kistler
Dinamik görüntülerde korpus posteriorunda erken fazdan başlayarak izlenen
heterojen kontrast madde tutulumu mevcut, sağ adneksiyel bölgedeki kistiktubüler yapılarda kontrast tutulumu izlenmiyor.
Geç fazda elde olunan yağ baskılamalı T1A görüntülerde tarif edilen lezyonda
diffüz kontrast tutulumu izleniyor.
Sağ over kesitinde endometriyum yüzey
epiteli ve stroma görülüyor
(Hematoksilen eozin X10 orijinal
büyütme)
Her iki overde
endometriozis
Tanı:
Miyom nodülü içinde endometriyum
gland ve stroması izleniyor
(Hematoksilen eozin X4 orijinal
büyütme)
Adenomyoma,
uterus
Tanı:
Tartışma
• Adenomyozis, uterusta sık görülen MR ile tanısı
konulabilen neoplastik olmayan bir patolojidir.
• Ektopik endometriyal dokunun myometriuma
invazyonudur. Çoğunlukla doğum yapmış kadınlarda
izlenir bu nedenle etiyolojide doğuma bağlı
endometrimun bazal tabakasında bozulma
düşünülmektedir.
• Myometriumu fokal odak şeklinde veya diffüz
tutulabilir. Fokal myom odağı içerisinde endometrial
dokunun izlenmesi ise adenomyoma olarak
adlandırılır.
• MR, adenomyozise bağlı değişikliklerin gösterilmesinde ve
leyomyomdan ayırmada duyarlı bir görüntüleme yöntemidir. En
önemli bulgusu transisyonel zonda diffüz veya fokal
kalınlaşmadır. 12 mm’nin üstünde kalınlıkta olması çoğu zaman
tanı koydurucudur. T2A görüntülerde içerisinde hiperintens
odaklar (ektopik endometrial doku), ve T1A’da hiperintens
izlenen menstruasyona bağlı hemoraji odakları mevcuttur.
• Ayırıcı tanıda, transisyonel zonda fizyolojik kalınlaşma,
myometrial kontraksiyonlar, uterusun adenomatoid tümörleri,
uterin korpusa metastaz ve endometrial stromal sarkom
düşünülebilir. Bu hastada lezyon boyutlarının çok büyük olması
ve erken fazda heterojen kontrast tutulumu izlenmesi nedeniyle
endometrial stromal sarkomun veya adenomyozis odağından
köken almış adenokarsinomun ekarte edilmesi önem
kazanmaktadır.
• Endometriozis, dismenore ve infertilite olan hastalarda
sık görülen bir patolojidir. Bir çok lokalizasyonda
izlenebilir, en sık overlerde ve fallop tüplerinde
yerleşirler.
• MR, endometriozis odaklarının gösterilmesinde en
duyarlı görüntüleme yöntemidir. Menstrüasyonun
8.gününden itibaren T1’de hiperintens hemoraji odakları
şeklinde izlenirler. Fibrotik hale gelmiş nodüller T1 ve
T2’de hipointens izlenirler.
• Endometriomalarda kalın duvar ve çevre yapılara
yapışıklıklar da görülebilir. Endometriomalardan,
endometrioid tümör ve şeffaf hücreli adenokarsinom gibi
maligniteler gelişebilmektedir. Bu nedenle IVKM sonrası
görüntülerde kontrast tutan mural nodül olup olmadığına
mutlaka bakılmalıdır.
SORU 2 VE KISA AÇIKLAMASI
40 yaşında erkek, metatarslar üzerinde ağrı
YB T2A
YB T2A
T1A
TANI: Freiberg hastalığı
Görüntüleme Bulguları
• 2. metatars başının sklerozu ve düzleşmesi
• Ek sık 2. metatars başını tutar
• Başlangıçta dorsal subkondral kemikte sınırlıdır
• Kemik iliği ödemi ile birlikte subkondral dejeneratif
değişiklikler
Ayırıcı Tanı
1. Osteoartrit
2. Travma
3. Romatoid artrit
Klinik
• 11-17 yaşlarda pik, E/K=1/3-11
• 2. metatars başının uzun olması nedeniyle artmış
stres sorumlu tutulmakta
• Tek travma veya tekrarlayan mikrotravma
• Vasküler bası/zedelenme
• Ağrı, şişlik, duyarlılık, hareket kısıtlılığı
Kaynak:
1.
Stoller DW, Ferkel RD. The Ankle and Foot. In: Stoller DW ed. Magnetic
Resonance Imaging in Orthopaedics and Sports Medicine. 3rd ed.
Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p.733-1050.
Olgu 3
SORU 3 VE KISA AÇIKLAMASI
50 yaş erkek
TANI: Servikal Kordoma
KORDOMA
• Embriyonel notokord artıklarından gelişen lokal
agresif tümör
• Sıklıkla 40–70 yaş
• Olguların yaklaşık %50’si sakrumda
– özellikle sakral 4–5
• %30-35’i sfenooksipital (klivus)
• %15’i ise diğer vertebra korpuslarında (C2)
• En belirgin radyolojik görünüm orta hatta santralize,
büyük yumuşak doku komponenti içeren destrüktif
lezyon
• Erken dönemde düzensiz kemik yıkımı
• Tümör büyüdükçe kortikal ekspansiyon
• Direkt grafide intratümöral kalsifikasyon görülme
oranı %50-70 iken, BT’de %90
• Sakrum dışı vertebra segmentlerinde yerleşimli
kordomalar daha az ekspansil
• %11 olguda intervertebral disk tutulumu
SORU 4 VE KISA AÇIKLAMASI
42 y kadın
Yakınma: Sol memede kitle
Fizik bakı: Sol alt dış kadranda palpabl kitle
tirm
T1 fs
+C subtraksiyon
TANI: Hamartom
Meme hamartomları nadir görülen benign meme lezyonlarıdır,
benign meme tümörlerinin %0.7’sini oluştururlar.
Fibroadenolipoma olarak da adlandırılır.
Fibröz, glandüler ve yağlı dokunun benign proliferasyonu ile
Karakterize, ince kapsülle sarılı kitlelerdir.
İçinde nadiren malignite gelişebilir.
MRG de içerdiği yağ ve doku komponentlerine ait heterojen
sinyal izlenir.
SORU 5 VE KISA AÇIKLAMASI
7 aylık bebek bilinç bulanıklığı ile geritildi.
Öz babası ve üvey annesi ile yaşıyor. Öncelikli tanınız nedir?
TANI: ÇOCUK İSTİSMARI
NONACCİDENTAL TRAVMA
NON-AKSİDENTAL TRAVMA (NAT)
• Hırpalanmış çocuk; Non-accidental injury, battered
child, child abuse, shaken baby
• Çocuğun kaza dışı sebeple biri tarafından yaralanması
ve örselenmesidir
• Çocuk belirgin stres altındadır ve erken tanı kritiktir
• Etkilenen bölge grafileri ve kemik survey (örnek,
kotlar, kafa, uzun kemikler) tanı için gereklidir
• Aşağıdaki durumlar tanı koydurucudur
– Hikaye ile uyumsuz kırıklar
– Değişik yaşlarda multipl kırıklar
– Nadir fraktür alanları (örnek, sternum, skapula)
37
NAT: TANI
• Uzun kemikler
– Eski kırıklarla ilgili periostal yeni kemik oluşumları
– Metafiz köşe veya epifiz plate kırıkları
– Spiral diafiz kırıkları
• Kostalar
– %80’ den fazlası okülttür ve iyileşme ile görülebilir hale
gelir
– Arka kot kırıkları özellikle düşündürücüdür
• Kafa
– Accidental kırıklar genellikle lineerdir
– Non-accidental kırık özellikleri
• Multipl/kompleks kırıklar
• Çökme kırıkları, özellikle oksipital kemikte
• Geniş kırıklar (> 5mm)
38
• Klasik triad
– Subdural hemoraji
– Subaraknoid hemoraji
– Retinal hemoraji
Retinal Hemoraji
39
SORU 6 VE KISA AÇIKLAMASI
Hipotonisite ve anormal göz hareketleri mevcut olan
infant. Tanınız nedir?
TANI: JOUBERT SENDROMU
JOUBERT SENDROMU
• Önemli bir beyin sapı anomalisidir
• En önemli klinik bulgular dismorfik yüz, ataksi, anormal
göz hareketleri ve hipotonidir
• MR bulguları
– Klasik molar diş görünümü (beyin sapı istmik kısmında
disgenetik değişiklik)
– Horizontal yerleşimli kalın süperior serebellar pedinküller
– Serebellar vermis hipoplazisi
• Dördüncü ventrikülde genişleme ve fastigiumda küntleşme ve
elevasyon
– Midsagital vermis klefti