Süsteemselt süsteemsemaks

download report

Transcript Süsteemselt süsteemsemaks

Süsteemne areng
Digiajastu õppija toetamine
Varje Tipp (Pärnumaa KHK) & Piret Luik (Tartu Ülikool)
Lühendatud ettekanne:
http://prezi.com/nj_j6qphsxbg/digiajastu-oppija-toetamine
INIMRESSURSS
Edukas õpetamine ja õppimine
sõltub millestki
ENAMAST kui tehnoloogia
FINANTS
STRATEEGILISED
TEGURID
INIMRESSURSS ja PÄDEVUSED
DIGIAJASTU ÕPPIJA
Pädevuste hindamine: http://koolitused.e-ope.ee/
Õppija
• Milline on digiajastu õppija Teie koolis?
–http://answergarden.ch/view/85712
Palun lisage oma meeskonnaga siia 3
märksõna (omadussõna, mis
iseloomustavad tänast õppijat)
Pildi aadress: http://gregmilleredleadership.files.wordpress.com/2012/04/144-digital_native21.jpg
FINANTS
• Kui palju maksab riist- ja tarkvara ning millised
on kulutused selle hooldamisele ja
parandamisele?
• Milline on üldse tuleviku taristu, mida koolis
kasutada?
• Milline on miinimum riistvara spetsifikatsioon,
mis rahuldab vajadusi ja finantsiliselt sobiv?
• Kust saada raha juurde arendusteks?
Projektid, koostööpartnerid jt võimalused?
STRATEEGILISED TEGURID
• Elukestva õppe strateegia 2020
– Digipööre hariduses
Eesmärk: rakendada õppimisel ja õpetamisel
kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja
tulemuslikumalt, parandada kogu elanikkonna
digioskusi ning tagada ligipääs uue põlvkonna
digitaristule.
Strateegilised meetmed
• Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi kõigil
haridustasemetel ja kõigis õppekavades.
– Tehnoloogilisest innovatsioonist inspireeritud pedagoogiline ja
koolikorralduslik haridusuuendus peab toimima süstemaatiliselt, selle
eelduseks on haridustehnoloogilise toe tagamine juhtkonnale,
õpetajatele ja õppijatele kõigis õppeasutustes.
• Tagatakse kõigil haridustasemetel õppekavas seatud
eesmärkide ning õpitulemuste saavutamist toetava
digitaalse õppevara olemasolu, mille hulka kuuluvad eõpikud, e-töövihikud, avatud õppematerjalid, eõpetajaraamatud ning veebipõhised hindamisvahendid
Strateegilised meetmed
• Igale üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolis õppijale
tagatakse juurdepääs õppimist toetavale
kaasaegsele digitaristule. Ambitsioonikaks
eesmärgiks on, et e-õppevara arendus ning
tehnoloogia areng võimaldavad lähitulevikus
kõigil õpilastel ja õpetajatel kooli digitaristu kõrval
kasutada igapäevases õppetöös ka isiklikke
digiseadmeid ning riigi, omavalitsuse ja kooli
tasandi koosvõimelised infosüsteemid ja teenused on kättesaadavad igale õppijale.
Strateegilised meetmed
• Digipädevuste hindamismudelite loomine ja
rakendamine (õpetajatele, õpilastele, koolijuhtidele,
täiskasvanud õppijatele) ning nende tunnustamise
süsteemi juurutamine.
• Õpivõimaluste loomine täiskasvanutele digipädevuste
omandamiseks ja arendamiseks, et inimesed oskaksid
kasutada digivahendeid oma elukvaliteedi
parandamiseks ning töö tootlikumaks muutmiseks;
selleks teevad koolitusasutused koostööd erinevate
partneritega „Infoühiskonna arengukava 2020“
eesmärkide täitmisel.
Viide: http://www.hm.ee/index.php?0513767
Kooli digiajastu strateegia
• Ühine visioon
• Tehnoloogia olemasolu ja ligipääs sellele;
• Kogemustega ja pädevad õpetaja(d), kes kasutavad IKT
vahendeid õppetöös;
• Õpetajate valmisolek ja motiveeritus arvutite ja uute
meetodite kasutamiseks, juhtkonna toetus;
• Professionaalne areng (koolitusvõimalus);
• Tehniline ja haridustehnoloogiline tugi;
• Õppekava sisu ja õpiväljundid;
• Õpilasekeskne õpetamine;
• Hindamine ja tagasiside;
• Toetav poliitika;
• Muud tingimused.
Kuidas kavandada digiajastu
strateegiat?
• Kaardistada olukord
–
–
–
–
–
Millist riist- ja tarkvara koolis kasutatakse?
millisel tasemel ja mis eesmärgil seda kasutatakse?
sobivate ruumide ja taristu olemasolu;
personali pädevused/kompetentsid, koolitusvajadus;
õpetajate soov ja valmidus digiajastu vahendeid ja
võimalusi oma töösse rakendada;
– soov ja valmidus osaleda koolitustel;
– erivajadused;
–…
KAS OLEMASOLEVAT KOMPETENTSI, TARISTUT jne…
kasutatakse efektiivselt?
ÜLESANNE!
Palun vaadake oma kooli kaardistust ja arutlege, kas
Teie koolis kasutatakse olemasolevat taristut efektiivselt
õppeprotsessi toetuseks?
Kas kooli poolt valitud tee on fokusseeritud uute
oskuste arendamisele?
MILLISED ON HETKEL TEIE KOOLI TUGEVUSED JA
NÕRKUSED IKT KASUTAMISEKS ÕPPETÖÖS
DIGIAJASTU ÕPPIJA ARENDAMISEKS?
ÜLESANNE esitage palun siia
http://padlet.com/wall/systeemneareng
ÜLESANNE
Planeerige üks tegevus koos mõõdikuga
http://bit.ly/1fY2V0e
Süsteemselt süsteemsemaks
• Mida on vaja kaasaegse õpetamisprotsessi
kujundamiseks?
• Kuidas tagada oma koolis kaasaegse
õppekeskkonna kui terviku süsteemne areng?