JUHEND KAAMERATE KASUTAMISE KOHTA

download report

Transcript JUHEND KAAMERATE KASUTAMISE KOHTA

JUHEND KAAMERATE KASUTAMISE
KOHTA
Andmekaitse Inspektsiooni eelnõu
Üldised reeglid
• Isikuandmete töötlemine saab isikuandmete kaitse
seaduse (edaspidi IKS) § 10 lg 1 kohaselt toimuda
kas
seaduse alusel või
isiku nõusolekul
• Seadusest tulenevaid aluseid võib liigitada kaheks:
isikuandmete kaitse seaduses sätestatud juhud, mil
andmeid võib töödelda ilma andmesubjekti
nõusolekuta;
kõikvõimalikes teistes, isikuandmete kaitse seaduse
seisukohalt eriseadustes sätestatud alused.
Nõusolekut vaja ei ole
1) videosalvestamine füüsilise isiku poolt isiklikul
otstarbel (nt sünnipäev, pulmapidu);
2) avalikustamise eesmärgil videosalvestamine
avalikus kohas ning avalikel üritustel (IKS § 11 lg 8);
3) jälgimisseadmete kasutamine isikute või vara
kaitseks (IKS § 14 lg 3);
4) ajakirjanduslikul eesmärgil, kui esineb
ülekaalukas avalik huvi inimese andmete
avalikustamiseks ning inimese õigusi ei kahjustata
ülemääraselt (IKS § 11 lg 2).
KAAMERAD KOOLIDES ja LASTEASUTUSTES
• Turvakaamerad
PGS§ 44 lg 5 kohaselt on koolis videovalve
kasutamine lubatud üksnes õpilaste ja
koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra
ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ja
kooli vara kaitseks.
Turvakaamerate salvestisi ei või hiljem mingil
muul eesmärgil, nt suitsetavate õpilaste
tuvastamiseks või õpilaste vahelise tüli
lahendamiseks, kasutada.
Turvalisuse tagamise eesmärgil ei ole lubatav
kasutada videovalvet klassitundides.
Filmimine ja pildistamine laste- ja
koolipidudel
• Lapsevanemad ja kõik teised inimesed võivad
lasteasutuses ja koolis pildistada ja filmida oma
enda tarbeks ilma, et selleks oleks vaja kelleltki
luba küsida.
• Kooli või lasteasutuse poolt laste filmimisekspildistamiseks muul kui seaduses sätestatud juhul
peab olema lapsevanema nõusolek. Teoreetiliselt
ka klassipildi tegemine, kuid see on vana ja
levinud komme, mida lapsevanemad võivad
eeldada. Küll aga ei või kool pilte teha avalikult
kättesaadavaks ilma lapsevanemate nõusolekuta.
Filmimine ja pildistamine laste- ja
koolipidudel 2
• Nõusolekut ei ole vaja küsida juhul, kui tegemist
on avaliku koha või avaliku üritusega.
• Selle, kas tegemist on avaliku üritusega või mitte,
peab kindlaks määrama kool või lasteasutus ise.
• Kooliaktus on eelduslikult avalik üritus, kui sinna
on lubatud tulla kellel iganes. Avaliku aktuse
puhul võib avalikustamise eesmärgil
jäädvustamist mõistlikult eeldada.
• Alaealiste õpilaste piltide või nimekirjade
avalikustamine kooli kodulehel ei ole soovitav
Meedia koolis või lasteasutuses
• Lasteasutuses ja koolis filmimiseks on meedial
kolm võimalust:
kui tegemist on kooli või lasteasutuse avaliku
üritusega;
kui lapsevanem annab nõusoleku;
kui laste filmimiseks ajakirjanduslikul eesmärgil
on ülekaalukas avalik huvi.
• Koolid ja lasteasutused peavad hea seisma selle
eest, et keegi lapsi õigusvastaselt või lapsi
ilmselgelt kahjustavalt ei filmiks.
Üldkriteeriumid
• filmimine ise ega salvestise avalikustamine ei kahjusta
mingil moel laste huve ega loo lastest väära
ettekujutust ega kajasta lapsi juhuslikus seoses mingi
muu sündmusega;
• lapsi filmitakse vaid üldplaanis (st intervjuu lapsega ei
ole ilma lapsevanema nõusolekuta lubatud);
• filmimine toimub kooli või lasteasutuse juhtkonna loal;
• filmija on kooli/lasteasutuse juhtkonnale andnud selge
info filmimise asjaolude kohta: mis ettevõte ja mis
eesmärgil filmib ning mis on saate/uudise sisu.
RÜG kodukord
§ 6. Salvestusseadmete kasutamise kord
• Koolis on pildistamine, filmimine jt salvestuste
tegemine lubatud direktori kirjalikul loal.
• Ilma direktori loata on lubatud salvestada kooli
pidulikke aktusi (näiteks 1. september, 12., 9. klassi
lõpuaktus) ja ülekoolilisi üritusi (näiteks jõulupidu,
ainepäevade üritused, koolipeod jms).
• Enne foto-, video- või helisalvestuse tegemist peab
sellest teavitama kõiki isikuid, kelle tegevust
kavatsetakse salvestada.
• Kooli pidulike ürituste videod ja fotod võib
avalikustada kooli veebilehel.