EKG II - Ufuk-ridvanege.edu.tr

Download Report

Transcript EKG II - Ufuk-ridvanege.edu.tr

ELEKTROKARDİYOGRAFİ
Doç. Dr. Ebru Akgül Ercan
NORMAL RİTİM=SİNÜS RİTMİ
1.
2.
3.
4.
5.
Normal kalp atımları düzenlidir ve dakikada 60100 vuru arasındadır (çocuklarda daha
yüksek)
Sinüs ritminin EKG kriterleri
P dalgası olmalıdır
P dalgasının aksı normal olmalıdır (p dalgası I,
II, aVF de + ve aVR de negatif)
P dalgalarının hızı 60-100 uyarı/dk
Her bir p dalgasını bir QRS bileşiği takip etmeli
pR intervali normal ve sabit olmalı (0.12-0.20
sn)
SİNÜS RİTMİ
aVL derivasyonu
Ritim: Düzenli
Hız:
60-100
pR mesafesi: 0.12-0.20 sn
Her bir p dalgasını bir QRS takip ediyor
SİNÜS TAŞİKARDİSİ
Tanım: Sinüs ritmiyle birlikte hızın >100 vuru/dk
olmasıdır (Genellikle 100-180 arası)
1. Sinüs Bradikardisi
Sinüs ritmiyle birlikte kalp hızının <60
atım/dk olmasıdır (kalp hızı 50 altına
düşmedikçe genelde semptom
oluşturmaz)
Normalde, parasempatik aktivite
artışıyla, iyi eğitimli atletlerde ve uyku
sırasında (35-40/dk ) sinüs bradikardisi
olması fizyolojiktir
Sinüs Bradikardisi
DII: 44/dk
V1: 45/dk
ATRİYAL FİBRİLASYON(AF)
EKG: Tanı Kriterleri
-p dalgası yoktur
-atriyum fibrilasyon dalgası (izoelektrik çizgide
ondülasyon gösteren düzensiz aktivasyon
dalgası) varlığı
-RR aralığı düzensiz: düzensiz düzensizlikte
Atriyum hızı: 400-700 arası ve ilaç tedavisi
verilmediği taktirde genelde ventriküle yansıyan
hız genelde 120-180/dk
ATRİYAL FLATTER(Af)
EKG Özellikleri:
-Hız 250-350 arası
-p dalgası yok, yerine atriyal flatter
dalgaları: testere dişine benzer
aktivasyon: en iyi Vı, DII de görülür
-QRS hızı genellikle atriyum hızının 2:1,
4:1 bloğu şeklindedir
ATRİYAL TAŞİKARDİLER : AVNRT
Erken bir AEV, hızlı yolda bloğa uğrarken iletinin yavaş yoldan ilerlemesine yol açabilir.
Yavaş yoldan ilerleyen uyarı, daha sonra artık uyarılabilirliğini yeniden kazanmış olan yola
ters yönden girerek kısa devre kesilmediği sürece kısır döngü başlatır ve atriyum retrograd
olarak uyarılır.
Öne doğru (antegrad) ileti yavaş, geriye doğru(retrograd) iletim hızlı hızlı olduğundan,
atriyum aktivitesi ventrikül aktivitesinden sonra başlar: yavaş-hızlı tipte PSVT
EKG:
-Dar QRS li taşikardi (dal bloğu
olmadıkça )
-Ventrikül hızı: 150-250 arasında
P dalgaları genel olarak QRS
kompleksleri içinde gizlenir
ATRİYAL TAŞİKARDİLER : AVRT( WPW sendromu
taşikardisi)
WPW EKG Kriterleri:
-pR intervali kısa (<120 msn)
-delta dalgalı QRS bileşiği> 120 msn
-ST-T segmenti QRS vektörüne zıttır
4. AV BLOKLAR
Tipleri:
I. Birinci Derece AV Blok
II. İkinci Derece AV Blok
III. Üçüncü Derece AV Blok
İkinci Derece AV Blok: 3 tipi vardır
1. Mobitz 1 (Wenkebach)
2. Mobitz 2 blok
2:1 AV Blok
Mobitz 1: pR mesafesi giderek uzar ve sonuçta bir p
dalgasını QRS takip etmez
Mobitz 2: pR uzamaz ve sabit, ancak bazı p dalgalarını QRS
takip etmez. Bu nedenle RR arası düzensizdir. Mobitz 2 blok
diğerlerinden farklı olarak QRS geniş ve blok yeri AV düğümün
altında, his demetindedir. Bu nedenle üçüncü derece AV bloğa
ilerleme riski vardır.
Mobitz 2
2:1 AV Blok
Üçüncü Derece AV Blok (AV Tam Blok)
-Konjenital (SLE gibi) ve edinsel olabilir
-Atriyumlarla ventrikül arasındaki ileti kesilmiştir,
atriyumlar ve ventriküller kendi arasında ayrı ayrı çalışır
-p dalgalarının sayısı > QRS dalgaları
-p dalgaları kendi aralarında, QRS dalgaları kendi
aralarında düzenlidir
?
ERKEN VURULAR:
1.
2.
3.

Atriyum EV=AEV (APS, APC)
AV Kavşak EV (PJC)
VEV (VES)
AEV EKG tanısı: Bir sonraki beklenen sinüs vurusundan önce
gelen erken bir p dalgası vardır ve vektörü ve morfolojisi değişiktir.
pR mesafesi normal ya da uzun olabilir.
Erken gelen bir atriyum erken vurusu
AV Kavşak EV: AEV gibidir, ancak p dalgaları genelde
görülmez
Sinüs ritmi ve AEV
Sinüs ritmi ve VEV
AEV
-Beklenenden erken gelen bir
uyarı var
VEV
-Beklenenden erken gelen bir
uyarı var
-p dalgası genellikle görülür
-p dalgası genellikle görülmez
-Erken vurunun QRS bileşiği
genellikle aynı yönde ve dar
-Kompansatuar pause (ikilenme
aralığı) genellikle tam değil
-Erken vurunun QRS bileşiği
genellikle aynı yönde değil, geniş
ve ST-T’leri bozar
-Kompansatuar pause (ikilenme
aralığı) genellikle tam
VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
3 ardışık VEV=VT
30 saniye altında süreksiz, >30 sn sürekli
Yaşamı tehdit edici bir aritmidir
EKG Tanısı:
-QRS geniştir (>0.14 sn)=EKG de geniş QRS li bir
taşikardi hakimiyeti var
-AV Disosiasyon vardır (atriyum ve ventrikül ayrı çalışır)
p dalgaları izlenebilir
-Füzyon ve capture vuruları
-Sol aks sapması
Not: Bir EKG de geniş QRS li taşikardi varsa (VT, bloklu SVT veya
antidromik WPW taşikardisi) ve ayrım yapılamıyorsa/hastanın
durumu acilse Kardiyoversiyon yapılır